Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1207

( 27.11.2015 г. - 1.12.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписан на 5 ноември 2013 г. в Страсбург - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 22 от 16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър - Изменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Временната комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 24.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по околната среда и водите - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член и председател на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за избиране на член на Фискалния съвет - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Решение на НС от 25.11.2015 г. за приемане на Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2020 и за определяне числеността на въоръжените сили - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Указ № 227 от 18.11.2015 за наименуване на географски обекти в Антарктика - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България - Нов
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 93 от 1.12.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

 

 

Информация за актуализация № 1206

( 24.11.2015 г. - 27.11.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за акцизите и данъчните складове - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 20 март 2014 г., подписано на 24 юли 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г. - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба за условията и реда за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Постановление № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Постановление № 318 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Сметната палата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Постановление № 319 на МС от 20.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Споразумение за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - Нов
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изменен
(ДВ, бр. 92 от 27.11.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Какви детски надбавки се полагат на родители на близнаци?
(административна практика)

Какви са условията за получаване на еднократна социална помощ от майка студентка?
(административна практика)

При промяна на адреса, приемните семейства запазват статута си, ако уведомят за промяната дирекция “Социално подпомагане”, в която са регистрирани
(административна практика)

Правила за получаване на детски надбавки
(административна практика)

Служителите в социалната услуга “Дневен център” имат право на работно облекло
(административна практика)

Преценката за необходимостта от нови измервания на микроклимата в административни сгради е на работодателя
(административна практика)

Ако в Центъра за трансфузионна хематология е установен режим на непрекъсваем процес на работа, работещите имат право на безплатна храна
(административна практика)

Използването на Книгите за инструктаж е задължително и не може да се замени с друг вид документация
(административна практика)

При нарушение на нормите по здравословни и безопасни условия на труд, следва да се обърнете към териториалната дирекция “Инспекция по труда”
(административна практика)

Майка студентка, която работи по трудово правоотношение, няма право на помощ на основание чл. 8а, ал.1 от Закона за семейните помощи за деца
(административна практика)

Изчисляване на прогнозна пенсия с помощта на електронните услуги на Националния осигурителен институт
(административна практика)

Писмо № 94-2256 от 15.09.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Избор на най-добър 36-месечен период преди 01.01.1997 г. за изчисляване на индивидуален коефициент на пенсия
(административна практика)

Получаване на персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ от осигурените лица
(административна практика)

Писмо № 94-2627 от 06.10.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2385 от 15.09.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Отпускането на семейните помощи за деца с трайни увреждания не зависи от вида на увреждането, а от степента на увреждане
(административна практика)

Писмо № 94-2509 от 18.09.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2571 от 18.09.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2533 от 28.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 12-231 от 28.08.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Здравно осигуряване на държавен служител през периода на оставане без работа в случаите на незаконно уволнение
(административна практика)

Писмо № 26-576 от 05.10.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Какви медицински документи се представят при сключване на трудовия договор със служител на длъжност “шофьор”?
(административна практика)

Изисква ли се пожарогасител при експлоатация на електрокари и мотокари?
(административна практика)

Провеждане на инструктаж на учениците по здравословни и безопасни условия в училище
(административна практика)

Контрол за спазването на Европейската социална харта
(авторски материал)

Новите моменти в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
(авторски материал)

Oценка на изпълнението на служителите в държавната администрация
(авторски материал)

За „проблемните“ хора в екипа и малките „трикове“, които могат да ни помогнат да ги направим съпричастни към екипната работа
(авторски материал)

Прекратяване на трудовото правоотношение, възникнало след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст
(авторски материал)

Главна инспекция по труда изгради успешно нова информационна система чрез проект, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
(авторски материал)

Основни правила на колективното трудово договаряне - сключване, действие и разпростиране на колективните трудови договори
(авторски материал)

Как се определя линията на бедност
(авторски материал)

“Коледни добавки” ще получат пенсионерите, чиито пенсии или сбор от пенсии, заедно с добавките и компенсациите към тях са до 300 лв.
(авторски материал)

Право на допълнителен платен годишен отпуск
(авторски материал)

Масовите уволнения по смисъла на Кодекса на труда - 1
(авторски материал)

Социално-битово и културно обслужване на работещите
(авторски материал)

Oбезщетения при прекратяване на трудовия договор
(авторски материал)

Преглед на практикатана Върховния касационен съд по трудови спорове за периода 2008-2014 г.
(авторски материал)

Новите основания за прекратяване на трудовия договор при пенсиониране
(авторски материал)

Промените в реда за издаване на разрешения за работа на чужденци в България
(авторски материал)

Категоризиране на труда при пенсиониране
(авторски материал)

Предоставяне на работно, униформено или представително облекло в зависимост от правоотношението и категорията персонал
(авторски материал)

Стачката от солидарност
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 27 ноември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

КАЗУС: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък - 2
(авторски материал)

КАЗУС: Практически аспекти на облагането с корпоративен данък - 1
(авторски материал)

Акценти на годишната инвентаризация. Счетоводно отчитане и данъчни аспекти по ЗКПО и ЗДДС
(авторски материал)

За клаузата „застраховки“ в договорите
(авторски материал)

Бизнескомбинации
(авторски материал)

За някои проблеми на данъчното администриранеи облагането с данък върху добавената стойност при публична продан по чл. 131 ЗДДС
(авторски материал)

Особености при авансовото облагане на доходите от друга стопанска дейност и от наем, придобити през четвъртото тримесечие на 2015 г.
(авторски материал)

Поредни изменения в Наредба № Н-18 от 2006 г.за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
(авторски материал)

Възможности за преструктуриране на потребителски кредити
(авторски материал)

Относителна недействителност спрямо НАП на извършени сделки и действия от данъчно задължени лица
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 27 ноември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 256 от 30.10.2014 г., І г. о. на ВКС
(съдебна практика)

Към въпроса за нищожността на дарението на чужда вещ
(авторски материал)

Оценка за съответствие на инвестиционните проекти. Най-често срещани нарушения, водещи до отмяна на разрешенията за строеж от органите на ДНСК
(авторски материал)

За някои нови положения в уредбата на поземлените отношения
(авторски материал)

Предварителният договор за продажба на имот силно обвързва страните
(авторски материал)

Заличаване на ипотеки и възбрани върху имоти, придобити чрез публична продан, извършена от синдик по глава 46 от Търговския закон
(авторски материал)

Отличителност на комбинирани марки, съдържащи описателни елементи
(авторски материал)

Най-често срещани пропуски при договорите на авторите на музика и продуцентите на звукозаписи
(авторски материал)

Родителите имат право да претендират за месечна издръжка
(авторски материал)

Приемане на наследство в резултат от укриване на наследствено имущество (чл. 49, ал. 1, изр. 1, предл. 2 и изр. 2 ЗН)
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Особени залози - разсъждения върху някои практически проблеми, предмет на разрешаване от ВКС
(авторски материал)

Владение и контрол при финансовите обезпечения. Законодателства и съдебна практика на държави - членки на ЕС.Практически съвети при предоставяне на финансови обезпечения чрез договор за залог
(авторски материал)

Забранената финансова подкрепа при придобиване на акции от трети лица
(авторски материал)

Бележки по отговора на въпрос № 5 от Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС по тълк. д. № 2/2013 г.
(авторски материал)

Действие на акта на органа по конкуренция и на решението на съда спрямо необжалвалия картелист
(авторски материал)

Продажба на предприятието на длъжника или на обособена част от него в производството по търговска несъстоятелност
(авторски материал)

Относно някои правни проблеми във връзка с оценяването и съпоставянето на оферти при възлагането на обществени поръчки
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1205

( 20.11.2015 г. - 24.11.2015 г. )

Нормативни актове

Заповед № РД-01-898 от 9.11.2015 г. за определяне коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) - Нов
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Наредба № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези животни - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Правилник за устройството, организацията и дейността на Учебен център - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) - Нов
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) - Нов
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 година за прилагането на международните счетоводни стандарти - Нов за продукта

Регламент (ЕО) № 297/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1606/2002 за прилагането на международните счетоводни стандарти по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията - Нов за продукта

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Пътна инфраструктура" - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Указ № 226 от 12.11.2015 г. за награждаване на г-н Мохаммад Джамшед Ифтихар - извънреден и пълномощен посланик на Ислямска република Пакистан в Република България, с орден "Мадарски конник" втора степен - Нов
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на национално значими номера при промяна на доставчика на обществена мобилна телефонна услуга - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Функционални спецификации за осъществяване на преносимост на негеографски номера при промяна на доставчика, предоставящ съответната услуга - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

Функционални спецификации за преносимост на географски номера при промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга и/или при промяна на адреса в рамките на един географски национален код за направление - Изменен
(ДВ, бр. 91 от 24.11.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1204

( 17.11.2015 г. - 20.11.2015 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗМФ-1077 от 9.11.2015 г. за утвърждаване на образци на декларация по чл. 22в, ал. 8 ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца и декларация по чл. 22г, ал. 7 ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Наредба № I-1 от 16.09.2008 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност" - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност" - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Определение № 6 на КС на РБ от 16.11.2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Постановление № 192 на МС от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Постановление № 313 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "На училище без отсъствия" и "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Постановление № 314 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Постановление № 315 на МС от 16.11.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Правила за търговия с електрическа енергия - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Протокол за сътрудничество в областта на обучението по туризъм между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Португалската република - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение № 612 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоиди, от находище "Бов - запад", участък "Южен" и участък "Северен", разположено в землището на с. Заноге, община Своге, Софийска област, на "Базалт България" - ЕООД, София - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по културата и медиите - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава и ръководството на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по здравеопазването - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за попълване състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Решение на НС от 12.11.2015 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Спогодба за културно, образователно и научно сътрудничество между Република България и Кралство Испания - Нов
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ - Изменен
(ДВ, бр. 90 от 20.11.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1203

( 13.11.2015 г. - 17.11.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за гражданското въздухоплаване - Изменен
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Закон за приемане на Декларация за признаване задължителната юрисдикция на Международния съд и за оттегляне на резервите по разпоредбите на някои международни конвенции, предвиждащи такава юрисдикция - Изменен
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Закон за приемане на Декларация по чл. 287, ал. 1 от Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право за признаване на юрисдикцията на Международния трибунал по морско право - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Закон за ратифициране на Общото споразумение между Европейската банка за възстановяване и развитие и Министерството на финансите на Република България за предоставяне на консултантски услуги относно създаване на Фонд на фондовете и Мениджър на Фонда на фондовете за изпълнението на финансовите инструменти по оперативни програми на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за създаване на Фонд на фондовете за управление на финансови инструменти по оперативните програми на Европейския съюз за периода 2014 - 2020 г. между Министерството на финансите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Заповед № ЗМФ-1051 от 29.10.2015 г. за утвърждаване на образец на Данъчна декларация по чл. 217д, ал. 1 ЗКПО за дължимия данък върху допълнителните разходи на народните представители - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Наредба № 21 от 12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Наредба за отговорността и координацията на държавните органи, осъществяващи действия по прилагането на Регламент Дъблин и Регламент Евродак - Изменен
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Постановление № 305 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Постановление № 306 на МС от 11.11.2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Постановление № 307 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Постановление № 310 на МС от 11.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Постановление № 312 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за ветераните от войните - Изменен
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Решение № 2930-НС на ЦИК от 12.11.2015 г. относно обявяване на Христо Грудев Грудев за народен представител от Седемнадесети изборен район - Пловдивски - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Решение на НС от 11.11.2015 г. за промени в състава на Комисията по здравеопазването - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Решение на НС от 11.11.2015 г. за промени в състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

Указ № 219 от 5.11.2015 г. за награждаване на г-н Алек-сандру Пригорски - извънреден и пълномощен посланик на Република Молдова в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 89 от 17.11.2015 г.)

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 194 от 01.10.2014 г. по гр. д. № 260/2013 г. на ОС - Кърджали
(съдебна практика)

Решение № 17065 от 16.09.2014 г. по в. гр. д. № 12653/2012 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 4446 от 14.06.2013 г. по в. гр. д. № 11505/2012 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 803 от 06.05.1997 г. по гр.д. № 513/1996 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение № 490 от 14.05.1996 г. по гр.д. № 1614/95 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение № 1930 от 30.12.2014 г. по т. д. № 118/2012 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 12079 от 19.12.2003 г. на ВАС по адм. д. № 2249/2003 г., І отд.
(съдебна практика)

Решение № 985 от 28.06.1999 г. на ВКС по гр. д. № 301/1999 г., V г. о.
(съдебна практика)

Решение № 218 от 29.04.2008 г. на ВКС по т. д. № 700/2007 г., I т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 23.03.2007 г. по гр. д. № 2658/2005 г. на СРС, ГК
(съдебна практика)

Решение № 743 от 16.01.2006 г. на ВКС по т.д. № 284/2005 г., I т.о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 44 от 31.03.2009 г. на ВКС по т. д. № 447/2008 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 25.06.2001 г. по ВАД № 4/2001 г.
(арбитражна практика)

Решение от 4.12.2001 г. по ВАД № 45/2001 г.
(арбитражна практика)

Решение от 11.03.2002 г. по ВАД № 103/2001 г.
(арбитражна практика)

Решение от 25.04.2001 г. по ВАД № 144/2000 г.
(арбитражна практика)

Решение от 25.09.1997 г. по ВАД № 60/97 г.
(арбитражна практика)

Решение от 12.02.1999 г. по ВАД № 45/98 г.
(арбитражна практика)

Решение от 28.09.2000 г. по ВАД № 33/2000 г.
(арбитражна практика)

Иск на комитента срещу комисионера. Koмисионен договор – общи постановки
(авторски материал)

Иск на комитента срещу комисионера по чл. 355 ТЗ. Koмисионен договор - процедура
(административно - правна процедура)

Искова молба по чл. 355 ТЗ
(приложен документ)

 

 

Информация за актуализация № 1202

( 10.11.2015 г. - 13.11.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за военното разузнаване - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Определение № 4 на КС на РБ от 9.11.2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 299 на МС от 5.11.2015 г. за преобразуване на Общинския културен институт "Музей за история на София" в Регионален исторически музей - София - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 300 на МС от 5.11.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер за 2015 г. за изплащане на стипендия по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 301 на МС от 6.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 303 на МС от 9.11.2015 г. за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 304 на МС от 9.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 311 на МС от 12.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Постановление № 92 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Решение на НС от 11.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Решение на НС от 11.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-7 от 26.10.2015 г., за даване на разрешение за задържане на Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Решение на НС от 11.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-8 от 26.10.2015 г., за даване на разрешение за задържане на Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 209 от 30.10.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Пламен Асенов Атанасов от длъжността началник на щаба на Сухопътните войски, назначаването му на длъжността заместник-началник на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание "генерал-майор" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 210 от 30.10.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Михаил Димитров Попов от длъжността командир на 68-а бригада "Специални сили" и назначаването му на длъжността заместник-командир на Сухопътните войски - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 211 от 30.10.2015 г. за назначаване на капитан І ранг Коста Генов Андреев на длъжността заместник-командир на Военноморските сили и удостояването му с висше офицерско звание "комодор" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 212 от 30.10.2015 г. за назначаване на полковник Груди Иванов Ангелов на длъжността командир на 61-ва механизирана бригада и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 213 от 30.10.2015 г. за назначаване на полковник Явор Антонов Матеев на длъжността командир на 68-а бригада "Специални сили" и удостояването му с висше офицерско звание "бригаден генерал" - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 214 от 30.10.2015 г. за освобождаване на генерал-майор Марин Панайотов Начев от длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 215 от 30.10.2015 г. за освобождаване на комодор Кирил Йорданов Михайлов от длъжността директор на дирекция "Операции и подготовка" в Щаба на отбраната и назначаването му на длъжността национален военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

Указ № 216 от 4.11.2015 г. за награждаване на Архиепископа на Константинопол - Новия Рим, и Патриарх Вселенски Негово Всесветейшество Вартоломей I с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 88 от 13.11.2015 г.)

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 102 от 03.08.2010 г. на ВКС по т. д. № 897/2009 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 25.11.1997 г. по ВАД № 38/97 г.
(съдебна практика)

Решение № 355 от 09.07.2014 г. на ВКС по н. д. № 1062/2013 г., ІІІ н. о., НК
(съдебна практика)

Определение № 3 от 06.01.2015 г. на ВКС по т. д. № 824/2014 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 10.03.1999 г. по ВАД № 68/98 г.
(съдебна практика)

Решение № 10387 от 20.11.2002 г. по адм.д. № 4038/2002 г. на ВАС, 5-членен с-в
(съдебна практика)

Решение № 51 от 10.09.2010 г. на ВКС по т. д. № 32/2009 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решениe от 13.12.1999 г. по ВАД № 60/99 г.
(съдебна практика)

Решение № 67 от 28.01.2002 г. по гр.д. № 968/2001 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Определение № 529 от 14.08.2009 г. на ВКС по т. д. № 32/2009 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 76 от 01.12.2014 г. по т. д. № 41/2013 г. на ОС - Ловеч
(съдебна практика)

Решение от 21.01.2013 г. по гр. д. № 16066/2012 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 19468 от 29.12.2014 г. по в. гр. д. № 5197/2014 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 1209 от 16.12.2014 г. по в. т. д. № 1681/2014 г. на ОС - Варна
(съдебна практика)

Решение от 15.11.2012 г. по гр. д. № 11119/2012 г. на Софийски градски съд
(съдебна практика)

Решение № 242 от 03.07.2012 г. на Апелативен съд - Варна по т. д. № 209/2012 г.
(съдебна практика)

Решение № 3695 от 14.03.2012 г.на ВАС по адм. д. № 8160/2011 г., І отд.
(съдебна практика)

Решение № 180 от 20.05.2015 г. по въззивно търговско дело № 209/2015 г. на Пловдивски апелативен съд
(съдебна практика)

Решение от 04.12.2014 г. по адм. д. № 396/2014 г. на Адм. съд - Велико Търново
(съдебна практика)

Решение № 240 от 12.09.2013 г. на ВКС по т. д. № 259/2011 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Определение № 1101 от 06.12.2012 г. на ВКС по ч. т. д. № 499/2012 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Определение № 147 от 11.03.2011 г. на ВКС по т. д. № 714/2010 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 918 от 09.06.1999 г. по гр.д. № 291/99 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 01.12.1997 г. на ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Решение № 1694 от 11.11.2002 г. по гр.д. № 1265/2002 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение № 255 от 24.04.2002 г. по гр.д. № 1079/2001 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение № 156 от 30.11.2010 г. на ВКС по т. д. № 69/2010 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 807 от 03.11.2006 г. на ВКС по т.д. № 335/2006 г., II т.о.
(съдебна практика)

Решение № 190 от 23.04.2007 г. на ВКС по т. д. № 178/2006 г., II т. о.
(съдебна практика)

Решение от 04.08.2007 г. по ВАД № 10/2007
(арбитражна практика)

Решение от 11.10.2010 г. по ВАД № 296/2009 г.
(арбитражна практика)

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори - общи постановки
(авторски материал)

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци – общи постановки
(авторски материал)

Искове за изменение, допълване и прекратяване на търговските договори по чл. 299, чл. 300 и чл. 307 ТЗ - процедура
(административно - правна процедура)

Искове на лизингополучателя срещу лизингодателя при предоставяне на вещ с недостатъци (чл. 230, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 347, ал. 2 ТЗ) - процедура
(административно - правна процедура)

Искова молба по чл. 299, ал. 2 ТЗ
(приложен документ)

Искова молба по чл. 300 ТЗ
(приложен документ)

Искова молба за иск по чл. 230, ал. 2 ЗЗД във връзка с чл. 347, ал. 2 ТЗ
(приложен документ)

Молба за привличане на трето лице - помагач по чл. 175, ал. 1 ГПК
(приложен документ)

Искова молба по чл. 307 ТЗ
(приложен документ)

 

 

Информация за актуализация № 1201

( 6.11.2015 г. - 10.11.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход - Изменен
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Наредба № 33 от 23.10.2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Постановление № 297 на МС от 2.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Правилник за работата на помирителните комисии (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2900-НС на ЦИК от 5.11.2015 г. относно обявяване на Михаил Парашкевов Тодоров за народен представител в 18. изборен район - Разградски - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2914-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Даниела Йорданова Панайотова за народен представител в 3. изборен район - Варненски - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2915-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Йордан Георгиев Андонов за народен представител в 1. изборен район - Благоевградски - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2916-НС на ЦИК от 6.11.2015 г. относно обявяване на Иван Николов Миховски за народен представител в 11. изборен район - Ловешки - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2919-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Стефан Стайнов Желев за народен представител в Тридесети изборен район - Шуменски - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2920-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Ирена Любенова Соколова за народен представител в Четиринадесети изборен район - Пернишки - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 2923-НС на ЦИК от 9.11.2015 г. относно обявяване на Венка Константинова Стоянова за народен представител в Двадесет и осми изборен район - Търговищки - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение № 854 на МС от 3.11.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезити, от находище "Чешмата", разположено в землището на с. Въгларово, община Хасково, област Хасково, на "Европът 2005" - ООД, гр. Хасково - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Решение на НС от 6.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 87 от 10.11.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1200

( 3.11.2015 г. - 6.11.2015 г. )

Нормативни актове

Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 293 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 294 на МС от 30.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 296 на МС от 30.10.2015 г. за определяне размера на линията на бедност за страната за 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Народното събрание - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение № 783 на МС от 12.10.2015 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Долна баня, Софийска област - създаване на ново населено място - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Българската телеграфна агенция, включващ и финансов отчет, за периода 1 януари 2014 г. - 31 декември 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение на НС от 29.10.2015 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1 януари 2014 г. - 30 юни 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение на НС от 5.11.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение на НС от 5.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-5 от 12.10.2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Волен Николов Сидеров, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Решение на НС от 5.11.2015 г. по искането на главния прокурор на Република България, вх. № 527-00-6 от 12.10.2015 г., за даване на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу Десислав Славов Чуколов, народен представител в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Указ № 203 от 16.10.2015 г. за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Долна баня, Софийска област - Свети Спас - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Указ № 205 от 19.10.2015 г. за награждаване на Негово Светейшество Неофит - Патриарх Български и митрополит Софийски, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Указ № 206 от 19.10.2015 г. за награждаване на акад. Дамян Николов Дамянов с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Указ № 207 от 19.10.2015 г. за награждаване на доц. Лиляна Лозанова Вълчева с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Указ № 208 от 19.10.2015 г. за награждаване на проф. Христо Иванов Белоев с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор - Изменен
(ДВ, бр. 86 от 6.11.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1199

( 30.10.2015 г. - 3.11.2015 г. )

Нормативни актове

Инструкция № 2 от 27.10.2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи - Нов
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове - Нов
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица - Нов
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Постановление № 133 на МС от 23.06.2003 г. за приемане на Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Постановление № 140 на МС от 4.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Постановление № 291 на МС от 29.10.2015 г. за приемане на Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица - Нов
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 3.11.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани