Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1198

( 27.10.2015 г. - 30.10.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Наредба № 4 от 23.04.2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречистване, заустване и мониторинг на води, както и всякакъв друг вид мониторинг за ликвидиране на последствията от проучването, добива и преработката на уранова суровина (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Постановление № 285 на МС от 21.10.2015 г. за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Икономическия университет - Варна - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Постановление № 286 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Постановление № 287 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Постановление № 289 на МС от 21.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Постановление № 36 на МС от 14.02.2001 г. за изграждане на Комплексна автоматизирана система за управление при извънредно, военно положение и/или положение на война (КАС) - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Решение на НС от 28.10.2015 г. за създаване на Временна комисия по исканията на главния прокурор на Република България за даване на разрешения за възбуждане на наказателни преследвания срещу Волен Николов Сидеров и Десислав Славов Чуколов, народни представители в 43-то Народно събрание - Нов
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Посреднически фирми и услуги
(административна практика)

Агенцията по заетостта и бизнеса - партньори на пазара на труда
(административна практика)

Актуална картина на пазара на труда през първото полугодие на 2015 г.
(административна практика)

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” през новия програмен период - 2014-2020 г.
(административна практика)

Агенция по заетостта - с мисия за насърчаване на заетостта и подобряване функционирането на пазара на труда
(административна практика)

Визитка: Агенция по заетостта - 25-годишна история, цели и задачи, основни дейности, приоритети в политиката по заетостта
(административна практика)

Програми и проекти, предвидени в Националния план за действие по заетостта през 2015 г.
(административна практика)

Работа на български граждани в чужбина
(административна практика)

Въпроси и отговори по заплащането на труда - 7/2015
(административна практика)

Въпроси и отговори по заплащането на труда - 6/2015
(административна практика)

Въпроси и отговори по заплащането на труда - 5/2015
(административна практика)

Въпроси и отговори по заплащането на труда - 8/2015
(административна практика)

Правен режим за работа на чужденци - граждани на трети страни, в България
(административна практика)

Издаване на Синя карта на ЕС за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденци в Република България
(административна практика)

Агенция по заетостта – Център за информация и услуги
(административна практика)

Приложимо право към индивидуалните трудови договори съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 и практиката на Съда на ЕС
(авторски материал)

Прекратяване на служебното правоотношение по инициатива на органа по назначаването срещу уговорено обезщетение
(авторски материал)

Относно възможността за въвеждане на допълнителна клауза за работа от разстояние в сключен колективен трудов договор
(авторски материал)

За задължението на работодателя да води и съхранява трудови досиета на своите работници и служители
(авторски материал)

Вътрешно заместване и вътрешно съвместителство
(авторски материал)

Как да подберем най-подходящите хора за екипа
(авторски материал)

Новите изисквания за пенсиониране
(авторски материал)

Промените в Закона за лечебните заведения осигуряват комплексното лечение на пациентите
(авторски материал)

Как да си „купим“ осигурителен стаж
(авторски материал)

Какво да очакваме при проверка от инспекцията по труда
(авторски материал)

Новата наредба за обучението чрез работа или т.нар. „дуално“ обучение
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 28 октомври 2015 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Писмо № 24-38-9 от 21.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-94-Х-176 от 19.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 15-00-3 от 02.04.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 26-С-117 от 19.03.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-38-31 от 27.05.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 26-Х-1 от 17.02.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 17-00-362 от 20.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-39-22 от 22.04.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-94-Т-87 от 27.03.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-38-3 от 16.02.2015 г. НАП
(административна практика)

Писмо № 24-33-69 от 06.02.2015 г. на НАП
(административна практика)

Особености на облагането с патентен данък
(административна практика)

Писмо № 24-39-32 от 23.04.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-30-39 от 24.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 96-00-5 от 08.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-38-20 от 08.04.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-38-15 от 12.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-24-36-6 от 13.01.2015 г. на НАП
(административна практика)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Законови изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишните финансови отчети
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Съдържание на годишно счетоводно приключване
(авторски материал)

Коментар по данъка върху добавената стойност - Практика на НАП, ВАС и СЕС по конкретни теми и въпроси
(авторски материал)

Коментар по данъка върху добавената стойност - Казуси от практиката
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Изготвяне на годишните финансови отчети
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Изготвяне на годишния финансов отчет от бюджетните организации
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията в ликвидация и несъстоятелност
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година - Изготвяне на годишния финансов отчет от предприятията с нестопанска цел
(авторски материал)

Годишно счетоводно приключване. Изготвяне на годишните финансови отчети за 2015 година – Особености при отчитане на някои специфични дейности
(авторски материал)

Коментар по данъка върху добавената стойност - Промените в ЗДДС и ППЗДДС, приложими през 2015 г.
(авторски материал)

Казус: Как се извършват корекции на погрешно издаден документ от съдебния или публичния изпълнител
(авторски материал)

Казус: Налице ли е облагаема доставка при възлагане на вещта на публичния взискател
(авторски материал)

Казус: Ако длъжникът – собственик на вещта, която се продава, има регистрация само по чл. 97а или чл. 99 ЗДДС, трябва ли доставката да бъде облагаема
(авторски материал)

Защо да изберем „eкоавтомобил“ и „екоавтомобилна застраховка“
(авторски материал)

Негативите и позитивите за потребителите на застрахователни услуги, заложени в новия Кодекс за застраховането
(авторски материал)

Налагане на запор върху вземания за непогасени публични задължения
(авторски материал)

Казус: Коя е датата, към която собственикът на вещта трябва да има регистрация за целите на ДДС1
(авторски материал)

Счетоводно отчитане на правителствени дарения и сделки с правителството
(авторски материал)

Непаричната вноска (апорт) - сделка по смисъла на ТЗ и специфични задължения по смисъла на ЗДДС
(авторски материал)

По някои въпроси на отчитането на инвестиционните имоти
(авторски материал)

Данъчно третиране по ЗДДС на възнаграждение за реализиран оборот
(авторски материал)

Третиране по реда на ЗДДФЛ на стойността на работното, униформеното и представителното облекло
(авторски материал)

Основни изисквания към годишното счетоводно приключване и изготвянето на финансовите отчети за 2015 година
(авторски материал)

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Основни задължения на предприятията - платци на доходи на физически лица
(авторски материал)

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Изменения и допълнения в ЗДДФЛ, и значението им за годишното облагане на доходите
(авторски материал)

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Практически казуси относно облагането с корпоративен данък
(авторски материал)

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Казуси от практиката
(авторски материал)

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица – Санкции
(авторски материал)

Коментар по данъците върху доходите на физическите лица - Годишна данъчна декларация
(авторски материал)

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Относно някои промени в годишната данъчна декларация за 2014 г., които имат практическо значение за годишното данъчно приключване
(авторски материал)

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
(авторски материал)

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Общ преглед на промените в корпоративното подоходно облагане, направени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с корпоративния данък за 2015 г.
(авторски материал)

Коментар по корпоративното подоходно облагане - Изменения и допълнения в ЗКПО, извършени в края на 2014 и през 2015 г., свързани с данъчните облекчения, представляващи минимална помощ и държавна помощ за земеделски стопани
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 28 октомври 2015 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 148 от 1.08.2013 г., І г.о. на ВКС
(съдебна практика)

Решение № 223 от 13.10.2014 г., І г.о. на ВКС.
(съдебна практика)

Доброволната делба е за предпочитане пред съдебната
(авторски материал)

Служебно съединяване на дела за делба, образувани в различни съдилища
(авторски материал)

Форма на подлежащите на вписване актове
(авторски материал)

Още за процедурата по опозиция от притежатели на нерегистрирана марка срещу заявка за регистрацията й от друго лице
(авторски материал)

Обект и съдържание на авторските права на художника - автор на театрални костюми
(авторски материал)

Проблеми на пренаемното отношение
(авторски материал)

Ипотека върху незастроен имот – някои въпроси, породени от практиката на ВКС
(авторски материал)

Учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имоти - частна държавна собственост
(авторски материал)

Действащата нормативна уредба на оградите - правни и практически проблеми
(авторски материал)

Кога имаме „противопоставими“ права на собственост, съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 2 ЗКИР
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 67 от 27.03.2015 г., I г. о. на ВКС
(съдебна практика)

Решение № 36 от 26.05. 2015 г., І т. о. на ВКС
(съдебна практика)

Нови правила за участие на специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания в запазените обществени поръчки по чл. 16г ЗОП
(авторски материал)

Изготвяне на списъка на кредиторите в производството по банкова несъстоятелност
(авторски материал)

Трудности при извършване на проверките на място за установяване нарушения на конкурентното право
(авторски материал)

Въпроси и отговори по обществени поръчки
(авторски материал)

Настоящото изложение е част от книгата „Неизпълнение на договора“ (ИК „Труд и право“), която разглежда в цялост материята на неизпълнението на договора от гледна точка на правоприлагането.
(авторски материал)

Запор и принудително изпълнение върху безналични акции
(авторски материал)

Особености в уредбата и практиката относно клона на чуждестранно юридическо лице
(авторски материал)

Гражданско дружество. Преглед на съдебната практика относно въпросите на гражданското дружество
(авторски материал)

Упражняване на права по ценна книга въз основа на съдебно решение за обезсилване (чл. 566 ГПК)
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 1197

( 23.10.2015 г. - 27.10.2015 г. )

Нормативни актове

Заповед № РД-01-687 от 11.09.2013 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Заповед № РД01-844 от 19.10.2015 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - Нов
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Инструкция № 8121з-1244 от 14.10.2015 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки - Нов
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компенсиращи мерки (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Решение № 6046 от 26.05.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

Указ № 204 от 16.10.2015 г. за награждаване на г-н Фейсал Ал-Адуани - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Кувейт в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 83 от 27.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1196

( 20.10.2015 г. - 23.10.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии - Нов
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества - Нов
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Постановление № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Постановление № 224 на МС от 25.08.2004 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Постановление № 283 на МС от 19.10.2015 г. за приемане на Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества - Нов
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Решение № 814 на МС от 16.10.2015 г. за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-14 Силистар", разположена в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море - Нов
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Указ № 199 от 15.10.2015 г. за награждаване на г-н Ле Дък Лиу - извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по обществени поръчки - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1195

( 13.10.2015 г. - 20.10.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за автомобилните превози - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за административните нарушения и наказания - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за защита при бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Анекса за изменение на Меморандума за разбирателство за сътрудничество и подкрепа по отношение на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа, подписан на 12 октомври 2012 г. в Матрахаза, Унгария - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария относно оказването на финансова помощ - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за разби рателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво), Протокол № 1 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) и Протокол № 2 за изменение на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) за изпълнението на проект между България и ОССЕ за унищожаване на запасите от ракетно гориво (компоненти на течно ракетно гориво) - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България, Министерството на вътрешните работи на Унгария, Правителството на Нидерландия, Министерството на правосъдието и обществената сигурност на Норвегия, Борда по миграция на Швеция, Министерството на правосъдието на Швеция и Международния център за развитие на миграционната политика относно изпълнението на проекта "Подкрепа за партньорство за миграция в региона по Пътя на коприната в рамките на Будапещенския процес" - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на им - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за изменение, допълнение и продължаване действието на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно обмен на информация за пътниците - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Наредба № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Постановление № 279 на МС от 14.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на съдебната власт и по бюджета на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Постановление № 280 на МС от 15.10.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетна ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Споразумение между Изпълнителна агенция "Морска администрация" към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България и Агенцията за морски транспорт към Министерството на икономиката и устойчивото развитие на Грузия за взаимно признаване на свидетелства на морските лица съгласно Правило I/10 на Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г., както е изменена - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Указ № 181 от 7.10.2015 г. за назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Колумбия със седалище в Бразилия - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Указ № 182 от 7.10.2015 г. за награждаване посмъртно на Григор Владимиров Кумитски с орден "За храброст" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Указ № 183 от 8.10.2015 г. за освобождаване на бригаден генерал Димитър Атанасов Шивиков от длъжността "командир на 61-ва механизирана бригада" и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Указ № 185 от 9.10.2015 г. за освобождаване на контраадмирал Георги Христов Фиданов от длъжността "съветник на върховния главнокомандващ на Въоръжените сили по военната сигурност" и назначаването му на длъжността "военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз" - Нов
(ДВ, бр. 81 от 20.10.2015 г.)

Закон за българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Закон за народната просвета (отм.) - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Закон за признаване на професионални квалификации - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Закон за убежището и бежанците - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ - Нов
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба № 45 от 2.03.2012 г. за достъпа до съхраняваните от Комисията за финансов надзор документи - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Постановление № 274 на МС от 12.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Постановление № 55 на МС от 18.03.1993 г. за одобряване на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Решение № 790 на МС от 12.10.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-12 Кнежа", разположена на територията на областите Враца, Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново - Нов
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Решение на НС от 9.10.2015 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията - Нов
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

Указ № 197 от 14.10.2015 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за военното разузнаване - Нов
(ДВ, бр. 80 от 16.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1194

( 9.10.2015 г. - 13.10.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската телеграфна агенция - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за Държавна агенция "Разузнаване" - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за борба с трафика на хора - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за вероизповеданията - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за висшето образование - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за занаятите - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за защита на класифицираната информация - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за защита при бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за мерките срещу изпирането на пари - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за местните данъци и такси - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за народната просвета (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за обществените поръчки - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за предучилищното и училищното образование - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за професионалното образование и обучение - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за туризма - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за уреждане на колективните трудови спорове - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за хазарта - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Изборен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Постановление № 272 на МС от 8.10.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към Националния статистически институт и за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Националния статистически институт за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Постановление № 76 на МС от 2.04.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет в Националния статистически институт (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Решение № 2522-НС на ЦИК от 8.10.2015 г. относно обявяване за избран за народен представител в Десети изборен район - Кюстендилски - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Решение на НС от 8.10.2015 г. за избиране на съдия в Конституционния съд на Република България - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Решение на НС от 8.10.2015 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

Указ № 176 от 24.09.2015 г. за награждаване на кардинал Лорис Франческо Каповила - секретар на папа Йоан ХХІІІ, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1193

( 6.10.2015 г. - 9.10.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Наредба № 8121з-1010 от 16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Наредба № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите униформа държавни служители - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Постановление № 124 на МС от 1.06.2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Постановление № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г., по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007 - 2013 г. и за преходна национална помощ в сектор "Животновъдство" - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Постановление № 271 на МС от 6.10.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2015 г. за приключването на инвестиционни проекти на Национална компания "Железопътна инфраструктура" по Оперативна програма "Транспорт" 2007 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Протокол за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Португалската република - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Решение № 1 от 30.09.2015 г. на ВКС и ВАС - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Решение № 5 на КС на РБ от 29.09.2015 г. по Конституционно дело № 4 от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Решение на НС от 18.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Споразумение между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието и храните на Република Беларус за сътрудничество в областта на селското стопанство - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Указ № 178 от 6.10.2015 г. за назначаване на Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова за съдия в Конституционния съд на Република България - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Указ № 179 от 6.10.2015 г. за назначаване на Филип Димитров Димитров за съдия в Конституционния съд на Република България - Нов
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

Устройствен правилник на Комисията за защита на конкуренцията - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 9.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1192

( 2.10.2015 г. - 6.10.2015 г. )

Нормативни актове

Заповед № ЗМФ-892 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образци на служебни бележки по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Заповед № ЗМФ-893 от 16.09.2015 г. за утвърждаване на образец на "Сметка за изплатени суми" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Наредба № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Наредба № I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 262 на МС от 25.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 264 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция "Национална сигурност" за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 265 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за персонал по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 266 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Постановление № 267 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г., в т. ч. за Българския Червен кръст, за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ на Република Унгария - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Указ № 172 от 23.09.2015 г. за освобождаване на генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов от длъжността "военен представител на началника на отбраната във Военния комитет на НАТО и във Военния комитет на Европейския съюз" и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

Указ № 173 от 23.09.2015 г. за награждаване на акад. Дочи Русева Ексерова с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 77 от 6.10.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1191

( 29.9.2015 г. - 2.10.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 109 на МС от 11.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Полиция" на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 260 на МС от 24.09.2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 261 на МС от 24.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Решение № 755 на МС от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград - закриване на населени места - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Указ № 171 от 18.09.2015 г. за награждаване на г-н Уорън Милър - член на Комисията за съхраняване на американското културно наследство зад граница, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани