Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1191

( 29.9.2015 г. - 2.10.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 109 на МС от 11.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Полиция" на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 260 на МС от 24.09.2015 г. за определяне районите на действие на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Постановление № 261 на МС от 24.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "Национална компания "Железопътна инфраструктура" - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Решение № 755 на МС от 24.09.2015 г. за административно-териториална промяна в община Петрич, област Благоевград - закриване на населени места - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

Указ № 171 от 18.09.2015 г. за награждаване на г-н Уорън Милър - член на Комисията за съхраняване на американското културно наследство зад граница, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Информация за актуализация № 1190

( 26.9.2015 г. - 29.9.2015 г. )

Нормативни актове

Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. относно утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко" - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Постановление № 185 на МС от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 18.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми "Оптимизация на училищната мрежа", "Модернизиране на системата на професионалното образование", "На училище без отсъствия" и "С грижа за всеки ученик", одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Постановление № 257 на МС от 18.09.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко" - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Индия за периода 2015 - 2017 г. - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Решение № 731 на МС от 18.09.2015 г. за удължаване на срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в Блок "Галата", разположен в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море - Нов
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 29.9.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 28 септември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 28 септември 2015 г.
(фактологическа информация)

 

Информация за актуализация № 1189

( 25.9.2015 г. - 26.9.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската телеграфна агенция - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Определение № 3 на КС на РБ от 17.09.2015 г. по Конституционно дело № 7 от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Решение на НС от 23.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател и четирима членове на Фискалния съвет, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 74 от 26.9.2015 г.)

Информация за актуализация № 1188

( 18.9.2015 г. - 25.9.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Изменение към Споразумението за предоставяне на консултантски услуги за подкрепа при засилване функциите и изграждане на капацитет в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и постигане на оптимизация на разходите за постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води между Министерството на регионалното развитие на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 4.04.2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Инструкция № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Инструкция № 8121з-929 от 02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Инструкция № Iз-381 от 10.03.2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Инструкция № И-3 от 08.09.2015 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на Комисията за избор на военнослужещи за назначаване на длъжности по Регистъра на вакантните длъжности за военнослужещи в състава на многонационални формирования, международни организации или в други международни инициативи на територията на страната - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Инструкция № И-5 от 7.09.2011 г. за реда и организацията на работа на комисиите за кариерно развитие на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Наредба № 8121з-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Наредба № 8121з-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Наредба № 8121з-648 от 01.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Наредба № Н-19 от 15.12.2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Постановление № 254 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Постановление № 255 на МС от 17.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за финансов надзор за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

Решение на НС от 18.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 73 от 25.9.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 92-476 от 05.08.2015 г. на МТСП
(съдебна практика)

Писмо № 67-54 от 22.07.2015 г. на МТСП
(съдебна практика)

Писмо № 66-285 от 05.08.2015 г. на МТСП
(съдебна практика)

Писмо №: 94-2547 от 27.08.2015 г. на МТСП
(съдебна практика)

Писмо № 26-501 от 06.08.2015 г. на МТСП
(съдебна практика)

Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
(административна практика)

Указание на ИА "ГИТ" относно условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда от Дирекциите „Инспекция по труда“.
(административна практика)

Основен трудов договор в системата на висшето образование
(авторски материал)

Отново за „новите – стари“ правила при ползване и отлагане на ползването на платения годишен отпуск
(авторски материал)

Промените в нормативната уредба на платения годишен отпуск
(авторски материал)

Услугата “Ателие за търсене на работа” в Дирекциите “Бюро по труда”
(авторски материал)

Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
(авторски материал)

Какво трябва да знаем за Съвета на Европа, Европейската конвенция за защита правата на човека и Европейския съд по правата на човека
(авторски материал)

Новата Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” и за обмен на информация
(авторски материал)

Програма “Старт на кариерата 2015” гарантира девет месеца работа на младежи до 29-годишна възраст в държавната администрация
(авторски материал)

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване от хората, родени след 31 декември 1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31 декември 2015 г.
(авторски материал)

Придобиване право на пенсия от лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, след промените в КСО от август 2015 г.
(авторски материал)

Прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на ДОО от лицата, родени след 31.12.1959 г., на които е отпусната пенсия от ДОО с начална дата до 31.12.2015 г.
(авторски материал)

Право на трудово възнаграждение при престой или производствена необходимост
(авторски материал)

Променливото работно време вече е законово регламентирано и в Закона за държавния служител
(авторски материал)

Магия ли е екипната работа
(авторски материал)

При какви условия е налице командироване и кога се полагат командировъчни пари
(авторски материал)

Международна компетентност по трудови дела съгласно разпоребите на Регламент (ЕС) № 1215/2012
(авторски материал)

Трудовоправни последици при вливане и сливане на търговски дружества
(авторски материал)

Пенсионната реформа и промените в Кодекса за социално осигуряване
(авторски материал)

Последните промени в Закона за здравното осигуряване - с поглед към пациента
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
(авторски материал)

Данъкът върху добавената стойност и услугите, свързани с недвижими имоти
(авторски материал)

Казус: Ползване на отстъпка от 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация
(авторски материал)

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките
(авторски материал)

Новите положения в Закона за митниците
(авторски материал)

Процесуално легитимирано ли е гражданско дружество да обжалва постановление за налагане на запор върху банкова сметка или запор върху вземане на трето лице за публични задължения на участник в него
(авторски материал)

Казус: Определяне на облагаем доход при продажба на недвижимо имущество
(авторски материал)

Третиране според ЗКПО и ЗДДС на разходи за семинар, представящ дейността на организатора
(авторски материал)

Отчитане на сделките за придобиване на материали при митнически режим „активно усъвършенстване с отложено плащане“
(авторски материал)

Отчитане на приходи и разходи, свързани с данъчен амортизируем актив, придобит с дарение или целеви средства
(авторски материал)

Казус: Данъчно третиране на задатъка при сделки с недвижимо имущество
(авторски материал)

Казус: Данъчно третиране по ЗДДФЛ на доходи от лихви по банкова сметка в чужбина
(авторски материал)

Данъчно третиране по ЗДДФЛ на награди, както и на печалби от участие в различни видове игри
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Определение № 27 от 21.01.2012 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Запазената част от наследството се изчислява по законови формули
(авторски материал)

Актуални въпроси на публичната продан с участието на съделители и съпруг-недлъжник
(авторски материал)

Грешките в нотариалното удостоверяване като производство и отражението им върху действителността му. Преглед на съдебната практика
(авторски материал)

Съдебната сага на една недобросъвестно заявена марка в България
(авторски материал)

За рисковете, които лицата поемат като предоставят свободен достъп до интернет посредством WiFi-протокол
(авторски материал)

Твърдението за придобиване, на което се основава иск за собственост върху недвижим имот – предмет на конститутивно съдебно решение
(авторски материал)

Съдебно отстранение и подобрения при учредена суперфиция срещу построяване на готови обекти
(авторски материал)

Промените от 2015 г. в Закона за подземните богатства
(авторски материал)

Специфика на административнонаказателното производство по чл. 232, ал. 2 ЗУТ
(авторски материал)

Бележки по промените в Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (обн. ДВ, бр. 59 от 2015 г.)
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 32 от 04.03.2002 г. по гр.д. № 849/2001 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение № 523 от 26.03.2002 г. по гр.д. № 1308/2001 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение от 24.01.2002 г. по ВАД № 72/2001 г.
(съдебна практика)

Решение № 1910 от 23.11.2001 г. по гр.д. № 538/2001 на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение от 26.11.2001 г. по ВАД № 73/2001 г.
(съдебна практика)

Решение от 14.03.2002 г. по ВАД № 97/2001 г.
(съдебна практика)

Решение № 114 от 26.07.2013 г. на ВКС по т. д. № 255/2012 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 46 от 27.03.2009 г. на ВКС по т. д. № 454/2008 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 11.02.2003 г. по ВАД № 108/2002 г.
(съдебна практика)

Решение от 15.05.2002 г. по ВАД № 135/2001 г.
(съдебна практика)

Решение № 1699 от 8.11.2002 г. по гр.д. № 234/2002 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение от 13.01.2000 г. по ВАД № 90/99 г.
(съдебна практика)

Решение от 13.01.2000 г. по ВАД № 93/99 г.
(съдебна практика)

Решение от 10.08.1999 г. по ВАД № 23/99 г.
(съдебна практика)

Решение № 1 от 10.02.2009 г. на ВКС по т. д. № 372/2008 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Определение № 377 от 18.06.2009 г. на ВКС по т. д. № 380/2009 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение от 28.09.2000 г. по ВАД № 33/2000 г.
(съдебна практика)

Решение от 25.06.2001 г. по ВАД № 173/2000 г.
(съдебна практика)

Решение № 1859 от 16.11.2001 г. по гр.д. № 359/2001 г. на ВКС, V г.о.
(съдебна практика)

Решение от 26.03.2001 г. по ВАД № 79/2000 г.
(съдебна практика)

Решение от 7.02.2001 г. по ВАД № 102/2000 г.
(съдебна практика)

Решение от 9.02.2001 г. по ВАД № 42/2000 г.
(съдебна практика)

Решение № 211 от 30.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 1120/2010 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 01.12.1997 г. на ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Решение № 20 от 25.03.2013 г. на ВКС по т. д. № 206/2012 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 48 от 28.05.2015 г. на ВКС, II т. о.
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 1 от 17.03.1993 г. по гр. д. № 3/93 г., ОСГК
(съдебна практика)

Решение № 211 от 30.01.2012 г. на ВКС по т. д. № 1120/2010 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 47 от 08.04.2013 г. на ВКС по т. д. № 137/2012 г., ІІ т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 20 от 25.03.2013 г. на ВКС по т. д. № 206/2012 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 96 от 26.11.2009 г. на ВКС по т. д. № 380/2009 г., І т. о., ТК
(съдебна практика)

Решение № 81 от 31.05.2010 г. на ВКС по т. д. № 675/2009 г., II т. о., ТК
(съдебна практика)

Новият Закон за гарантиране на влоговете в банките - проблеми и разрешения
(авторски материал)

Техническите спецификации в обществените поръчки
(авторски материал)

Съобщения и призоваване в изпълнителното производство
(авторски материал)

Изпълнение на путативен кредитор
(авторски материал)

Следва ли ново тълкувателно решение да служи като основание за отмяна на влязло в сила решение по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК?
(авторски материал)

За характера на правото на обезсилване на ценна книга от съда
(авторски материал)

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
(авторски материал)

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба – общи постановки
(авторски материал)

Въпроси и отговори по обществени поръчки
(авторски материал)

Новите положения в Закона за защита на конкуренцията Въвеждане на контрол върху предприятия с по-силна позиция при договаряне
(авторски материал)

Иск на продавача за плащане на цената при договора за търговска продажба - процедура
(административно - правна процедура)

Насрещна искова молба по чл. 104 ГПК във връзка с чл. 195, ал. 1 ЗЗД
(приложен документ)

Искова молба по чл. 327 ТЗ
(приложен документ)

 

Информация за актуализация № 1187

( 15.9.2015 г. - 18.9.2015 г. )

Нормативни актове

Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Закон за лечебните заведения - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 6 от 24.08.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 6 от 4.04.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 248 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 249 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Училището - територия на учениците", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 250 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 251 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 252 на МС от 11.09.2015 г. за приемане на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Постановление № 253 на МС от 11.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания" - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Решение на НС от 16.09.2015 г. за пленарните заседания на Народното събрание през септември и октомври 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 18.9.2015 г.)

Информация за актуализация № 1186

( 11.9.2015 г. - 15.9.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Постановление № 247 на МС от 10.09.2015 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Решение № 685 на МС от 10.09.2015 г. за обявяване на 7 юли за професионален празник на митническия служител - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Решение на НС от 11.09.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Указ № 166 от 31.08.2015 г. за награждаване на проф. д-р Петър Любенов Симеонов с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 71 от 15.9.2015 г.)

Информация за актуализация № 1185

( 8.9.2015 г. - 11.9.2015 г. )

Нормативни актове

Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Постановление № 239 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "На училище без отсъствия", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Постановление № 241 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Постановление № 243 на МС от 4.09.2015 г. за структурни промени в системата на здравеопазването - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Постановление № 244 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на финансите за 2015 г. и на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Постановление № 245 на МС от 4.09.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 1512-МИ на ЦИК от 4.08.2015 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 1961-МИ на ЦИК от 7.09.2015 г. относно допълване на образци на изборни книжа съгласно приложения, утвърдени с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 1971-МИ/НР на ЦИК от 7.09.2015 г. относно утвърждаване образец на изборна книга - Удостоверение за наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 679 на МС от 4.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Камен дол", участъци "Запад" и "Изток", разположено в землището на село Смирненски, община Ветово, област Русе, на "Стоун Локъл Груп" - ООД, Ветово - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 680 на МС от 7.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Бялата скала", разположено в землището на с. Пелишат, община Плевен, област Плевен, на "Водно строителство 2000" - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

Решение № 681 на МС от 7.09.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла", участък "Кереч Търла - запад" и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с. Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на "АС - Стоунс" - ООД, Пловдив - Нов
(ДВ, бр. 70 от 11.9.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1184

( 1.9.2015 г. - 8.9.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Постановление № 238 на МС от 3.09.2015 г. за определяне на реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд, прекратен на основание на Закона за закриване на Националната служба по зърното - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Постановление № 240 на МС от 4.09.2015 г. за приемане на Тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и в рамките на информационно-разяснителната кампания за националния референдум с въпрос "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" на 25 октомври 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Решение № 408 от 20.08.2015 г. за приемане на Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Указ № 164 от 24.08.2015 г. за назначаване на Катя Петрова Тодорова за постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Указ № 165 от 24.08.2015 г. за награждаване на проф. д-р Илия Цветанов Ватев с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 69 от 8.9.2015 г.)

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" (2007 - 2013) (ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство (ЕФР) на ЕС - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба № Iз-1429 от 1.06.2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба за продажба на жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната, които се намират в населени места, в които няма структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и на Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Постановление № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Постановление № 232 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Постановление № 233 на МС от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Решение № 649 на МС от 27.08.2015 г. за признаване на Сдружение "Национална организация малки български хора" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Решение № 658 на МС от 31.08.2015 г. за административно-териториална промяна в община Кирково, област Кърджали - закриване на населено място - Нов
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 4.9.2015 г.)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани