Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1182

( 25.8.2015 г. - 28.8.2015 г. )

Нормативни актове

Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република Албания, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на отбраната на Република Хърватия, Министерството на отбраната на Република Естония, Министерството на външните работи на Исландия, Министерството на отбраната на Република Латвия, Министерството на националната отбрана на Република Литва, Министерството на националната отбрана на Румъния, Министерството на отбраната на Словашката република, Министерството на отбраната на Република Словения и Агенцията на НАТО за комуникации и информация (NCIA) относно сътрудничество при изпълнението на проекти за разширяване на Системата за въздушно командване и контрол (ACCS) - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Наредба № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 140 на МС от 23.07.1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 195 на МС от 26.09.2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 220 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 221 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 223 на МС от 20.08.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за хазарта - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 224 на МС от 21.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Eвропейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Постановление № 74 на МС от 27.03.1998 г. за ликвидиране на последствията от добива и преработката на уранова суровина - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските групи за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в такива групи със седалище извън територията на Република България - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Правилник за реда за водене на регистрите при Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Европейските обединения за териториално сътрудничество със седалище в Република България и на българските юридически лица, които членуват в Европейско обединение за териториално сътрудничество, чието седалище се намира в друга държава - членка на Европейския съюз (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 1532-НР на ЦИК от 20.08.2015 г. относно утвърждаване на образците на книжа за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 637 на МС от 21.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства - метални полезни изкопаеми - златно-сребърни руди, от находище "Милин камък", разположено в землището на гр. Брезник, община Брезник, област Перник, на "Трейс Рисорсиз" - ЕООД, София - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 639 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Златна рибка", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 640 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Созопол - Буджака", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 641 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "СБА", община Каварна, област Добрич - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 642 на МС от 21.08.2015 Г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Каваците - север", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 643 на МС от 21.08.2015 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "Смокините - юг", община Созопол, област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Решение № 7362 от 18.06.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

Устройствен правилник на областните администрации - Изменен
(ДВ, бр. 66 от 28.8.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Kак да изберем качествен директор „човешки ресурси“
(авторски материал)

Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 27 август 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 27 август 2015 г.
(фактологическа информация)

 

 

Информация за актуализация № 1181

( 21.8.2015 г. - 25.8.2015 г. )

Нормативни актове

Инструкция № 8121з-988 от 17.08.2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Наредба № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ - Изменен
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - Нов
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Постановление № 217 на МС от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията - Нов
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

Решение № 15465 от 18.12.2014 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 65 от 25.8.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо №: 26-422 от 01.07.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2107 от 20.07.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1570 от 25.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Трудови и осигурителни права на сезонните работници
(административна практика)

Нова матрица на социален доклад за изследване на родителския капацитет
(административна практика)

Указание № 1029-40-815 от 23.07.2015 г. на НОИ
(административна практика)

Провеждане на инструктажи и обучения по безопасност и здраве при работа
(административна практика)

Ползване на отпуск по време на официален празник при сумирано изчисляване на работното време
(авторски материал)

Основни разлики между социалната икономика и корпоративната социална отговорност
(авторски материал)

За някои въпроси във връзка с Тълкувателно решение № 6/2014 от 25.06.2015 г. по тълк. д. № 6/2014 г. на ОСГК на ВКС и отмяната на чл. 94, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
(авторски материал)

Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
(авторски материал)

Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
(авторски материал)

Отново за Европейската социална харта
(авторски материал)

Международната конференция на труда - Женева, юни 2015 г.
(авторски материал)

Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия
(авторски материал)

Приета е нова Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
(авторски материал)

Новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
(авторски материал)

Промените в Закона за семейни помощи за деца от 28 юли 2015 г.
(авторски материал)

Несъвместимостите на общинските съветници и кметовете
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите
(авторски материал)

Първите здравни реформи са вече факт
(авторски материал)

Новият трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
(авторски материал)

Промените в Кодекса на труда от юли 2015 г.
(авторски материал)

Ползване на отпуски от бащата във връзка с раждането и отглеждане на дете
(авторски материал)

Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Казус: Случаи, в които се съставя протокол по чл. 117 ЗДДС за вътреобщностно придобиване
(авторски материал)

Казус: Реквизити на фактурите, издавани от клон на дружество
(авторски материал)

Казус: Поставяне на собствена номерация на издаваните документи от получателя по доставката
(авторски материал)

Казус: Определяне на облагаемия оборот по чл. 96, ал. 2 ЗДДС
(авторски материал)

Последните изменения и допълнения в Закона за кредитните институции
(авторски материал)

Допустим ли е банков влог с инвестиционно предназначение
(авторски материал)

Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси
(авторски материал)

Не тръгвайте на път без застраховка
(авторски материал)

Счетоводно отразяване на капитала в бюджетните организациии
(авторски материал)

Данъчни аспекти от гледна точка на ЗКПО и ЗДДФЛ при командироване на работници по реда на чл. 121, ал. 3 КТ
(авторски материал)

Счетоводно отчитане на продажбите на консигнация, реализирани посредством Интернет
(авторски материал)

За някои специфични въпроси при отчитане на автотранспортна дейност
(авторски материал)

Последните изменения и допълнения в Наредба № Н-18 за отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства
(авторски материал)

Казус: Облагане на доставките с нулева ставка
(авторски материал)

Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
(авторски материал)

Лихвите като част от данъчната основа на доставките
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 329 от 9.01.2013 г. на ВКС, ІІІ г.о.
(съдебна практика)

Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност
(авторски материал)

Придобиване по давност на недвижими имоти от сънаследник
(авторски материал)

Привременни мерки по ЗМГО и обезпечението по ГПК. Сравнителен анализ и практически проблеми
(авторски материал)

Правото на възпроизвеждане според тълкуванията на Съда на ЕС
(авторски материал)

Учредяване на право на строеж върху имот - частна общинска собственост
(авторски материал)

Измененията в Гражданския процесуален кодекс относно исковия процес, заповедното и изпълнителното производство (ДВ, бр. 50 от 2015 г.)
(авторски материал)

Режим за разполагане на базови станции
(авторски материал)

Допълване на непълноти и поправка на грешки в кадастралната карта
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 1180

( 18.8.2015 г. - 21.8.2015 г. )

Нормативни актове

Договор между Република България и Република Казахстан за екстрадиция - Нов
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Инструкция № 1 от 22.06.2001 г. за прилагане на чл. 19а от Закона за гражданската регистрация (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Класификатор на длъжностите в администрацията - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структури - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г. - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Постановление № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Постановление № 216 на МС от 14.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Агенция "Митници" - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 64 от 21.8.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1179

( 14.8.2015 г. - 18.8.2015 г. )

Нормативни актове

Инструкция № 8121з-823 от 5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Инструкция № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Наредба № 1 от 4.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Наредба № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Наредба за работното време, почивките и отпуските - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 208 на МС от 10.08.2015 г. за закриване на домове за медико-социални грижи за деца - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 209 на МС от 10.08.2015 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. със средства от мярка "Техническа помощ" и на персонал на местните инициативни групи, изпълняващи стратегии за водено от общностите местно развитие, финансирани със средства от мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" на програмата - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 210 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 213 на МС от 13.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Постановление № 92 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Централнo военно окръжие - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Централнoто военно окръжие (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Решение № 610 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Борово", разположено в землището на гр. Борово, община Борово, област Русе, на "ТЕРЕКС И КО" - АД, София - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Решение № 611 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "Караджейка", разположено в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, на "Булгнайс" - ООД, Ивайловград - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Решение № 612 на МС от 11.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - базалтоиди, от находище "Бов - запад", участък "Южен" и участък "Северен", разположено в землището на с. Заноге, община Своге, Софийска област, на "Базалт България" - ЕООД, София - Нов
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - Изменен
(ДВ, бр. 63 от 18.8.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1178

( 11.8.2015 г. - 14.8.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската народна банка - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за Комисията за финансов надзор - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за банковата несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за гарантиране на влоговете в банките - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за гарантиране на влоговете в банките (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за договорите за финансово обезпечение - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за кредитните институции - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за опазване на околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за пазарите на финансови инструменти - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитки за служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 8121з-904 от 30.07.2015 г. за определяне на условията и реда за предоставяне на безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер на труда на служителите, и на ободряващи напитки на служителите, полагащи труд през нощта от 22,00 до 06,00 ч. - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Наредба № Iз-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Постановление № 204 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Постановление № 205 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на разходи относно осигуряване на комуникационна свързаност посредством Единната електронна съобщителна мрежа за свързване на административните съдилища в градовете Бургас, Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Сливен, София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Постановление № 206 на МС от 6.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 585 на МС от 3.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Разтървеница", участък "Южен", разположено на територията на община Сливница, Софийска област, на "Геотехмин" - ООД, София - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 586 на МС от 3.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Ирма", разположено в землищата на с. Горна Кремена и с. Кален, община Мездра, област Враца, на "Конструктинг" - ООД, София - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 588 на МС от 4.08.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - доломити и варовити доломити, от находище "Рудината", участък "Ремо", кв. Сеславци, район Кремиковци, Столична община, област София, на "Ремонтстрой НД" - ООД, София - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 589 от 04.08.2015 Г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - пясъчници, от находище "Слави", разположено в землището на с. Зайчари, община Сливен, област Сливен, на "Слави" - ЕООД, Сливен - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 599 на МС от 6.08.2015 г. за административно-териториална промяна в община Антоново, област Търговище - закриване на населено място - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Решение № 76 на БНБ от 30.07.2015 г. за пускане в обращение на възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване "130 години от Съединението на България" - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в сферата на информационните технологии и съобщенията - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

Указ № 149 от 3.08.2015 г. за освобождаване на генерал-майор Петър Петков Петров от длъжността "главен инспектор на Министерството на отбраната" и от военна служба - Нов
(ДВ, бр. 62 от 14.8.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1177

( 7.8.2015 г. - 11.8.2015 г. )

Нормативни актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Икономически и социален съвет - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Консултативен съвет за национална сигурност - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за Националната служба за охрана - Нов
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за банковата несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за биологичното разнообразие - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за вероизповеданията - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за виното и спиртните напитки - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за данъците върху доходите на физическите лица - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за държавната финансова инспекция - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за държавния протокол - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за животновъдството - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за защита на класифицираната информация - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за защитените територии - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за кадастъра и имотния регистър - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за независимия финансов одит - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за общинския дълг - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за опазване на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за подпомагане на земеделските производители - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за публичното предлагане на ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за сделките с компенсаторни инструменти - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за сдружения за напояване - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност - Нов
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за устройството на Черноморското крайбрежие - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Закон за хазарта - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Решение № 1512-МИ на ЦИК от 4.08.2015 г. относно утвърждаване образци на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове - Нов
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Решение № 633-МИ на ЦИК от 15.07.2014 г. относно утвърждаване образците на изборните книжа за произвеждане на избори за общински съветници и кметове (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Указ № 162 от 10.08.2015 г. за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

Указ № 163 от 10.08.2015 г. за определяне на 25 октомври 2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: "Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?" - Нов
(ДВ, бр. 61 от 11.8.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1176

( 4.8.2015 г. - 7.8.2015 г. )

Нормативни актове

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за Националната агенция за приходите - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за автомобилните превози - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за администрацията - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за защита на потребителите - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за лова и опазване на дивеча - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за митниците - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за ратифициране на Изменението от Доха на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Исландия, от друга страна, относно участието на Исландия в съвместното изпълнение на задълженията на Европейския съюз, неговите държави членки и Исландия за втория период на задължения по Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" от Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 194 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и на Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 199 на МС от 30.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 200 на МС от 31.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 203 на МС от 31.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 216 на МС от 25.07.2014 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната, и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Решение № 561 на МС от 29.07.2015 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - трахити, от находище "Брешнела", разположено в землището на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас, на "Европроект" - ЕООД, Бургас - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Списък на продуктите, свързани с отбраната - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Списък на продуктите, свързани с отбраната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Указ № 134 от 20.07.2015 г. за освобождаване на Красимир Николов Тулечки от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Указ № 135 от 20.07.2015 г. за назначаване на Надежда Николова Нейнски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Турция - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Указ № 136 от 20.07.2015 г. за награждаване на проф. д-р Огнян Иванов Колев, д.м.н., с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

Указ № 145 от 28.07.2015 г. за награждаване на д-р Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 60 от 7.8.2015 г.)

 

Информация за актуализация № 1175

( 31.7.2015 г. - 4.8.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Наредба № 78 от 31.05.2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Правила за търговия с природен газ - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Рамково споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 28.05.2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банков надзор" на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 29.07.2015 г. за избиране на подуправител - ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 29.07.2015 г. за освобождаване на подуправител - ръководител на управление "Банково" на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 30.07.2015 г. за избиране на омбудсман - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Решение на НС от 31.07.2015 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Михаил Миков и Корнелия Нинова до заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и министър на труда и социалните грижи Ивайло Калфин - Нов
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

Финансово споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) - Изменен
(ДВ, бр. 59 от 4.8.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани