Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 1174

( 28.7.2015 г. - 31.7.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за водите - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 191 на МС от 10.07.2014 г. за създаване на Национален контратерористичен център (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 192 на МС от 23.07.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 193 на МС от 23.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2015 г., свързани с финансово осигуряване на приноса на Република България за поддържането на Афганистанските сили за сигурност - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 196 на МС от 27.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 197 на МС от 27.07.2015 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 198 на МС от 27.07.2015 г. за създаване на Национален контратерористичен център - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 34 на МС от 20.02.2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации - Изменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение № 544 на МС от 23.07.2015 г. за административно-териториална промяна в община Черноочене, област Кърджали - закриване на населено място - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение № 8834 от 20.07.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 23.07.2015 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 23.07.2015 г. за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 23.07.2015 г. за промяна в състава на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 28.07.2015 г. за избиране на Комисия за произвеждане на тайно гласуване при избора на омбудсман - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 28.07.2015 г. за произвеждане на национален референдум - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Решение на НС от 28.07.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Указ № 127 от 10.07.2015 г. за награждаване на г-жа Хелена Пилсас Алин - извънреден и пълномощен посланик на Кралство Швеция в Република България, с орден "Мадарски конник" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Указ № 130 от 15.07.2015 г. за награждаване на г-жа Марси Рийс - извънреден и пълномощен посланик на Съединените американски щати в Република България, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Указ № 131 от 17.07.2015 г. за награждаване на г-н Шаул Камиса Раз - извънреден и пълномощен посланик на Държавата Израел в Република България, с орден "Стара планина" втора степен - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Указ № 132 от 17.07.2015 г. за освобождаване на Мирослав Николаев Комаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

Указ № 133 от 17.07.2015 г. за назначаване на Веселин Благоев Делчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия - Нов
(ДВ, бр. 58 от 31.7.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Решение № 1735 от 07.02.2014 г. на ВАС, VI отд.
(съдебна практика)

На работещите, на които се извършва ежедневен инструктаж, се провеждат и останалите видове инструктаж (включително извънреден)
(административна практика)

Към настоящия момент няма изменения в изискванията по отношение условията за работа с видеодисплей
(административна практика)

Митове и факти в трудовото законодателство
(административна практика)

Писмо № 94-1625 от 16.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1626 от 16.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1692 от 22.06.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Ако при преглед специалистът по очни болести предпише на лице, работещо с видеодисплей средства за корекция на зрението, работодателят следва да ги осигури за своя сметка
(административна практика)

Когато на работещия бъде променена длъжността, се променят обстоятелства и фактори, които са предмет както на инструктажа на работното място, така и на извънредния инструктаж. Служебна бележка се издава, само когато се провежда начален инструктаж по безопасност и здраве при работа
(административна практика)

Чакащите за личен асистент имат нова възможност да се включат в проекти на общините
(административна практика)

Експертни отговори на важни въпроси по социалното осигуряване - Становища на Националния осигурителен институт
(административна практика)

Допълнителен платен годишен отпуск за работа с деца с увреждания и за синдикална дейност
(административна практика)

За работещи, при които освен специфичен характер на труда е налице и специфична организация на труда се осигурява и безплатна храна и/или добавки към нея
(административна практика)

Цялостната организация за провеждане на инструктажите трябва писмено да се определи от работодателя, като се посочат видовете инструктаж, техния обхват, продължителност, тематика и програми, лицата, които ще бъдат инструктирани, както и длъжностните лица, които ще провеждат инструктажите
(административна практика)

Възстановяване на здравноосигурителни права
(административна практика)

От 1 юли тази година НОИ стартира четири нови електронни услуги
(административна практика)

Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите температури
(административна практика)

Обезщетения по Кодекса на труда
(административна практика)

Повишаване размера на пенсиите от 1 юли 2015 г.
(авторски материал)

Зачитане за трудов и осигурителен стаж на времето, през което непълнолетно лице е работило
(авторски материал)

Целевите групи на пазара на труда - предизвикателства пред Агенцията по заетостта
(авторски материал)

Още за увеличеното заплащане на извънредния труд
(авторски материал)

Работодателят е длъжен да издаде и предостави на работника или служителя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото му правоотношение, в 14-дневен срок от искането
(авторски материал)

Правно положение на кметовете и общинските съветници
(авторски материал)

Управление на безопасността и здравето при работа в контекста на застаряващата работна сила
(авторски материал)

Второ редовно заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
(авторски материал)

Решения на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност на ЕС при тълкуване на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно обезщетенията за безработица
(авторски материал)

Данъчно облагане на трудови и нетрудови доходи при пребиваване в страна от Европейския съюз
(авторски материал)

За измененията в Кодекса за социално осигуряване и пенсионната реформа
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагане на трудовото законодателство
(авторски материал)

Прекратяванията на трудовия договор по чл. 71, ал. 1 и чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ не се включват при масовите уволнения съгласно § 1, т. 9 от ДР на КТ
(авторски материал)

Промените в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина
(авторски материал)

Управление на таланта в практиката
(авторски материал)

Правно положение на кметовете и общинските съветници
(авторски материал)

Особености на еднодневните трудови договори
(авторски материал)

Прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 относно паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане, и за безработица
(авторски материал)

Кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя
(авторски материал)

Има ли право възстановеният от съда работник на платен годишен отпуск за времето на незаконното уволнение
(авторски материал)

Прекъсване на работното време с почивка за хранене
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 30 юли 2015 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Необжалваеми актове по ДОПК
(авторски материал)

Казус: Липса на ДДС идентификационен номер у получателя по ВОД
(авторски материал)

Промените в Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
(авторски материал)

Отрицателните лихви - нормативна уредба и начин на приложение при кредити и влогове
(авторски материал)

Относно промените в правната уредба на застраховането и въвеждането на Директива „Платежоспособност II“
(авторски материал)

Казус: Реквизити на товарителницата
(авторски материал)

Финансовите отчети - задължения и отговорности в случаи на измами
(авторски материал)

Относно последните изменения в Международните стандарти за финансово отчитане
(авторски материал)

Относно несъвършенствата в ЗКПО при данъчното третиране на задълженията
(авторски материал)

Изисквания към съхранението на данъчните документи според ЗДДС
(авторски материал)

Данъчно третиране на доходите от лихви по банкови сметки по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 30 юли 2015 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 291/2014 от 27.02.2015 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Законът допуска лишаване от наследство, но не пряко
(авторски материал)

Нов регламент на ЕС в областта на наследяването с международен елемент
(авторски материал)

Оповестително-защитно действие на вписването (Противопоставимост на вписания акт по чл. 113 ЗС)
(авторски материал)

Изчерпването на правата върху марки - анализ на практиката на Съда на ЕС и българската съдебна практика
(авторски материал)

Свобода на информация и свободно използване на авторски произведения
(авторски материал)

Давностно владение (паралелно) „със самия себе си“
(авторски материал)

Отговорност на сдружението на собствениците при сключване на договор за обновяване на общите части на сградата
(авторски материал)

Отчуждаването за изграждане на национални обекти и на обекти от първостепенно общинско значение - публична собственост на държавата и общините - Проблеми от практиката
(авторски материал)

Постройки и сгради по смисъла на Закона за устройство на територията. Практическо значение на различния им правен статут
(авторски материал)

Поддържане на кадастралните карти и кадастралните регистри в актуално състояние без издаване на заповед за изменението им (чл. 52 във връзка с чл. 53а ЗКИР)
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 186 от 26.05. 2015 г. на ВКС, І т. о.
(съдебна практика)

Практиката на Съда на Европейския съюз по Регламент ЕО № 1346/2000 на Съвета относно производството по несъстоятелност - попълване масата на несъстоятелността и отменителни искове
(авторски материал)

По някои въпроси на погасителната давност
(авторски материал)

Минималните стандарти, въведени от Директива 2014/104 ЕС относно исковете за обезщетения за вреди при нарушения на конкуренцията
(авторски материал)

Практически въпроси при деклариране и доказване на някои обстоятелства по чл. 47 от Закона за обществените поръчки
(авторски материал)

Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
(авторски материал)

Въпроси на свикването на общо събрание на акционерите с писмени покани
(авторски материал)

Актуални въпроси на неоснователното обогатяване
(авторски материал)

Още за неустойката и принципа за пълно обезщетяване на вредите
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 1173

( 24.7.2015 г. - 28.7.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за държавните резерви и военновременните запаси - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за електронната търговия - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за закриване на Националната служба по зърното - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за защита на потребителите - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за платежните услуги и платежните системи - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за потребителския кредит - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Закон за съхранение и търговия със зърно (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба № Н-30 от 23.11.2010 г. за издаване, водене на отчет и унищожаване на служебните карти на военнослужещите - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за заплащането на правната помощ - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за организиране на дейностите по държавните резерви и военновременните запаси - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и контрола над тях във и от въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 121 на МС от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за програмния период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 131 на МС от 28.06.2005 г. за определяне на ролята и функциите на националния ръководител и взаимодействието му с ръководителя на програма/ръководителя на Управляващ орган по Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 при управление на помощта, предоставена на Република България от Европейския съюз по предприсъединителния инструмент ФАР и Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94 - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 149 на МС от 30.06.1998 г. за определяне на фиксирани цени на вътрешните и международните телефонни, телеграфни и радиофикационни услуги и излъчване на радио- и телевизионни програми, предоставяни от "Българска телекомуникационна компания" - ЕАД, фиксирани цени на вътрешните и международните пощенски услуги, предоставяни от "Български пощи" - ЕАД, и наредби за тяхното прилагане - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 154 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 181 на МС от 20.07.2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 182 на МС от 21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 187 на МС от 20.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 188 на МС от 20.07.2015 г. за приемане на Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 190 на МС от 22.07.2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за периода от 2014 г. до 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 214 на МС от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечното възнаграждение на държавните служители - стажанти по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 235 на МС от 31.07.2014 г. за определяне на условията за изплащане и размерите на допълнителното възнаграждение за работа при специфични условия на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 246 на МС от 14.08.2014 г. за определяне на критерии, при наличието на които в обекти на територията на Република България е задължително създаването на звена за пожарна безопасност - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 322 на МС от 19.12.2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 4 на МС от 19.01.2010 г. за определяне на списък на стратегическите обекти от значение за националната сигурност, които се охраняват от Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 72 на МС от 27.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 70 години от края на Втората световна война през 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 77 на МС от 2.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за отбелязване на 100 години от Първата световна война и участието на България в нея - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.) - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Постановление № 96 на МС от 2.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Правилник за издаване на българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура" - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Решение на НС от 21.07.2015 г. за откриване на Филиал - Шумен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Решение на НС от 21.07.2015 г. за приемане на Решение на Съвета от 26.05.2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (2014/335/ЕС, Евратом) - Нов
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Решение на НС от 29.04.2015 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на изпълнението: Ефективност и ефикасност на банковия надзор, осъществяван от Българската народна банка за периода 1 януари 2012 г. до 31 декември 2014 г. - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 57 от 28.7.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1172

( 21.7.2015 г. - 24.7.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за висшето образование - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за енергията от възобновяеми източници - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за защита на конкуренцията - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за ограничаване изменението на климата - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за подземните богатства - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Закон за храните - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Заповед № ЧР-06-26 от 25.06.2015 г. за утвърждаване на класификатор на длъжностите в Главна дирекция "Охрана" - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 104 на МС от 28.04.2015 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2015/2016 г. - Изменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 181 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 182 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 183 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 184 на МС от 17.07.2015 г. за заплатите на военнослужещите и на цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 185 на МС от 17.07.2015 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на финансите за 2015 г. във връзка с учредяване на търговско дружество - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Указ № 119 от 7.07.2015 г. за освобождаване на Красимира Цонева Бешкова от длъжността постоянен представител на Република България при Съвета на Европа със седалище в Страсбург, Френската република - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Указ № 120 от 7.07.2015 г. за освобождаване на комодор Димитър Ангелов Ангелов от длъжността заместник-командир на Военноморските сили - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Указ № 121 от 7.07.2015 г. за награждаване на Никола Димитров Дагоров с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Указ № 122 от 07.07.2015 г. за награждаване на Виолета Янакиева Бахчеванова с орден "Св. св. Кирил и Методий" огърлие - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

Указ № 123 от 7.07.2015 г. за награждаване на Ради Василев Радев с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 56 от 24.7.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1171

( 14.7.2015 г. - 21.7.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за гражданската регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. - Изменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-514 от 04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-582 от 19.09.2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи - Отменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-782 от 2.07.2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Инструкция № Iз-1405 от 24.07.2009 г. за реда за осъществяване на граничната проверка на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Наредба № РД-02-21-1 от 09.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Постановление № 434 на МС от 18.12.2014 г. за определяне на органите и реда за управление и контрол на средствата от Фонд "Солидарност" на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за периода 2015 - 2017 г. - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Протокол за сътрудничество и обмен между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието и науката на Украйна за учебните 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 и 2018/2019 години - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Решение № 3 на КС на РБ от 7.07.2015 г. по Конституционно дело № 13 от 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Решение № 4 на КС на РБ от 14.07.2015 г. по Конституционно дело № 3 от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Решение на НС от 14.07.2015 г. за избиране на управител на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Решение на НС от 14.07.2015 г. за освобождаване на управителя на Българската народна банка - Нов
(ДВ, бр. 55 от 21.7.2015 г.)

Закон за държавния служител - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Закон за търговския регистър - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Инструкция № 8121з-1008 от 16.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда - Нов
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи - Нов
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на електронните съобщения, информационните технологии и електронното управление - Нов
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

Устройствен правилник на дирекция на природен парк "Врачански Балкан" - Изменен
(ДВ, бр. 54 от 17.7.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1170

( 10.7.2015 г. - 14.7.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество, дружество със специална инвестиционна цел, национален инвестиционен фонд и лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд - Изменен
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Наредба № ЕРД-16-301 от 30.06.2015 г. за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - Изменен
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 173 на МС от 9.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 174 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 175 на МС от 10.07.2015 г. за определяне размера на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2015 - 2016 г. - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 176 на МС от 10.07.2015 г. за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца - Ветрен, община Септември, и на Дома за медико-социални грижи за деца - Разград - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 177 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение № 508 на МС от 9.07.2015 г. за признаване на Сдружение "Национална асоциация на хората с придобити увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение на НС от 5.02.2015 г. за приемане на процедурни правила за изслушване и избор на подуправител на Българската народна банка, ръководител на управление "Банков надзор" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение на НС от 8.07.2015 г. за откриване на Филиал - Велико Търново, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение на НС от 8.07.2015 г. за преобразуване на Факултет "Обществено здраве и спорт" в структурата на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, във Факултет "Обществено здраве, здравни грижи и спорт" - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение на НС от 8.07.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите за омбудсман и за тайното гласуване при избора на омбудсман - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Решение на НС от 8.07.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагането на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банков надзор", на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Банково", и на кандидат за подуправител - ръководител на управление "Емисионно", на Българската народна банка, публичното оповестяване на документите, представянето и изслушването на кандидата в Комисията по бюджет и финанси и процедурата за избор от Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Споразумение за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Указ № 116 от 30.06.2015 г. за назначаване на Валери Иванов Йотов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Боливарска република Венесуела със седалище в Бразилия - Нов
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

Устройствен правилник на областните администрации - Изменен
(ДВ, бр. 53 от 14.7.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1169

( 7.7.2015 г. - 10.7.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Кодекс на търговското корабоплаване - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Наредба № 8121з-995 от 13.12.2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 166 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 167 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 168 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Координационен съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 170 на МС от 3.07.2015 г. за създаване на Съвет по енергийна сигурност - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 171 на МС от 3.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Постановление № 9 на МС от 28.01.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" и за определяне цени на услугите, предоставяни от Държавна агенция "Архиви", по Закона за Националния архивен фонд - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Решение № 489 на МС от 3.07.2015 г. за административно-териториална промяна в община Угърчин, област Ловеч - присъединяване на населени места към други населени места - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за взаимна защита на класифицираната информация - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Държавна агенция "Архиви", съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Указ № 111 от 24.06.2015 г. за награждаване на Иван Димитров Христов с орден "Св. св. Кирил и Методий" втора степен - Нов
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Устройствен правилник на Държавна агенция "Архиви" - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

Устройствен правилник на областните администрации - Изменен
(ДВ, бр. 52 от 10.7.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 4/2013 г., ОСС на ВАС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Тълкувателно решение № 5 от 22.06.2015 г. по адм. д. № 4/2014 г., ОСС на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 4/2013 г., ОСС на ВАС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Собственост

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 4/2013 г., ОСС на ВАС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 25.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 30.06.2015 г. по адм. д. № 4/2013 г., ОСС на ВАС
(съдебна практика)

 

 

Информация за актуализация № 1168

( 3.7.2015 г. - 7.7.2015 г. )

Нормативни актове

Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраструктура - Нов
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите - Нов
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Постановление № 163 на МС от 29.06.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите - Нов
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Постановление № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Постановление № 66 на МС от 15.04.1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани - Изменен
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

Решение № 12652 от 23.10.2014 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 51 от 7.7.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1167

( 30.6.2015 г. - 3.7.2015 г. )

Нормативни актове

Граждански процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за банковата несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за държавния дълг - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за защита от домашното насилие - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за кредитните институции - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за нотариусите и нотариалната дейност - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Закон за особените залози - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Наредба № 8121з-465 за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 118 на МС от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, фонд "Убежище, миграция и интеграция" и фонд "Вътрешна сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на културата - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 146 на МС от 23.07.2010 г. за осигуряване охраната на обекти от национално значение в рамките на определената обща численост и бюджета на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 157 на МС от 26.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г., приета с Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.) - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 158 на МС от 26.06.2015 г. за създаване на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 158 на МС от 29.07.2010 г. за създаване на Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 162 на МС от 29.06.2015 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 21 на МС от 5.02.2015 г. за създаване на Национален съвет по миграция и интеграция - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 315 на МС от 18.12.2009 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Постановление № 440 на МС от 22.12.2014 г. за преобразуване на национални музеи - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Португалската република в областта на езика, образованието и науката, културата, спорта, младежта и общественото осведомяване за периода 2015 - 2018 г. - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Решение № 1155 от 2.02.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

Устройствен правилник на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 50 от 3.7.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани