Sidebar

Меню

Информация за актуализация

( 27.6.2015 г. - 30.6.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 30.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове - Изменен
(ДВ, бр. 49 от 30.6.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 94-1134 от 15.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-291 от 05.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1261 от 12.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1120 от 15.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1206 от 15.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 12-90 от 15.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1178 от 24.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-994 от 24.04.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3649 от 19.03.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1134 от 12.05.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Инициатива за младежка заетост - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
(административна практика)

Писмо № 94-566 от 13.03.2015 г. на МТСП
(административна практика)

Възможности за смяна на личния лекар и временен избор при пребиваване в друго населено място
(административна практика)

Често задавани въпроси към Европейската комисия във връзка с работното време
(авторски материал)

Понятие за дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
(авторски материал)

Дисциплинарната власт на работодателя
(авторски материал)

Нов размер на социалната пенсия за старост
(авторски материал)

Работа, командировки и обезщетения за безработица в страни от Европейския съюз
(авторски материал)

Европейската гаранция за младежта в България - резултати от изпълнението и нови възможности за обучение и заетост на младите хора
(авторски материал)

Субекти на дисциплинарната отговорност
(авторски материал)

Ред за налагане на дисциплинарните наказания
(авторски материал)

Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
(авторски материал)

Заличаване на дисциплинарното наказание
(авторски материал)

Критерии за определяне на дисциплинарното наказание
(авторски материал)

Понятието нарушение на трудовата дисциплина
(авторски материал)

Видове нарушения на трудовата дисциплина
(авторски материал)

Дисциплинарни наказания
(авторски материал)

Безопасност и здраве при работа с опасни химични вещества и смеси - промени в нормативни актове
(авторски материал)

Валидирането на компетентности - възможности за мотивиране и развитие на човешките ресурси
(авторски материал)

За последните събития по повод определянето на минималната работна заплата за 2015 г.
(авторски материал)

Промените в Наредбата за административното обслужване целят облекчаване на гражданите и бизнеса при заявяването на услуга пред административния орган
(авторски материал)

Относно задължението за ползване на отпуск от кандидатиралите се за участие в местни избори
(авторски материал)

На 30.06.2015 г. изтича преходният период за представяне на хартиен или на електронен носител в ТП на НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията на ЛКК по обжалването им
(авторски материал)

Социалната пенсия и обвързаните с нея плащания от ДОО се увеличават от 1 юли 2015 г.
(авторски материал)

Комплексно обследване на предприятията по здравословни и безопасни условия на труд
(авторски материал)

„Пътеката на валидирането“ според Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
(авторски материал)

Работата през време на неплатен отпуск не е работа при „същия работодател“ по смисъла на чл. 222, ал. 3 КТ
(авторски материал)

Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
(авторски материал)

Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите
(авторски материал)

Двугодишна погасителна давност за ползване и обезщетяване на отложен и неотложен платен годишен отпуск за периода 2010-2014 г.
(авторски материал)

Почивки в работния ден
(авторски материал)

Определяне и регулиране на минималната работна заплата в България - Международен семинар по проблемите на заплащането на труда - София, 19-20.05.2015 г.
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 юни 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Осигуряване и данъчно облагане по ЗДДФЛ на командирован служител в държава - членка на Европейския съюз за период, превишаващ 24 месеца
(административна практика)

Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране
(авторски материал)

Казус: Документиране на доставки от дружество, регистрирано за прилагане на „режим в Съюза“
(авторски материал)

Казус: Определяне на датата на упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит
(авторски материал)

Започване, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение
(авторски материал)

Комитетът за подбор в кредитните институции
(авторски материал)

Третиране по реда на ЗМ и ЗДДС на вноса на стоки на ниска стойност от трета страна, без митническа декларация
(авторски материал)

Казус: Определяне на облагаемия оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 ЗДДС
(авторски материал)

Относно изискването за договорно отношение с командированото лице, регламентирано в чл. 33 ЗКПО
(авторски материал)

Задължения след годишното счетоводно приключване
(авторски материал)

Счетоводно отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
(авторски материал)

Казус: Анулиране на фактура или известие към фактура
(авторски материал)

Регистрация, отчетност, срокове и упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за доставки по чл. 21, ал. 6 ЗДДС – 2
(авторски материал)

Промените в ЗДДС, в сила от 9 юни 2015 г.
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2015 г. - 29 юни 2015 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Задължението за деклариране на имота във връзка със създаването на кадастрална карта и кадастрални регистри
(авторски материал)

Извършване на нотариални действия извън кантората на нотариуса
(авторски материал)

Някои особености, касаещи създаването на съсобствени урегулирани поземлени имоти по чл. 17, ал. 2, т. 3 от Закона за устройство на територията
(авторски материал)

Материалноправни колизии между текстовете на чл. 12, ал. 6 и чл. 38б ЗМГО, касаещи процедурата по опозиция на търговска марка
(авторски материал)

Публикуването на линк към обект, защитен от авторското право и сродните му права
(авторски материал)

Защита на правото на частна държавна собственост чрез установителен иск
(авторски материал)

Нищожна ли е сделката с антикварни предмети, сключена без спазване на изискванията на чл. 113 от Закона за културното наследство?
(авторски материал)

Придобиване по давност на земеделски земи
(авторски материал)

При развод единият съпруг има право на части от личното имущество на другия
(авторски материал)

Особености на правоприемството при прехвърляне на съвкупности
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Решение № 200 от 22.12.2014 г. на ВКС, І т. о.
(съдебна практика)

Решение № 238 от 21.01. 2015 г. НА ВКС, І т. о.
(съдебна практика)

Погасяване на възбраните и ипотеките в резултат на осребряването на недвижимия имот в производството по несъстоятелност
(авторски материал)

Следва ли да подлежи на обжалване определението по чл. 288 ГПК?
(авторски материал)

Антиконкурентни практики, препятстващи навлизането на генерични лекарства на пазара
(авторски материал)

Въпроси от практиката, застъпени в становища на Агенцията по обществени поръчки
(авторски материал)

Даване на безналични акции вместо изпълнение
(авторски материал)

Принудителното изпълнение върху дялове от ООД – основание за прекратяване на дружеството и членственото правоотношение
(авторски материал)

Неустойката и принципът за пълно обезщетяване на вредите в гражданското право
(авторски материал)

Застраховката на правни разноски и свободата на избор на адвокат в светлината на практиката на Съда на ЕС
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 1165

( 26.6.2015 г. - 27.6.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Българската народна банка - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Закон за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Постановление № 155 на МС от 25.06.2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на Министерството на правосъдието - Нов
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Решение на НС от 25.06.2015 г. за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка и оценка на състоянието на енергетиката в Република България към 31 януари 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

Устройствен правилник на Министерството на правосъдието - Изменен
(ДВ, бр. 48 от 27.6.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1164

( 23.6.2015 г. - 26.6.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за железопътния транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA - Нов
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Постановление № 152 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" през 2007 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Постановление № 154 от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Постановление № 256 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Решение № 452 на МС от 19.06.2015 г. за административно-териториална промянa в oбщина Бургас, област Бургас - присъединяване на населени места към друго населено място - Нов
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина - Нов
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции - Изменен
(ДВ, бр. 47 от 26.6.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Изисквания за възраст и стаж за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст (чл. 68 КСО)
(фактологическа информация)

Средна месечна работна заплата по данни от НСИ
(фактологическа информация)

 

 

Информация за актуализация № 1163

( 19.6.2015 г. - 23.6.2015 г. )

Нормативни актове

Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности - Нов
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки - Нов
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Постановление № 151 на МС от 15.06.2015 г. за създаване на Съвет "Партньорство за здраве" - Нов
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

Решение № 545 на МС от 28.06.2004 г. за приемане на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър - Изменен
(ДВ, бр. 46 от 23.6.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 9 от 12.12.2014 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 8 от 14.11.2014 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Тълкувателно решение № 1 от 21.01.2015 г, ОСНК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Собственост

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 08.06.2015 г., ОСНК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 05.02.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 4 от 29.04.2015 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Тълкувателно решение № 5 от 22.12.2014 г, ОСНК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 9 от 11.11.2014 г, ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 2 от 19.11.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 6 от 08.06.2015 г., ОСНК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 1 от 12.05.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 2 от 19.05.2015 г, ОСК на ГК на ВКС и I и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015 г, ОСК на НК на ВКС и II колегия на ВАС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 29.12.2014 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 4 от 29.04.2015 г., ОСГТК на ВКС
(съдебна практика)

Тълкувателно решение № 5 от 15.06.2015 г., ОСГК на ВКС
(съдебна практика)

 

 

Информация за актуализация № 1162

( 16.6.2015 г. - 19.6.2015 г. )

Нормативни актове

Кодекс за професионална етика на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти - Нов
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Йордания, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Изпълнителна агенция "Морска администрация", и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания - "Морска администрация" - Нов
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Споразумение за признаване на обучението и свидетелствата за правоспособност на моряци за работа на борда на кораби, регистрирани в Република България, между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България - Изпълнителна агенция "Морска администрация", и Министерството на транспорта на Хашемитско кралство Йордания - "Морска администрация" - Нов
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Споразумение между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на образованието, културата и науката на Монголия за реализация на стипендиална програма в областта на аграрните науки за обучение на монголски студенти в български държавни висши училища - Нов
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно защитата на класифицирана информация - Изменен
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

Указ № 107 от 8.06.2015 г. за награждаване на професор д-р Антонио Анибал Каваку Силва - президент на Португалската република, с орден "Стара планина" с лента - Нов
(ДВ, бр. 45 от 19.6.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Пътуване в Европа
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Пътуване в Европа
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Пътуване в Европа
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Пътуване в Европа
(фактологическа информация)

 

 

Информация за актуализация № 1161

( 12.6.2015 г. - 16.6.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението, се отнемат точки съобразно допуснатото нарушение, както и условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Постановление № 146 на МС от 9.06.2015 г. за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор "Здравеопазване" - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Решение № 5698 от 19.05.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Правила за процедурата по обсъждане и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Решение на НС от 10.06.2015 г. за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за управител на Българската народна банка, представяне и публично оповестяване на документите и изслушването на кандидатите в Комисията по бюджет и финанси, както и процедурата за избор от Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Решение на НС от 12.06.2015 г. за удължаване срока за представяне на доклада на Временната анкетна комисия за проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с действията на държавни органи и институции, които е следвало да упражнят контрол и противодействат на източването на Корпоративна търговска банка в периода 2009 - 2014 г. - Нов
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата - Изменен
(ДВ, бр. 44 от 16.6.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1160

( 9.6.2015 г. - 12.6.2015 г. )

Нормативни актове

Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 24 от 14.12.2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 25 от 28.12.2007 г. за частно складиране на земеделски продукти (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 6 от 12.03.2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 141 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и възстановяване на приходи от бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 142 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2015 г. във връзка с предоставяне на средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект "Реформа в здравния сектор - заем БУЛ 4565" - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 144 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средищните училища за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 145 на МС от 5.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до IV клас в държавните и общинските училища - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища - Изменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Правилник за организацията на дейността на централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Решение № 1489 на ЦИК от 4.06.2015 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия и структурата и функциите на нейната администрация - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Решение № 24 на ЦИК от 28.03.2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Решение № 377 на МС от 29.05.2015 г. за извършване на административно-териториална промяна в община Гоце Делчев, област Благоевград - създаване на ново населено място - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт за съдебния район на Софийския градски съд за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

Указ № 104 от 4.06.2015 г. за наименуване на новосъздаденото населено място на територията на община Гоце Делчев, област Благоевград - Попови ливади - Нов
(ДВ, бр. 43 от 12.6.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1159

( 5.6.2015 г. - 9.6.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Закон за митниците - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Република Корея за сътрудничество в областта на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 11 от 10.06.2004 г. за резерви от горива - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Определение № 2 на КС на РБ от 2.06.2015 г. по Конституционно дело № 2 от 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Постановление № 139 на МС от 4.06.2015 г. за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Постановление № 140 на МС от 4.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2015 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространство - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Постановление № 419 на МС от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 240 на КРС от 22.05.2014 г. за приемане на Списък на радиосъоръженията, използващи хармонизирани в рамките на Европейския съюз радиочестотни ленти, и крайните електронни съобщителни устройства - Изменен
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 397 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Кооперация "Национален съюз на трудовопроизводителните кооперации" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 398 на МС от 4.06.2015 . за признаване на Сдружение "Национална асоциация на сляпо-глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 399 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Съюз на глухите в България" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 400 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 401 на МС от 4.06.2015 г. за признаване на Сдружение "Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания" за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Решение № 5080 от 7.05.2015 г. на ВАС - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Указ № 97 от 25.05.2015 г. за награждаване на Али Осман Орманлъ с орден "За гражданска заслуга" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Указ № 98 от 25.05.2015 г. за награждаване на Мустафа Ибрахим Юмер с орден "За гражданска заслуга" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

Указ № 99 от 25.05.2015 г. за награждаване на Юсуф Юсеинов Бабечки с орден "За гражданска заслуга" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 42 от 9.6.2015 г.)

 

 

Информация за актуализация № 1158

( 2.6.2015 г. - 5.6.2015 г. )

Нормативни актове

Закон за Eвропейската заповед за защита - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Закон за банковата несъстоятелност - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Закон за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Закон за ограничаване изменението на климата - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Закон за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура" - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 132 на МС от 29.05.2015 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на структурите по § 94, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 134 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 135 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 136 на МС от 29.05.2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 137 на МС от 29.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2015 г. - Нов
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

Постановление № 215 на МС от 14.09.2012 г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността - Изменен
(ДВ, бр. 41 от 5.6.2015 г.)

ЕПИ Счетоводство и данъци

Деклариране и внасяне на данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
(административно - правна процедура)

Деклариране и внасяне на данък върху наследствата
(административно - правна процедура)

Деклариране и внасяне на данък върху недвижимите имоти
(административно - правна процедура)

Внасяне на такса за битови отпадъци
(административно - правна процедура)

Деклариране и внасяне на патентен данък. внасяне на туристически данък
(административно - правна процедура)

Деклариране и внасяне на данъка върху превозните средства
(административно - правна процедура)

Деклариране, удържане и внасяне на данък при източника
(административно - правна процедура)

Обезпечително производство
(административно - правна процедура)

Регистрация по реда на ДОПК
(административно - правна процедура)

Деклариране на задължения за данъци и осигурителни вноски
(административно - правна процедура)

Подаване на данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(административно - правна процедура)

Налагане на възбрана и запор
(административно - правна процедура)

Започване, спиране и прекратяване на принудителното изпълнение
(административно - правна процедура)

 

ЕПИ Търговско и облигационно право

Храни от неживотински произходи и материали/предмети, предназначени за контакт с храни
(административна практика)

Забрана за пускането на пазара, вноса в и износа от ЕС на котешка и кучешка кожа и продукти, съдържащи такава кожа
(административна практика)

Маркиран дървен опаковъчен материал
(административна практика)

Сено, слама и фуражи
(административна практика)

Растения, растителни и други продукти
(административна практика)

Живи животни, зародишни продукти и продукти от животински произход
(административна практика)

Рибарство и аквакултури
(административна практика)

Тюленови продукти
(административна практика)

CITES – търговия със защитени видове на дивата фауна и флора
(административна практика)

Изнасяне на екземпляри от защитени видове по закон за биологичното разнообразие
(административна практика)

Какви са изискванията за износ на движими паметници на културата, които не представляват национално богатство? Какво трябва да знам, когато искам да извърша износ на предмет с културна стойност?
(административна практика)

Как стои въпросът с безмитния внос на лично употребявано имущество когато се отнася до колите на лизинг - например, ако българин се връща след няколко години емигрантство и докара собствената си кола, която е изплащал във времето и е изплатил три месеца преди пристигането си, може ли да се възползва от разпоредбите за безмитен внос на лично имущество.
(административна практика)

Какви са изискванията за износ на движими паметници на културата, представляващи национално богатство?
(административна практика)

Изисква ли се представяне на специфичен документ при внос на текстилни и стоманени изделия в ЕС от трети страни?
(административна практика)

Какъв е редът, по който лица могат да притежават наркотични вещества за лечение по време на престой или транзитно преминаване през територията на Р България и в какви количества?
(административна практика)

Как се внася ловно оръжие и муниции за него, предназначени за лична употреба?
(административна практика)

Национални компетентни органи по надзора на пазара
(административна практика)

Колко дълго автомобил с регистрация извън ЕС може да остане в България?
(административна практика)

Гражданин от трета страна със закупена от България стока за лично потребление, напуска границите на ЕС през друга страна членка, например Гърция. На коя граница трябва да представи за заверка от митнически служител документите за възстановяване на ДДС (на излизане от България или при напускане на Европейския съюз, т.е. Гърция)?
(административна практика)

Облагат ли се с мито и ДДС колетите с подаръци?
(административна практика)

Опасни химически вещества
(административна практика)

Предоставяне на обвързваща тарифна информация и обвързваща информация за произхода
(административна практика)

Издаване на разрешения за предоставяне на статус на „одобрен износител” по смисъла на правилата за произход към преференциалните договорености с трети страни
(административна практика)

Разглеждане и одобряване на заявления за прилагане на мерки за закрила на права върху интелектуалната собственост
(административна практика)

Разрешение за търговия с тютюневи изделия
(административна практика)

Извършване на проверки, измервания и товаро–разтоварни дейности по искане на заинтересовани лица
(административна практика)

Издаване на свидетелства за митническа годност
(административна практика)

Издаване на разрешения за митнически икономически режим/специфично предназначение
(административна практика)

Издаване на сертификати за одобрен икономически оператор (ОИО)
(административна практика)

Издаване на разрешения за използване на опростени процедури
(административна практика)

Издаване на сертификати EUR 1
(административна практика)

Изделия и технологии с двойна употреба, продукти, свързани с отбраната, санкции
(административна практика)

Износ на огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси
(административна практика)

Трансграничен превоз на отпадъци
(административна практика)

Вещества, които нарушават озоновия слой
(административна практика)

Флуорирани парникови газове
(административна практика)

Внос и износ от/за трети страни на органи, тъкани и клетки
(административна практика)

Изисквания за безопасност и съответствие на продуктите във връзка с пускането им на пазара на ЕС
(административна практика)

Износ и временен износ за трети страни на културни ценности
(административна практика)

Кимбърлийски процес за международна търговия с необработени диаманти
(административна практика)

Износ на движими културни ценности
(административна практика)

 

 

Информация за актуализация № 1157

( 29.5.2015 г. - 2.6.2015 г. )

Нормативни актове

Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Международна конвенция за изваждане на потънало имущество от Найроби, 2007 - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № 43 от 11.09.2001 г. за железопътен превоз на пътници, багажи и колетни пратки - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в Министерството на вътрешните работи - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за категоризация на железопътните линии в Република България, включени в железопътната инфраструктура, и закриване на отделни линии или участъци от линии - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за реда и методиката за определяне на коефициента по чл. 10, ал. 4 от Закона за експортното застраховане и за определяне на механизма за заявяване на средства от централния бюджет и за изплащане на застрахователни обезщетения - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за възлагане на дейности по чл. 7, ал. 2 от Закона за малките и средните предприятия - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни процедури на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за предоставяне на информация за стоки и услуги, които представляват риск за потребителите, и за реда за осъществяване на сътрудничество между производителите, дистрибуторите, лицата, предоставящи услуги, и контролните органи - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за условията и реда за работа на координаторите на Информационната система на вътрешния пазар и за поддържане на Списъка на компетентните органи в Република България, които подлежат на регистрация в системата в сферата на услугите - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 130 на МС от 28.05.2015 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 165 на МС от 14.07.2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 236 на МС от 27.09.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 - 2013 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 262 на МС от 3.12.1998 г. за създаване на Съвет по националния радиочестотен спектър - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 307 на МС от 27.12.1996 г. за реда за координация и изпълнение на задълженията на Република България като член на Световната търговска организация (СТО) - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 462 на МС от 12.12.1997 г. за създаване на междуведомствена комисия по космически изследвания - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 59 на МС от 11.03.2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 83 на МС от 13.04.2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г. и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от 27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 9 на МС от 19.01.2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси към Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Постановление № 91 на МС от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за дейността на Съвета по националния радиочестотен спектър - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет за наука и иновации - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за тютюна и тютюневите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Решение № 47 на БНБ от 21.05.2015 г. за пускане в обращение, считано от 20 юли 2015 г. на сребърна възпоменателна монета "100 години българско самолетостроене" - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Решение на НС от 28.05.2015 г. за създаване на Временна комисия за обсъждане на Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България - Нов
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори - Изменен
(ДВ, бр. 40 от 2.6.2015 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Доклад за дейността на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2014 година
(административна практика)

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство и данъци

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани