Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 985

( 27.09.2013 - 28.09.2013 )

Нормативни актове

Наредба за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Постановление № 131 на МС от 27.06.2012 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Постановление № 217 на МС от 26.09.2013 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по републиканския бюджет за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 176 от 12.09.2013 г. за назначаване на Николай Милков Милков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 177 от 12.09.2013 г. за освобождаване на Георги Константинов Василев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 178 от 12.09.2013 г. за назначаване на Евгени Стефанов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Социалистическа република Виетнам - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 183 от 20.09.2013 г. за освобождаване на Венелин Димитров Лазаров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Либия - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 184 от 20.09.2013 г. за освобождаване на Петър Асенов Драгнев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 185 от 20.09.2013 г. за назначаване на Венелин Димитров Лазаров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Хашемитско кралство Йордания - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 186 от 20.09.2013 г. за освобождаване на Димитър Андреев Димитров от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

Указ № 187 от 20.09.2013 г. за назначаване на Звездалин Йорданов Лалов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република - Нов
(ДВ, бр. 85 от 28.9.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 94-2443 от 27.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2436 от 02.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 5/2013
(административна практика)

Е-услуги на НОИ за осигурeни лица
(административна практика)

Писмо № 94-2607 от 12.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-3249/30.08.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2985/16.08.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-568 от 22.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Методика за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила"
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 8/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 9/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 6/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 7/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по прилагане на двустранните международни договори и европейските регламенти в областта на социалната сигурност - 10/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 3/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 4/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 1/2013
(административна практика)

Въпроси и отговори по здравното осигуряване – 2/2013
(административна практика)

Документи за въвеждане на сумирано изчисляване на работното време от работодателя
(авторски материал)

Насърчаване на заетостта на “бели работни места”
(авторски материал)

Ролята на системата за управление на дейността за безопасна и здравословна работна среда - Приоритет на фирмената политика на предприятията
(авторски материал)

Граждани на Европейския съюз: Вашите права, Вашето бъдеще
(авторски материал)

Месечни помощи за деца - Само срещу редовно посещение на задължителната предучилищната подготовка
(авторски материал)

Основни приоритети в работата на Министерството на труда и социалната политика
(авторски материал)

Последици от непостъпване на работника или служителя на работа след сключване на трудов договор, както и при възникване на трудовото правоотношение от избор или конкурс
(авторски материал)

Не може да Ви местят на друга работа за наказание
(авторски материал)

Обезщетения при уволнение поради закриване на предприятието
(авторски материал)

Промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца
(авторски материал)

За несъвместимостите на лицата, заемащи публични длъжности
(авторски материал)

Какви обезщетения дължи органът по назначаването при прекратяване на служебното правоотношение с държавен служител при съкращаване на длъжността
(авторски материал)

Как да получа болничен за по-късно раждане
(авторски материал)

Допустимо ли е изплащането на няколко основни възнаграждения по един трудов договор
(авторски материал)

Зачитане на трудов стаж и професионален опитна кметове и кметски наместници
(авторски материал)

Органи по безопасност и здраве, и длъжностни лица в предприятията
(авторски материал)

Особености на посредническата дейност по наемане на работа в България и в чужбина
(авторски материал)

Срочният договор се прекратява и през отпуск
(авторски материал)

Разпоредбата на чл. 335 КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор
(авторски материал)

Лидерство и мениджмънт - Сходни черти и различия
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 30 септември 2013 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Указание № 26-Ф-42 от 24.06.2013 г. на НАП
(административна практика)

Как да получа болничен за по-късно раждане
(авторски материал)

Амортизационните квоти - Разпределение и преизчисление
(авторски материал)

Възможно е да се извърши доставка на стоки между две установени в България фирми и същата да е облагаема с нулева ставка по глава трета от ЗДДС
(авторски материал)

Определяне на данъчна оценка на сервитут
(авторски материал)

Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество
(авторски материал)

Счетоводно отчитане на продажба с обратен лизинг при лизингополучателя, когато попада извън обхвата на МСС 17 Лизинг
(авторски материал)

Данъчно третиране по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО на разходи, поети във връзка с клаузи в трудов договор с чуждестранно физическо лице
(авторски материал)

Възстановяване или опрощаване на митни сборове
(авторски материал)

Погасяване на публични вземания
(авторски материал)

Нова счетоводна директива заменя Четвърта и Седма директива
(авторски материал)

По-важни промени в Закона за държавния бюджет за 2013 година
(авторски материал)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 30 септември 2013 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 61 от 4.07.2013 г. на ВКС, ІІ г.о.
(съдебна практика)

Решение № 152 от 2.07.3013 г. на ВКС, ІІ г.о.
(съдебна практика)

Сервитутни права върху недвижими имоти
(авторски материал)

Промените в Търговския закон в областта на непаричните вноски с предмет недвижим имот
(авторски материал)

За точността на кадастралната карта
(авторски материал)

Разваляне на договора за гледане и издръжка при няколко задължени лица, съгласно Тълкувателно решение № 6 от 2011 г. на ВКС
(авторски материал)

Реституцията в юриспруденцията на Конституционния съд
(авторски материал)

Промените в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
(авторски материал)

Допустимост на иска за установяване на авторско право
(авторски материал)

Практика на ohim в областта на дизайна на Европейския съюз
(авторски материал)

Родител дължи издръжка на студент до 25-годишната му възраст
(авторски материал)

Създаването на Европейско удостоверение за наследство по силата на Регламент 650/2012
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско право

Решение № 110 от 14.06.2013 г. на ВКС, IV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 6 от 27.02.2013 г. на ВКС, I т.о.
(съдебна практика)

Решение № 90 от 05.06.2013 г. на ВКС, I т.о.
(съдебна практика)

Лицензионен и регистрационен режим за съхранение и търговия със зърно
(авторски материал)

Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС
(авторски материал)

Относно правaтa на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството
(авторски материал)

Новата наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки
(авторски материал)

Използването на форенсик доказателства в производствата по Закона за защита на конкуренцията
(авторски материал)

Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността
(авторски материал)

Погасителна давност за унищожаване на сделките
(авторски материал)

 

 

 

Информация за актуализация № 984

( 24.09.2013 - 27.09.2013 )

Нормативни актове

Декларация за актуалните национални задачи и приоритетите на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Закон за борба с трафика на хора - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Закон за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Закон за народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 16 от 4.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 18 от 17.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд по рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за Програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба за изискванията към бързо замразените храни - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Постановление № 215 на МС от 23.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на правосъдието - Нов
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати - Изменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Указ № 188 от 20.09.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Брезница, община Гоце Делчев, област Благоевград - Нов
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на правосъдието - Нов
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 84 от 27.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 983

( 20.09.2013 - 24.09.2013 )

Нормативни актове

Закон за Камарата на строителите - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Закон за дейностите по предоставяне на услуги - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Заповед № РД-01-333 от 23.04.2010 г. за утвърждаване на образец на молба-декларация за издаване на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на многодетна майка и образец на молба-декларация за изплащане на извършените от многодетна майка разходи за пътуване с автобусен транспорт в страната (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Заповед № РД-01-687 от 11.09.2013 г. за утвърждаване на образци по чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца - Нов
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии - Нов
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Решение на НС от 10.07.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа - Изменен
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

Решение на НС от 18.09.2013 г. по Годишния доклад за дейността на Българската академия на науките за 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 83 от 24.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 982

( 17.09.2013 - 20.09.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Постановление № 14 на МС от 31.01.2011 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на културата - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Постановление № 203 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца" - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Постановление № 204 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити за честване през 2013 г. на 110 години от Илинденско-Преображенското въстание - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Постановление № 205 на МС от 12.09.2013 г. за уреждане на отношенията във връзка с преобразуването на административните структури по § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Постановление № 209 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173, пътен възел "Старо село" при км 301+862, и реконструкция на техническа инфраструктура" на територията на област Перник - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Отчета за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.01.2012 г. - 30.06.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Решение на НС от 12.09.2013 г. по Отчета за дейността на Съвета за електронни медии за периода 1.07.2012 г. - 31.12.2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Решение на НС от 13.09.2013 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан към министър-председателя на Република България Пламен Орешарски относно преговорите за многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за 2014 - 2020 г. и българската позиция - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Указ № 173 от 5.09.2013 г. за освобождаване на бригаден генерал Данчо Димитров Дяков от длъжността директор на служба "Военна полиция" - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Указ № 174 от 5.09.2013 г. за назначаване на полковник Борислав Владимиров Сертов на длъжността директор на служба "Военна полиция" - Нов
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 82 от 20.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 981

( 13.09.2013 - 17.09.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Наредба № 41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, към пансиони и приюти за животни - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Правилник за устройството, организацията на работата и финансирането на Специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности - Изменен
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване и промяна в състава на Комисията по енергетика - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за взаимодействие с граждански организации и движения - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по бюджет и финанси - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по външна политика - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по здравеопазването - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по икономическата политика и туризъм - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по инвестиционно проектиране - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по културата и медиите - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по околната среда и водите - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по отбрана - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правни въпроси - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по регионална политика и местно самоуправление - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по труда и социалната политика - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2011 г. - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

Решение на НС от 12.09.2013 г. за приемане на Доклада за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища през 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 81 от 17.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 980

( 10.09.2013 - 13.09.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - Нов
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Постановление № 202 на МС от 11.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи - Нов
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Постановление № 221 на МС от 30.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Постановление № 85 на МС от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Решение № 2805-НС на ЦИК от 9.09.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 15. многомандатен изборен район - Плевенски, Димитър Георгиев Кочков от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Любомир Ангелов Петков - Нов
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на външните работи - Нов
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на външните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на околната среда и водите - Изменен
(ДВ, бр. 80 от 13.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 979

( 06.09.2013 - 10.09.2013 )

Нормативни актове

Декларация на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България по повод предложението на Изпълнителното бюро на Международния олимпийски комитет за изваждане на спорта борба от програмата на Летните олимпийски игри - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Инструкция № Iз-1665 от 22.08.2013 г. за организацията на работа и реда за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Постановление № 197 на МС от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Постановление № 199 на МС от 4.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Постановление № 268 на МС от 12.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Решение на НС от 4.09.2013 г. във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Решение на НС от 5.09.2013 г. във връзка с Доклад за извършената дейност от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Решение на НС от 5.09.2013 г. за прекратяване на пълномощията на народен представител - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Решение на НС от 5.09.2013 г. за създаване на Временна анкетна комисия за проучване на обстоятелствата по оповестените факти и данни за нарушения, извършени в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции - Изменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката - Нов
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 978

( 03.09.2013 - 06.09.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 6.9.2013 г.)

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 6.9.2013 г.)

Постановление № 198 на МС от 3.09.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 78 от 6.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 6.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Дирекцията за национален строителен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 78 от 6.9.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

 

 

Информация за актуализация № 977

( 30.08.2013 - 03.09.2013 )

Нормативни актове

Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на отбраната - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 100 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за одобряване типа на седалки - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 102 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното оборудване - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 104 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за защита срещу неразрешено използване и за одобряване типа на имобилайзери и на алармени системи - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 105 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на обезопасителните колани и на системите за обезопасяване и за одобряване типа на обезопасителни колани и системи за обезопасяване - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 107 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за почистване и измиване на челни стъкла и одобряване типа на устройството за измиване на челни стъкла като отделен технически възел - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 110 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на фарове за къса и/или дълга светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 114 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на светоотражателите на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 61 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на допустимото ниво на шум и за одобряване типа на изпускателната уредба - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 65 от 26.08.2003 г. за ЕО одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 67 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 71 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 72 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 76 от 7.11.2003 г. за одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 78 от 28.11.2006 г. за одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, работещи с гориво "природен газ" или "втечнен нефтен газ", по отношение на емисиите замърсяващи газове; нови моторни превозни средства, оборудвани с тези двигатели - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 80 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 81 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 83 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 84 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 85 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 86 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 87 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета като компонент - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 88 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 89 от 8.01.2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 91 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместимост - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 94 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 95а от 14.04.2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на устройства за непряко виждане - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 97 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства за превоз на пътници с повече от осем места за сядане, без мястото на водача - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № 99 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на предните нискоразположени защитни устройства, на техния монтаж и за одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Наредба № Н-3 от 4.09.2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по хазарта и за предоставяните електронни услуги - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 180 на МС от 27.07.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 187 на МС от 27.08.2013 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 188 на МС от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 190 на МС от 4.07.2011 г. за временно прекратяване дейността на задгранични представителства на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 232 на МС от 28.09.2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие" - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 266 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на Военна академия "Георги Стойков Раковски" - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на Военната академия "Георги Стойков Раковски" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Решение № 502 на МС от 23.08.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект "Път Е-79 "Даскалово - Дупница" от км 287+450 до км 305+220 - преоткосиране, пътен възел "Боснек" при км 299+173, пътен възел "Старо село" при км 301+862, и реконструкция на техническа инфраструктура" на територията на област Перник - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Агенцията за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 77 от 3.9.2013 г.)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани