Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 976

( 27.08.2013 - 30.08.2013 )

Нормативни актове

Морска трудова конвенция, 2006 г., на Международната организация на труда - Нов
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1178/2011 на Комисията от 3.11.2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и контрола върху тях, и за националните правила за пилотите на въздухоплавателни средства, извън уредените в Регламент (ЕС) № 1178/2011 - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци - Нов
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Постановление № 181 на МС от 22.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност на Косово - Нов
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Постановление № 185 на МС от 23.08.2013 г. за приемане на Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци - Нов
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

Постановление № 245 на МС от 9.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Регионално развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, за финансовата рамка 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 76 от 30.8.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Решение № 81 от 8.08.2012 г. на ВКС, ІV г.о.
(съдебна практика)

Писмо № 834 от 10.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-384 от 10.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-216 от 10.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Определяне размера на пенсията за осигурителен стаж и възраст
(административна практика)

Удръжки от пенсиите
(административна практика)

Писмо № 0409-67 от 27.05.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2243 от 05.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-1723 от 16.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 26-568 от 22.07.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2208 от 5 юли 2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 67-23 от 17.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 94-2350 от 27.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо №: 94-2507 от 28.06.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Е-услуги на НОИ за осигурители и самоосигуряващи се лица
(административна практика)

Право на парично обезщетение за безработица
(административна практика)

Отпускане на пенсия или добавка към пенсията
(административна практика)

Промени в условията и реда за отпускане на целеви помощи
(авторски материал)

През периода 1981-1993 г. на неработещата в чужбина съпруга (съпруг) на задграничен служител половината от времето, през което нейният съпруг (съпруга) е бил на задгранична работа, се признава за стаж при пенсиониране
(авторски материал)

Функции на българските органи и институции, отговорни за прилагането на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност
(авторски материал)

Право и размер на отпуските за четвърто и всяко следващо дете
(авторски материал)

Анализ на тенденциите в заплащането на труда по икономически дейности у нас
(авторски материал)

Работа в офис - Основни опасности и мерки за тяхното предотвратяване
(авторски материал)

Подбор и масово уволнение на работници и служители, изпратени в предприятие ползвател от предприятие, което осигурява временна работа
(авторски материал)

Актуални промени в Закона за насърчаване на заетостта
(авторски материал)

Последици при нарушаване на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
(авторски материал)

Промени в Закона за насърчаване на заетостта
(авторски материал)

Изплащане на трудови възнаграждения и на осигурителни плащания на упълномощени лица
(авторски материал)

Определяне размера на здравноосигурителната вноска в случаите на временна неработоспособност
(авторски материал)

Какво проверява Инспекцията по труда в рамките на осъществявания от нея контрол на здравословните и безопасни условия на труд
(авторски материал)

Ролята на вътрешните комуникации за успешното управление на човешките ресурси
(авторски материал)

Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
(авторски материал)

Несъвместимост между служебно и трудово правоотношение
(авторски материал)

Отстраняване на недостатъци на трудовия договор
(авторски материал)

Трудовата книжка - Основен удостоверителен документ за факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя
(авторски материал)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 29 август 2013 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Ползване на данъчните облекчения, регламентирани в ЗДДФЛ – 2
(авторски материал)

Осем ключови качества, на които трябва да отговаря добрият застраховател
(авторски материал)

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз от първата половина на 2013 г.
(авторски материал)

Промени в Закона за местните данъци и такси
(авторски материал)

Новото данъчно третиране по реда на ЗКПО при учредяване и предоставяне на стипендии
(авторски материал)

Допустимо ли е едностранно да се променя и прекратява рамков договор за издаване на платежна карта
(авторски материал)

Основания за оспорване на ревизионен акт по административен ред
(авторски материал)

За някои особености при отчитане на дейността на земеделските производители
(авторски материал)

Какви са условията за пенсиониране през 2013 г.
(авторски материал)

Анализ на справедливата стойност при оценка на некотирани малцинствени участия и търговски права съгласно МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност
(авторски материал)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 29 август 2013 г.
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 492/12 от 22.01.2013 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Решение № 483 от 11.12.2012 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Носи ли строителят гаранционна отговорност спрямо лице, придобило построеното по давност?
(авторски материал)

Практически и правни проблеми при съставянето на протокол по реда на чл. 232, ал. 4 от Търговския закон
(авторски материал)

Регистри за ползването на земеделските земи
(авторски материал)

Правен интерес за предявяване на иска по чл. 108 ЗС
(авторски материал)

Получен по наследство автомобил е лично имущество на съпруга – наследник
(авторски материал)

Приложение на установения от Конституцията принцип за неприкосновеност на частната собственост в контекста на Решение № 6 от 2013 г. на Конституционния съд
(авторски материал)

Съавторски права
(авторски материал)

Регламент 650/2012 и проблемите на трансграничното наследяване в ЕС
(авторски материал)

Нов Регламент № 608/ 2013 за защита на правата на интелектуална собственост в ЕС
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско право

Решение № 27 от 28.02.2013 г. на ВКС, II т.о.
(съдебна практика)

Решение № 12 от 31.05.2013 г. на ВКС, I т.о.
(съдебна практика)

За разноските в обезпечителното производство
(авторски материал)

Менителницата и записът на заповед като гаранция по каузална сделка
(авторски материал)

Отговорност на членовете на кооперацията за нейните задължения
(авторски материал)

Страни и представителство в административния процес
(авторски материал)

Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
(авторски материал)

Концепцията за предприятието в конкурентното право
(авторски материал)

Законови изисквания и добри практики при подготовката на вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
(авторски материал)

Актуални въпроси на паричните задължения в чуждестранна валута
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 975

( 23.08.2013 - 27.08.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г. - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба № 24 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за Развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба № 25 от 29.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба за означаване вида на материалите, използвани в основните части на обувките - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори - Нов
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Постановление № 180 на МС от 22.08.2013 г. за приемане на Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда за сключване на договори - Нов
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Решение № 494 на МС от 22.08.2013 г. за актуализация на Плана за въвеждане на наземното цифрово телевизионно радиоразпръскване (DVB-T) в Република България, приет с Решение № 604 на Министерския съвет от 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Българския спортен тотализатор - Изменен
(ДВ, бр. 75 от 27.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 974

( 20.08.2013 - 23.08.2013 )

Нормативни актове

Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Инструкция № И-5 от 9.08.2013 г. за психологично осигуряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване на длъжности за военнослужещи в служба "Военна полиция" - Нов
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Наредба № 21 от 10.12.2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Наредба № 52 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните гаранции за здравния статус на тези обекти - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Постановление № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Постановление № 176 на МС от 16.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата - Нов
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Постановление № 229 на МС от 23.09.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец" - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Решение № 2784-МИ на ЦИК от 19.08.2013 г. относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с население под 30 000 избиратели - Нов
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Института по публична администрация - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на културата - Нов
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на културата (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на образованието и науката - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

Устройствен правилник на областните администрации - Изменен
(ДВ, бр. 74 от 23.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 973

( 16.08.2013 - 20.08.2013 )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Протокола от 2002 г. към Атинската конвенция относно превоза на пътници и личния им багаж по море от 1974 г. - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Наредба № 17 от 3.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Наредба № 34 от 29.12.2006 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Наредба № 47 от 8.09.2010 г. за организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Постановление № 113 на МС от 10.05.2013 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2013 - 2014 г. - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Постановление № 172 на МС от 15.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции" - Нов
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Постановление № 215 на МС от 29.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Постановление № 27 на МС от 13.02.2008 г. в изпълнение на Обща позиция 2006/318/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2006 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар, Обща позиция 2007/248/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 23 април 2007 г. за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар и на Обща позиция 2007/750/ОВППС на Съвета на Европейския съюз от 19 ноември 2007 г. за изменение на Обща позиция 2006/318/ОВППС за подновяване на ограничителните мерки по отношение на Бирма/Мианмар (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за митниците - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Решение на НС от 16.08.2013 г. за отмяна на свиканото за 30.08.2013 г. заседание на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Агенция "Митници" - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Държавна агенция "Технически операции" - Нов
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация - Изменен
(ДВ, бр. 73 от 20.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 972

( 13.08.2013 - 16.08.2013 )

Нормативни актове

Наредба № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови трактори по отношение на емисиите на замърсители - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 2 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 22 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 3 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщане - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 49 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 53 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 54 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на електромагнитната съвместимост - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 58 от 10.12.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 86 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност" - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 87 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист" - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 88 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Мехатроника" - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № 9 от 11.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характеристики - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба № Н-8 от 3.08.2012 г. за определяне на условията и реда за ползване на лечебните заведения към Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Постановление № 164 на МС от 12.08.2013 г. за приемане на Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Постановление № 165 на МС от 12.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на Министерството на отбраната и на Министерския съвет за 2013 г. за честването на 100 години от Балканските войни - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Постановление № 166 на МС от 12.08.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на държавна парична награда за особени заслуги на лицата от персонала на рудник "Ораново" и на външните минни спасители, взели участие в спасителната операция по издирване на затрупаните миньори при инцидента в рудник "Ораново", община Симитли, на 16 юли 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Указ № 165 от 6.08.2013 г. за назначаване на Катя Илиева Делева - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия със седалище в Претория - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Указ № 166 от 6.08.2013 г. за награждаване на Виолина Маринова Спасова с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

Указ № 167 от 6.08.2013 г. за награждаване на Константин Николов Жалов с орден "Св. св. Кирил и Методий" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 72 от 16.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 971

( 09.08.2013 - 13.08.2013 )

Нормативни актове

Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Закон за политическите партии - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Закон за съдебната власт - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Инструкция № I-185 от 6.12.2002 г. за определяне реда за възстановяване на идентификационния номер на пътно превозно средство - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 6 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 83 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник по управление на индустриални отношения" - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 84 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист-информатик" - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Наредба № 85 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор на парни и водогрейни съоръжения" - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Постановление № 152 на МС от 25.07.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2013 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите лица при инцидента в рудник "Ораново", община Симитли, на 16 юли 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Постановление № 162 на МС от 9.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение № 471 на МС от 8.08.2013 г. за признаване на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителна организация - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Евросредиземноморската парламентарна асамблея - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Интерпарламентарния съюз - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за избиране на постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея по франкофония - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по вероизповеданията и парламентарна етика - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по енергетика - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по земеделието и храните - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по отбрана - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за попълване на състава на Комисията по правни въпроси - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по културата и медиите - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по образованието и науката - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

Решение на НС от 1.08.2013 г. за промяна в състава на Комисията по правата на човека и жалбите на гражданите - Нов
(ДВ, бр. 71 от 13.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 970

( 06.08.2013 - 09.08.2013 )

Нормативни актове

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за българските лични документи - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за договорите за финансово обезпечение - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за защита на класифицираната информация - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за кредитните институции - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за пазарите на финансови инструменти - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за професионалното образование и обучение - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за съдебната власт - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Инструкция № Iз-1455 от 31.07.2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Кодекс за застраховането - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Наредба за реда за достъп до Националната визова информационна система на Република България и до Визовата информационна система на Европейския съюз - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Постановление № 161 на МС от 2.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Постановление № 267 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на Съвет за защита на интелектуалната собственост - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Постановление № 271 на МС от 17.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програмата "Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България" между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Указ № 162 от 1.08.2013 г. за освобождаване на Валери Рачев Рачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ирак - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Указ № 164 от 6.08.2013 г. за назначаване на Иван Стоянов Сираков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Указ № 168 от 7.08.2013 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г., приет от ХLII Народно събрание на 1 август 2013 г., и мотивите към указа - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на инвестиционното проектиране - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие - Нов
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 70 от 9.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 969

( 02.08.2013 - 06.08.2013 )

Нормативни актове

Административно споразумение за взаимно признаване на свидетелства за правоспособност между правителството на Република България, представено чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Изпълнителна агенция "Морска администрация", и Централната комисия за корабоплаване по Рейн - Нов
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Наредба № 1 от 4.04.2004 г. за определяне на минимални цени в устройственото планиране и инвестиционното проектиране (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Наредба № 82 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график" - Нов
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Постановление № 157 на МС от 1.08.2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление - Нов
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Постановление № 192 на МС от 5.08.2009 г. за създаване на Съвет за административната реформа - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Решение № 470 на МС от 2.08.2013 г. за обявяване на 5.08.2013 г. за Ден на национален траур - Нов
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Решение на НС от 31.07.2013 г. във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация - Изменен
(ДВ, бр. 69 от 6.8.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 968

( 30.07.2013 - 02.08.2013 )

Нормативни актове

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за Националния дарителски фонд "13 века България" - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за Селскостопанската академия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за безопасно използване на ядрената енергия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за борба с трафика на хора - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за българското гражданство - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за вероизповеданията - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за висшето образование - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за генетично модифицирани организми - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за гражданската регистрация - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за държавните такси - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за държавния служител - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за енергията от възобновяеми източници - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за железопътния транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за закрила и развитие на културата - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за занаятите - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за защита от дискриминация - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за защита при бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за кредитиране на студенти и докторанти - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за младежта - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за народните читалища - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за обществените библиотеки - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за политическите партии - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за признаване на професионални квалификации - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за професионалното образование и обучение - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за развитието на академичния състав в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за техническите изисквания към продуктите - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за транслитерацията - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за туризма - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за филмовата индустрия - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за хазарта - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за храните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Меморандум за разбирателство между Република Гърция и Република България относно изпълнението на Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007 - 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Наредба № 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Наредба № 81 от 22.07.2013 г. за придобиване на квалификация по професията "Дисководещ" - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.) - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Решение № 2758-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избрана за народен представител в 03. многомандатен изборен район - Варненски, Нели Рускова Петрова от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Лидия Велик Маринова - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Решение № 2759-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 12. многомандатен изборен район - Монтана, Петър Илиев Якимов от листата на ПП "ГЕРБ" на мястото на Искра Фидосова Искренова - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Решение № 2760-НС на ЦИК от 30.07.2013 г. за обявяване за избран за народен представител в 03. многомандатен изборен район - Варненски, Алекси Василев Алексиев от листата на КП "Коалиция за България" на мястото на Георги Христов Борисов - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Решение № 437 на МС от 25.07.2013 г. за прекратяване на конкурс за избор на титуляр на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площта "Блок 1-22 Терес", обявен с Решение № 853 на Министерския съвет от 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Семеен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Указ № 151 от 22.07.2013 г. за награждаване на Неделчо Крумов Беронов с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Указ № 152 от 22.07.2013 г. за награждавам Васил Михайлов Етрополски с орден "Стара планина" втора степен степен - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Указ № 155 от 25.07.2013 г. за награждаване на г-н Гуо Йеджоу - извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република в Република България, с орден "Стара планина" първа степен - Нов
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани