Sidebar

Меню

Информация за актуализация № 920

( 26.02.2013 - 28.02.2013 )

Нормативни актове

Закон за електронното управление - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Закон за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Закон за лечебните заведения - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Кодекс за застраховането - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Търговски закон - Изменен
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

Указ № 37 от 27.02.2013 г. за възлагане на Сергей Дмитриевич Станишев да състави правителство - Нов
(ДВ, бр. 20 от 28.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 919

( 22.02.2013 - 26.02.2013 )

Нормативни актове

Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Допълнителен протокол към Договора между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и правителството на Република Сърбия относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия по Инструмента за предприсъединителна помощ № ССI: 2007CB16IPO006 - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях - Изменен
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Постановление № 18 на МС от 1.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Постановление № 38 на МС от 18.02.2013 г. за приемане на Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Постановление № 44 на МС от 22.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни средства от централния бюджет за 2013 г. за честване на 135-годишнината от Освобождението на България - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение № 107 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - андезитобазалти, от находище "Футула", разположено в землищата на с. Железник и с. Смолник, община Карнобат, област Бургас, на "Пътстрой Бургас" - ЕООД, Бургас - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение № 121 на МС от 21.02.2013 г. за даване на разрешение за частично прехвърляне на правата и задълженията, произтичащи от Решение № 649 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 58 от 2012 г.) за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ - подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, в площ "Блок 1-21 Хан Аспарух", разположена в изключителната икономическа зона на Република България в Черно море - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на дейността на "Топлофикация София" - ЕАД, за периода от 01.01.2007 г. до 30 април 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на контрола, упражняван от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по отношение на дяловото разпределение на топлинна енергия за периода от 01.01.2007 г. до 30.04.2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 20.02.2013 г. за възлагане на Сметната палата да извърши одит на регулирането на цените и контрола за спазването им, упражняван от ДКЕВР по отношение на доставчиците на топлинна енергия, електроенергия, вода и природен газ за периода от 01.01.2007 г. до 30.04.2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 20.02.2013 г. за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на "Водна учебна спортна база на Национална спортна академия "Васил Левски" - Несебър" - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 21.02.2013 г. за приемане оставката на Министерския съвет - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Решение на НС от 22.02.2013 г. за избор на съдия в Конституционния съд на Република България - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Указ № 26 от 15.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

Указ № 32 от 25.02.2013 г. за възлагане на Бойко Методиев Борисов да състави правителство - Нов
(ДВ, бр. 19 от 26.2.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Писмо № 26-561 от 12.10.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020
(административна практика)

Писмо № 29-22 от 31.10.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 0403-11 от 05.02.2013 г. на МТСП
(административна практика)

Писмо № 61-217 от 14.11.2012 г. на МТСП
(административна практика)

Социалната икономика - Полагане основите за иновативни решения на съвременните предизвикателства
(авторски материал)

Социалните предприемачи - Лидерите на новото хилядолетие
(авторски материал)

Създаване на единна система за управление на цялостния процес по реализация на държавната политика за работа с хората с увреждания в България
(авторски материал)

Работата от разстояние - Нова форма на трудова заетост
(авторски материал)

Психосоциалните фактори на работното място - Една успешна кампания за намаляване стреса на работното място
(авторски материал)

Преустановяване на работата от работодателя при сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето на работниците и служителите
(авторски материал)

Определяне на по-голям размер на основния платен годишен отпуск с колективен трудов договор и с индивидуален трудов договор и възможности за отлагане и погасяване правото на ползване
(авторски материал)

Пенсиите за осигурителен стаж и възраст ще се осъвременяват от 1 април 2013 г. със съответния процент, в зависимост от годината на отпускане на пенсията - Ако получената сума е под минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (150 лв. от 01.04.2013 г.), пенсията, която ще се изплаща е 150 лв.
(авторски материал)

Делегиране на работодателска правоспособност за прекратяване на трудовото правоотношение
(авторски материал)

Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск
(авторски материал)

Най-често изплащани обезщетения, при прекратяване на трудовия договор
(авторски материал)

Изисквания за вътрешно структуриране на администрациите
(авторски материал)

От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
(авторски материал)

Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
(авторски материал)

Изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване, в сила от началото на 2013 г.
(авторски материал)

Комитетът по икономически, социални и културни права на ООН разгледа консолидирания четвърти и пети периодичен доклад на България за прилагането на Международния пакт за икономически, социални и културни права
(авторски материал)

Новата спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност урежда социалните права на хората, които развиват дейност в двете съседни страни
(авторски материал)

За ролята на служителя по подобряване на корпоративното управление в предприятието
(авторски материал)

Националният план за действие по заетостта през 2013 г.
(авторски материал)

Вътрешните правила за работната заплата - Съдържание и същност
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 25 февруари 2013 г.
(фактологическа информация)

Разчетни данни за социалното осигуряване и подпомагане
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 2/2013
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 1/2013
(авторски материал)

Нови моменти в ЗКПО, свързани с декларирането и внасянето на данъка при източника през 2013 година
(авторски материал)

Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 3/2013
(авторски материал)

Преглед на промените в изискванията за регистриране и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, извършени през 2012 г.
(авторски материал)

Най-интересните данъчни решения на Съда на Европейския съюз за 2012 г. и началото на 2013 г.
(авторски материал)

Промените в ЗДДС за 2013 г. относно правото на данъчен кредит за леки автомобили
(авторски материал)

Предстоящи промени в законовата рамка на задължителния одит - Концепция на Европейската комисия
(авторски материал)

Промените в ДОПК относно погасяването на публични задължения чрез използването на единна сметка
(авторски материал)

Възстановяване на надвнесен акциз за употребявани автомобили
(авторски материал)

За статута и функциите на главния счетоводител
(авторски материал)

Нова схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия
(авторски материал)

Относно задължението за осигуряване на членовете на секционни избирателни комисии, ангажирани в провеждането на референдума
(авторски материал)

От 1 февруари 2013 г. е в сила Спогодба за социална сигурност между Република България и Република Сърбия
(авторски материал)

Валутни курсове за периода 1 януари 2013 г. - 25 февруари 2013 г.
(фактологическа информация)

Валутни курсове за митническите цели
(фактологическа информация)

Общи индекси на потребителските цени
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Решение № 503 от 2.05.2012 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Решение № 51 от 3.03.2010 г. на ВКС, І г.о.
(съдебна практика)

Решение № 230 от 25.10.2012 г. на ВКС, ІІ г.о.
(съдебна практика)

Практически аспекти на Тълкувателно решение № 1/2012 г. на ОСГК на ВКС относно приложимостта на презумпцията на чл. 69 ЗС и други
(авторски материал)

Строителство в земеделски земи
(авторски материал)

Специални основания за прекратяване на договора за строителство
(авторски материал)

Актуване на имоти - Частна държавна собственост
(авторски материал)

Съдебните решения и определения в контекста на авторското право
(авторски материал)

Реално използване на регистрирана търговска марка
(авторски материал)

Има задължения, които не се прехвърлят върху наследниците
(авторски материал)

Наем на семейното жилище след развода
(авторски материал)

 

ЕПИ Търговско право

Решение № 29 от 28.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
(съдебна практика)

Решение № 31 от 22.03.2012 г. на ВКС, IV г.о.
(съдебна практика)

Приложимо право към финансови обезпечения с безналични ценни книжа или правилото prima
(авторски материал)

Сделка, извършена от залогодател без съгласие на заложния кредитор
(авторски материал)

Решенията на Касационния съд
(авторски материал)

Допустимо ли е придобиване на акции чрез добросъвестно владениe и давност
(авторски материал)

Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
(авторски материал)

Дистрибуцията в автомобилния сектор в контекста на правилата за конкуренция
(авторски материал)

Действие на забраната на чл. 38, ал. 1 ЗЗД по отношение на капиталовите търговски дружества
(авторски материал)

Нови методически указания на Aгенцията по обществени поръчки
(авторски материал)

Прекратяване на договора по съгласие на страните
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 918

( 21.02.2013 - 22.02.2013 )

Нормативни актове

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Заповед № Iз-3097 от 29.12.2010 г. за утвърждаване Класификатор на длъжностите в Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Наредба № 1 от 17.05.2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Постановление № 212 на МС от 6.10.2000 г. за определяне на лечебни заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и на техните специфични функции - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Правилник за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част I) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част II) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част III) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част IV) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част I) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част II) - Изменен
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Решение № 100 на МС от 14.02.2013 г. за административно-териториална промяна в община Враца, област Враца - присъединяване на едно населено място към друго населено място - Нов
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Решение № 94 на МС от 14.02.2013 г. за административно-териториални промени в община Сунгурларе, област Бургас - закриване на населени места - Нов
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

Решение № 95 на МС от 14.02.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Обходен път на град Враца - път I-1 (E-79) от км 0+000 до км 6+816.60" на територията на област Враца - Нов
(ДВ, бр. 18 от 22.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 917

( 19.02.2013 - 21.02.2013 )

Нормативни актове

Закон за административните нарушения и наказания - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Закон за администрацията - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Закон за радиото и телевизията - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Закон за специалните разузнавателни средства - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Закон за съдебната власт - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Изборен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Наказателен кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Наказателно-процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до III клас в държавните и общинските училища - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 207 на МС от 3.10.1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование - Нов
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 34 на МС от 15.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерския съвет за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 36 на МС от 15.02.2013 г. за приемане на Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания - Нов
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 66 на МС от 28.03.1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Постановление № 84 на МС от 6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Специализирани методики за оценка на енергийните спестявания - Нов
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към Министерството на земеделието и горите (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Тарифа за таксите, събирани от Контролно-техническата инспекция към Министерството на земеделието и храните по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания - Изменен
(ДВ, бр. 17 от 21.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 916

( 15.02.2013 - 19.02.2013 )

Нормативни актове

Закон за българското гражданство - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Закон за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Закон за чужденците в Република България - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Заповед № РД-28-10 от 25.01.2013 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоциди - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 2 от 2.02.2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 35 от 30.08.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба № 37 от 10.11.2008 г. за ползването на язовирите - държавна собственост, в рибностопанско отношение и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и аквакултури в обектите - държавна собственост по чл. 3, ал. 1 от Закона за рибарството - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Постановление № 30 на МС от 7.02.2013 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2013 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Постановление № 31 на МС от 8.02.2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Пловдив за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Словения за обмен и взаимна защита на класифицирана информация - Нов
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

Устройствен правилник на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" - Изменен
(ДВ, бр. 16 от 19.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 915

( 12.02.2013 - 15.02.2013 )

Нормативни актове

Граждански процесуален кодекс - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Българската агенция по безопасност на храните - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Българската академия на науките - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Българската телеграфна агенция - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Държавен вестник - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Държавна агенция "Национална сигурност" - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Комисията за финансов надзор - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Министерството на вътрешните работи - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Националния архивен фонд - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Селскостопанската академия - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за Сметната палата - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за автомобилните превози - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за администрацията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за акцизите и данъчните складове - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за безопасно използване на ядрената енергия - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за биологичното разнообразие - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за ветеринарномедицинската дейност - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за виното и спиртните напитки - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за висшето образование - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за военната полиция - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за вътрешния одит в публичния сектор - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за горите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за гражданското въздухоплаване - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за движението по пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за дипломатическата служба - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за държавната финансова инспекция - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за държавните резерви и военновременните запаси - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за държавния дълг - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за държавния служител - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за експортното застраховане - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за електронните съобщения - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за енергетиката - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за енергийната ефективност - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за енергията от възобновяеми източници - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за железопътния транспорт - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за закрила и развитие на културата - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за закрила на детето - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за запасите от нефт и нефтопродукти - Нов
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за защита на конкуренцията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за защита на личните данни - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за защита на потребителите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за защита от дискриминация - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за здравното осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за здравословни и безопасни условия на труд - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за измерванията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за интеграция на хората с увреждания - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за кадастъра и имотния регистър - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за концесиите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за корпоративното подоходно облагане - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за културното наследство - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за лечебните заведения - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за лова и опазване на дивеча - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за местното самоуправление и местната администрация - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за митниците - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за насърчаване на заетостта - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за насърчаване на инвестициите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за насърчаване на научните изследвания - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за независимия финансов одит - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за някои права на лицата, които са били президенти на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за обществените библиотеки - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за обществените поръчки - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за общинската собственост - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за общинските бюджети (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за общинския дълг - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за омбудсмана - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за опазване на околната среда - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за особените залози - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за подпомагане на земеделските производители - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за правната помощ - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за приватизация и следприватизационен контрол - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за публичните финанси - Нов
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за публично-частното партньорство - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за пътищата - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за радиото и телевизията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за регистър БУЛСТАТ - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за рибарството и аквакултурите - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за семейни помощи за деца - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за социално подпомагане - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за статистиката - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за счетоводството - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за съдебната власт - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за съхранение и търговия със зърно - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за убежището и бежанците - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за устройство на територията - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за устройството на държавния бюджет (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за физическото възпитание и спорта - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за филмовата индустрия - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Eвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Нов
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) - Нов
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Кодекс за социално осигуряване - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Кодекс на труда - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Кодекс на търговското корабоплаване - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Постановление № 27 на МС от 7.02.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част I) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част II) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част III) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том I (част IV) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част I) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Приложение А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част II) - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

Търговски закон - Изменен
(ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 914

( 08.02.2013 - 12.02.2013 )

Нормативни актове

Закон за ратифициране на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за засилване на сътрудничеството в предотвратяването и борбата с тежката престъпност - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Заповед № ЗМФ-66 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 54, ал. 1 ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили - Нов за продукта

Заповед № ЗМФ-67 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образци на "Сметка за изплатени суми" и "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов за продукта

Заповед № ЗМФ-69 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов за продукта

Заповед № ЗМФ-70 от 23.01.2013 г. за утвърждаване на образец на "Служебна бележка" по чл. 45, ал. 1 и 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - Нов за продукта

Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Инструкция № Iз-2453 от 04.12.2012 г. за реда за разпределяне на работното време на държавните служители в Министерството на вътрешните работи, отчитането му и компенсиране на работата извън установеното работно време - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Наредба № 1 от 7.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Решение № 72 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли (баластра), от находище "Егреците", разположено в землищeто на гр. Ветрен, община Септември, област Пазарджик - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Решение № 73 на МС от 4.02.2013 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици, от находище "Зъбера-2", разположено в землището на с. Белотинци, община Монтана, област Монтана, на "Фили" - ООД, Плевен - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Решение № 77 на МС от 7.02.2013 г. за допускане предварително изпълнение на Решение № 1078 на Министерския съвет от 2012 г. за удължаване срока на разрешението за търсене и проучване на нефт и газ в площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) и на Решение № 1081 на Министерския съвет от 2012 г. за издаване на разрешение за промяна в размера на площ "Блок Добрич" (ДВ, бр. 1 от 2013 г.) - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Решение на НС от 23.03.2011 г. за одобряване на Стратегия за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Решение на НС от 7.02.2013 г. за отмяна на Стратегията за приватизация на "Вазовски машиностроителни заводи" - ЕАД, Сопот - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Указ № 1 от 10.01.2013 г. за утвърждаване на нови граници на Община Чирпан, област Стара Загора, и Община Стара Загора, област Стара Загора - Изменен
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Указ № 13 от 30.01.2013 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Смоляновци, община Монтана, област Монтана - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Указ № 14 от 30.01.2013 г. за освобождаване на Радион Василев Попов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Саудитска Арабия - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Указ № 17 от 31.01.2013 г. за назначаване на Пламен Георгиев Шукюрлиев - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Монголия със седалище в Пекин - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Указ № 18 от 6.02.2013 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славейково, община Провадия, област Варна - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Варна - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София - Нов
(ДВ, бр. 14 от 12.2.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Акредитирани висши училища в Република България
(фактологическа информация)

 

 

Информация за актуализация № 913

( 07.02.2013 - 08.02.2013 )

Нормативни актове

Заповед ЗМФ-172 от 24.02.2009 г. за утвърждаване на образец на декларация по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на смени - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Постановление № 24 на МС от 1.02.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Община Варна - Нов
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Постановление № 88 на МС от 11.05.2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Решение № 59 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Марица", участък Любимец - Капитан Андреево от км 89+100 до км 108+260 - реконструкция на електропровод 20 kV при км 103+100" на територията на община Свиленград, област Хасково - Нов
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Решение № 60 на МС от 1.02.2013 г. за отчуждаване на части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Автомагистрала "Тракия" Оризово - Бургас ЛОТ 5, участък "Карнобат - пътен възел "Бургас-запад" от км 325+280 до км 360+568 - изместване на електропроводи, т.т. кабели и водопроводи" на територията на област Бургас - Нов
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Решение на НС от 6.02.2013 г. за персонални промени в Министерския съвет на Република България - Нов
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Решение на НС от 6.02.2013 г. за спиране на преизчисляването на основното месечно възнаграждение на народните представители - Нов
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

Устройствен правилник на Агенцията по вписванията - Изменен
(ДВ, бр. 13 от 8.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 912

( 06.02.2013 - 07.02.2013 )

Нормативни актове

Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса - Изменен
(ДВ, бр. 12 от 7.2.2013 г.)

 

 

Информация за актуализация № 911

( 05.02.2013 - 06.02.2013 )

Нормативни актове

Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса - Нов
(ДВ, бр. 11 от 6.2.2013 г.)

ЕПИ Труд и социално осигуряване

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите
(фактологическа информация)

Нови кодове за вид плащане, в сила от 01.01.2013 г.
(фактологическа информация)

Списък на регистрираните към 01.02.2013 г. посредници, съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
(фактологическа информация)

Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
(фактологическа информация)

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Административни услуги предоставяни от Агенцията за социално подпомагане разделени по групи
(фактологическа информация)

Акредитирани висши училища в Република България
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Счетоводство

Нови кодове за вид плащане, в сила от 01.01.2013 г.
(фактологическа информация)

Основен лихвен процент от началото на 1991 г. (Проста годишна лихва)
(фактологическа информация)

Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Собственост

Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Търговско право

Адреси, на които ще се приемат заявления за издаване на Европейска здравноосигурителна карта
(фактологическа информация)

 

 

Информация за актуализация № 910

( 01.02.2013 - 05.02.2013 )

Нормативни актове

Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между Република България и Република Сърбия за социална сигурност - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Декларация на НС от 30.01.2013 г. по повод опита за покушение срещу лидера на Движението за права и свободи д-р Ахмед Доган на 19 януари 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Турция относно взаимно създаване на културни центрове - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (отм.) - Отменен
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за определяне на Комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011 и 2012 г. - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на Филиал - Сливен, в структурата на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на нова процедура за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за откриване на нова процедура за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за попълване ръководството на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, включително заместник-председател - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на съдия в Конституционния съд на Република България от квотата на Народното събрание - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Решение на НС от 30.01.2013 г. за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи, изслушване на кандидати и подготовка за избор на членове на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Турция в областта на сигурността на военната индустрия - Нов
(ДВ, бр. 10 от 5.2.2013 г.)

ЕПИ Счетоводство

Писмо № 26-Е-133 от 27.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 96-00-188 от 20.09.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 3-2555 от 09.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 26-О-23 от 06.07.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 3_2496 от 02.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-34-66 от 18.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 24-34-101 от 11.09.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 23-22-1962 от 10.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № М-24-31-67 от 29.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 20-00-312 от 17.09.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 07-00-345 от 20.09.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 3_2304 от 18.07.2012 г. на НАП
(административна практика)

Писмо № 92-00-532 от 09.08.2012 г. на НАП
(административна практика)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, засягащи концесионните договори - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Неустойките и лихвите с обезщетителен характер като част от данъчната основа на доставките - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, свързани с вътреобщностните сделки - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Общ преглед на промените в зкпо, в сила от 01.01.2013 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения, засягащи алтернативните данъци - Данък върху хазартната дейност, данък върху приходите на бюджетните предприятия и данък върху дейността от опериране на кораби. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Други изменения в данъчните регламенти на зкпо за 2013 г., необхванати в предходните глави от коментара. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения в режима на авансовите вноски по зкпо за 2013 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти в разчитането с данък върху разходите по зкпо за 2013 г. . - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти по отношение мястото на изпълнение на услугите - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Регламентиране цената на придобиване при определяне на облагаемия доход при продажба или замяна на имущество в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - Собственик - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Допълване обхвата на освободените от облагане награди, предоставени от българската държава - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промяна в процедурата на приспадане на дължимия патентен данък, когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Отпадане на възможността за приспадане от еднолични търговци или от физически лица, регистрирани като тютюнопроизводители и земеделски производители, облагани по реда на чл. 29а ЗДДФЛ, на надвнесен за данъчната година данък от следващи авансови и годишни вноски - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Въвеждане на срок за издаване и предоставяне на образците на документи по чл. 45, ал. 4 и 7 ЗДДФЛ - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Изключване на лихвите върху депозитите на физически лица от обхвата на необлагаемите доходи - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 януари 2013 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 17 юли 2012 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Промени, в сила от 1 април 2013 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, извършени през 2012 г. - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за акцизите и данъчните складове, извършени през 2012 г. - Други изменения и допълнения - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Нови моменти, свързани с правото на данъчен кредит за леките автомобили и мотоциклетите - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Промени, отнасящи се до ремонтите и подобренията на предоставени за ползване активи, извършени за сметка на наемателя/ползвателя - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Други промени, свързани с правото на данъчен кредит и с неговите корекции - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, свързани с документирането на доставките - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2013 г. - Изменения и допълнения, имащи отношение към бартерите - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Преходни разпоредби - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Конкретизиране на доходите, които предприятията и самоосигуряващите се лица - платци, посочват в Справката по чл. 73 ЗДДФЛ - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в декларацията по чл. 55, ал. 1 ЗДДФЛ - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък при доходи от трудови правоотношения - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на окончателния данък върху доходи на местни и чуждестранни физически лица - 2013 г.
(авторски материал)

Коментар на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в сила от 01.01.2013 г. - Промени в сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност и наем - 2013 г.
(авторски материал)

 

 

Информация за актуализация № 909

( 29.01.2013 - 01.02.2013 )

Нормативни актове

Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Общи задължителни изисквания за игралните зали по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределението на помещенията и необходимото техническо оборудване за контрол - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати и задължителни образци за счетоводна отчетност - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Постановление № 1 на МС от 9.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г. - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Постановление № 16 на МС от 24.01.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на външните работи за 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Постановление № 17 на МС от 24.01.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини за основен ремонт и за изграждане на детски ясли и детски градини - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн" - Изменен
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Програма 2013 - 2015 г. в изпълнение на Спогодбата за сътрудничество между правителството на Република България, от една страна, и правителството на Валония и правителството на Френската общност на Белгия, от друга, както и на Спогодбата за сътрудничество между Република България и Комисията на Френската общност на регион Брюксел-столица - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Решение на НС от 23.01.2013 г. за попълване състава на Комисията по външна политика и отбрана - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Решение на НС от 23.01.2013 г. за попълване състава на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Решение на НС от 23.01.2013 г. за приемане на Междинен доклад на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на месец март 2012 г. за периода на дейност на комисията до 15 януари 2013 г. - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Решение на НС от 23.01.2013 г. за промени в състава на Комисията по бюджет и финанси - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Указ № 7 от 17.01.2013 г. за назначаване на Димитър Михайлов Михайлов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Израел - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Указ № 8 от 17.01.2013 г. за назначаване на Чавдар Младенов Николов - извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федеративна република Бразилия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Еквадор със седалище в Бразилия - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

Указ № 9 от 17.01.2013 г. за назначаване на Ангел Христов Чолаков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Италианската република - Нов
(ДВ, бр. 9 от 1.2.2013 г.)

ЕПИ Счетоводство

Валутни курсове за целите на статистическата и счетоводната отчетност
(фактологическа информация)

 

ЕПИ Търговско право

Указания за прилагане на Насоките на CESR за фондовете, инвестиращи в инструменти на паричния пазар (Ref.: CESR/10-049), относно наименованията на фондовете, които съдържат словосъчетания, рефериращи към „паричен пазар
(административна практика)

Заявление за промяна от пазар на производителите 2012 г.
(административна практика)

Заявление за промяна от стоково тържище 2012 г.
(административна практика)

Указания по прилагането на чл. 100ж, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 133 от ЗППЦК и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 8 за Централния депозитар на ценни книжа
(административна практика)

Указания по прилагането на чл. 12, ал. 3 и 4 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа
(административна практика)

Указания по прилагане на чл. 7 от Наредбата за изискванията към съдържанието на обосновката на цената на акциите на публично дружество
(административна практика)

Указания относно прилагането и тълкуването на чл. 7, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти
(административна практика)

Осъществяване на предварителен контрол по чл. 19, ал. 2, т. 22 от Закона за обществените поръчки
(административна практика)

Методическо указание относно възлагане на обществени поръчки за предоставяне на електронни съобщителни услуги по стандартите GSM и UMTS
(административна практика)

Методическо указание относно съкращаване на процедурни срокове при публикуване на предварително обявление
(административна практика)

Заповед № РД-1 от 06.01.2009 г. за електронния формат и техническите изисквания относно информацията, предназначена за Регистъра на обществените поръчки
(административна практика)

Методическо указание (издадено на основание чл. 19, ал. 2, т. 1 и ал. 5 ЗОП, във връзка с Протокол № 1 от 27.09.2012 г.) относно прилагане на чл. 4, т. 4 от закона за обществените поръчки, при възлагане на теренни археологически проучвания във връзка с инвестиционната дейност на възложителите
(административна практика)

Методическо указание относно изпращане на информация за хода на процедурата при производство по обжалване
(административна практика)

Методическо указание относно стойностни прагове за прилагане на опростените правила, предвидени в ЗОП, за поръчки на възложители по чл. 7, т. 3 от ЗОП
(административна практика)

Методическо указание относно определяне на сроковете при възлагане на обществени поръчки по реда на глава осма “а” от Закона за обществените поръчки
(административна практика)

Тагове:

Книги

  • Актуални

  • Очаквани