Меню

 

От 10.08.2009 г.1 са в сила промени в Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и в други актове на Министерския съвет, които целят да се приведе правната уредба в съответствие с промените, произтичащи от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 10 от 2009 г. )

I. Измененията и допълненията на ППЗСПЗЗ

Те могат да се групират в четири основни насоки:

  •  промени, произтичащи от преуреждането на правните способи за разпореждане със земи от държавния поземлен фонд;
  •  относно ползването на земеделските земи;
  •  по плановете за уедряване на земеделските земи;
  •  във връзка с режима на оземляването.

1. Поради ограничаването от закона на възможностите за извършване на замени със земи от държавния поземлен фонд в правилника се отменят съответните процедурни разпоредби -чл. 36а-36е.
Създадена е нова глава “Разпореждане със земи в стопански дворове”, с два раздела, съответно за двете категории държавни имоти в тях: застроени с и прилежащи към съществуващи сгради и съоръжения и свободни от застрояване имоти.
Раздел първи въвежда постоянно действаща комисия, която да подготвя извършването на сделките със застроени и прилежащи земи. Като помощен орган комисията е призвана да гарантира законосъобразното осъществяване на функциите на министъра при разпореждане с този вид държавни имоти в условията на обвързана компетентност. Уредбата е съобразена с установения в чл. 24г ЗСПЗЗ нов режим на замяна на земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) със земеделски земи на граждани и юридически лица. Замяната като способ, предвиден в чл. 27, ал. 6 ЗСПЗЗ за придобиването на прилежащите и застроени площи -държавна собственост, от собствениците на сгради и съоръжения, разположени в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации по § 12 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ, представлява “посочен в закон случаи” по смисъла на чл. 24г, ал. 1 ЗСПЗЗ и като допустимо изключение намира приложение и след въвеждането на общата забрана за извършване на замени2.
Втората категория имоти -държавна собственост, в бившите стопански дворове (свободните от застрояване) не попадат в приложното поле на изключението от забраната за извършване на разпореждане чрез замяна. За тях законът предвиди3, че могат да се продават само на търг. В съответствие с новия режим на разпореждане в раздел втори са въведени подробни разпоредби с процедурен характер, изискващи се за организиране на търговете за продажба на земи от стопанските дворове на бившите селскостопански организации, които не представляват застроени и прилежащи площи и не подлежат на възстановяване на собствеността, съответно на новата разпоредба на чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ.

2.
В съществуващата глава седма “Ползване” сроковете за сключване на споразумения между арендаторите са поставят в съответствие с измененията на чл. 37в ЗСПЗЗ.
Изцяло нова е уредбата, посветена на ползването на мери и пасища от държавния поземлен фонд, която е включена в новата глава десета “Предоставяне на мери и пасища от държавния поземлен фонд на общини за отдаване под наем или под аренда”.
В съответствие с новия чл. 37и и сл. ЗСПЗЗ са детайлизирани правилата относно реда и условията за предоставяне на държавните мери и пасища за управление от общините. Правилникът създава изискванията за комплектуване на исканията на общините с данните за баланса на площите от общинските мери и пасища за нуждите на животновъдството от съответната община, така че да обоснове покриването на недостига с държавни мери и пасища. Приложими са критериите за брой и вид на съответните селскостопански животни. В това отношение е въведено задължението за общинските служби по земеделие да съдействат -като по искане на кметовете им предоставят наличната информация относно мерите и пасищата и селскостопанските животни. Определени са срокове за отправяне на исканията от страна на общините, за издаване на заповедта за определяне на съответните държавни имоти, за сключване на договорите за наем или аренда, за изплащане на сумите по бюджета на МЗХ, за предоставяне на обратна информация от кметовете към министъра на земеделието и храните относно сключените договори за наем и аренда. Новите правила ще се прилагат от 2010 г.
За държавните мери и пасища, които не са предоставени в управление на общините, в съответствие с чл. 37м, ал. 2 ЗСПЗЗ, се предвижда възможността за отдаването им под наем или аренда от министъра на земеделието и храните. За целта се определя като приложима процедурата за провеждане на търговете по чл. 47в-47о ППЗСПЗЗ.
Промяната на начина на трайно ползване на мери и пасища -общинска собственост, за други земеделски нужди е процедура, която в съответствие със законовата делегация по чл. 25, ал. 9 ЗСПЗЗ за първи път намира в правилника съответстващата й по ранг уредба. Новият чл. 78а допуска промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди.
Съгласно чл. 25, ал. 10 ЗСПЗЗ решенията за промяна на начина на трайно ползване на мерите и пасищата за други земеделски нужди се приемат след провеждане на общо събрание на населението по реда на глава четвърта от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

3. Режимът на плановете за уедряване на земеделските земи
се допълва с разпоредби за изработване на план по искане на 10 на сто от собствениците съгласно новата норма на чл. 37з ЗСПЗЗ.

4. Във връзка с изтичането на срока на разрешена при присъединяването към ЕС държавна помощ, представляваща режим на оземляване на безимотни и малоимотни граждани, в преходните и заключителни разпоредби се въвежда възможността до края на 2009 г. оземлените лица предсрочно да внесат сумите за придобиване на земите от ДПФ и Общинския поземлен фонд, с които са били оземлени чрез наем или в собственост. Във връзка с това се предвижда 3-месечен срок за подаване на искания от заинтересованите лица пред общинските служби по земеделие.4

5. В допълнителна разпоредба към постановлението са включени легални определения, свързани с изискванията за ползването на земеделските земи, които се прилагат за целите на подпомагането по схемата за единно плащане на площ и за плащания по ос 2 за устойчиво управление на земеделските земи от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г.

II. Промени в други нормативни актове на Министерския съвет

6. В параграф 31 от Преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 234 от 1999 г.
се внася необходимата актуализация при препращането към действащата уредба на новия Правилник за прилагането на Закона за държавната собственост от 2006 г., вместо отменения от 1996 г., при определяне на оценките на земите и сградите в зоните по § 4 ЗСПЗЗ, представляващи урбанизирани територии, както и актуалната Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи. В съответствие с компетентността на техническите служби на общините за извършването на оценките на всички земи в такива зони -урбанизирани и земеделски, се внася необходимата яснота, като те се изключват изрично от приложното поле на чл. 8 от Наредбата за реда за определяне на цени на земеделските земи -извършване на такива оценки от правоспособни оценители и компетентност на общинските служби по земеделие за тяхното утвърждаване. На общо основание уредбата ще важи занапред за оценките, които не са влезли в сила.

7. Измененията на Правилника за прилагането на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд са в отговор на законовата делегация на ЗИД на Закона за горите и въведените с него изменения в чл. 13б ЗВСГЗГФ относно реда за отстраняване на явна фактическа грешка в картата за възстановяване на собствеността на горите и земите в горския фонд. Предлаганата уредба е аналогична на уредбата по чл. 26 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.

8. Измененията в Правилника за прилагането на Закона за опазване на земеделските земи имат за предмет изричната уредба на предоставянето на земи от ДПФ за нуждите на общините, които са свързани с изграждането на обекти на публичната общинска собственост. Предвижда се процедурата за промяна на предназначеното на държавните земи да се извършва в този случай със съгласието на министъра на земеделието и храните, а след влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи то да се изпраща на областния управител, който да предоставя земята на общината безвъзмездно по реда на чл. 21 от Закона за общинската собственост. Предвиден е и механизъм за връщането на земята към ДПФ при неспазване на срока за започване на строителството.

9. С измененията в Правилника за прилагането на Закона за държавната собственост се уеднаквява размерът на режийните разноски, събирани при извършването на сделки с държавни имоти чрез заличаването в т. 3 на ал. 5, която предвижда по-нисък размер на режийни разноски при сделки със земи от държавния поземлен фонд.

10. В Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, се актуализира размерът на таксите за извършване на административни и технически услуги. Промяната е съобразена с провежданата социална политика -размерът на таксите за най-разпространените услуги, които засягат масовия потребител (издаване на скица на имот и изработване на скица -проект за делба), са променени минимално. За новите услуги, предвидени с промените в нормативната уредба, се предвиждат съответните такси. С цел подобряване на обслужването се въвежда изпълнение на експресни услуги със завишени такси, които се изпълняват по искане на потребителите.

Юлия СТОЙКОВА, юрист
Стойка КУРТЕВА, юрист
____________
1 Постановление на Министерския съвет № 188 от 24.07.2009 г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ е обн. в “Държавен вестник”, бр. 62 от 04.08.2009 г.
2 Нови положения в режима на придобиването на правото на собственост върху прилежащите и застроени площи в бившите стопански дворове са: 1) определянето на продажната цена по реда на чл. 90 от Правилника за прилагане на закона за държавната собственост (ППЗДС ) и за земите в бившите стопански дворове на прекратените селскостопански организации, включително на тези, разположени извън границите на урбанизираните територии; 2) уреждането на процедура по издаването на актове за държавна собственост за тези земи в съответствие със законоустановените правомощия на министъра на земеделието и храните с § 35 от ПР на ЗИД на ЗСПЗЗ да издава актовете за държавна собственост. Повече за правния режим на застроените и прилежащи площи в бившите стопански дворове вж. сп. “Собственост и право”, кн. 8/2007 г., с. 29.
3 Чл. 27, ал. 8 ЗСПЗЗ.
4 Вж. сп. “Собственост и право” -Право в аванс -за оземляването, кн. 6/2009 г., с. 27.

Акценти

Месечни списания – брой 4/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Очаквайте през март – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...

Абонамент 2021 – през цялата година

Четири месечни списания с право на избор:

Прочети още...