Меню

Редът за връщане на отчужден за благоустройствени мероприятия недвижим имот е по специалния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ и др., и ако страната-ищец не е спазила този ред, тя не би могла успешно да проведе иск за ревандикация на този имот.
Чл. 1 и 4 ЗВСВОНИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС

Параграф 9, ал. 1 от ПЗР на ЗУТ
Чл. 108 3С

Решение № 373 от 30.05.2007 г. на ВКС, V г.о.


Производството е по чл. 218а, б. “а” ГПК.
К. Г. Б. и Д. Г. Б., двамата от гр. С., чрез своя процесуален представител адвокат С. Б. С. са обжалвали решението на СОС от 27.05.2005 г. по гражд. д. № 268/2005 г., с което е оставено в сила решението на СРС от 13.01.2005 г. по гражд. д. № 690/2004 г. С това решение районният съд е отхвърлил исковете им за собственост върху имоти с пл.№ 526 и 562 кв. Н. с.-изток с обща площ 2 450 кв.м, предявени срещу община гр. С. В касационната жалба се поддържат оплаквания за неправилност на постановеното решение поради допуснати нарушения на материалния закон и като необосновано-отменителни основания по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК.
Върховният касационен съд, след проверка на изложените основания за касация на въззивното решение, прие следното:
Оплакванията са неоснователни.
Ищците-касатори не са установили правата си на собственост върху имотите - предмет на делото.
Било е установено, че Е. К. Б., починала на 03.11.1990 г. и оставила като свои наследници двамата си сина К. и Д. Г. Б., е била отчуждена и обезщетена собственица на имоти с пл. № 526 и 562, находящи се в кв. Н. с.-изток гр. С. Отчуждението е било със заповед № 63/09.1975 г. и с писмо от 04.08.1975 г. № 8508 определената като обезщетение сума от 2248,90 лева е била изплатена. С това отчуждителното производство е приключило. Имотът е бил отчужден за мероприятие на държавата - за парк “Комсомолец” и ако ищците са искали възстановяване на собствеността, редът за това е бил по специалния ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗГПИНМ и др.
По общия ред - по реда на чл. 97, ал. 1 ГПК, както е бил петитумът на исковата молба, или по чл. 108 ЗС, както е било посочено в другата част на исковата молба и каквито са били данните по делото, че не ищците се намират във владение на имота и за това техният правен интерес е бил именно ревандикационен иск, а не установителен - наследниците на Е. Б. не са могли да установят, че са собственици към настоящия момент. Мероприятието, за което имотът е бил отчужден, съгласно заключението на вещото лице Р. Х. е било изпълнено. Но дори и да не е било изпълнено, ищците пак не са можели успешно да проведат своите искове. Защото това обстоятелство - “... и ако мероприятието, за което е отчужден имотът фактически не е започнало”, има значение само в производството по чл. 1 ЗВСВНОИ по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС - специално производство, ограничено с преклузивен срок от 6 месеца от влизането на закона в сила - чл. 4 ЗВСВНОИ по ЗТСУ и т.н. Що се касае до твърдението, че в случая намирали приложение разпоредбите на § 9, ал. 2 от ПЗР на ЗУТ, същото е несъстоятелно. Както се установява от самия текст на § 9, ал. 1, става въпрос за започнали при действието на отменените разпоредби на глава пета, раздел I ЗТСУ отчуждителни производства,по които е била издадена заповед за отчуждаване, и недвижимият имот е бил завзет до 30.10.1998 г., но не са приключили производства. В случая цялото отчуждително производство е приключило още през 1975 г., и след като не е било проведено специално производство за реституиране на отчуждените имоти, бившите им собственици не са активно материалноправно легитимирани да искат връщане на собствеността и владението върху тях.
Решението на СОС е правилно постановен съдебен акт и не са налице отменителните основания - неправилност поради допуснати нарушения на материалния закон и на съществени съдопроизводствени правила и необоснованост - по чл. 218б, ал. 1, б. “в” ГПК. За това следва да остане в сила.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...