Меню

Тъй като суперфицията ограничава правомощията на собственика на земята, законът е предвидил като основание за нейното предсрочно прекратяване факта, че правото трайно не се упражнява. Според разпоредбата на чл. 67 ЗС правото да се построи сграда върху чужда земя (чл. 63, ал. 1 ЗС) се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Срокът е давностен. Спрямо него се прилагат всички общи правила относно погасителните давностни срокове.
При този срок от съществено значение е определянето на началната дата, от която е започнала да тече давността. Общото правило, установено от Решение № 124 от 23.04.1990 г. по гражд. д. № 15/90 г. на IV г.о. на ВС, е, че давността за погасяване на правото на строеж започва да тече от фактическата възможност за осъществяването му. Погасителната давност на правото да се надстрои етаж върху съществуваща чужда сграда започва да тече от момента, когато се създаде обективна възможност за одобряването на етажа (Решение № 111 от 20.02.1992 г. на IV г.о. на ВС).
Вторият важен въпрос във връзка с този срок е какви са признаците, по които може да се установи, че суперфицията е била упражнена. По него има две основни виждания. Според едното, правото е упражнено, ако в рамките на петгодишния срок постройката е приключена в груб строеж, а според другото-ако до този срок е налице одобрен архитектурен проект и разрешение за строеж на сградата.2
С други нормативни актове са установени изключения, които ограничават приложното поле на чл. 67 ЗС. Изключенията са обусловени от спецификата на регулираните отношения, които налагат в определени случаи правото на строеж да не се погасява по давност, макар и да не е било упражнено за продължителен период от време. Разпоредбата на § 11 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията гласи, че петгодишният давностен срок по чл. 67 от Закона за собствеността не тече и не се прилага в случаите когато правото на строеж е получено като обезщетение за отчужден недвижим имот.

Александър ГЕОРГИЕВ, юрист

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...