Меню

1. Действия на лицата, упражняващи строителния надзор
Строителният надзор се упражнява от консултант за строежите от първа до четвърта категория, а за строежите от пета категория изпълнението на СМР в съответствие с одобрените проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията се контролира от техническия ръководител.
За упражняване на строителен надзор е задължително консултантът да притежава лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Консултантът упражнява строителен надзор въз основа на писмен договор с възложителя.
Консултантът не може да сключва договор за строителен надзор за строежи, за които той или наетите от него по трудово правоотношение физически лица са строители и/или доставчици на машини, съоръжения, технологично оборудване, както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон.
Лицето, упражняващо строителен надзор, носи отговорност за законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията.

2. Документиране на изпълнението на строежа. Съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи, съставени по време на строителството.
Процесът на документиране на изпълнените видове строителни и монтажни работи е уреден с разпоредбите на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г.).
За строежите от първа, втора и трета категория задължително се съставят образци № 2, (2а), 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16 и 17.
За строежите от четвърта и пета категория - образци № 2, (2а), 3, 4, 7, 12, 14 и 15.
За строежите от шеста категория по чл. 147, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7 и 8 ЗУТ, когато се разполагат по имотните граници на поземлените имоти - раздел II на образец № 2.
Образците, които не са задължителни, могат да се ползват за съставяне на актове и протоколи при необходимост, по искане на един от участниците в строителството.
Не се съставят актове и протоколи за строежите от шеста категория, освен в посочения случай.
Актовете и протоколите се съставят при влязло в сила разрешение за строеж, удостоверено със заверка от органа, който го е издал, от определените лица в договорите за проектиране, изпълнение на строителството, упражняване на строителен надзор и съгласно Наредба № 3. Заверката се извършва преди разрешението за строеж да се връчи на възложителя. Разрешението за строеж влиза в сила:
1. след изтичане на срока за обжалване от заинтересованите лица, ако не е обжалвано;
2. след изтичане на срока за служебна проверка от органите на Дирекцията за национален строителен контрол, ако не е издадена заповед за отмяната му;
3. от датата на потвърждаването му от органа по чл. 216, ал. 5 ЗУТ, при липса на последващо обжалване по съдебен ред, а при обжалване - от влизане в сила на съдебния акт за потвърждаването му.
Лицата - участници в строителството - възложител, строител, проектант, консултант, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, технически ръководител, доставчик и др., съставят актовете и протоколите непосредствено след извършените проверки, огледи и измервания на място само когато са постигнати изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ за съответните извършени СМР.
Лицето, упражняващо строителен надзор на обекта, или техническият ръководител на строежите от пета категория съставя протокола по чл. 157, ал. 2 ЗУТ в присъствието на определените с Наредба № 3/2003 г. лица, както и извършва изискващите се проверки на строежа при достигане на контролираните нива - изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било.
За строежи от първа до четвърта категория включително актовете и протоколите се подписват от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части. Всички актове и протоколи се подписват и подпечатват и от управителя на лицето, упражняващо строителен надзор.
Актовете и протоколите се подписват от съставителите и присъствалите лица съгласно приложенията от Наредба № 3/2003 г., които носят солидарна отговорност за достоверността на съдържащите се в тях данни.
За посочените строежи от шеста категория раздел II на образец № 2 се съставя от технически правоспособно лице, с което възложителят по свое желание е сключил договор - консултант, технически ръководител или правоспособно лице по Закона за кадастъра и имотния регистър. При съставянето на протокола присъстват възложителят и служител по чл. 223, ал. 2 ЗУТ.
Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други, се документират от представителите на страните по сключените договори.
За съставяне на съответните актове и протоколи строителят или заинтересованата друга страна (участник в строителството) отправя писмена покана до другите страни. Независимо от заинтересованите страни строителният надзор е длъжен да поиска съставяне на акта или протокола.
Ако представител на поканената страна не се яви до 24 часа след определения в поканата срок, актът или протоколът се подписва от явилите се страни, като в него се отбелязват номерът и датата на поканата. Неявилата се страна се замества от органа, издал разрешението за строеж, или от упълномощено от него длъжностно лице.
Липсата на подпис на поканената, но неявила се страна, не е основание за обявяване на акта или протокола за недействителен.
Актът или протоколът се смята за съставен на датата на проверката.
Предписанията на проектанта, свързани с авторското му право, за точното спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга и са задължителни за останалите участници в строителството.
За неизпълнение на задълженията по Наредба № 3/2003 г. виновните лица носят административнонаказателна отговорност по ЗУТ и Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), ако не подлежат по друг закон на по-тежко наказание.
Нарушенията се установяват с протоколи и актове по реда на ЗАНН, съставени от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и/или от служители на общинските (районните) администрации. Наказателните постановления се издават по реда на чл. 239 ЗУТ и на ЗАНН.
Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
Строителна площадка не се открива и не се определя строителна линия и ниво за вътрешни преустройства. В тези случаи за начало на строежа следва да се счита датата на заверката на заповедната книга на строежа по чл. 158, ал. 2 във връзка с чл. 170, ал. 3 ЗУТ.
С актовете и протоколите, съставени по време на строителството, се удостоверява спазването на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията. Те се изготвят въз основа на данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежите и констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място. Актовете и протоколите, съставени и оформени съгласно изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, имат доказателствена сила при установяване на обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строежите.
Споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 от Закона за устройство на територията в етапа на изпълнение на строежа се решават от лицето, упражняващо строителен надзор, и от физическото лице, упражняващо технически контрол по част “Конструктивна”. Решението на лицето, упражняващо строителен надзор за строежа, е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежа.

3. Обем, съдържание и реквизити на окончателния доклад
След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
Съгласно изискванията на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. окончателният доклад трябва да бъде съставен, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.
1. Докладът задължително следва да съдържа оценка за законосъобразно започване и изпълнение на строежа съобразно одобрените проекти и условията на издаденото разрешение за строеж, както и подробно описание на предвиденото с подробния устройствен план застрояване.
В окончателните доклади следва да се съдържат и данни за влизане в сила на заповедите за одобряване на ПУП и на издадените строителни книжа.
2. В окончателния доклад задължително следва да е направена оценка по отношение пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и в съответствие с правилата и нормите за изпълнение и приемане на строителните и монтажните работи, което дава възможност да се направи оценка за изпълнението на строежа в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ.
3. В окончателния доклад задължително следва да е изяснено свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, както и да се съдържат данни за изпълнение на изискванията на съответните експлоатационни дружества.
4. В окончателния доклад задължително следва да е направена оценка за изпълнение на строежа съобразно изискванията по чл. 169, ал. 1, 2 и 3 ЗУТ, в т.ч. вложените строителни продукти да са оценени за съответствие със съществените изисквания към строежите, да не са нанесени щети на възложителя и на другите участници в строителството, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти, да е осигурена достъпност на строежа, включително и за лица с увреждания, да е постигната енергийна ефективност на строежа, да са спазени нормативните актове за опазване на защитените зони, на защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата, инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии, физическа защита на строежите.
Задължително следва да е направено заключение за годността на строежа за въвеждане в експлоатация.
5. В доклада подробно следва да бъдат изписани основанието за съставянето му, датата на съставяне, договор с възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти съгласно заверения списък, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява.
Задължение на лицето, упражняващо строителен надзор, е подробно да опише в окончателния доклад всички съставени по време на строителството документи, актове, протоколи, дневници, заповедни книги и др. с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи), да опише договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на инженерната инфраструктура.
Следва подробно да бъдат описани и образуваните административни и административнонаказателни производства, имащи отношение към съответния строеж, издадените наказателни постановления, както и издадените квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.
Непълнотата на представения окончателен доклад от лицето, упражнило строителен надзор, и несъответствието с изискванията на § 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2/2003 г. е едно от най-често срещаните нарушения, които се установяват при провеждане на процедури по въвеждане в експлоатация на завършени строежи.

Милка ГЕЧЕВА, началник отдел “Строителство” в ДНСК

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...