Меню

Съгласно чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.), подробните устройствени планове и техните изменения, с които се променят граници на поземлените имоти, се съгласуват от съответната служба по геодезия, картография и кадастър. Цитираната норма има за цел да съпостави данните, които са използвани при изработването на подробния устройствен план, с актуалните данни в кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР). В случаите, в които между допускането за изработване на съответния подробен устройствен план (ПУП) и искането за съгласуване е налице продължителен период от време, е възможно проектът за изработването на плана да не отговаря на актуалния цифров модел на КККР.

Следва да бъде отчетен и фактът, че Законът за устройство на територията не съдържа разпоредби, които да установяват срок за одобряване на допуснатите за изработване подробни устройствени планове. Съгласно § 124 ЗИД на Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 82 от 2012 г.), започнатите с акт на допускане, но недовършени производства по изработване на подробни устройствени планове се довършват по досегашния ред.

Изискването за съгласуване на подробните устройствени планове възникна с приемането на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. При действието на дотогава действащата нормативна уредба, а именно Наредба № 3 от 28.04.2005 г., за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, липсваше подобна норма. Текстът на чл. 65 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. бе наложен поради факта, че част от проектите на подробни устройствени планове, както и техни изменения или бяха съобразени с предходно (неактуално) състояние на КККР, или при изработването им не бе използван цифров модел на кадастралната карта. Едва след като съответните несъгласувани планове се одобряваха и се получаваха в съответната служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) за нанасяне в КККР, се откриваше несъответствието. Често се засягаха интересите на трети лица, които притежаваха имоти по КККР, за които обаче нямаше отреждане на парцели по плана. В тези случаи СГКК не разполагаха с друга възможност освен да откажат нанасянето на плана, след което цялата процедура по допускане и одобряване на плановете трябваше да започне отначало.

В Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. няма предвидени преходни разпоредби, указващи как да се процедира в тези случаи. От изложеното по-горе може да се направи извод, че действащата нормативна уредба не налага, но и не дава основание на СГКК да откаже съгласуване при внесено такова искане за съответствие на започнатите, но недовършени до влизане в сила на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. производства по одобряване на ПУП. Съответствието на плана с актуалните КККР не би дало основание на СГКК да постанови отказ за нанасяне в картата на одобрения вече ПУП.

Петър ЛЕФТЕРОВ, началник отдел „Правно-нормативно обслужване“ в АГКК

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...