Sidebar

Меню

Инструменти, разработени от Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и националните ведомства по марки и дизайни на ЕС
Съставянето на списък със стоки и услуги при подаване на заявка за регистрация на марка е задължително условие при започване на тази процедура пред Патентното ведомство на Република България, както и пред всяко друго ведомство по марки по света.
Списъкът със заявените стоки и услуги, за които се иска регистрация, е задължителна част от заявката според чл. 32, ал. 3, т. 4 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО). Още повече поради факта, че България е страна, която е ратифицирала Ницката спогодба, приета на 15.06.1957 г., то списъкът със стоки и услуги, за които се иска регистрация трябва да отговаря на Ницката класификация на стоките и услугите за целите на регистрация (Класификацията). С други думи всички стоки или услуги, за които заявителят иска регистрация, трябва да бъдат класирани в един от 45-те класа от Класификацията, в които влизат всички сфери на човешката дейност.
В случай че някоя от стоките не е класирана в правилния клас или е описана с прекалено общи, неясни или неразбираеми термини, то заявителят, на етап формална експертиза на заявката, ще получи съобщение за корекция на въпросните стоки или услуги. Съобщението ще бъде изпратено от Патентното ведомство на Република България, като на заявителя се дават два месеца за отговор.
Евентуална корекция в списъка на заявените стоки и услуги би утежнила изключително много процедурата по експертиза на заявката и съответно би увеличила много времето от подаването на заявката до регистрацията на марката.
За да се справят с този проблем и да улеснят заявителите при съставяне на списък със стоки и услуги, за които се иска регистрация, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни) и ведомствата по марки от Европейския съюз създадоха инструмент за помощ при съставяне на списък със стоки и услуги и тяхното класиране. Инструментът е онлайн платформа със свободен достъп и се нарича TMClass.
TMClass е създаден в рамките на Програмата за сближаване на практиките на ведомствата по марки в Европейския съюз и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Той е достъпен от общия портал на Европейската мрежа за марки и дизайни www.tmdn.org, до който има пряк път от интернет страницата на Патентното ведомство на Република България: www.bpo.bg.
TMClass по своята същност представлява помощник на заявителя при класирането на стоки и услуги. За свой основен ресурс той използва хармонизираната база данни - това представлява обща база данни на ведомствата по марки в Европейския съюз и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар. Хармонизираната база данни съдържа над 65 000 термина (като в момента тече процес на разширяване), описващи стоки и услуги във всичките 45 класа, обособени от Ницката класификация, и всеки един от тези термини е бил предварително одобрен като приемлив за целите на класиране т.е., използвайки термини от хармонизираната база данни заявителят няма да получи съобщение за коригиране на недостатъци на етап формална експертиза, що се отнася до стоките и услугите. Това ще доведе до много по-бърза и лека процедура по регистрацията на марката.
Друго предимство на използването на TMClass за заявителя е, че стоките и услугите са предварително класирани в правилния клас от Класификацията. Няма да има нужда от прекласиране или уточнения.
С този инструмент се работи изключително лесно поради факта, че той е много интуитивен.
Ако например заявителят на дадена марка е производител на обувки, то за да състави адекватен списък със стоки и услуги, на него му е достатъчно да изпише „обувки“ в полето за търсене. Резултатът ще са всички термини от хармонизираната база данни, съдържащи „обувки“. Оттук нататък заявителят единствено трябва да избере тези термини, които отговарят на икономическия му интерес и TMClass ще състави списък с тези избрани термини, като те могат да се извлекат в множество текстови или таблични формати на компютъра на заявителя или още повече, така съставеният списък може директно да се импортира в електронна заявка за регистрация на марка пред Патентното ведомство на Република България.
Допълнително улеснение за българските заявители е, че интерфейсът на TMClass е наличен на български, както и на всеки от официалните езици на Европейския съюз. Всеки термин от хармонизираната база данни също е наличен на тези езици, т.е. без никакъв проблем един заявител от България може да състави списък със стоки и услуги на гръцки език например.
Друга функционалност на TMClass е проверката на цял списък от стоки или услуги, като всяка стока и услуга се разделя с точка и запетая. По същия начин функционира и преводът на цял списък от термини на който и да от официалните езици на Европейския съюз.

Таксономията
Има една друга трудност, с която би се сблъскал заявителят при съставяне на списъка със стоки и услуги, за които иска регистрация.
Ако разгледаме Ницката класификация ще видим, че тя се състои от приблизително 9000 термина, описващи стоки и услуги, които са разделени в 45 класа, но освен това разделение тези термини не са структурирани по никакъв друг начин, т.е. имаме две нива на йерархия - на първото, горно ниво, стои заглавието на определен клас, а на долното ниво са всички термини, които влизат в него. Структурата на хармонизираната база данни е същата като единствената разлика е, че тя се състои от много повече термини в даден клас (както вече споменахме, тя се състои от повече от 65 000 термина). По този начин заявителят много трудно би се ориентирал в целия огромен списък от термини и би срещнал трудности при намирането на точните описания, които да отговарят на икономическите му интереси.
Решението на този проблем е Таксономията. Тя представлява йерархична структура на термините от даден клас.
Таксономията е създадена от експерти от националните ведомства по марки, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Световната организация по интелектуална собственост и потребителските организации.
Тази нова йерархична структура по никакъв начин не противоречи на Ницката класификация, а я доразвива. Нейната основна цел е да помогне на заявителите да се ориентират в огромния списък от термини в даден клас, като намерят бързо и лесно най-подходящите за техните икономически интереси.
Най- общо термините в даден клас се разделят на групи и подгрупи, според общи техни характеристики, като всяка от тях има заглавие и стои на определено ниво от йерархичната структура.
Таксономията е налична в инструмента за класиране на стоки и услуги TMClass, както и в инструмента за електронно подаване на заявки за регистрация на марки пред Патентното ведомство на Република България.

Новата практика на Патентното ведомство на Република България и на ведомствата по марки на Европейския съюз по отношение на термините от заглавията на класовете от Ницката класификация
Ницката класификация за стоките и услугите се състои от 45 класа и всеки клас има заглавие, което от своя страна съдържа в себе си отделни термини.
Предишната практика при тълкуването на заявяване на цялото заглавие от даден клас беше, че закрилата се простира върху целия азбучен списък на класа и върху всичко, което евентуално би попаднало в този клас.
На 19.06.2012 г. Европейският съд постановява своето решение по дело С 307/10 „IP Translator“.
Съгласно това решение Директива 2008/95 (за сближаването на законодателствата на държавите членки относно марките) трябва да се тълкува по следния начин:
1. Заявителят на марка трябва да посочи достатъчно ясно и точно стоките и услугите, за които се иска закрила на марката, за да могат само въз основа на това компетентните органи и икономически оператори да определят обхвата на предоставената закрила.
2. Допуска се използването на общи термини от заглавията на класовете от Ницката класификация за посочване на стоките и услугите, за които се иска закрила на марката, при условие че тези термини са достатъчно ясни и точни за целите на класирането.
3. Заявителят на национална марка, който използва пълното заглавие на даден клас от Ницката класификация, за да посочи стоките и услугите, които иска да бъдат закриляни с марката, трябва да уточни дали заявката му за регистрация се отнася до всички или само до някои от стоките или услугите, вписани в азбучния списък на този клас. В случай че заявката се отнася само до някои от посочените стоки или услуги, заявителят е длъжен да уточни кои стоки или услуги има предвид.

Как се променя практиката на Патентното ведомство на Република България, съгласно това тълкуване?
Решението за промяна на практиката се отнася до всички ведомства за марки в Европейския съюз и за Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни). То е плод на съвместна работа на всички тези ведомства.
На практика старото тълкуване на заявяването на цялото заглавие се променя коренно (в сила от 01.03.2013 г. за България).
Термините от заглавията на класовете се тълкуват буквално чрез естественото си и обичайно значение, т.е. цялото заглавие на даден клас вече носи на заявителя закрила само в обема, който предлагат термините, включени в него.

ПРИМЕР:
Ако заявителят посочи цялото заглавие на клас 12 от Ницката класификация „Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух“ той няма да получи закрила върху стоките „алармени инсталации против кражба на превозни средства“, въпреки, че те фигурират в азбучния списък на този клас.
За да получи закрила върху целия азбучен списък на даден клас от Ницката класификация, заявителят трябва първо да посочи пълното заглавие на класа и да декларира своите намерения закрилата да се простира върху целия азбучен списък от този клас. За да се получи закрила върху целия азбучен списък на дадения клас, и двете условия трябва да са изпълнени.
При подаване на електронна заявка за регистрация на марка това действие е улеснено чрез „кликване“ върху кутийка.
При определянето на степента на яснота и точност на термините от заглавията на класовете от Ницката класификация (които са 197) 11 от тях бяха определени за недостатъчно ясни и точни. Те са:

 • Клас 6 - Стоки от неблагородни метали, които не са включени в други класове
 • Клас 7 - Машини
 • Клас 14 - Изделия от благородни метали или с такова покритие, които не са включени в други класове
 • Клас 16 - Стоки от тези материали [хартия и картон], които не са включени в други класове
 • Клас 17 - Стоки от тези материали [каучук, гутаперча, гума, азбест и слюда], които не са включени в други класове
 • Клас 18 - Стоки от тези материали [кожа и имитации на кожа], които не са включени в други класове
 • Клас 20 - Стоки (които не са включени в други класове) от дърво, корк, камъш, тръстика, ракита, рог, кост, слонова кост, бален, раковина, кехлибар, седеф, морска пяна и от заместители на тези материали или от пластмаса
 • Клас 37 - Ремонт
 • Клас 37 - Монтажни услуги
 • Клас 40 - Обработване на материали
 • Клас 45 - Персонални и социални услуги, извършвани от трети лица, с цел удовлетворяване на нуждите на индивидите

Въпросните стоки и услуги се смятат за недостатъчно ясни и точни за целите на класиране, и на практика ако заявителят посочи някоя от тези стоки и услуги, без да посочва пълното заглавие на класа и да декларира своето намерение да обхване пълния азбучен списък на дадения клас, ще получи съобщение от Патентното ведомство на Република България за отстраняване на формални недостатъци, като за целта той трябва да уточни конкретно стоките и услугите, които иска да регистрира. Тази практика е в сила за България от 20.02.2014 г. Повече подробности и примери заявителите могат да посетят интернет-страницата на Патентното ведомство на Република България: www.bpo.bg.

Николай ГАНЧЕВ

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит