Sidebar

Меню


С обнародвания в бр. 39 на “Държавен вестник” от 20.05.2011 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за опазването на земеделските земи (ЗОЗЗ), в сила от 25.05.2011 г., основно се изменя и допълва глава пета, която съдържа правната уредба на промяната на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди. Измененията засягат повечето елементи на специалното административно производство - предмет на закона, в изпълнение на конституционното изискване земеделската земя да се използва за земеделски нужди и промяната на предназначението є за други цели да се разрешава само по изключение (чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република България).
Като причина за измененията в мотивите към законопроекта се изтъква повишеният интерес към промяна на предназначението на земеделските земи с цел застрояване, продиктуван не от реални инвестиционни намерения на заявителите, а от очакването за повишаване на цената на земята с променено предназначение при бъдещи разпоредителни сделки.

Основни нови положения

1. Относно Комисията за земеделските земи и комисиите към областните дирекции “Земеделие” - специализираните колективни органи с решаваща компетентност относно промяна на предназначението на земедлските земи на централно ниво и по места.

1.1. Състав на Комисията за земеделските земи
В новата редакция на чл. 39, ал. 2 са посочени министерствата, чиито представители се включват в състава на Комисията за земеделските земи (преди изменението представените в Комисията за земеделските земи ведомства не бяха определени в закона, а в правилника за неговото прилагане - чл. 68, ал. 3). Наред с досегашните участници - по един представител на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, на Министерството на здравеопазването, на Министерството на правосъдието, на Министерството на финансите, на Министерството на околната среда и водите и на Министерството на земеделието и храните, в постоянния състав на комисията е включен и представител на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, поради нарасналия инвестиционен интерес за изграждане на обекти, предназначени за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници. Предвижда се, че при необходимост в заседанията на комисията могат да участват и представители на други заинтересовани ведомства.
1.2. Определяне на компетентността на Комисията за земеделските земи, комисиите към областните дирекции “Земеделие” и Министерския съвет при промяна на предназначението на земеделските земи от първа до четвърта категория и на поливни земи
Запазен е принципът компетентността на Комисията за земеделските земи да се определя като остатъчна спрямо тази на комисиите към областните дирекции “Земеделие” (чл. 17, ал. 1, т. 2).
Комисиите към областните дирекции “Земеделие” в землищата на населените места на територията на съответната област могат да допускат извършването на промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди по искания, отнасящи се за земеделска земя с площ до 50 дка от пета до десета категория, която не е поливна (чл. 17, ал. 1, т. 1).
Комисията за земеделските земи разрешава промяната на предназначението на земеделски земи, за които е налице някое от следните условия:
- с площ над 50 дка;
- от първа до четвърта категория или поливни;
- когато обектите се изграждат за държавни или за общински нужди;
- когато земята е в землищата на населените места от повече от една област.

В случаите когато исканията са за площадки/трасета, засягащи земеделски земи от различни категории, в т.ч. от първа до четвърта категория или поливни, те също се разглеждат от Комисията за земеделските земи.
Съгласно измененията и допълненията на чл. 23 изграждането на обекти с площ над 500 дка върху земи от първа до четвърта категория или поливни не се допуска, освен с разрешение на Министерския съвет за всеки отделен случай по предложение на Комисията за земеделските земи. При изграждане на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост1 или на общински обект от първостепенно значение по смисъла на Закона за устройство на територията2 това изискване не се прилага.

1.3. Отпада изискването в състава на комисиите към областните дирекции “Земеделие” да се включват и експерти на Министерството на земеделието и храните (чл. 17, ал. 4).
1.4. В допълнителните разпоредби се въвежда легално определение на понятието за поливни земеделски земи (§ 1, т. 10 ), което досега е предмет само на подзаконова уредба.

2. Промените относно предпоставките за издаване, действието и обявяването на решенията за определяне на площадка или трасе и за промяна на предназначението
Съгласно чл. 24, ал. 2 за промяна на предназначението на земеделската земя се изисква подробният устройствен план (ПУП) да е влязъл в сила. Удължен е срокът за постановяване на решението - от 14-дневен на 30-дневен. Както и досега, решението влиза в сила след заплащане на таксата по чл. 30.
Ново е предвиждането решенията, с които приключват съответните фази от процедурата по промяна на предназначението на земеделските земи, да губят своето правно действие по силата на закона при бездействие на ползващото се от акта лице в определен срок, без да се изисква постановяването на последващ индивидуален административен акт за отмяна от съответната комисия по чл. 17, ал. 1.

  • Решението за определяне на площадка или трасе губи правното си действие, при условие че в едногодишен срок от влизането в сила не е поискана промяна на предназначението (чл. 34, ал. 1). Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна на предназначението на земята за изграждане на първия етап (чл. 34, ал. 2).
  • Спрямо решенията за промяна на предназначението тази последица настъпва, когато таксата по чл. 30 не бъде заплатена в 3-месечен срок, или в 3-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано разрешение за строеж на обекта, или в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало (чл. 24, ал. 5). Тези правила не се прилагат при изграждане на обекти за държавни и общински нужди. За тези случаи, както и за отмяна преди изтичането на посочените срокове, се прилагат разпоредбите на чл. 35.

Предвижда се публично оповестяване на решенията на Комисията за земеделските земи на интернет-страницата на Министерството на земеделието и храните и на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 - на страницата на съответната Областна дирекция “Земеделие” (чл. 25, ал. 4).

3. Изменения в режима на таксите за промяна на предназначението на земеделските земи
Като мярка с превантивно значение срещу необосновано предприета процедура за промяна на предназначението на земеделските земи се предвижда при отмяна на решението, както и при отпадане на действието му по право, платените такси по чл. 30 да не се възстановяват (чл. 38, ал. 4).
В действащия преди измененията единен режим на държавните такси, дължими при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, се предвижда при промяна на предназначението на земи от общинския поземлен фонд да се заплаща местна такса в полза на бюджета на общината (чл. 30, ал. 2). За прилагането на разпоредбата е необходимо общинските съвети своевременно да приемат наредби за определяне на местни такси на основание чл. 30, ал. 2 ЗОЗЗ.

4. Относно определяне на територията в обхвата на проекта за допускане промяна на предназначението на земята или за изключение от процедурата
Изрично се предвижда законова делегация към министъра на земеделието и храните и министъра на регионалното развитие и благоустройството в 3-месечен срок от влизането на закона в сила да издадат Наредба за застрояване в земеделските земи за обекти, необходими за земеделско ползване на земята, без промяна на предназначението на съответната територия (чл. 2, ал. 4 и § 28, ал. 1 от ПЗР). Застрояването на земеделски земи, без да се променя предназначението им, е предвидено в чл. 12, ал. 3 от Закона за устройство на територията, както и в чл. 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за обекти с функции, свързани със земеделското ползване на имота. На основание § 28, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби при предложения за изграждане на обекти, свързани със земеделското предназначение на земите, следва да намери приложение Наредба № 2 от 1998 г. за застрояване в земеделски земи (ДВ, бр. 48 от 1998 г.), доколкото не противоречи на закона.
В чл. 2, ал. 4 изрично е посочено, че за изграждането на оранжерии не се изисква промяна на предназначението на земеделските земи.
Доразвито е изискването в териториалния обхват на проекта едновременно с определянето на основната площадка или трасе да се определят и земите за необходимия транспортен достъп до обекта. Внася се и уточнение, че преценката се прави с оглед не само на изграждането, но и на ползването на обекта и техническите изисквания за достъп ( чл. 21, ал. 2 и 3).
Разпоредбата на новия чл. 17а посочва случаите, в които може да се допуска промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди:
1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. създаване на нови или разширяване на строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
3. създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).

Възприетата класификация по вид на обекта или местоположение спрямо строителнте граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания) не води до ограничаване на инвестиционната инициатива.
В чл. 17а, ал. 2 е предвидено, че не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждането на линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена. В тези случаи на подземни обекти се утвърждава само трасе. Разпоредбата е насочена към намаляване на административната тежест.
С непосредствен ефект за защита на високопродуктивните земеделски земи от първа до четвърта категория и поливните такива е изискването на новата ал. 3 на чл. 23 изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, да се извършва върху неполивни земеделски земи от пета до десета категория или некатегоризируеми.

5. Административнонаказателната отговорност за нарушаване на закона
С цел по-добър контрол за спазване на процедурите по закона, осъществяван по повод на устройственото планиране, е създадена нова хипотеза на административно нарушение от страна на длъжностно лице, издало заповед за одобряване на подробен устройствен план, без да е постановено решение за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране на обект върху земеделски земи.
Увеличен е размерът на глобите и имуществените санкции, предвидени в чл. 41, 42 и 43. Създадена е административнонаказателна компетентност за кмета на общината във връзка с нарушения за земи от общинския поземлен фонд, както и в случаите на изгаряне на стърнища или други растителни отпадъци (чл. 44, във връзка с чл. 41а, ал. 1).
Глобите и имуществените санкции по наказателни постановления, издадени от кмета на общината или от оправомощено от него длъжностно лице, постъпват в общинския бюджет.

6. Изменения при промяна на предназначението на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) и от общинския поземлен фонд (ОПФ)
Съгласно изменената редакция на чл. 29 промяната на предназначението на земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд, необходими за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти от лица, на които продажбата или учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, може да се извърши за тяхна сметка след решение за предварително съгласие на министъра на земеделието и храните, съответно на общинския съвет, за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено от тях заявление. С решението министърът на земеделието и храните, съответно общинският съвет, определя и срока на валидност на предварителното съгласие.
След утвърждаване на площадка (трасе) и при влязъл в сила подробен устройствен план, министърът на земеделието и храните или оправомощено от него длъжностно лице, съответно общинският съвет, продава земите или учредява ограничени вещни права или сервитути върху тях.
Извън случаите, когато продажбата или учредяването на право на строеж или сервитути върху държавни и общински имоти се извършва без търг или конкурс по силата на закон, промяна на предназначението на земеделски земи от държавния или от общинския поземлен фонд за нуждите на физически или юридически лица може да се извършва, след като лицата ги придобият в собственост или им бъде учредено право на строеж върху тях или сервитути.

7. Легитимиране на лицата, които имат право да строят в чужд имот като участници в процедурите по ЗОЗЗ
Лицата, които разполагат с правна възможност да строят в чужд имот, са носители на основен икономически интерес върху имота на собствено основание. Поради това законът признава права на тези лица да предлагат промяна на предназначението на земеделската земя (чл. 24, ал. 2), без да се намаляват гаранциите за собствениците. Въведени са и легални определенияе за “лице, което има право да строи в чужд имот” и за “заинтересовано лице” в допълнителните разпоредби (§ 1, т. 8 и 9). Запазва се фигурата на инвеститора, като лице, което има право да изгражда обекта в случаите на държавна или общинска нужда.

8. Уредбата на заварените случаи
В § 27 от ПЗР е указан редът за приключване на недовършените процедури. Те се довършват по досегашния ред. За недовършена си счита и преписка, за която има постановено решение за утвърждаване на площадка (трасе) за проектиране и предстои внасяне на искане за промяна на предназначението на земята в едногодишния срок по чл. 34.
Когато сроковете по § 27, ал. 3, т. 1 и 2 са изтекли към 25.05.2011 г. - влизането в сила на закона, заплатените такси по чл. 30 не се възстановяват.

Стойка КУРТЕВА, юрист
___________
1 § 1. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2003 г., в сила от 16.08.2003 г., изм. бр. 41 от 2007 г., изм. бр. 87 от 2010 г.) “Национален обект” е обект, определен като такъв със закон, както и инфраструктурни обекти: изграждане и пре­устройство на транспортно-комуникационни мрежи и съоръжения - пътища от републиканската пътна мрежа, железопътни линии и обекти на железопътната инфраструктура, пристанища, летища и съоръжения към тях; на други мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура - водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадъчни води, третиране на отпадъци, електрификация, топлофикация, газификация и електронни съобщителни мрежи, определени като национални обекти с решение на Министерския съвет.
2 § 5, т. 73 от ДР на ЗУТ (нова - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) “Общински обекти от първостепенно значение” са: общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти - публична общинска собственост, определени в програмата по чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост за обекти от първостепенно значение.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит