Меню

“Държавен вестник”, бр. 23 от 2011 г.

I. Причини, наложили измененията в Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи

1. Актуализиране на разпоредбите на Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи в съответствие с измененията и допълненията на Закона за устройство на територията
Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи не беше променяна от обнародването й през 2003 г.
В периода от 2003 до 2011 г. Законът за устройство на територията беше изменян и допълван многократно. Някои от измененията засегнаха и разпоредбите на чл. 137, ал. 1, отнасящи се до регламентиране на категорията на видовете строежи. Несъответствията между номенклатурата на видовете строежи по Наредба № 1 и категориите на строежите по Закона за устройство на територията все повече се задълбочаваха. Привеждането на разпоредбите на Наредба № 1 в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията ставаше все по-необходимо.
Изменения в категориите на строежите по ЗУТ бяха направени с обнародвания в бр. 41 от 2007 г. на “Държавен вестник” (ДВ) Закон за електронните съобщения (ЗЕС). Строежите, представляващи електронни съобщителни мрежи и съоръжения, бяха разграничени от останалите проводи и елементи на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването, електроснабдяването, топлоснабдяването, газоснабдяването и др., като тяхната категория беше регламентирана в зависимост от височината на застрояването в урбанизираните територии.
Други съществени допълнения в разпоредбите на чл. 137, ал. 1 ЗУТ бяха направени с измененията и допълненията на ЗУТ, обнародвани в ДВ, бр. 65 от 2004 г. и бр. 19 от 2009 г., в съответствие с разпоредбите на отменения Закон за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ) и в съответствие със сега действащия Закон за културното наследство (ЗКН) (обн. ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.). Недвижимите културни ценности бяха категоризирани като строежи от първа и втора категория по смисъла на ЗУТ, съобразно категорията им по смисъла на Закона за културното наследство - “световно” и “национално” или “местно значение”.

2. Въвеждане на изискване за регистрация на строителите по групи и категории на строежите
С въвеждането на изискване за регистрация на строителите със Закона за камарата на строителите (ЗКС) (обн. ДВ, бр. 108 от 2006 г.) беше променена и разпоредбата на чл. 157, ал. 2 ЗУТ, като се въведе изискване след 01.01.2008 г. откриването на строителна площадка и определянето на строителна линия и ниво, както и заверката на заповедната книга, да се извършват при наличие на договор за изпълнение на строежа със строител, вписан в Централния професионален регистър на строителя.
Регистрацията е за съответстващи на строителната дейност групи и категории строежи, които са посочени в Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) (обн. ДВ, бр. 65 от 2007 г.), като категориите на строежите в ПРВВЦПРС са възприети точно както са дефинирани с чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, детайлизирани в Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Изискването строителят да е регистриран за съответната категория строежи създаде проблем при избора на изпълнител за някои обществено-обслужващи обекти в областта на търговията, здравеопазването и услугите, със специфично предназначение, категоризирани досега като строежи от първа, втора и трета категория. Строежите, представляващи магазини и работилници за огнестрелно оръжие и боеприпаси, медико-стоматологични центрове, медико-диагностични и медико-технически лаборатории, аптеки и др. подобни досега бяха с висока категория поради рисковете при експлоатацията им, а не поради сложността на строежа. Строителните и монтажни работи при тези строежи не са сложни, обикновено са изключително малки по обем, което ги прави безинтересни за големите строителни фирми, регистрирани за строежи висока категория, и възложителите се затрудняват да намерят строител за изпълнението им.

3. Уточняване на нееднозначни текстове
Нееднозначното тълкуване на някои от досега действащите текстове на Наредба № 1 създаваше проблеми в практиката. Това наложи уточняването и прецизирането им.
Най-често срещаните трудности бяха при определяне на категорията на строежите, които по едни критерии попадат в по-ниска, а по други критерии в по-висока категория. В тези случаи възникват проблеми както при издаване на строителните книжа, така и при изпълнението и въвеждането в експлоатация на строежа.
Последствията от грешно определената категория на строежите може да има значителни вредни последствия за участниците в строителството, като например налагане на безспорно високите имуществени санкции по ЗУТ за строител, който изпълнява строеж, без да е регистриран за съответната категория, изпълнение на строежа, без да е упражняван строителен надзор, въвеждане в експлоатация от некомпетентен орган и т.н.

II. По съществени и значими изменения и допълнения в Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи

1. Категория на електронни съобщителни мрежи и съоръжения
Уточнена е категорията на електронните съобщителни мрежи и съоръжения в съответствие с разпоредбите на Закона за електронните съобщения и с разпоредбата на чл. 137, ал. 1 ЗУТ.
Категорията на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани от магистрален тип на национално ниво, от първа, както беше досега, става трета категория.
Електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване се определят като строежи от четвърта категория, а изгражданите в урбанизираните територии с ниско застрояване - като пета категория. Досега те бяха съответно втора и трета категория.

2. Категория на строежи - недвижими културни ценности
Строежите, представляващи недвижими културни ценности с категория “световно значение” и “национално значение” по смисъла на Закона за културното наследство, в Наредба № 1 са определени като строежи първа категория в съответствие с разпоредбата на чл. 137, ал. 1, т. 1, б. “м” от Закона за устройство на територията. Строежите с категория “местно значение” по смисъла на Закона за културното наследство в Наредба № 1 са определени като строежи втора категория, в съответствие с разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 2, б. “з” ЗУТ.

3. Категория на електрически мрежи и съоръжения
Уточнени са и са прецизирани текстовете, касаещи категорията на електрическите мрежи и съоръжения, включително и на трафопостовете. Критерий за определяне на категорията на тези строежи е капацитетът им.
Към строежите, спадащи към първа категория, се причисляват само преносните проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи и далекопроводи над 110 kV.
Трансформаторите, в зависимост от мощността им, се определят като строежи от втора и трета категория, съответно за мощности от 16 МVA и над 16 МVA - втора, и за мощност до 16 МVA - трета категория. Досега - излишно, пресилено и нецелесъобразно трансформаторите с мощност над 1000 kVA попадаха в първа категория, а тези с мощност от 400 до 1000 kVA - във втора, приравнени със значително по-сложните, отговорни и значими електрически подстанции, които също са строежи от втора категория.

4. Категория на обекти със специфично предназначение
Оптимизирана е категорията на някои от обществено-обслужващите обекти в областта на търговията, здравеопазването и услугите със специфично предназначение, като е даден приоритет на сложността при изпълнението им пред рисковете при експлоатация.
С измененията и допълненията на Наредба № 1 магазините за търговия с оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, открити, полузакрити и закрити стрелбища и складовете (хранилищата), прилежащи към тях, както и самостоятелни складове и работилници за ремонт на оръжие, в които се съхраняват огнестрелни оръжия от категории A, B, C и D; боеприпаси за оръжия за служебни и/или граждански цели в количество не по-голямо или равно на 100 кг, изчислено като барутно съдържание; пиротехнически изделия в количество не по-голямо или равно на 20 кг чиста пиротехническа смес; барут в количество до 20 кг, както и аптеките, оптиките, дрогериите и селскостопанските и ветеринарномедицинските аптеки са определени като строежи от пета категория.
Оптимизирани са и категориите на лечебните заведения и медицинските обекти, като лечебните заведения за извънболнична помощ - амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории и дентални центрове са отнесени към видовете строежи от четвърта категория.

5. Категория на строежи, които по един критерий попадат в по-ниска, а по друг критерий в по-висока категория
Не на последно място следва да се посочи и въвеждането на нови алинеи към разпоредбите на чл. 13 на Наредба № 1, осигуряващи възможност за еднозначно определяне на категорията на строежи с присъединителни проводи и съоръжения, които по един критерий попадат в по-ниска, а по друг критерий в по-висока категория.
С разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 е уточнено изрично, че отклоненията за присъединяване на строежите към общите мрежи на техническата инфраструктура, включително абонатни станции, водомерни шахти, разпределителни табла, локални пречиствателни съоръжения и др., са от категорията на съответния строеж.
Съгласно разпоредбата на нова ал. 3 на чл. 13 от Наредба № 1 в случаите когато за присъединяване на нов строеж е необходимо изграждане на трафопост за собствени стопански нужди, както и при сгради с вграден трафопост, категорията на строежа се определя съгласно чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 - меродавна е по-високата категория.

Инж. Милка ГЕЧЕВА

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...