Меню


Изработване на инвестиционни проекти на територията на Република България от граждани на чужди държави

Какво трябва да знаят възложителите, когато сключват договор за изработване на инвестиционни проекти с граждани на чужди държави?

Преди всичко възложителите, които не притежават инвестиционен проект и им предстои сключване на договор за проектиране, когато избират своите проектанти, трябва да знаят, че професиите “инженер в инвестиционното проектиране” и “архитект” в Република България са регулирани професии.
Съгласно разпоредбата на чл. 229, ал. 1 и чл. 230, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., посл. изм. ДВ, бр. 54 от 16.07.2010 г.) инвестиционни проекти се изработват само от проектанти - физически лица, които притежават техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен, както и пълна проектантска правоспособност. Юридически лица могат да изработват инвестиционни проекти, ако в състава им са включени физически лица със съответната техническа и проектантска правоспособност.
Условията и редът за признаване на пълна проектантска правоспособност се определят със Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП, обн. ДВ, бр. 20 от 04.03.2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.).
Съгласно разпоредбата на чл. 7, ал. 8 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране инвестиционни проекти за изграждане на обекти, които не са подписани и подпечатани от проектанти със съответната проектантска правоспособност, не подлежат на разглеждане, оценяване, съгласуване и одобряване от компетентните органи и за тях не се издава разрешение за строеж.
Логично е за гражданите на чужди държави, които желаят да упражняват професиите “инженер в инвестиционното проектиране” и “архитект” в Република България да има същите законови изисквания както и за българските граждани, разбира се, съобразени и с Европейското законодателство в областта на свободното предоставяне на услуги на територията на държавите членки на Европейския съюз.
За гарантиране свободата на установяване на доставчиците на услуги от държави членки на Европейския съюз, свободното движение на услуги при запазване на високото им качество, както и правата на доставчиците и получателите на услуги на територията на Република България, от 23.02.2010 г. е в сила Закон за дейностите по предоставяне на услуги (обн. ДВ, бр. 15 от 23.02.2010 г.).
С този закон са направени изменения и допълнения на Закона за устройство на територията, като са прецизирани текстове, засягащи изискванията към проектантите, строителите и лицата, извършващи оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор, когато са граждани на чужди държави.
Условията, на които трябва да отговарят чужденците и гражданите на държави членки на Европейския съюз, другите държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, за да притежават правото да упражняват професиите “инженер в инвестиционното проектиране” и “архитект” в Република България, са регламентирани с разпоредбите на Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, Закона за признаване на професионални квалификации (обн. ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 74 от 15.09.2009 г.) и Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави (обн. ДВ, бр. 85 от 25.10.2005 г., посл. изм. ДВ, бр. 79 от 06.10.2009 г., в сила от 25.10.2005 г.).
Съгласно чл. 10 и 11 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране за тези лица е задължително да е призната професионалната им квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации и при изпълнени изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект”, съответно “инженер”, придобита в държава членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави.
Признаването на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация “архитект” или “инженер”, придобита в горепосочените държави, осигурява достъп до дейности в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране в Република България.
Относно останалите изисквания за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж се прилага общият ред на Закона за устройство на територията.
 

Учредяване право на строеж за съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

Какъв е редът за изграждане на съоръжения за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници - фотоволтаични системи в чужд терен? Необходимо ли е сключване на договор за учредяване на право на строеж?

Специалният закон, който урежда обществените отношения, свързани с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и от алтернативни енергийни източници, е Законът за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, обнародван в ДВ, бр. 49 от 19.06.2007 г. Техническите правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия са определени с Наредба № 14 от 15.06.2005 г., (обн. ДВ, бр. 53 от 28.06.2005 г. и в сила от 29.09.2005 г.).
Съгласно разпоредбите на тези два нормативни документа при устройственото планиране, инвестиционното проектиране, изграждането и въвеждането в експлоатация на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници се прилагат условията и редът на Закона за устройство на територията.
Фотоволтаичните системи, като съоръжения за производство на електрическа енергия, и мрежите и съоръженията, необходими за присъединяването им към общата техническа инфраструктура, безспорно са строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.
За изграждането им е необходимо да бъде одобрен инвестиционен проект и да бъде издадено разрешение за строеж по общия ред на ЗУТ. Трябва да се има предвид, че общият ред на ЗУТ включва и наличие на влязъл в сила подробен устройствен план, съгласуван от заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества. Когато площадките и трасетата на тези строежи са разположени върху земеделски земи е задължително да бъдат проведени и процедурите по Закона за опазване на земеделските земи.
По отношение правото да се строи в чужд имот следва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията за издаване на разрешение за строеж, задължително се изисква представяне на документ за собственост или за учредяване право на строеж или удостоверяващ правото да се строи в чужд имот по силата на специален закон. Специалният закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата препраща решаването на въпросите за проектиране и изграждане на тези строежи към общия ред на Закона за устройство на територията. За изграждане на присъединителните проводи на фотоволтаичните системи към преносната електрическа мрежа се прилагат разпоредбите на Закона за енергетиката, съгласно които, когато изграждането на площадкови и линейни енергийни обекти и на надземни и подземни проводи се извършва върху имот - частна собственост, включително държавна и общинска, е необходимо да бъде учредено право на строеж или право на прокарване, съответно и сервитут върху земята.

Инж. Милка ГЕЧЕВА, заместник-началник на ДНСК 

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...