Меню

 


Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, приет на 25.02.2010 г. от Народното събрание, се въвежда национална процедура за извършване на прехвърляне на средства между пенсионните схеми на страната и специалната пенсионна схема на Европейските общности. Правилникът на длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия създават право на служители на Общностите да прехвърлят паричен еквивалент на свои бъдещи пенсионни права от едната схема в другата, когато променят работата си от такава в държава-членка към такава в институция на Общностите или обратното. Поради това е необходимо да се регулира детайлно как това право се упражнява на национално ниво.
В Кодекса за социално осигуряване се обособява нова част Две “А” - Взаимодействие с пенсионната схема на Общностите, тъй като подобни обществени отношения се регулират за първи път в пенсионната ни система и засягат едновременно материя на държавното обществено осигуряване и на допълнителното пенсионно осигуряване.
По отношение на включените национални схеми това са всички схеми, свързани със заетост, а именно - фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, допълнителните задължителни пенсионни фондове от втория стълб - универсалните и професионалните фондове и фондовете за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми.
По отношение на кръга на лицата, които имат право на прехвърляне - т.е. кои лица са служители на Общностите, които могат да ползват правата на Анекс VIII на горните регламенти, както и предпоставките и сроковете за неговото упражняване, се препраща към самия Правилник на длъжностните лица на Европейските общности и Условията за работа на другите служители на Общностите.
Право на прехвърляне на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите ще има лице, осигурявано по българското законодателство, което постъпи на работа като служител на Общностите. Това лице ще прехвърля пенсионни права, ако направи информиран избор да се възползва от възможността за прехвърляне в пенсионната схема на Общностите: средства от фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване или средствата по своята индивидуална партида в универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно осигуряване по професионални схеми.
Прехвърляне на средства ще се извършва, ако не е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, свързана с трудова дейност и ако не е отпусната пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване и не е сключен договор за еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида.
Последиците от прехвърлянето на пенсионни права в пенсионната схема на Общностите ще бъдат, че осигурителният стаж, за който е прехвърлен актюерски еквивалент от държавното обществено осигуряване, не може да се ползва за определяне на правото и размера на пенсия за осигурителен стаж и възраст. С прехвърлянето на средства от универсален пенсионен фонд, професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно осигуряване на професионални схеми по сметката на органа на Общностите от своя страна, ще се погасява правото на пенсия от съответния фонд за допълнително пенсионно осигуряване, а индивидуалната партида във фонда се закрива.
Предвидено е в случай, че лицето е прехвърлило своите пенсионни права от държавното обществено осигуряване и е запазило правата си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване, то да придобива право на пенсия от универсален пенсионен фонд и от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите при навършване на възраст с 5 години по-ниска от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1-3; да придобива право на пенсия от фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при навършване на 55-годишна възраст и да може да изтегли средствата си от професионален пенсионен фонд при пенсиониране от пенсионната схема на Общностите или от универсален пенсионен фонд.
Право на прехвърляне на пенсионни права от пенсионната схема на Общностите ще има лице, чието правоотношение с орган на Общностите, по което е било осигурявано в пенсионната схема на Общностите, е прекратено и се завръща на работа в България. Такова лице има право по свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите в тази схема от него пенсионни права във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, както и в универсален пенсионен фонд, ако е родено след 31.12.1959 г.; във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии; на застраховател по Кодекса за застраховане.
Прехвърляне на средствата към фонд “Пенсии” на ДОО се извършва, когато лицето започне да упражнява трудова дейност, за която подлежи на задължително осигуряване по този кодекс.
При осъществяване на “обратно” прехвърляне на средства от Общностите към България, за осигурителен стаж в Република България ще се зачита сборът от стажа, за който са били прехвърлени средства от България и действителния стаж в Общностите, включително осигурителните периоди от други държави, зачетени в стажа на Общностите.
Тъй като при прехвърляне от пенсионната схема на Общностите към националните схеми е възможно да бъдат включени няколко пенсионни фонда (при избор на лицето), то Европейската комисия изрично уточни, че е необходим един национален координиращ орган, на който тя ще прехвърли цялата сума, а този орган ще направи съответното разпределение между националните пенсионни фондове, по процедурата на КСО и свързаната с него специална наредба.
Националният осигурителен институт е българската институция, чиито функции са най-близки до изискваното - разпределение на постъпили средства към НОИ и пенсионноосигурителните дружества (ПОД). От европейската институция ще преведат сума, която трябва да се разпредели в български пенсионни институции по избор на лицето. При превръщане на сумите, получени от европейската институция, в осигурителен стаж за ДД или средства по индивидуална партида (за допълнителното пенсионно осигуряване), НОИ и ПОД ще получат съответните за това средства.

Националният осигурителен институт ще разпределя средствата, получени от пенсионната схема на Общностите, както следва:
1. при прехвърлени средства от националните пенсионни схеми към тези на Общностите - олихвени към датата на прехвърлянето, по фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване и в съответните фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били преведени;
2. за лице, родено преди 01.01.1960 г. - по фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите и размера на вноската към момента на прехвърлянето;
3. за лице, родено след 31.12.1959 г. - по фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване и избрания универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнагражденията, върху които лицето е осигурявано през целия период на служба в Общностите и съответните размери на вноската в момента на прехвърлянето.

При изчисляването на средствата ще се прилага ограничението за максималния размер на месечния осигурителен доход в Република България към момента на прехвърлянето.
Горницата над средствата, разпределени по посочения ред, ще може да се прехвърля в избран от лицето фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Ако лице избере да прехвърли само по фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване средствата, представляващи неговите пенсионни права от пенсионната схема на Общностите, то няма право да ги изтегли преди придобиване на право на пенсия от фонда, нито право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата. Лицето ще придобие право на пенсия от този фонд при навършване на възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, която може да е само пожизнена пенсия.

Практическата процедурата за прехвърляне на пенсионните права към пенсионната схема на общностите е следната:
1. Лицето подава заявление в Европейската институция, в която работи.
2. Европейската институция изпраща писмо до националната пенсионна схема, посочена от лицето в заявлението, с молба националната схема въз основа на възприетия от нея механизъм да предостави на Европейската институция информация относно осигурителните периоди на лицето и сумата, съответстваща на придобитите от него права.
3. Националната пенсионна схема уточнява осигурителните периоди на лицето и изчислява трансферната сума, която в зависимост от вида на схемата може да бъде пресметната като актюерски еквивалент или като стойност на индивидуалната сметка на лицето.
4. Националната схема подготвя информацията и я изпраща на лицето заедно с информация за размера на пенсията, която то би получило за вече придобития стаж при достигане на пенсионна възраст, ако запази правата си в схемата.
5. След получаване на явно или неявно съгласие от страна на лицето, националната пенсионна схема изпраща тази информация и на европейската институция.
6. Институцията на длъжностното лице, като взема предвид неговата основна заплата и възраст и обменния курс към датата на подаване на заявлението за прехвърляне, извършва съответни изчисления като превръща (конвертира) предложената трансферна сума в период от време (осигурителен стаж), който тя би зачела и добавила към стажа на лицето в Общностите. Осигурителният стаж, признат и добавен към служебния стаж на лицето в Общностите, не може да надвишава действителния стаж към националната пенсионна схема.
7. Под формата на предложение европейската институция информира лицето относно признатите години стаж и иска неговото съгласие за извършването на трансфера.
8. Ако лицето не приеме предложението, трансфер не се извършва и лицето запазва правата си към националната схема, за което тя получава официално уведомление от европейската институция.
9. Ако лицето приеме предложението, компетентната европейската институция изпраща писмо до националната схема, в което тя потвърждава желанието на лицето за извършване на трансфера и я подканва да осъществи прехвърлянето на средствата.
10. След получаване на трансферната сума, компетентната европейската институция уведомява лицето.

Лицата могат да се ползват от този механизъм само по веднъж за всяка държава-членка и за съответния пенсионен фонд.

Христина МИТРЕВА, управител на Националния осигурителен институт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...