Меню

 

 

Разяснение

Със Заповед на министъра на труда и социалната политика № РД01-1082 от 30.12.2009 г. са утвърдени списъци с нови и актуализирани длъжности и кодове от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г.1
Актуализираната класификация е в сила от 01.01.2010 г.

Съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (НКПД-2005), утвърден съвместно от министъра на труда и социалната политика и от председателя на Националния статистически институт, министерствата, агенциите, организациите на работодателите и други юридически лица могат да отправят писмени предложения до Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за промени в НКПД. Промени в структурата на НКПД-2005 могат да се извършват веднъж годишно, като влизат в сила от 1 януари на следващата календарна година.

Постъпилите предложения в МТСП през изминалата 2009 година са анализирани от екип от експерти, отговарящи за прилагането на НКПД-2005. В резултат на тяхната работа са утвърдени:
1. Списък с нови длъжности, включени в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г. (Приложение № 1 към Заповед № РД01-1082 от 30.12.2009 г. на МТСП).
2. Списък на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г., с променени наименования (Приложение № 2 към цитираната заповед).
3. Списък на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите, 2005 г., с променени кодове (Приложение № 3 към заповедта).
Съгласно чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на НКПД-2005 разработените от МТСП списъци са съгласувани с председателя на Националния статистически институт.
Новите длъжности, включени в НКПД-2005, са 129 на брой, 5 длъжности променят наименованията си, а една длъжност - кода си.

Основните промени се отнасят до:

  •  допълване на НКПД-2005 с новите длъжности за учители и възпитатели, въведени с Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (чл. 124, изм. и доп. - ДВ, бр. 51 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) във връзка с кариерното развитие на кадрите в системата на народната просвета. Добавени са позиции за младши, старши и главен учител в Група 232 Учители в средни училища, Група 233 - Учители в детски градини, в начални и основни училища и Група 234 - Учители в специални детски градини и училища. В Група 236 - Друг педагогически персонал са добавени същите възможности за класифициране на другите специалисти, работещи в сферата на образованието, включително за младши, старши и главен възпитател и за възпитател-методик. Минималната образователно-квалификационна степен за заемането на тези длъжности (петата цифра от кода на длъжността) е “бакалавър”. Предвид нормативните изисквания за заемането на длъжностите “главен учител” и “учител-методик”, съответно “главен възпитател” и “възпитател-методик”, в по-ниския клас, където се отнасят приложните специалисти, са добавени възможности за класифициране на младши учители, учители и старши учители, съответно - младши възпитатели, възпитатели и старши възпитатели. Минималната образователно-квалификационна степен за заемането на тези длъжности е “професионален бакалавър по ...”;
  •  включване в класификацията на допълнителни длъжности по предложение на Министерството на културата. Към досегашните длъжности, включени в НКПД-2005 са добавени и тези за “директор на музей/галерия”, съответно “заместник-директор на музей/галерия”. Съществуващата длъжност “директор, културен институт/организация за културни дейности” е променена на “директор на културна организация/културен институт”, тъй като съгласно Закона за закрила и развитие на културата, понятието “културна организация” е по-широко и включва понятието “културен институт”. По предложение на Министерството на културата са добавени още четири нови длъжности, а на други четири са прецизирани наименованията;
  •  допълване на НКПД-2005 с длъжностите “специалист по мониторинг на клинични изпитвания” и “администратор по клинични изпитвания” по предложение на Българската асоциация по клинични проучвания. По този начин се осигурява единство при определянето на длъжностите в областта на клиничните изпитвания на лекарства. Специалистът по мониторинг на клинични изпитвания се препоръчва да бъде с висше образование, а за администратора се допуска и средно;
  •  включване в структурата на класификацията на длъжността “обществен посредник” по предложение на обществения посредник на Община Казанлък. Мотивите за това предложение са подкрепени със Закона за местното самоуправление и местната администрация, където е регламентиран изборът на обществен посредник;
  •  промяна на кода на длъжността “директор за връзки с инвеститорите” по предложение на Българската асоциация по връзки с инвеститорите и на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите и добавяне на длъжността “корпоративен секретар”. Промените са в резултат на анализ на добрите практики в страните с развити капиталови пазари при упражняване на тези професии и предоставени длъжностни характеристики в областта “връзки с инвеститорите”.

При актуализацията на НКПД-2005 стремежът е да бъдат избегнати в максимална степен повторенията на длъжностни наименования (понастоящем в класификацията са включени близо 5000 длъжности), както и широкото навлизане на чуждици в наименованията на длъжностите в страната. В тази връзка остават в сила възможностите по преценка на работодателя, при необходимост от допълнителна конкретизация на наименованието на длъжността, съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за прилагане на НКПД-2005, към длъжността да се въвежда кратко допълнително уточнение.
Освен това, съгласно чл. 10 от Правилника за прилагане на класификацията, е допустимо използването на по-подробни класификационни варианти от съществуващите в номенклатурата на НКПД-2005. Тази възможност може да се прилага, когато допълването на наименованието на длъжността по реда на чл. 8, ал. 2 не е достатъчно, за да се отрази спецификата на извършваната работа. В тези случаи по-подробните позиции се описват с наименования, различни от съществуващите в НКПД-2005, но се съотнасят към конкретен код и длъжностно наименование от класификацията.
Накрая ще обърнем внимание, че през настоящата 2010 г. предстои глобална реорганизация на НКПД-2005. Тя е продиктувана от одобрения през декември 2007 г. нов, ревизиран вариант на Международната стандартна класификация на длъжностите - ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations - 2008). На интернет-страницата на Международната организация на труда (МОТ) - http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/index.htm, са публикувани Резолюцията за приемането на ISCO-08, Структурата на ISCO-08, двете Кореспондиращи таблици между ISCO-88 и ISCO-08 и проект на обяснителни бележки към ISCO-08.
Предвид извършените промени в международната класификация и на основание чл. 14 от Правилника за прилагане на НКПД-2005, е необходимо да бъде извършена ревизия и на националната ни класификация.
Също така, в Препоръка на Комисията от 29.10.2009 г. и Регламент (ЕО) № 1022/2009 (Официален вестник на ЕС, L 283 от 30.10.2009 г.) се определя необходимостта през 2010 г. държавите членки да използват ISCO-08 или национална класификация, производна от ISCO-08 - при осъществяването на изследването на структурата на заплатите и от 2011 г. - във всички статистически области, които представят статистически данни с групировки по професии.

В хода на ревизията се налагат следните изменения на НКПД-2005:
1.
Промени в структурата на класификацията - ревизираната класификация следва да съответства на ISCO-08 в структурно и концептуално отношение.
2. В ревизираната класификация трябва да бъдат избегнати повторения на длъжностни наименования, като бъдат приложени следните принципи:

  •  за повтарящи се длъжностни наименования в рамките на една единична група професии да се запази само едно възможно най-общо наименование, като в обяснителните бележки се даде уточнение за обхвата съгласно дефинициите на МОТ за групите професии;
  •  повтарящи се длъжностни наименования в рамките на различни единични групи професии да не бъдат допускани.

3. Да бъде извършено цялостно актуализиране на обяснителните и методологичните бележки, на основата на дефинициите на групи професии, публикувани от МОТ.
4. Да бъдат разработени Кодови таблици за преход от НКПД-2005 към новата класификация и обратно.

С ревизията на НКПД-2005 се очаква да бъде постигната сравнимост на националната ни класификация на европейско и международно ниво. Министерството на труда и социалната политика ще продължи да поддържа актуален електронен вариант на класификацията на своята интернет-страница.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт в Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП
__________
1 Заповедта на министъра на труда и социалната политика и утвърдените към нея списъци, са публикувани след статията в този брой (бел. ред.).

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...