Меню


Обн. Дв, бр. 90 от 10 ноември 2009 г.
На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на Постановление на Министерския съвет № 24 от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука” (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г., изм. и доп., бр. 68 от 2006 г., изм., бр. 46 от 2007 г.)

О П Р Е Д Е Л Я М:
Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2010 година, съгласно приложение, съставляващо неразделна част от тази заповед.

МИНИСТЪР: (п)

Коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2010 г.

№ по ред

Икономическа дейност

Код по КИД – 2008 г.

Коефициент на трудов травматизъм Ктт ( + инв. и см.) чл. 55, ал.1

1

2

3

4

1. Добив на метални руди (без „Добив на уранови и ториеви руди“) 07 (без 07.21) 14,10
2. Производство на превозни средства, без автомобили 30 5,72
3. Добив на въглища 05 4,82
4. Производство на основни метали 24 4,47
5. Воден транспорт 50 3,95
6. Добив на неметални материали и суровини 08 2,83
7. Спомагателни дейности в добива (без „Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ“) 09 (без 09.10) 2.83 – 14.10
8. Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 16 2,62
9. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 35 2,37
10. Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение 28 2,32
11. Производство на изделия от други неметални минерални суровини 23 2,23
12. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 1,99
13. Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 52 1,99
14. Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 79
15. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 37 1.91 – 2.79
16. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали 38
17. Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 39
18. Строителство на сгради 41 1,89
19. Строителство на съоръжения 42
20. Специализирани строителни дейности 43
21. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 1,72
22. Производство на метални изделия, без машини и оборудване 25 1,70
23. Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 17 1,66
24. Сухопътен транспорт 49 1,58
25. Производство на мебели 31 1,57
26. Производство, некласифицирано другаде 32
27. Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета 29 1,39
28. Производство на хранителни продукти 10 1,39
29. Производство на напитки 11
30. Пощенски и куриерски дейности 53 1,34
31. Далекосъобщения 61
32. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

(без „Ремонт на електронни и оптични уреди и апарати“)

33

(без 33.13)

1.31 – 5.72
33. Производство на електрически съоръжения 27 1.31 – 2.32
34. Производство на химични продукти 20 1,30
35. Производство на лекарствени вещества и продукти 21
36. Горско стопанство 02 1,19
37. Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 13 1,14
38. Производство на тютюневи изделия 12 1,08
39. Въздушен транспорт 51 1,05
 Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 1,03.  

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...