Меню

 

Административно-правна процедура

Цел
Да уреди и гарантира условия и ред, чрез които по силата на закона за страните по трудовото правоотношение възникват задължения и права за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.

Правно основание
Чл. 228а Кодекс на труда във връзка с Чл. 186-189 Кодекс на труда
Чл. 228б Кодекс на труда

Участници (страни)
Първа страна:
Работодател
Втора страна:
Работник или служител

Описание
а) Предварителни условия
За да изпълни изискванията на чл. 228а и чл. 228б КТ е необходимо при възникване на трудовото правоотношение работодателят да е връчил на работника или служителя длъжностна характеристика, както и да е изготвил годишен план за обучение, квалификация и преквалификация, с който да определи потребностите от такива за персонала и чрез които да се даде ориентация за времето на осъществяването им и тяхното организационно-техническо и финансово осигуряване.
б) Действия на страните в хронологичен ред
1. Необходимата професионална квалификация за извършване на работата, за която е наето лицето, следва да е предварително определена от работодателя в длъжностната характеристика.
2. Въз основа на разработените планове за обучение, квалификация и преквалификация работодателят осигурява изискуемите от закона условия - организационно-технически, финансови, кадрови и т.н.
3. Определя кръга от работници и служители, вкл. и персонално, за които включването в съответните форми за поддържане и повишаване на квалификацията е задължително. 1
4. Работодателят определя кои точно квалификационни форми ще използва, за да изпълни задълженията си по чл. 228а КТ.2
5. За включените в съответните списъци и форми за поддържане и повишаване на квалификацията по чл. 228а, работодателят отправя писмено Предложение до работника или служителя за вземане на участие в курс за повишаване на професионалната му квалификация, а за лицата по чл. 228б КТ работодателят издава писмено нареждане Заповед за включване в курс за поддържане/повишаване на квалификацията, чрез които ангажира участието им. В заповедта се определят в конкретен план всички условия, свързани със съответната форма за поддържане и повишаване на квалификацията - времетраене, място на провеждане, време на провеждане и т.н.3
6. При наличие на нареждане (заповед) или договор по чл. 234 КТ работникът/служителят предприема действия, за да изпълни задължението си по чл. 228б КТ.

Срокове
Законът не определя срокове. Такива е възможно да бъдат определени чрез:
- разработените от работодателя годишни планове;
- конкретизирани в съответните заповеди и договори по чл. 234 КТ.

Правни последици
Изпълнението на процедурата е в интерес както на работодателя, така и на работниците/служителите. За последните то предоставя допълнителни възможности с оглед тяхната устойчива заетост.4

Пояснения:
1 При наличие на синдикална организация осъществяването на дейностите по т. 2 може да стане на базата на консултации и съвместна работа с ръководствата на синдикалните организации, включително и по пътя на колективното трудово договаряне.
2 Това може да бъде организиране и/или финансиране на курсове за поддържане на придобита вече квалификация и/или курсове за повишаване на професионалната квалификация.
3 Задълженията на работника по чл. 228б КТ се изпълняват в рамките на установеното за него работно време със запазване на брутното трудово възнаграждение и на останалите права по трудовото правоотношение. Няма пречка по пътя на договарянето (договор по чл. 234 КТ) и със съгласието на работника това задължение да се изпълнява и извън установеното за него работно време, при определени в договора по чл. 234 КТ условия.
4 Неизпълнението на задължението по чл. 228б КТ може да доведе до търсене и налагане на дисциплинарна отговорност на съответните работници/служители.

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:

  • Предложение на работодателя до работника или служителя за вземане на участие в курс за повишаване на професионалната му квалификация - чл. 228а КТ (примерен образец)

  • Заповед за включване в курс за поддържане/повишаване на квалификацията (примерен образец)

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...