Меню

 

 

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И КРАТКОСРОЧНО ОСИГУРЯВАНЕ”

Относно попълване на данни в декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” за месеца, през който за работниците и служителите се въвежда непълно работно време.

Писмо № 91-01-186 от 6.08.2009 г. на НОИ

На основание чл. 138, ал. 1 от Кодекса на труда страните по трудовия договор могат да уговарят работа за част от законоустановеното работно време (непълно работно време). В тези случаи те определят продължителността и разпределението на работното време.Съгласно чл. 138а, ал. 1 и 2 от Кодекса на труда при намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите. Продължителността на работното време не може да бъде по-малка от половината от законоустановената за периода на изчисляване на работното време. В ДВ, бр. 109 от 2008 г. е обнародвано изменение в Кодекса на труда, като в преходните разпоредби е създаден § 3б, съглаssсно който от 01.01. 2009 г. до 31.12.2009 г. след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите периодът, за който се въвежда непълното работно време по чл. 138а, ал. 1, може да бъде удължен с още три месеца.
Когато на посоченото основание през календарния месец работниците и служителите преминават от пълно на непълно работно време, без да се променя длъжността им, следва да се подава само една декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”.
В този случай в позиции 2 и 3 на т. 16 “Дни в осигуряване - общо” се попълва броят на отработените от лицата дни, независимо че лицата са работили на различно дневно работно време; в позиция 4 се попълва законоустановеното работно време за длъжността. Съгласно указанията за попълване на декларация обр. № 1, когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва средночасовото работно време на ден. В конкретния случай така следва да се изчисли дневното работно време на всяко лице, което да се попълни в позиция 5. Ако осигурените работят през всички работни дни от месеца, точка 14 “Ден, от който осигуряването е възникнало”, и точка 15 “Ден, от който осигуряването е прекратено”, не се попълват.
Коректното попълване на данните за месеците на въвеждане на непълно работно време е необходимо с оглед изплащане на паричните обезщетения за тези месеци на осигурените лица.
Когато освен продължителността на работното време, през месеца се променя и длъжността на лицето, респективно характерът на работата, което води до промяна в категорията на труда по условията, при които работи лицето, или минималния месечен осигурителен доход, определен по основната икономическа дейност на осигурителя, следва да се подават две декларации образец № 1 “Данни за осигуреното лице”.
Аналогично е становището за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице” в посочените два случая, изразено от Националната агенция за приходите в писмо изх. № 33-00-128 от 05.06.2009 г. до Националния осигурителен институт.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...