Меню

 

Постановление № 44 на Министерския съвет от 19.02.2009 г. (обн. ДВ, бр. 16 от 27.02.2009 г.) определя условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, от икономическите сектори “Индустрия” и “Услуги”.
1. Под сектор “Индустрия” се разбират дейностите В (Добивна промишленост - от код 05.10 до код 09.90, включително), С (Преработваща промишленост - от код 10.11 до код 33.20, включително), D (Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива - от код 35.11 до код 35.30, включително), Е (Доставяне на води; Канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване - от код 36.00 до код 39.00, включително), F (Строителство - от код 41.10 до код 43.99, включително) от Класификацията на икономическите дейности - 2008 г.
2. Под сектор “Услуги” се разбират дейностите G (Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклетен транспорт - от код 45.11 до код 47.99, включително), H (Транспорт, складиране и пощи - 49.10 до 53.20, включително), I (Хотелиерство и ресторантьорство - от код 55.10 до код 56.30, включително), J (Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения - от код 58.11 до код 63.99, включително) от Класификацията на икономическите дейности - 2008 г.
3. Работодателят подава декларациите на работниците и служителите, кандидатстващи за изплащане на компенсации, и документите по чл. 5, ал. 2 от Постановлението, в Дирекция “Бюро по труда” (Д “БТ”), обслужваща територията по месторабота на наетите лица. Към заповедта за установяване на непълно работно време работодателят прилага информация за трите имена, длъжността и мястото на работа на работниците и служителите, подали декларации. Работодателят прилага към статистическия формуляр - образец ЕЕ 01022, декларация за списъчния състав на персонала към момента на кандидатстване.
4. Удостоверението за актуално състояние на работодатели, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписвания, както и удостоверението от съответната териториална дирекция на НАП за наличието или липсата на задължения, следва да е издадено в едномесечен срок преди датата на подаване на документите.
5. До изтичане на 14-дневния срок за подаване на декларациите и документите в Д “БТ” по обявената процедура, работодателят може да отстрани непълноти и/или неточности в тях.
6. За всеки работодател, подал декларации и документи за кандидатстване, Дирекция “Бюро по труда” изпраща до Дирекция “Инспекция по труда” по месторабота на кандидатстващите работници и служители, запитване за наложени санкции или глоби по чл. 413, ал. 3, чл. 414, ал. 2 и чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда през последните 6 месеца преди датата на кандидатстване. Когато седалището на работодателя е различно от местоработата на кандидатстващите работници и служители, съответната Д “БТ” изисква информация относно наложени санкции или глоби от Д “ИТ” по седалище на работодателя. Д “ИТ” предоставя на Д “БТ” информация за работодателите, на които са наложени санкции или глоби, в срок до два работни дни от запитването.
7. С цел спазване на предвидените с постановлението срокове, обменът на предварителна информация между териториалните поделения на Агенцията по заетостта (АЗ) и ИА “ГИТ” се извършва по факс или по електронна поща. До датата на провеждане на заседанието на Съвета за сътрудничество Д “ИТ” представя писмена информация за наложени санкции и глоби на работодателите.
8. Директорът на Д “БТ” свиква Съвета за сътрудничество за разглеждане и оценяване на подадените документи в тридневен срок след изтичане на 14-дневния срок по чл. 5, ал. 2 от Постановлението.
9. Съветът за сътрудничество разглежда всички декларации и документи, подадени в срок, като до оценяване се допускат тези, които отговарят на изискванията. Документите се оценяват по скалата на критериите, съгласно Приложение 4 от Постановлението. За всеки комплект документи се попълва оценъчен лист. Съветът за сътрудничество съставя протокол, в който се вписват получените оценки, на база оценъчните листове и информация за документите, които не са допуснати до оценяване. Разгледаните и оценени от Съвета за сътрудничество документи, оценъчните листове и протоколът се предоставят на съответната Комисия по заетост към областния съвет за развитие чрез директорите на Д “БТ”, в срок не по-късно от 3 дни след срока по чл. 6, ал. 1 от Постановлението.
10. На заседанието на Комисията по заетост директорът на Дирекция “Регионална служба по заетостта” (ДРСЗ) предоставя информация за оценените документи, за получените точки при оценяването, както и за финансовите средства, разпределени за съответната област. Комисията по заетост прави общо класиране за областта на оценените от Съветите за сътрудничество документи в рамките на разпределените финансови средства за съответната област. Не се допуска одобряване на декларации за част от работниците и служителите на един работодател.
11. В случаите, когато разпределените финансови средства за областта са достатъчни за изплащане на компенсации само на част от работниците и служителите на един работодател, директорът на ДРСЗ уведомява писмено изпълнителния директор на АЗ за необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за компенсации на всички подали декларации работници и служители на този работодател.
12. При необходимост и при наличие на недостиг или неусвоени финансови средства, изпълнителният директор на АЗ прави мотивирано предложение до министъра на труда и социалната политика за пренасочването им от една област към други области.
13. Директорите на Д “БТ” издават решение за одобряване или неодобряване на декларациите на кандидатите по образци, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.
14. Директорът на Д “БТ” уведомява чрез работодателя работниците и служителите, които не са одобрени за изплащане на компенсации, в срок 3 дни от получаване на предложението на Комисията по заетост към областния съвет за развитие.
15. Д “БТ” предоставя на Д “ИТ” списък на работодателите, чиито работници и служители са одобрени за изплащане на компенсации, за контрол по изпълнение на Постановлението.
16. След приключване на класирането от Комисията по заетост към областния съвет за развитие, цялата документация за кандидатстване и оценяване на кандидатите се връща обратно в Д “БТ”, за съхранение и проверки при необходимост.
17. Дирекции “Бюро по труда” изплащат безкасово компенсациите на работниците и служителите, като за целта разкриват дебитни карти персонално за всеки работник и служител в съответна обслужваща банка. Разкриването на дебитните карти е безплатно за работниците и служителите.
18. Сумите се изплащат ежемесечно в срок до 5 работни дни след получаване на информация от страна на работодателите за фактически отработеното време за всеки работник и служител.

МИНИСТЪР: (п)

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...