Меню

Двуседмичният срок по чл. 345, ал. 1 КТ започва да тече от получаване на съобщение от съда за възможността възстановеният работник или служител да се яви и да заеме предишната си работа. Без значение за началото на този срок е обстоятелството, че възстановеният работник или служител е узнал за влязлото в сила съдебно решение за възстановяването му по-рано - преди датата на получаване на писменото съобщение.

Чл. 345, ал. 1 КТ

Производството е по чл. 218а, ал. 1, б. “а” ГПК (отм.) във връзка с 2, ал. 3 ПЗР на ГПК (обн. ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 01.03.2008 г.).
Образувано е по касационна жалба от Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София”, гр. София чрез адвокат-пълномощник А. Г. против въззивно решение на СГС, ВК, II-Д граждански състав от 24.03.2005 г. по гражд. д. № 4072/2004 г. в частта, с която е оставено в сила решение на СРС, 53 състав по гражд. д. № 5300089/2004 г., с което са уважени исковете на В. Д. Д. против Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение “Света София”, гр. София с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 КТ вр. чл. 225, ал. 1 КТ до размер на сумата 1675.85 лв.
С уточнението на жалбата се поддържа, че въззивното решение е неправилно, поради противоречие с материалния закон, при разглеждане на делото и постановяване на решението са допуснати нарушения на съществени процесуални правила, решението е необосновано и е постановено при непълнота на доказателствата. Конкретното оплакване е за неправилни изводи на втората инстанция относно срока по чл. 345, ал. 1 КТ. Под “съобщение” законодателят разбира не само писмено известие от съда, с което работникът или служителят се уведомява за възстановяването му на работа. За да започне да тече срокът по чл. 345, ал. 1 КТ е достатъчно на работника или служителя да е станало известно съдебното решение за възстановяването му на работа. Трудовото правоотношение не е възстановено с влизане в сила решението по гражд. д. № 3230/2000 г. и до настоящия момент, защото ищецът не е бил допуснат на работа.
Ответникът по касация В. Д. Д. е оспорил касационната жалба по съображения, изложени с писмена защита от адвокат-пълномощник В. Б. Моли съда да остави в сила въззивното решение с присъждане разноски за настоящата инстанция.
Касационната жалба е подадена в срока по чл. 218в, ал. 1 ГПК (отм.) и е процесуално допустима.
За да се произнесе по основателността на жалбата, като взе предвид доводите на касатора и данните по делото, Върховният касационен съд, III г. о. приема следното:
С решение от 19.01.2001 г. по гражд. д. № 3230/2000 г. на СРС, 65 с-в, ТСК е отменена заповед № 45/20.01.2000 г. на директора на АГБ “Света София”, гр. София с която на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ е прекратено трудовото правоотношение с ищеца - уволнението е признато за незаконно и той е възстановен на длъжността “ординатор-гинеколог” в I АГБ “Света София”. Решението е влязло в сила и ищецът се е явил да заеме длъжността на 14.01.2004 г. Съдебното решение е с конститутивно действие и с него е възстановено трудовото правоотношение между страните от датата на влизане на решението в сила. След влизане в сила на решението съдът е изпратил съобщение за възстановяване на ищеца на работа, което той е получил на 08.01.2004 г. От тази дата за него е започнал да тече срока по чл. 345, ал. 1 КТ. На 14.01.2004 г. или в срока по чл. 345, ал. 1 КТ ищецът се е явил на работа при работодателя. За него двуседмичният срок по чл. 345, ал. 1 КТ е започнал да тече от датата на получаване на съобщението от съда за възможността да се яви и да заеме предишната си работа и е без значение, ако той е узнал за влязлото в сила решение по-рано /преди датата на получаване на писменото съобщение (в случая 08.01.2004 г.). Със заповед № 966/19.12.2003 г. изпълнителният директор на ПСАГБАЛ “Света София” АД, гр. София е прекратил трудовия договор с ищеца на основание чл. 325, т. 2 КТ във връзка чл. 345, ал. 1 КТ. Законосъобразно при тези данни въззивният съд е уважил иска по чл. 344, ал. 1,т. 1 КТ.
Разбирането на касатора е в противоречие с разпоредбата на чл. 345, ал. 1 КТ, с която по повелителен начин е определено, че срокът за явяване на работа започва да тече от получаване на съобщението за възстановяване на работа. Ирелевантно е кога възстановеният на работа незаконно уволнен работник или служител е узнал, че съдът е признал уволнението му за незаконно и че го е възстановил на работа.
Въззивното решение е правилно и следва да се остави в сила.
С оглед изхода на спора касаторът следва да заплати на ответника по касация разноски за настоящата инстанция - 150 лв. заплатен хонорар на един адвокат по договор за правна защита и съдействие серия А, № 0667611 от 09.04.2008 г.
По изложените съображения и на основание чл. 218ж, ал. 1 ГПК (отм.) Върховният касационен съд, III г. о. оставя в сила решението на въззивния съд.

Акценти

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...