Меню

Дайджест "Труд и право", 2020 г., кн. 06

Предвид отмяната на извънредното положение и обявяването на извънредна епидемична ситуация за периода от 14.05. до 14.06.2020 г., във връзка с което започва поетапното възстановяване на икономиката, Инспекцията по труда напомня на работодателите задължението им да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на своите работници и служители при възобновяване на дейността или на част от нея.

Трудовото законодателство задължава работодателите при нововъзникнал риск, какъвто е коронавирусът, да направят актуализация на оценката на риска и да планират и прилагат мерки за минимизирането му.

Друго задължение на работодателите е да запознаят работещите с актуализираната оценка на риска и планираните мерки.

Важно е предприеманите мерки да бъдат съобразени и с другите специфични за производството рискове, за да се гарантира, че те няма да повишат опасността за живота и здравето на работещите поради други причини.

Предвид спецификата на риска от разпространението на коронавирус е препоръчително в актуализацията на оценката на риска да участва и лекарят от Службата по трудова медицина, обслужваща работодателя. Условията, при които службата ще участва в актуализацията, зависят от уговореното от работодателя с нея. Инспекцията по труда обаче напомня на работодателите, че законодателството е вменило на тях цялата отговорност за осигуряването на здраве и безопасност при работа, както и контрола по спазване на въведените правила и мерки. Работодателите сами преценяват дали да възложат тази дейност на външни организации и експерти, или могат да се справят със собствени сили.

На работещи, които повече от 45 календарни дни са полагали труд от вкъщи, или на които не е възлагана работа, следва да бъде проведен извънреден инструктаж в деня на връщането им по работните места.

По отношение на превенцията на разпространението от коронавируса на работните места е издадена Заповед № РД-01-262 от 14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. В заповедта има конкретно разписани мерки, които работодателите следва да предприемат, както и алгоритъм за дезинфекционните мероприятия и инструкции за хигиена на ръцете.

В помощ на работодателите има и разработени препоръки и насоки както от български, така и от международни институции и здравни органи, включително и на Европейския съюз, изготвени от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, с които следва да бъдат съобразени мерките.

Към последните са приложени и достъпни онлайн добри практики от различни държани. Основните препоръки остават спазването на дистанция и високата лична хигиена, като работата от вкъщи остава една от най-ефективните мерки.

Повече информация може да бъде намерена и в специално създадената рубрика на сайта на ИА „ГИТ“ - „В помощ на работодатели и работещи при извънредна ситуация“, на адрес: http://www.gli.government.bg/page.php?c=231.

Работодателите могат да предприемат както технически, така и организационни мерки, за част от които Инспекцията по труда разпространи информация още при обявяването на извънредното положение.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...