Меню

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 12 от 08.02.2019 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (наричана тук за краткост „наредбата“).

Промените в наредбата са изготвени поради необходимостта:

  • да се приведат разпоредбите й в съответствие с изменението на чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), съгласно който Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в други случаи;
  • да се изпълнят мерки, заложени в Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (мерки от Приложение № 2 за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление);
  • да се оптимизира процесът на приемане по реда на наредбата на уведомление, с което се променя длъжността и/или срокът на трудовия договор.

Направени са изменения в чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 5, 5а, 5б и 6 от наредбата, както и съответно в уведомленията, с които се регламентира замяната на досегашния „ЕИК на търговеца“ с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

Отпада изискването за поставяне на печат от работодателя и от директора на съответната инспекция по труда в уведомленията, които те са задължени да подават по реда на наредбата. Освен това отпада и задължението да се посочват данните за личната карта на лицето, упълномощено от работодателя да подаде придружителното писмо (Приложение № 2).

Във връзка с оптимизация на процеса на приемането на уведомление (Приложение № 1) са направени изменения в чл. 5, т. 3 от наредбата, като занапред работодателите няма да попълват данните за „наименование на длъжността“. С цел коректно отразяване и поддържане на систематична информация за сключените допълнителни споразумения към съответния трудов договор, в уведомлението ще следва да се попълва датата на сключване на допълнителното споразумение.

Прецизират се разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от наредбата относно данните, които следва да се попълват при изпращане на уведомление за сключен трудов договор и издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда, както и за изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.

Към наредбата са приложени всички уведомления, в които са отразени промените, произтичащи от изменените разпоредби на наредбата.

С приемането на наредбата се осигурява съответствие на нейните разпоредби със ЗТРРЮЛНЦ, изпълняват се мерки, заложени в Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г., което ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, както и ще се усъвършенстват процесите, свързани с обработката на изпратените уведомления по реда на наредбата.

Лариса ТОДОРОВА, началник-отдел „Трудово право и условия на труд“ в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП