Меню

Коментар

В „Държавен вестник“, бр. 12 от 08.02.2019 г., е обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (наричана тук за краткост „наредбата“).

Промените в наредбата са изготвени поради необходимостта:

  • да се приведат разпоредбите й в съответствие с изменението на чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ), съгласно който Агенцията по вписванията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и техните клонове, клоновете на чуждестранните търговци, юридическите лица с нестопанска цел и техните клонове, клоновете на чуждестранните юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра, както и в други случаи;
  • да се изпълнят мерки, заложени в Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване (мерки от Приложение № 2 за привеждане на административните услуги в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията и Закона за електронното управление);
  • да се оптимизира процесът на приемане по реда на наредбата на уведомление, с което се променя длъжността и/или срокът на трудовия договор.

Направени са изменения в чл. 1, ал. 1, чл. 3, ал. 2 и 3, чл. 5, 5а, 5б и 6 от наредбата, както и съответно в уведомленията, с които се регламентира замяната на досегашния „ЕИК на търговеца“ с „ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ“.

Отпада изискването за поставяне на печат от работодателя и от директора на съответната инспекция по труда в уведомленията, които те са задължени да подават по реда на наредбата. Освен това отпада и задължението да се посочват данните за личната карта на лицето, упълномощено от работодателя да подаде придружителното писмо (Приложение № 2).

Във връзка с оптимизация на процеса на приемането на уведомление (Приложение № 1) са направени изменения в чл. 5, т. 3 от наредбата, като занапред работодателите няма да попълват данните за „наименование на длъжността“. С цел коректно отразяване и поддържане на систематична информация за сключените допълнителни споразумения към съответния трудов договор, в уведомлението ще следва да се попълва датата на сключване на допълнителното споразумение.

Прецизират се разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и 2 от наредбата относно данните, които следва да се попълват при изпращане на уведомление за сключен трудов договор и издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда, както и за изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора.

Към наредбата са приложени всички уведомления, в които са отразени промените, произтичащи от изменените разпоредби на наредбата.

С приемането на наредбата се осигурява съответствие на нейните разпоредби със ЗТРРЮЛНЦ, изпълняват се мерки, заложени в Решение № 704 на Министерския съвет от 05.10.2018 г., което ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, както и ще се усъвършенстват процесите, свързани с обработката на изпратените уведомления по реда на наредбата.

Лариса ТОДОРОВА, началник-отдел „Трудово право и условия на труд“ в Дирекция „Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд“ в МТСП

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...