Меню

Майката е предоставила правото си на отпуск по чл. 164, ал. 1 КТ на съпруга (баща на детето), който работи по трудово правоотношение. Към момента съпругът й ползва отпуск по чл. 164, ал. 3 КТ, но желае да се върне на работа. Има ли право майката да бъде включена в Националната програма “В подкрепа на майчинството” и необходимо ли е тя да започне ползването на отпуск по чл. 164, ал. 1, за да се възползва от възможностите на програмата?

- Майката/осиновителката, като титуляр на правото на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1, има и правото да прецени дали да ползва този отпуск, или да даде съгласие за ползването му от бащата/осиновителя, или от един от техните родители, както и да оттегли даденото от нея съгласие. Целесъобразно е майката/осиновителката да заяви желание за включване в Националната програма “В подкрепа на майчинството” след оттегляне на даденото от нея съгласие по чл. 164, ал. 3 от Кодекса на труда, като същевременно не е задължена да ползва ефективно отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда. От кръга на майките, които могат да участват в програмата, не са изключени лицата, които получават обезщетение по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и майките, които са прехвърлили правото на отпуск по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда на лицата, определени в чл. 164, ал. 3. Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 7, т. 4 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм. и доп.;) ефективното ползване на отпуска по чл. 164 се прекратява, когато детето се отглежда от безработно лице по програмата “В подкрепа на майчинството”.
Майката/осиновителката има право сама да избере безработното лице, което ще се грижи за малкото й дете, стига то да отговаря на условията за включване в програмата, т.е. да има регистрация в Дирекция “Бюро по труда” и удостоверение от съответния психодиспансер, че не страда от психически заболявания. В този случай, в заявлението, което майката/осиновителката подава в Дирекцията “Социално подпомагане”, е необходимо да запише трите имена, адреса и Дирекцията “Бюро по труда”, в която е регистрирано избраното лице. По този начин процедурата по назначаване на безработното лице за отглеждане на детето ще се осъществи в по-кратък срок.
В случаите, когато майката/осиновителката не е определила конкретно лице за отглеждане на детето, в заявлението посочва, че желае Дирекция “Бюро по труда” да извърши първоначален подбор на подходящи безработни лица, с които да се проведе интервю. Майката/осиновителката има право да посочи изискванията си към безработните лица по отношение на образование, квалификация и професионален опит.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...