Меню

Цел
Да бъдат посочени последователни действия, които следва да бъдат извършени при настъпване на събитие, което може да има характер на трудова злополука, свързани с деклариране, разследване и регистриране на злополуката. Чрез разследването, което може да бъде извършено само от предприятието или от комисия, определена от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), на територията на което е настъпила злополуката (с последващо разпореждане за приемане, или за неприемане на злополуката за трудова), практически се установява дали е налице трудова злополука.

Правно основание
Кодекс за социално осигуряване ¬ глава пета
Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Закон за здравословни и безопасни условия на труд ¬ чл. 23
Кодекс на труда ¬ чл. 289 и 290

Участници (страни)
Първа страна:
Пострадалият и неговите наследници
Втора страна:
Работодател
Трета страна:
Териториалното поделение на Националния осигурителен институт

Описание на процедурата
За всяка трудова злополука пострадалият, непосредственият му ръководител, или свидетел на злополуката са задължени незабавно да уведомят ръководителя (работодателя) на предприятието за допускането є.
Ръководителят (работодателят) незабавно след полученото уведомление трябва да организира разследване на обстоятелствата, при които е настъпила злополуката. При разследването задължително се канят представители на работниците и служителите от комитета (групите) по условия на труд и представители на синдикалните организации (ако има такива в предприятието).

Цели на разследването
¬ Разкриване на комплекса от причини за допускане на злополуката.
¬ Вземане на превантивни мерки за предотвратяване на повторяемост на злополуки от подобен характер.
¬ Извършване на технически подобрения.
¬ Организиране на по-ефективен контрол, включително вътрешен.
¬ Допълнително обучение на работещите.
¬ Мотивиране на средните и низови ръководители към решаване на проблемите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
¬ Информиране на колектива за вредите и задължителните превантивни мерки във връзка с трудовата злополука.
Действия на страните в хронологичен ред:
1. Проучване на мястото на злополуката.
2. Изясняване на обстоятелствата, при които е допусната.
3. Събиране на доказателства за причините за злополуката.
4. Изготвяне на скици.
5. Възлагане изготвянето на оценки от специалисти.
6. Вземане на показания от пострадалите, свидетелите и длъжностните лица.
7. Изясняване на характера и причините за злополуката.
8. За резултатите от разследването се съставя Протокол за трудова злополука. Този протокол съдържа следните данни:
¬ наименование на осигурителя;
¬ имената на пострадалото (пострадалите) лица;
¬ мястото и времето на злополуката;
¬ свидетели на злополуката и лицето, оказало първа помощ;
¬ обща характеристика на работата, извършвана от пострадалия (пострадалите) преди злополуката;
¬ ясно очертаване на извършваното физическо действие от пострадалия (пострадалите) в момента на злополуката и свързания с това действие материален фактор (машина, съоръжение, материал, вещество и др.);
¬ отклонения от нормалните действия и условия и материалния фактор, свързан с тези отклонения;
¬ разяснения за начина на увреждане и материалният фактор, причинил увреждането;
¬ допуснати нарушения на нормативните актове;
¬ лица, допуснали нарушенията;
¬ необходими мерки (с разяснения) за недопускане на подобни злополуки.
9. Протоколът за трудова злополука се прилага към досието за трудова злополука. Екземпляр от него следва да се връчи на пострадалия или на неговите наследници. Екземпляр от протокола следва да се връчи и на представителите в комисията за разследването.
10. Когато обстоятелствата, при които е настъпила злополуката, дават основание да се предполага, че тя е трудова, ръководителят (работодателят) на предприятието или упълномощено от него длъжностно лице са длъжни в срок от три работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по регистрация на осигурителя Декларация за трудова злополука по образец (обр. О-11/2006/НОИ).
11. В случай че има повече от едно пострадало при злополуката лице, декларацията се подава за всяко пострадало лице. Тази декларация се подава в четири екземпляра, от които два в ТП на НОИ, един екземпляр се предоставя на пострадалия или наследниците му и един на осигурителя. Специфичен реквизит на декларацията е т. 30 от същата, в която се изисква да бъдат набелязани мерки за недопускане на подобни злополуки. Във връзка с това в настоящата процедура са приложени Примерни мерки, които следва да се предприемат след настъпване на трудова злополука. Работодателят и неговите специалисти преценяват кои от предложените мерки могат да бъдат приложени за всеки конкретен случай.
12. Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна нетрудоспособност, осигурителят (работодателят) предоставя на ТП на НОИ и копие от болничния лист. Ако по-нататък злополуката се признае за трудова от НОИ, се предоставят и копия от продълженията на болничните листове. Копията се представят в тридневен срок от представянето им на работодателя.
13. Независимо от подаването на декларация, работодателят (ръководителят на дружеството) е длъжен да уведоми незабавно ТП на НОИ, Дирекция “Областна инспекция по труда”, полицията и прокуратурата за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работещи, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт, или се предполага, че ще доведе до такива увреждания.
При пристигане в предприятието на комисия от тези компетентни органи работодателят (ръководителят) им оказва пълно съдействие за извършване на разследване по тяхна линия.
14. В този случай се подготвя Протокол от разследване на трудова злополука от ТП на НОИ.
15. Специалистите от НОИ, въз основа на данните в досието за трудова злополука, в 7-дневен срок от декларирането издават съответно Разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова (формулярът се получава от НОИ).
16. Работодателят (или определеното с писмена заповед лице) поддържа Регистър на трудовите злополуки. Ако работодателят реши да определи лице, за целта следва да бъде издадена Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки.
В регистърът се вписват:
¬ номерът и датата на декларацията за трудова злополука;
¬ входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ;
¬ трите имена и ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;
¬ мястото и времето на злополуката;
¬ номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за приемане или за неприемане на злополуката за трудова;
¬ последиците от злополуката (временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или смърт);
¬ броят на дните (календарни и работни) от злополуката.

Обжалване
Разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова може да се обжалва от работодателя и от пострадалия (или неговите наследници) по реда на чл. 117 от КСО.
Жалбата се подава пред ръководителя на съответното териториално поделение на НОИ. Срокът за обжалване на разпореждането е 14-дневен.

Срокове
Досиетата за трудови злополуки се съхраняват пет години след прекратяване на осигуряването в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, след което се предават за съхраняване в Държавния архив ¬ чл. 59, ал. 3 от Кодекс за социално осигуряване.
Извършва се незабавно уведомление на ТП на НОИ, на Дирекция “Областна инспекция по труда”, полиция, прокуратура за всяка злополука, причинила увреждане на повече от трима работници, както и за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт или се предполага, че ще доведе.
В тридневен срок се подава Декларация за трудова злополука до ТП на НОИ.
Разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова се издава в 7-дневен срок след декларирането.
Копия от болничните листове на пострадал работник се предоставят в 3-дневен срок на ТП на НОИ.
Предвижда се 14-дневен срок за обжалване Разпореждането за приемане или за неприемане на злополуката за трудова на НОИ.

Правни последици
Определянето на една злополука като трудова дава основание на пострадалото лице или на неговите наследници да търсят обезщетение както по линия на НОИ (обезщетение и/или пенсия по обществено осигуряване), така и във връзка с чл. 200 от Кодекса на труда. За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна нетрудоспособност, трайна неработоспособност над 50 на сто или смърт на работника или служител, работодателят отговаря имуществено, независимо от това дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им. Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.
Пострадалото лице на основата на заключението, че злополуката е трудова, може да предяви иск пред съда срещу виновно длъжностно лице или работник от предприятието.
При трудова злополука пострадалият работник или неговите наследници имат право на застрахователна сума в случай на сключена застраховка. Ежегодно се утвърждава списък на отраслите и дейностите, при които работещите задължително се застраховат за сметка на предприятието.
Въз основа на протокола за разследването и установените в него нарушения контролните органи по труда могат да потърсят и административнонаказателна отговорност от работодателя и длъжностни лица, които са допуснали нарушения на трудовото законодателство.


ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
• Протокол за трудова злополука
• Списък на личните предпазни средства (примерен)
• Примерни мерки, които следва да се предприемат след настъпване на трудова злополука
• Протокол от разследване на трудова злополука от ТП на НОИ
• Разпореждане за приемане или за неприемане на злополуката за трудова
• Регистър на трудовите злополуки
• Заповед за определяне на лице за поддържане на регистър на трудовите злополуки

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...