Меню

Цел
Да уреди условията и реда за започване и развитие на процедура пред Комисията за защита от дискриминация при прояви на дискриминация при упражняване правото на труд.

Правно основание
Закон за защита от дискриминация ­ чл. 50-70
Правила за производство пред Комисията за защита от дискриминация (необнародвани в “Държавен вестник”, публикувани на интернет-страницата на Комисията за защита от дискриминация: http://www.kzd-nondiscrimination.com)

Участници (страни)
Първа страна:
Работник или служител, жертва на дикриминация
Физическо или юридическо лице, подало сигнал до Комисията за защита от дискриминация
Втора страна:
Комисия за защита от дискриминация

Описание на процедурата
а) Предварителни условия
Преди сезирането на Комисията за защита от дискриминация следва да е налице проява на пряка или непряка дискриминация1 спрямо конкретен работник или служител.
б) Действия на страните в хронологичен ред
1. Работникът или служителят, жертва на дикриминация, подава Жалба или Сигнал до Комисията за защита от дискриминация от физическо или юридическо лице, които се придружават от Декларация.
2. Председателят на Комисията за защита от дискриминация с разпореждане разпределя преписката в съответен заседателен състав.
3. В 7-дневен срок членовете на заседателния състав определят докладчик и председател измежду членовете на състава и уведомяват председателя на комисията.
В случай че членовете на състава не се споразумеят, докладчикът и председателят се определят еднолично от председателя на комисията.
4. Докладчикът на определения заседателен състав в 30-дневен срок2 извършва процедура по проучване на преписката, за което съставя заключение.
5. В 7-дневен срок от представяне на заключението се насрочва открито заседание на състава3, за което се призовават страните по спора, чрез връчване на призовка или чрез уведомяване по телефон, телекс, факс или с телеграма.
6. На първото заседание председателят на заседателния състав поканва страните да се помирят чрез постигането на споразумение между тях. При постигнато споразумение то се одобрява от заседателния състав с решение, което влиза в сила веднага и не подлежи на обжалване. Ако не се постигне помирение, разглеждането на случая продължава.
7. В първото заседание всяка от страните представя своите писмени доказателства, прави и обосновава всичките си искания и възражения, и се произнася по направените от другата страна възражения.
8. В открито заседание се изслушват и свидетелите, и външните експерти.
9. Когато по преписката е събран необходимият доказателствен материал и обстоятелствата по преписката са изяснени, председателят на състава предоставя възможност на страните да изразят своите становища. Всяка страна може да поиска да є се предостави възможност становището є да бъде представено в писмен вид в срок до три работни дни от датата на заседанието по преписката.
10. Когато спорът е изяснен от фактическа и правна страна, на страните се изпраща Уведомление за изготвяне на решение от Комисията за защита от дискриминация.
11. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

Особености
От Комисията за защита от дискриминация не може да се иска обезщетение за вреди. Такова може да бъде търсено единствено и само от съда.
Производство пред комисията не се образува, ако:
- са изтекли три години от извършване на нарушението;
- е установено, че по същия спор има заведено дело пред съда или влязло в сила съдебно решение;
- е установено, че по същия спор има влязло в сила решение на комисията или е постановен отказ за образуване на производство пред нея;
- подателят на жалбата (или сигнала) я (го) е оттеглил или се е отказал от нея (него);
- жалбата или сигнала не са от компетентността на Комисията за защита от дискриминация;
- по жалбата или сигнала са констатирани нередовности, които не са отстранени в определения за това срок.

Правни последици
1. Лицето, на което е наложена санкция или принудителна административна мярка с Решение на комисията, е длъжно да предприеме мерки за изпълнение на задължителните предписания и да уведоми писмено за това комисията в определения с решението срок.
2. При неизпълнение на дадените с Решението задължителни предписания председателят на комисията изпраща копие от решението и доклад с предложения за предприемане на необходимите действия на съответните държавни и общински органи.
3. При неизпълнение на Решението на комисията се носи административнонаказателна отговорност4.

Пояснения
1 Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.
Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.
2 Срокът започва да тече от датата на определяне на председател и докладчик на състава и може да бъде продължен с разпореждане на председателя на комисията до 30 дни, при фактическа и правна сложност на случая.
3 Ако разглеждането на случая при открити врата може да се окаже вредно за обществения интерес или ако обстоятелства по случая се отнасят до интимния живот на някоя от страните, разглеждането на преписката или извършването на някои действия по нея могат да станат при закрити врата по решение на заседателния състав.
4 Налага се глоба от Комисията за защита от дискриминация, в размер от 2000 до 10 000 лв.

ПРИЛОЖНИ ДОКУМЕНТИ:
Жалба до Комисията за защита от дискриминация от лице, подложено на дискриминация
Сигнал до Комисията за защита от дискриминация от физическо или юридическо лице
Декларация към жалба или сигнал до Комисията за защита от дискриминация
Уведомление за изготвяне на решение от Комисията за защита от дискриминация
Решение на Комисията за защита от дискриминация

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...