Меню

Наскоро в публичното пространство нашумя темата за създаването на нов вид регистър на фирмите - т.нар. „риск-регистър“ на фирмите, групирани в различни категории, в зависимост от рисковия им потенциал. Всъщност става въпрос за изпълнението на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“, с общ бюджет от
7 100 000 лв., осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда (ИА „ГИТ“), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер на 6 035 000 лв. (85%), а националното -
1 065 000 лв. (15%).

Изпълнението на проекта започна на 16.06.2016 г., а приключването му е планирано за края на тази година - 31.12.2018 г.

В рамките на проекта вече започнаха дейностите по реализиране на регистър на обектите за контрол, според рисковия им потенциал (т. нар. „риск-регистър). Според заданието на проекта, ще бъде разработена и внедрена процедура, която ще позволи обектите на контрол да бъдат оценявани според техния рисков потенциал и включени в специална база данни, поддържана от Инспекцията по труда. Ще се създаде и система, която ще позволи планирането на контролната дейност на Инспекцията по труда да бъде ориентирана, според рисковия потенциал на предприятията. Благодарение на нея контролната дейност ще бъде насочвана към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство, а коректните работодатели може да не се срещат с инспекторите по труда за определен период от време.

По проекта ще бъде разработена също така и иновативна методика за инспектиране - чрез въпросници за самоконтрол. Като част от нея се предвижда разработването на минимум 100 въпросника. Те ще позволят на работодателите да преценят, доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си. Темите ще са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със спазването на разпоредбите относно трудовите правоотношения - възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, и т.н., както и с мобилността на работната сила - едно от новите предизвикателства в контрола на трудовото законодателство.

Разбира се, след изготвяне на критериите за рисковия потенциал и системата за прилагането им, те ще бъдат представени и на работодателите. Планира се и пилотното въвеждане на методиката за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол. Като начало в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна ще се въведе пилотната методика. Въпросниците ще подпомогнат и инспекторите при тяхната контролна дейност. Те ще им позволят по-лесно да преценяват кои законодателни изисквания са изпълнени в проверяваните предприятия, и кои не.

Създаването на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработената иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведената система за онлайн обучение на служителите, са част от очакваните резултати по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“. Те ще допринесат за по-голяма ефективност и ефикасност на дейността на Инспекцията по труда в бъдеще.

Планирани са и обучения на най-малко 300 служители на ИА „ГИТ“ по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда, в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

С изпълнението на проекта се цели да се повиши капацитетът на Инспекцията по труда за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции, да се повиши информираността на работодатели, заетите и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и да се подкрепят практики, насочени към борба със „сивата“ икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Първите дейности по проекта вече са факт. Назначени са помощник-инспектори, които работят активно по дейността „Подкрепа на практики, насочени към борба със „сивата“ икономика и недекларираната заетост в предприятията“.

Вече е разработен и софтуер, улесняващ земеделските стопани при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство (който беше обект на коментара в предходен брой на списанието - бел. ред.).

Назначени са и още 60 помощник-инспектори, които са ангажирани пряко с информационната кампания „Врата до врата“ за информиране на работодателите за дейностите по проекта и как те могат да бъдат полезни за техните предприятия. Включително са натоварени с проучване на нагласата на Комитетите и Групите по условия на труд, за активизиране съвместната им дейност с ИА „ГИТ“ и представяне на добри практики за функционирането на Комитетите (КУТ) и Групите по условия на труд (ГУТ) в предприятията. Те са ангажирани и с популяризирането на методиката за инспектиране и планиране.

Теодора ДИЧЕВА, директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда“

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...