Меню

Наскоро в публичното пространство нашумя темата за създаването на нов вид регистър на фирмите - т.нар. „риск-регистър“ на фирмите, групирани в различни категории, в зависимост от рисковия им потенциал. Всъщност става въпрос за изпълнението на Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“, с общ бюджет от
7 100 000 лв., осигурен с финансовата помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Бенефициент по проекта е Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда (ИА „ГИТ“), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. Европейското финансиране е в размер на 6 035 000 лв. (85%), а националното -
1 065 000 лв. (15%).

Изпълнението на проекта започна на 16.06.2016 г., а приключването му е планирано за края на тази година - 31.12.2018 г.

В рамките на проекта вече започнаха дейностите по реализиране на регистър на обектите за контрол, според рисковия им потенциал (т. нар. „риск-регистър). Според заданието на проекта, ще бъде разработена и внедрена процедура, която ще позволи обектите на контрол да бъдат оценявани според техния рисков потенциал и включени в специална база данни, поддържана от Инспекцията по труда. Ще се създаде и система, която ще позволи планирането на контролната дейност на Инспекцията по труда да бъде ориентирана, според рисковия потенциал на предприятията. Благодарение на нея контролната дейност ще бъде насочвана към най-рисковите предприятия по отношение на спазването на трудовото законодателство, а коректните работодатели може да не се срещат с инспекторите по труда за определен период от време.

По проекта ще бъде разработена също така и иновативна методика за инспектиране - чрез въпросници за самоконтрол. Като част от нея се предвижда разработването на минимум 100 въпросника. Те ще позволят на работодателите да преценят, доколко спазват трудовото законодателство и сами да коригират пропуските си. Темите ще са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, със спазването на разпоредбите относно трудовите правоотношения - възникване и прекратяване на трудовото правоотношение, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, и т.н., както и с мобилността на работната сила - едно от новите предизвикателства в контрола на трудовото законодателство.

Разбира се, след изготвяне на критериите за рисковия потенциал и системата за прилагането им, те ще бъдат представени и на работодателите. Планира се и пилотното въвеждане на методиката за инспектиране чрез въпросници за самоконтрол. Като начало в най-малко 200 предприятия на територията на цялата страна ще се въведе пилотната методика. Въпросниците ще подпомогнат и инспекторите при тяхната контролна дейност. Те ще им позволят по-лесно да преценяват кои законодателни изисквания са изпълнени в проверяваните предприятия, и кои не.

Създаването на база данни на обектите за контрол според оценката на рисковия им потенциал, разработената иновативна методика на инспектиране чрез въпросници за самоконтрол и въведената система за онлайн обучение на служителите, са част от очакваните резултати по Проект BG05M9OP001-3.004 „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“. Те ще допринесат за по-голяма ефективност и ефикасност на дейността на Инспекцията по труда в бъдеще.

Планирани са и обучения на най-малко 300 служители на ИА „ГИТ“ по нови и нововъзникващи рискове на пазара на труда, в резултат от трудовата мобилност, въвеждането на нанотехнологиите и др.

С изпълнението на проекта се цели да се повиши капацитетът на Инспекцията по труда за ефективно и ефикасно осъществяване на нейните функции, да се повиши информираността на работодатели, заетите и всички заинтересовани лица по отношение на осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, и да се подкрепят практики, насочени към борба със „сивата“ икономика и недекларираната заетост в предприятията.

Първите дейности по проекта вече са факт. Назначени са помощник-инспектори, които работят активно по дейността „Подкрепа на практики, насочени към борба със „сивата“ икономика и недекларираната заетост в предприятията“.

Вече е разработен и софтуер, улесняващ земеделските стопани при сключването на трудовите договори за краткотрайна сезонна работа в селското стопанство (който беше обект на коментара в предходен брой на списанието - бел. ред.).

Назначени са и още 60 помощник-инспектори, които са ангажирани пряко с информационната кампания „Врата до врата“ за информиране на работодателите за дейностите по проекта и как те могат да бъдат полезни за техните предприятия. Включително са натоварени с проучване на нагласата на Комитетите и Групите по условия на труд, за активизиране съвместната им дейност с ИА „ГИТ“ и представяне на добри практики за функционирането на Комитетите (КУТ) и Групите по условия на труд (ГУТ) в предприятията. Те са ангажирани и с популяризирането на методиката за инспектиране и планиране.

Теодора ДИЧЕВА, директор на Дирекция „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ в ИА „Главна инспекция по труда“

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...