Меню

Разяснение

От 27 май тази година Агенцията по заетостта стартира информационна кампания, посветена на възможностите за кандидатстване с проекти по втората фаза от схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица” в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Общият бюджет на схемата е в размер на 50 млн. лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

 • Предоставяне на квалификационни услуги и обучения за заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия, което да доведе до повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Подобряване адаптивността на заетите лица в целеви за отделните области отрасли, с приоритет към нуждите за подобряване на пригодността, адаптивността и уменията на работниците, удължаване на активната им трудова дейност и адаптиране към икономиката на знанието.

Дейностите, които ще бъдат обект на финансиране по схемата, са:
1. Предоставяне на общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение.
2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции - общуване на роден език; общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност (ИКТ); умения за учене; обществени и граждански компетентности; инициативност и предприемачество; културна осъзнатост и творчество.
Специфични цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са:

 • Привличане на вниманието и повишаване на информираността на работодателите в страната, относно необходимостта от подобряването на капацитета на наетия персонал за нарастване на производителността на труда.
 • Повишаване включването и предоставянето на обучения на заетите лица в предприятията в страната, посредством развитие, подобряване и/или обновяване на притежаваните от тях професионални компетентности, както и посредством придобиване на нови професии, необходими за бъдещото разширяване и/или развитие на предприятията.
 • Създаване на условия за по-широко прилагане на принципите за учене през целия живот, следвайки стратегиите на Европейския съюз и целите за създаване на икономика, основана на знанието.
 • Повишаване производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост.
 • Запазване на заетостта от страна на работодателите минимум една година след приключване на обучението.

Бенефициенти
По програмата могат да кандидатстват образователни институции, обучаващи институции или организации, работодатели и социално-икономически партньори.

ВАЖНО:
Всички работодатели, чиито служители е предвидено да бъдат обучени по схема “Квалификационни услуги и обучения за заети лица”, следва да фигурират в проекта или като водеща организация, или като партньори.

Когато водещата организация е и единствен работодател по проектното предложение, е допустимо в изпълнението на проекта да не е предвидено участието на партньори. При одобряването на такова проектно предложение водещата организация може да избере съответна обучаваща организация съгласно разпоредбите на ПМС № 55 от 12.03.2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на ЕС и от Програма ФАР на ЕС или съгласно Закона за обществените поръчки и подзаконовите актове по неговото прилагане.
За всички останали случаи партньорството между обучаващи (образователни) институции (организации), от една страна, и работодателя (работодателите), от друга страна, е задължително.

ВАЖНО:
Държавните (централни и/или териториални) и общинските администрации не попадат в обхвата на допустимите бенефициенти по тази схема.

Бенефициентите ще имат възможност да възлагат изпълнението на дейности, предвидени по проекта на подизпълнители. Важно е да се знае, че подизпълнителите от страна на бенефициента нямат качеството на партньори и изборът им е предмет на договаряне.
При избора на подизпълнител от страна на водещата организация договарящият орган има право да изиска цялата документация на бенефициента, свързана с избора на конкретния подизпълнител, както и всички документи по изпълнението на възложената дейност. Казано с други думи, изискванията за контрол и отчетност към водещите организации се прилагат с пълна сила и за техните подизпълнители.

Допустими проекти и дейности, които ще бъдат финансирани
Всеки проект включва комплекс от дейности, които трябва да доведат до постигане на заложените в проектното предложение цели съгласно схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
За да бъдат определени като допустими, проектите трябва да отговарят на следните минимални изисквания:

 • предоставяне на квалификационни обучения или обучения за придобиване на ключови компетентности на заети лица;
 • курсът до води до придобиване на квалификационна степен или обучението да е по част от професия, удостоверени чрез съответен документ;
 • обучението за придобиване на ключови компетентности следва да завърши с издаването на съответен документ, удостоверяващ придобитите знания и умения;
 • продължителността на обучението за всеки представител на целевата група да бъде обвързана с това, дали се придобива професия или част от нея, или определени ключови компетентности. (По отношение на този критерий ще се прилагат изискванията на Закона за професионалното образование и обучение, ако неговите разпоредби са приложими в конкретния случай.);
 • при наличие на по-голям брой на лицата, включени в обучение, те ще трябва да бъдат разпределени по групи в зависимост от вида обучение, с цел постигане на максимална ефективност;
 • запазване на заетостта на лицата, преминали успешно обучението, за срок, не по-кратък от една година.

Обучението следва да се провежда в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение по отношение на входящото образователно равнище, необходимия брой нива и продължителност на курсовете.
Проектите ще се изпълняват на територията на цялата страна.

Представители на целевата група, към които е насочена схемата за безвъзмездна финансова помощ
Представители на целевата група, съобразно общата цел на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са заети лица, работещи на трудов или граждански договор в микро, малки, средни и големи предприятия, както и самостоятелно заети (самоосигуряващи се) лица.
Държавните служители или други служители на държавната и местната администрация, независимо от поста, който заемат, не могат да бъдат включени в целевата група по настоящата схема и за тях не се предвижда отпускането на средства.

Финансиране
Обект на финансиране ще бъдат следните дейности, насочени към предоставяне на:

 • общо или специфично обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, включително въвеждащо обучение на заетите лица;
 • обучение за придобиване на ключови компетентности, което може да включва:

- общуване на роден и чужд език;
- основни знания в природните науки, технологиите и математиката;
- умения за учене;
- дигитална компетентност (ИКТ);
- инициативност и предприемачество;
- културна осъзнатост и творчески изяви;
- обществени и граждански компетентности.

Кандидатите могат да избират между две схеми за финансиране съобразно своите възможности и финансово състояние:
1. Схема съгласно Регламент 68/2001 на Комисията от 13.01.2001 г. относно приложението на чл. 87 и 88 на Договора за създаване на Европейската общност относно помощта за обучение.
По тази схема бенефициентите участват със собствени средства, като максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е до левовата равностойност на 1 млн. евро (определени по официалния курс на лева към еврото).
2. Схема съгласно Регламент 1998/2006 на Комисията от 15.12.2006 г. относно приложението на чл. 87 и 88 от Договора за създаване на Европейската общност за минималната помощ. Максималният размер на предоставяното финансиране по схемата е до левовата равностойност на 200 хил. евро (определени по официалния курс на лева към еврото). Безвъзмездната помощ ще бъде предоставяна на едно предприятие за срок от три финансови години, с изключение на предприятията, развиващи дейност в сектор “шосеен транспорт”, за които максималният размер на помощта не може да надхвърля левовата равностойност на 100 хил. евро.
В случай че по едната от двете схеми до края на периода на договаряне останат налични недоговорирани средства и при условие че липсват подходящи проекти за финансиране, а по другата са класирани повече проекти, за финансирането на които недостигат средства, договарящият орган запазва правото си да направи прехвърляне на средства от едната схема в другата.

ВАЖНО:
Организациите, без значение на тяхната роля в проекта, с изключение на подизпълнителите, не могат да бъдат одобрявани и да реализират едновременно проекти по двете схеми.

Проектни предложения по схемата ще бъдат приемани до 15.09.2010 г. във всички дирекции “Бюро по труда”.
Поканата за набиране на проектните предложения, както и пълният комплект от документи и насоките за кандидатстване, са публикувани на страницата в Интернет на Агенцията по заетостта, на адрес: www.az.government.bg.

“ТП”

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...