Меню

Относно назначаването на чужденец за държавен служител.

Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР

По повод набирането на кадри с висше образование по специалностите “Хидрогеология” и “Геология”, в нашата администрация подаде документи за назначаване руска гражданка, която има статута на постоянно пребиваващ в Република България чужденец. Същата е в РБългария от 1982 г. Работила е в продължение на девет години като инженер-геолог и притежава добър професионален опит.
Съгласно измененията в Закона за държавния служител, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 43 от 2008 г., и по-конкретно според промените в чл. 7 от закона, определящ условията, на които следва да отговарят лицата, назначавани за държавни служители, като такива са посочени българските граждани, гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Моля да ни бъде предоставен отговор може ли посоченото по-горе лице да бъде назначено за държавен служител по заместване и на какво основание?

В разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) са визирани условията, на които едно лице следва да отговаря, за да може да бъде назначено за държавен служител, а именно:
1. да е български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. да е навършило пълнолетие;
3. да не е поставено под запрещение;
4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
6. да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Следователно, с направеното допълнение (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в точка 1 от цитираната разпоредба (чл. 7, ал. 1 ЗДСл) законодателят е предвидил изрично възможностите, при които могат да бъдат назначавани чужди граждани за държавни служители. В настоящия случай лицето не отговаря на условията за заемане на държавна служба.

Акценти

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...

Книга-годишник Социално осигуряване – 2020 година

Книгата-годишник „Социално осигуряване – 2020 година“ е вече при Вас. Заявете, купете тази книга.

Прочети още...

Национални учебни семинари на море

Първи записали се за участие в националните ни учебни семинари на море през септември. Вижте поканите за участие. Включете се.

Прочети още...