Меню

Относно назначаването на чужденец за държавен служител.

Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР

По повод набирането на кадри с висше образование по специалностите “Хидрогеология” и “Геология”, в нашата администрация подаде документи за назначаване руска гражданка, която има статута на постоянно пребиваващ в Република България чужденец. Същата е в РБългария от 1982 г. Работила е в продължение на девет години като инженер-геолог и притежава добър професионален опит.
Съгласно измененията в Закона за държавния служител, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 43 от 2008 г., и по-конкретно според промените в чл. 7 от закона, определящ условията, на които следва да отговарят лицата, назначавани за държавни служители, като такива са посочени българските граждани, гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Моля да ни бъде предоставен отговор може ли посоченото по-горе лице да бъде назначено за държавен служител по заместване и на какво основание?

В разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) са визирани условията, на които едно лице следва да отговаря, за да може да бъде назначено за държавен служител, а именно:
1. да е български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. да е навършило пълнолетие;
3. да не е поставено под запрещение;
4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
6. да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Следователно, с направеното допълнение (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в точка 1 от цитираната разпоредба (чл. 7, ал. 1 ЗДСл) законодателят е предвидил изрично възможностите, при които могат да бъдат назначавани чужди граждани за държавни служители. В настоящия случай лицето не отговаря на условията за заемане на държавна служба.

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...