Меню

Относно назначаването на чужденец за държавен служител.

Писмо № 04-09-50 от 12.06.2008 г. на МДААР

По повод набирането на кадри с висше образование по специалностите “Хидрогеология” и “Геология”, в нашата администрация подаде документи за назначаване руска гражданка, която има статута на постоянно пребиваващ в Република България чужденец. Същата е в РБългария от 1982 г. Работила е в продължение на девет години като инженер-геолог и притежава добър професионален опит.
Съгласно измененията в Закона за държавния служител, обнародвани в “Държавен вестник”, бр. 43 от 2008 г., и по-конкретно според промените в чл. 7 от закона, определящ условията, на които следва да отговарят лицата, назначавани за държавни служители, като такива са посочени българските граждани, гражданите на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Моля да ни бъде предоставен отговор може ли посоченото по-горе лице да бъде назначено за държавен служител по заместване и на какво основание?

В разпоредбата на чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДСл) са визирани условията, на които едно лице следва да отговаря, за да може да бъде назначено за държавен служител, а именно:
1. да е български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
2. да е навършило пълнолетие;
3. да не е поставено под запрещение;
4. да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
5. да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност;
6. да отговаря на специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност.
Следователно, с направеното допълнение (ДВ, бр. 43 от 2008 г.) в точка 1 от цитираната разпоредба (чл. 7, ал. 1 ЗДСл) законодателят е предвидил изрично възможностите, при които могат да бъдат назначавани чужди граждани за държавни служители. В настоящия случай лицето не отговаря на условията за заемане на държавна служба.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...