Меню

Разяснение

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн. ДВ, бр. 38 от 2005 г.). бе осъществена една от най-значимите промени на законодателството в посока защита правата на осигурените лица във връзка с документите за доказване на осигурителен стаж и доход. С изменителния акт в чл. 5 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) бяха създадени разпоредби, които въведоха задължението за осигурителите, които прекратяват дейността си след 01.01.2006 г. и нямат право-приемник, да предават разплащателните си ведомости в съответното териториално поделение на НОИ. Наред с това, съгласно § 7 от ПЗР на ЗИДКСО, всички юридически или физически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители преди 01.07.2005 г., които нямат право-приемник, са задължени в двугодишен срок, считано от 01.07.2005 г., да предадат своите документи в съответното териториално поделение.
Дейността по обработването, събирането, регистрирането, съхраняването и използването на разплащателните ведомости на прекратените осигурители без правоприемник се регламентира с Инструкция № 5 от 30.06.2005 г. на управителя на НОИ (обн. ДВ, бр. 57 от 2005 г., посл. изм. и доп. бр. 40 от 2007 г.).
Използването на информацията, която се съдържа в приетите документи на прекратени осигурители без правоприемник, е водеща по отношение реализирането на осигурителните права на лицата. С оглед изискването на чл. 5, ал. 11 КСО, Националният осигурителен институт, чрез своята дирекция “Архивно стопанство” и нейните структури в страната, създаде информационна система, представяща съдържанието на разплащателните ведомости и други документи на осигурителите, под формата на електронно досие. Целта е информацията, включена в електронния масив, да се използва за изчисляване и отпускане на пенсии и парични обезщетения на правоимащите лица.
От началото на август 2008 г. електронната архивираща система беше обогатена с допълнителен модул за издаване на удостоверения за осигурителен стаж и осигурителен доход въз основа на сканирани и индексирани разплащателни ведомости. В перспектива внедряването на софтуера ще сведе до минимум издаването на удостоверения чрез използване на документация на хартиен носител и ще съкрати технологичното време за тяхното издаване.
Основен приоритет в дейността на Националния осигурителен институт и в частност на дирекция “Архивно стопанство” е да предостави на широката общественост информация за прекратените осигурители без право-приемник, чиято документация е приета в съответните териториални поделения на НОИ. За сведение на заинтересованите лица, считано от 03.07.2008 г., тази информация е публикувана в интернет-страницата на НОИ, на адрес: www.nssi.bg, в рубриката “Електронно архивно стопанство”, като публикуваните списъци на прекратените осигурители без правоприемник са структурирани на два принципа:

  • по азбучен ред на осигурителите;
  • по териториални поделения на НОИ.

Предвид обстоятелството, че приемът на документация на прекратени осигурители без правоприемник на основание чл. 5, ал. 10 КСО е регламентиран, непрекъснат процес, информацията за новоприетите осигурители се актуализира своевременно.
Актуална информация за приема и местонахождението на интересуващата ги разплащателна и трудовоправна документация гражданите могат да получат и във всяко териториално поделение на НОИ - отдел “Обединено архивно стопанство” или сектор “Архивно стопанство”.
До средата на 2007 г. усилията на дирекция “Архивно стопанство” и структурите в страната бяха съсредоточени към прилагане разпоредбата на § 7 от ПЗР на ЗИДКСО (ДВ, бр. 38 от 2005 г.), която възлага задължения на осигурителите, прекратили дейност преди 01.01.2006 г., както и всички физически, юридически лица, държавни учреждения, общини или кметове, съхраняващи разплащателни ведомости на прекратени осигурители, да ги предадат в съответното ТП на НОИ до 30.06.2007 г.
Такава документация продължава до постъпва в териториалните поделения на НОИ. Преобладават случаите когато процедурите за прием са провокирани от заявления на граждани, които не могат да се снабдят с документи за осигурителен стаж и доход и подават информация за местонахождението на документите, които най-често се намират у осигурители, непредприели действия по заличаване, но реално неразвиващи дейност.
Важно е да се подчертае, че масовият случай касае осигурители, чиято дейност стартира през 90-те години, и се прекратява преди 2006 г. - период, през който отсъства нормативна уредба по отношение съхранението на разплащателната документация (тъй като § 1, т. 3 и 9 на ЗИДКСО, обнародван в ДВ, бр. 38 от 2005 г., влизат в сила от 01.01.2006 г.).
В тази връзка се обръщаме към читателите на “Труд и право” с призив за съдействие: при наличие на информация относно местонахождението на разплащателна и трудовоправна документация, която неправомерно се съхранява от физически и юридически лица или е безстопанствена, моля сигнализирайте в дирекция “Архивно стопанство” към ЦУ на НОИ или структурите на дирекцията в страната. Наш основен приоритет е опазване на документацията, защита на осигурителните права на гражданите и като крайна цел - реализиране на тези права.

Евгения ПЕТРОВА, директор на дирекция “Архивно стопанство” в ЦУ на НОИ

Акценти

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...

Месечни списания – брой 5/2021 г.

Списанията са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право. Част първа. Търговци.

Учебникът е авторски труд на уважавания учен, преподавател и общественик проф. д-р Огнян Герджиков.

Прочети още...

Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година

Купете – „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959 година”

Прочети още...