Меню

(Приложение № 1 към чл. 8, т. 1 ЗБДОО за 2009 г.)
 

Поре-ден но-мер

КИД2008 Икономи - чески дейности - сектори

Иконо - мически дейности (код по
КИД-2008)

Наименование на икономическа дейност - раздели

Президент, законо - датели,
висши служители и ръково - дители

Аналити - чни специали - сти

Техници и други приложни специали - сти

Администра - тивен персонал

Персонал зает с услуги за насел., охрана и търговия

Квалифи - цирани работници в селското, горското, рибното и ловното стопанство

Квалифи - цирани производ - ствени работници и сродни на тях занаятчии

Оператори на машини и съоръже - ния и работници по монтаж на изделия

Професии, неизисква - щи специална квалифика - ция

1 А 01, 02, 03 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; Горско стопанство; Рибно стопанство 540 386 356 345 290 320 345 345 245
2 В 05 Добив на антрацитни и черни въглища 713 583 554 396 343 240 554 502 370
3 В 06 Добив на нефт и природен газ 660 528 515 343 343 240 475 436 343
4 В 07 Добив на метални руди 700 581 515 370 320 240 510 440 330
5 В 08,09 Добив на неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива 554 436 396 343 343 240 475 436 343
6 В 08.12 Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин 700 581 502 370 343 240 462 462 343
7 C 10.1 без 10.12, 10.2 Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия 731 540 443 328 309 240 347 365 309
8 C 10.12 Производство и преработка на месо от домашни птици 850 550 450 350 300 320 300 350 300
9 C 10.3 Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия 696 519 405 354 285 285 329 380 285
10 C 10.4 Производство на растителни и животински масла и мазнини 800 700 520 420 390 240 390 390 300
11 C 10.5 Производство на мляко и млечни продукти 886 582 468 323 298 240 323 367 285
12 C 10.6 Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти 890 800 680 350 300 240 430 520 300
13 C 10.7 и 10.8 без 10.81 и 10.82 Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти 660 500 490 370 310 310 350 400 300
14 C 10.81 и 10.82 Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия 900 700 650 450 300 240 420 470 300
15 C 10.9 Производство на готови храни за животни 850 650 590 430 300 240 440 410 300
16 C 11 без 11.05, 11.06 и 11.07 Производство на напитки 693 540 462 285 285 240 285 365 285
17 C 11.05 и 11.06 Производство на пиво и малц 625 585 495 355 355 240 425 400 355
18 C 11.07 Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води 820 700 630 440 300 240 405 420 300
19 C 12 Производство на тютюневи изделия 790 769 540 424 347 240 365 424 285
20 C 13 Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло 633 420 399 325 296 240 325 325 296
21 C 14 без 14.3 Производство на облекло 576 420 399 308 296 240 300 296 296
22 C 14.3 Производство на други трикотажни изделия 560 399 338 296 296 240 308 308 296
23 C 15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм 560 375 360 270 300 240 300 295 270
24 C 16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене 420 340 305 255 250 240 270 270 240
25 C 17  Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон 500 390 340 250 250 240 300 270 250
26 C, J 18, 58 и 59  Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители ;Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика 384 347 328 285 285 240 309 285 285
27 C 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 1346 1000 790 578 674 240 731 739 424
28 C 20 Производство на химични продукти 665 519 380 304 279 240 373 361 279
29 C 21 Производство на лекарствени вещества и продукти 665 519 380 304 279 240 373 361 279
30 C 22 Производство на изделия от каучук и пластмаси 468 329 310 291 279 240 329 291 279
31 C 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини 554 436 396 343 310 240 435 400 315
32 C 24 без 24.5 Производство на основни метали 660 450 410 300 260 240 400 400 280
33 C 24.5 Леене на метали 640 420 400 280 240 240 350 370 240
34 C 25 без 25.4 Производство на метални изделия, без машини и оборудване 550 370 350 270 240 240 320 320 240
35 C 26, 27 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти; Производство на електрически съоръжения 600 500 430 300 250 240 390 380 240
36 C 28 без 28.11; 25.4 Производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение; Произвпдство на въоръжение и боеприпаси 670 440 390 280 240 240 390 390 240
37 C 28.11 Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни 740 490 490 390 240 240 430 430 240
38 C 29, 30 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили 740 500 450 290 240 240 490 380 240
39 C 31 Производство на мебели 410 340 290 250 240 240 260 270 240
40 C 32 без 32.5 ,33 Производство, некласифицирано другаде; Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 540 365 347 285 285 240 294 309 285
41 C 32.5 Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства (Дейности в зъботехнически лаборатории) 700 490 290 240 240 240 240 290 240
42 D 35.1 Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия 800 650 575 320 275 240 475 440 275
43 D 35.2 Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи 1115 769 731 443 384 240 535 589 384
44 D 35.3 Производство и разпределение на топлинна енергия 750 550 500 280 275 240 355 400 275
45 Е 36, 37 Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води 580 528 475 343 316 264 396 343 290
46 E 38 без 38.12 и 38.22; 39 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци 634 384 373 285 285 240 339 309 285
47 E 38.12 и 38.22 Събиране на опасни отпадъци; Обработване и обезвреждане на опасни отпадъци 800 650 575 450 456 240 500 450 456
48 F 41, 42 без 42.11 и 42.22, 43 Строителство на сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности 700 580 550 350 280 330 530 530 310
49 F 42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти 800 630 575 400 290 330 575 575 310
50 F 42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи 550 450 420 280 275 240 310 350 275
51 G 45, 46, 47 без 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт; Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети 750 660 580 380 335 310 380 400 310
52 G 46.46, 47.73, 47.74 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки 704 446 373 294 285 240 285 348 294
53 I 55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации 690 620 500 360 320 240 390 420 270
54 H 49.1, 49.2 Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт 642 570 468 300 300 240 330 390 300
55 H 49.3, 49.4 Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване 570 475 420 280 280 240 350 350 280
56 H 50 Воден транспорт 683 624 533 338 300 240 345 384 300
57 H 51 Въздушен транспорт 680 624 533 332 338 240 345 384 300
58 H 49.5, 52 Тръбопроводен транспорт; Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта 630 590 475 290 290 240 335 290 290
59 H 53 Пощенски и куриерски дейности 400 350 310 300 280 240 280 300 280
60 J 60, 61 Радио- и телевизионна дейност; Далекосъобщения 712 623 535 410 410 240 446 446 356
61 K 64, 65, 66 ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 1212 769 578 424 309 240 347 443 285
62 J, L, M, N 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 81, 82 Дейности в областта на информационните технологии; Информационни услуги; ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ; АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ 769 500 403 285 285 240 309 328 285
63 N 80 Дейности по охрана и разследване 633 443 367 279 279 240 304 304 279
64 M 72 Научноизследователска и развойна дейност 514 369 329 309 285 240 286 286 285
65 O 84 ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ 380 285 285 285 285 240 285 285 285
66 P 85 ОБРАЗОВАНИЕ 524 440 369 285 285 240 285 285 285
67 Q 86 без 86.1, 75 ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА РАБОТА; Ветеринарномедицинска дейност 730 490 290 260 240 240 260 290 240
68 Q 86.1 Дейност на болници 940 650 440 320 280 290 320 320 250
69 Q 87, 88 Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване 291 285 285 285 285 240 285 285 285
70 R 90, 91, 92, 93 КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 503 347 285 285 285 240 302 285 285
71 S, T 95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; Други персонални услуги; ДЕЙНОСТИ НА ДОМАКИНСТВА КАТО РАБОТОДАТЕЛИ; 413 337 297 285 285 240 337 297 285
72 S, U 94,99 Дейности на организации с нестопанска цел; Дейности на екстериториални организации и служби 684 481 356 285 285 240 329 294 285
73 S, U 9312 Дейности на професионални организации     700 / 450            
74     Централен кооперативен съюз 510 420 360 315 290 280 300 320 260

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно работно време или непълен месец, се определя пропорционално на законоустановеното работно време, съответно на пълния брой на работните дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази и кооперациите на хората с увреждания, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания, се определя в размер 50 на сто от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по Националната класификация на професиите и длъжностите, утвърдена със Заповед № 742 на министъра на труда и социалната политика от 2005 г.
Когато осигурителят осъществява две или повече икономически дейности, основната му икономическа дейност се определя от дейността, в която са заети най-голям брой лица, работещи по трудово правоотношение. В този случай при определянето й не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално свързани с всички дейности на осигурителя. При равен брой работещи по трудови правоотношения в отделните дейности основната икономическа дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.
5. Минималният осигурителен доход за професията футболист за 2009 г. е, както следва: а) за футболистите от "А" футболна група - 700 лв.; за футболистите от "Б" футболна група - 450 лв.

Акценти

Издателска програма „Есен 2021 – Пролет 2022“

Готова е издателската ни програма „Есен 2021 – Пролет 2022“. Разгледайте я и изберете полезните и интересни за Вас издания. И направете абонамент сега - на преференциални цени.

Прочети още...

Брой No 9 на месечните списания

Брой No 9 на месечните ни списания – печатни и електронни са вече при своите абонати.

Прочети още...

Учебник по търговско право - Част І - Търговци

Важно за абонатите на „ЕПИ Търговско и облигационно право“:
Вече имате на разположение и уникалното издание на проф. д-р Огнян Герджиков „Учебник по търговско право - Част І - Търговци“

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...