Меню

Анкета, проведена в страните-членки на ЕС показва, че през последните години икономическият растеж в ЕС бе силен, а безработицата намаля, но почти един от всеки шестима европейци живее под или близо до прага на бедността, включително 8% от работещите. Един от всеки седем страда от дискриминация. В условията на икономическа криза, тези процеси ще се задълбочават.
Рубриката “Добра практика” на сайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа предоставя информация за добри примери в областта безопасност и здраве при работа. Информацията е публикувана с цел да подпомогне работодателите и работещите при определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място. Тя е предназначена за всички заинтересовани от осигуряване и подобряване на безопасността и здравето при работа.
Този материал дава отговор на някои въпроси за стреса при работа. В него се обяснява какво представлява стреса и какво можете да направите, за да се справите с него. Съветите са предназначени специално за ръководители на малки фирми и организации с персонал до 50 души.

Въпрос (В): Какво е стрес?
Отговор
): Стресът е неблагоприятна реакция в отговор на високо натоварване. Стресът не е заболяване, но ако е интензивен и продължителен, може да доведе до влошено психично и физическо здраве (например депресия, нервни сривове, сърдечни заболявания).

В: Аз съм ръководител. Моя грижа ли е стресът?
О
: Да. Ваше задължение е да вземете всички предпазни мерки работниците Ви да не се разболяват в резултат на работата си. А стресът може да повлияе неблагоприятно върху здравето и благополучието на Вашите подчинени. Действията за намаляване на стреса могат да бъдат икономически ефективни. Цената на стреса за Вашата организация може да се прояви като високо текучество, увеличен брой болнични, намалена производителност, неспазване на сроковете и оплаквания от потребителите. Стресът на един от подчинените Ви може да доведе до стрес и на останалия персонал, който трябва да поеме работата и на колегата си. Работодатели, които не се отнасят сериозно към проблема стрес на работното място, могат да бъдат поставени в ситуация на съдебен иск за изплащане на компенсации на работниците, заболели в резултат на стрес при работа. За щастие намаляването на стреса на работното място може да не Ви струва много пари.

В: Според Закона за здраве и безопасност, какво трябва да направя за стреса?
О: Когато стресът, причинен или влошен от работата, води до увреждане на здравето, трябва да направите оценка на риска. Оценката на риска включва:

 • Идентифициране на натоварването при работа, което може да доведе до високи и хронични нива на стрес;
 • Идентифициране на хората, които могат да бъдат повлияни от него;
 • Определяне дали е направено достатъчно за предотвратяване на това влияние.

В: Как да разпозная стреса у дадено лице?
О
: Много от външните признаци на стреса са забележими за ръководителите и колегите. Търсете промени в настроението или поведението, такива като влошаващи се отношения с колегите, раздразнителност, нерешителност, чести отсъствия от работа или намалена производителност. Страдащите от стрес може да пушат повече, или да консумират алкохол повече от нормалното, дори да посегнат към наркотици. Те може също да се оплакват от здравето си - например от чести главоболия.

В: Как да разбера дали стресът е проблем за моята фирма или организация?
О
: Първо, проведете неформални разговори, за да получите представа какви са проблемите: например разговаряйте и вижте дали персоналът Ви не е разочарован и обезверен от работата си. Това може да се прояви като голям брой отсъствия от работа (особено чести краткотрайни заболявания), закъснения, проблеми с дисциплината или текучество, намалено качество или количество на продукцията. За появата на тези симптоми, разбира се, може да има и други причини, но ако те по някакъв начин са свързани със стреса на работното място, постарайте се персоналът да Ви каже за това:

 • Говорете с тях и ги изслушвайте. Можете да организирате дискусия за различните видове натоварвания, описани по-нататък;
 • Помолете ги да опишат трите “най-добри” и трите “най-лоши” аспекта на работата си и дали някои от тях водят до натоварване.

Можете да използвате събраната информация за идентифициране на широко разпространените и повтарящи се натоварвания и кой може да бъде неблагоприятно повлиян от тях.
Съществуват унифицирани въпросници, които могат да Ви бъдат полезни. Но те имат и своите недостатъци - те са твърде обемни , а и може да не съдържат въпросите, подходящи за Вашата организация. Самата интерпретация на резултатите изисква специални познания.
Помнете, че трябва да:

 • Уважавате конфиденциалността;
 • Уведомявате персонала какво смятате да правите с информацията, която събирате;
 • Включвате персонала доколкото е възможно в решенията, които ще вземете;
 • Включвате специалистите по здравословни и безопасни условия на труд, ако имате такива, в плановете и решенията си;
 • Документирате резултатите от оценката на риска, ако имате повече от 5 души персонал;
 • Проверявате от време на време дали ситуацията на работното място не се е променила.

В: Ако разбера, че стресът е или може да бъде проблем, какво да правя?
О
: Няма един единствен най-добър начин за справяне със стреса при работа. Това, което можете да направите, зависи от Вашата практика, както и от причините за възникването на проблема. Но само осигуряване на обучение и/или помощ за засегнатите от стреса при работа няма да е достатъчно - това не премахва източника на проблема. По-нататък са представени някои от причините за стреса, свързани с работата, както и предложения за управленски действия, приложими за малки организации.
Причини за стрес, свързани с работата
Организационна култура
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Липса на комуникация и обсъждания;
 • Присъствие на култура на “порицание/критикуване”, когато нещата вървят зле, отричане на потенциалните проблеми;
 • Очакване, че е нормално персоналът да работи извънредно или да си взема работа за в къщи.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури възможност на персонала да предлага идеи, най-вече по отношение на планирането и организацията на извършваната от тях работа;
 • Да въведе ясни цели и задачи, добра комуникация и непосредствено участие на работниците, особено в периодите на промяна;
 • Да дава добър пример, да изслушва и уважава персонала;
 • Да бъде достъпно - да създава атмосфера, в която хората да чувстват, че могат да разговарят с ръководителя за всички проблеми, които имат;
 • Да не поощрява персонала да работи извънредно .

Изисквания на работата
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Много работа, малко време;
 • Твърде малко/много обучение за извършваната работа;
 • Досадна или повтаряща се работа ,или твърде малко работа;
 • Работната среда.

Какво може да направи ръководството

 • Да подреди по важност задачите, да премахне ненужната работа, да предупреждава за спешни или важни задачи;
 • Да се убеди, че всеки един от персонала отговаря на длъжността си, да осигури обучение за тези, които имат нужда и да разшири съдържанието на дейността, за тези, които са преминали повече обучения;
 • Да промени начина на извършване на работата, като премества хората на различни длъжности и им дава повече отговорности, разширява дейността, увеличава разнообразието на задачите, предоставя по-голяма отговорност на работната група за повишаване ефективността на работата;
 • Да наблюдава опасностите на работното място, като шум, вредни вещества и опасност от насилие.

Контрол
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Липса на контрол върху работата.

Какво може да направи ръководството

 • Да даде възможност за по-голяма автономност на персонала, т.е. възможност за самостоятелно планиране на работата, вземане на решения как да се свърши работата и как да се решават проблемите.

Взаимоотношения
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Лоши взаимоотношения с другите;
 • Психически тормоз, расово или сексуално насилие на работното място.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури обучение за комуникативни умения;
 • Да внедри ефективни системи за предотвратяване на психическия тормоз и насилието на работното място (политика, договорена процедура за оплакване и точно проучване на оплакванията).

Промени във фирмата
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Несигурност по отношение на това, което се случва;
 • Страх от уволнение.

Какво може да направи ръководството

 • Да осигури добра комуникация с персонала;
 • Да осигури ефективна подкрепа на персонала по време на процеса на промяна.

Роли
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Персоналът има усещането, че работата изисква от тях противоречиво поведение;
 • Неяснота по отношение на необходимата квалификация за конкретното работно място.

Какво може да направи ръководството

 • Да провежда разговори с персонала относно изискванията на заеманата длъжност;
 • Да се убеди, че всеки има ясно дефинирани задачи и отговорности, свързани с целите на работата, както и подходящо обучение.

Подкрепа
Проблеми, които могат да доведат до стрес

 • Липса на подкрепа от ръководителите и колегите;
 • Дисбаланс между изискванията на работата и тези на живота извън работното място.

Какво може да направи ръководството

 • Да поддържа и насърчава персонала, дори когато нещата вървят зле;
 • Да насърчава здравословния баланс между работата и частния живот;
 • Да потърси възможност за гъвкав график (гъвкаво работно време, работа от дома);
 • Да отчита, че всеки е различен и на базата на това да разпределя работата така, че всеки да работи по начин, който е най-ефективен.

Помнете, че трябва:

 • Да включвате персонала си или техни представители в процеса на вземане на решения във връзка с промените- те имат добри идеи, които Вие можете да използвате;
 • Да проследявате всички промени, които правите, за да сте сигурни, че те имат ефекта, който сте искали;
 • Да преразглеждате, да се връщате към свършеното до този момент, когато правите важни промени на работното място (организационни промени, ново оборудване, работни системи или процеси), за да сте убедени, че стресът не се е увеличил;
 • Да бъдете пример - като ръководител Вие можете да подавате мощни сигнали за важността от избягването на стреса.

В: Какво да направя, ако работниците се оплакват, че са стресирани?
О:
Първо, изслушайте ги! Ако стресът е обусловен от работата:

 • Опитайте да се обърнете към източника;
 • Включете персонала в процеса на вземане на решения;
 • Ако е необходимо, насърчавайте ги да търсят помощ при личния си лекар;
 • Ако не сте им непосредствен началник, убедете се, че той/тя се отнася към персонала с разбиране и с необходимата конфиденциалност.

Когато не можете да контролирате източниците на стрес на работното място, един от възможните варианти е да преместите работника, ако разбира се, това е възможно. Ако се препоръчва отпуск по болест, поддържайте контакт, както с работника, така и с личния му лекар. Не забравяйте, че връщайки се на работа, на първо време той може да извършва само част от задълженията си, да работи на намален работен ден или да се трудоустрои, преди да се завърне на първоначалната си длъжност. Опитайте се да бъдете гъвкави!
Не се изкушавайте да мислите, че уволнението е лесен начин за излизане от създалата се ситуация. Ако не действате разумно, работникът може да Ви съди за несправедливо уволнение.
И най-сетне, помнете, че ако един от Вашите подчинени страда от стрес, това може да е върхът на айсберга. Постарайте се да разберете дали и други от работещите нямат същите проблеми.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
_______
Документът е преведен и адаптиран с разрешение от оригинала на HSE (Health & Safety Executive - Великобритания), който може да бъде открит на Интернет адрес: http://www.hse.gov.uk/pubns/indg281.pdf

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...