Меню

При прекратяване на трудовото правоотношение извън посочените основания в ал. 1 и ал. 2 на чл. 25 от Наредбата за работното и униформеното облекло, като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работникът да може да задържи облеклото, ако предприятието е съгласно да му го предостави, след като заплати стойността за срока на доизносването.

Съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, (НБРУО) униформеното облекло след получаването му от правоимащите работници се изписва в издръжката на предприятието. За него се води и извънсчетоводна - оперативна отчетност за срока на подмяната му.
Списъците на длъжностите, за които се дава униформено облекло, материята, по утвърдена от производителите номенклатура, цветът, моделът и отличителните знаци се одобряват от ръководствата на съответните министерства, други ведомства, организации и изпълнителните комитети на окръжните народни съвети, съгласувано с централния комитет на съответния отраслов профсъюз.
Редът и начинът за определяне сроковете на износване на униформеното облекло са посочени в раздел III и приложението към чл. 19, ал. 1 на наредбата. След изтичане на срока за износване работното и униформеното облекло не подлежат на връщане.
В разпоредбата на чл. 25, ал. 1 от наредбата е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 и 10 и чл. 338, ал. 2 КТ облеклото не се връща и не се заплаща за недоизносената част.
В ал. 2 на чл. 25 от наредбата изрично са посочени основанията, на които, при прекратяване на трудовото правоотношение, облеклото не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносването и те са: по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 и 6 и чл. 338, ал. 1 КТ.
Според чл. 25, ал. 3 от наредбата, в останалите случаи на прекратяване на трудовото правоотношение, работникът може да задържи облеклото, като заплати стойността за срока на доизносването, ако предприятието е съгласно да му го предостави.
От разпоредбата следва, че при прекратяване на трудовото правоотношение, извън посочените в ал. 1 и 2 на чл. 25 основания, като правило униформеното облекло подлежи на връщане. Изрично е предвидена и възможност работникът да може да задържи облеклото, ако предприятието е съгласно да му го предостави, като заплати стойността за срока на доизносването.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...