Меню

Съгласно чл. 71, ал. 1 от Закона за дипломатическата служба за времето на задграничния мандат служителят получава, освен възнаграждението си, и командировъчни средства. Съгласно ал. 2 на чл. 71 от същия закон размерът и начинът на определяне на командировъчните средства се определят с наредба на Министерския съвет, в зависимост от държавата на командироване, дипломатическия ранг, длъжността на служителя и броя на членовете на семейството му, които го придружават в приемащата държава.

Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат се приема на основание чл. 71, ал. 2 и 3, чл. 72, 73, 75 и чл. 76 от Закона за дипломатическата служба.

В „Държавен вестник“, бр. 24 от 21.05.2017 г., е обнародвано Постановление № 49 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

С наредбата се уреждат размерът и начинът на определяне на командировъчните средства за времето на задграничния мандат на служителите в задграничните представителства на Република България, дългосрочно командировани при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба. За времето на задграничния мандат служителят получава, освен възнаграждението си по служебно или по трудово правоотношение, и командировъчни средства в чужда валута. Началната и крайната дата на задграничния мандат се определят в заповедта за дългосрочно командироване. Средствата, полагащи се на командирования по реда на наредбата, са за сметка на изпращащата администрация1.

Разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от Закона за дипломатическата служба предвижда актуализиране на размера на командировъчните средства на всеки две години, по предложение на министъра на външните работи.

От 2009 г. до последните промени в наредбата с постановления на Министерския съвет беше отлагано увеличението на командировъчните пари поради ограничената бюджетна рамка на дейността на Министерството на външните работи (МВнР). По този начин размерът на командировъчните средства при дългосрочни командировки в чужбина дълги години се запазваше на нивото им от 2009 г.

Съгласно мотивите на вносителя, тъй като размерът на командировъчните средства по наредбата не е актуализиран от влизането й в сила през 2008 г., което в резултат на значителни курсови разлики, различното ниво на икономическо развитие в отделните държави и др., е довело до значителни дисбаланси и отклонения между базите в отделните държави, съпоставени със съотношенията при индексите на ООН, и като се вземе предвид и неосъществяването на първоначално предвидената в наредбата регулярна актуализация на размера на командировъчните средства, се налага приемането на изцяло нови базисни размери.

Според чл. 6, ал. 4 от наредбата, в сила от 01.07.2017 г., размерът на командировъчните средства се актуализира от Министерския съвет по предложение на министъра на външните работи на всеки две години, като се отчита индексът на ООН за цените на дребно (RPI).

По реда на чл. 6, ал. 1 от наредбата командировъчните пари се определят от базисен размер за съответната държава съгласно Приложение № 1 към наредбата, в зависимост от длъжността за командироване в задграничното представителство, дипломатическия ранг на служителя, характера на възлаганите задачи и категорията съгласно Приложение № 2.

Таблицата на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба, е в сила от 01.07.2017 г.

Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 от наредбата

(Изм. - ДВ, бр. 24 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.)

ТАБЛИЦА
на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба

№ по ред

Държава

Валута

Дневни пари

1

2

3

4

Европа

1.

Австрия

евро

110

2.

Азербайджан

евро

101

3.

Албания

евро

95

4.

Армения

евро

95

5.

Беларус

евро

99

6.

Белгия

евро

111

7.

Босна и Херцеговина

евро

93

8.

Великобритания

евро

111

9.

Германия

евро

110

10.

Грузия

евро

95

11.

Гърция

евро

105

12.

Дания

евро

118

13.

Ирландия

евро

109

14.

Испания

евро

104

15.

Италия

евро

109

16.

Кипър

евро

99

17.

Косово

евро

99

18.

Република Македония

евро

93

19.

Молдова

евро

97

20.

Нидерландия

евро

109

21.

Норвегия

евро

118

22.

Полша

евро

100

23.

Португалия

евро

105

24.

Румъния

евро

95

25.

Русия

евро

111

26.

Словакия

евро

100

27.

Словения

евро

98

28.

Сърбия

евро

96

29.

Турция

евро

100

30.

Украйна

евро

98

31.

Унгария

евро

101

32.

Финландия

евро

108

33.

Франция

евро

111

34.

Хърватия

евро

100

35.

Черна гора

евро

96

36.

Чехия

евро

100

37.

Швейцария

евро

132

38.

Швеция

евро

108

Азия

39.

Афганистан

евро

103

40.

Виетнам

евро

91

41.

Индия

евро

92

42.

Индонезия

евро

94

43.

Ирак

евро

94

44.

Иран

евро

94

45.

Израел

евро

95

46.

Йемен

евро

86

47.

Йордания

евро

92

48.

Казахстан

евро

96

49.

Камбоджа

евро

85

50.

Катар

евро

96

51.

Китай

евро

106

52.

КНДР

евро

105

53.

Република Корея

евро

107

54.

Кувейт

евро

92

55.

Ливан

евро

100

56.

Монголия

евро

86

57.

Обединени арабски емирства

евро

104

58.

Пакистан

евро

92

59.

Сирия

евро

92

60.

Узбекистан

евро

88

61.

Япония

евро

120

Африка

62.

Алжир

евро

100

63.

Египет

евро

93

64.

Етиопия

евро

99

65.

Либия

евро

90

66.

Мароко

евро

91

67.

Нигерия

евро

109

68.

Тунис

евро

89

69.

ЮАР

евро

93

Америка

70.

Аржентина

евро

89

71.

Бразилия

евро

107

72.

Канада

евро

112

73.

Куба

евро

100

74.

Мексико

евро

96

75.

САЩ

евро

116

Австралия и Океания

76.

Австралия

евро

106

В мотивите на вносителя е посочено, че предложените нови размери на командировъчните средства са формирани, като са използвани индексите на ООН, при които е отстранено влиянието на цените на недвижимите имоти и нивата на наемите, тъй като средствата за наем на дългосрочно командированите служители се поемат на 100 % от изпращащата администрация. При определянето на новите базисни размери не е използвана методиката по Приложение № 3 към наредбата, тъй като тя е приложима само в случаите, в които актуализацията се прави на всеки две години, така както е предвидено в Закона за дипломатическата служба. Прилагането на методиката, при липса на актуализация за период от над 6 години, води до отклонения в размера на командировъчните средства.

С изменението на § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, считано от 01.07.2017 г., се изплащат 100 на сто от предвидените в наредбата командировъчни пари.

Считано от 01.07.2017 г. се изменят и някои от процентите от базисния размер на дневните командировъчни пари, определен в Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в задграничните представителства при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба.

Направена е и промяна по отношение на завеждащите финансово-административни служби, които водят финансово-счетоводната дейност на повече от едно задгранично представителство, които ще получават допълнителни командировъчни пари в размер 250 евро месечно за всяко допълнително представителство, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 95 на сто от базисния размер. Промяната е в сила от 01.07.2017 г.

Запазват се текстовете на наредбата, по реда на които размерът на командировъчните пари се увеличава, както следва:
1. за всяко дете до 18-годишна възраст, пребиваващо в страната заедно с командирования - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;
2. за пребиваващо в страната дете над 18-годишна възраст, ако се обучава в средно учебно заведение в приемащата държава и не повтаря учебната година поради слаб успех - 8 на сто от базисния размер за съответната страна;
3. за неработещ съпруг, пребиваващ в страната заедно с командирования - 16 на сто от базисния размер за съответната страна.

Цитираните материалноправни разпоредби определят командирования служител като единствен титуляр на дължимите командировъчни средства (Решение № 4202 от 16.04.2015 г. на ВАС по адм. д. № 10796/2014 г., III о.).

С изменението на наредбата е предвидено допълнение на чл. 11, ал. 8, съгласно което към разходооправдателните документи е добавена товарителницата за самолетното карго, когато багажът се пренася чрез самолет, в хипотезите, при които изпращащата администрация заплаща за командирования служител разходи по пренасянето на личен непридружаван багаж до цената на 200 кг самолетно карго в началото и в края на командировката, и при преместване по реда на чл. 66 от Закона за дипломатическата служба2.

Съгласно ал. 1 на чл. 13 от наредбата за времето на дългосрочната командировка изпращащата администрация е задължена да осигури на служителя подходящо жилище или средства за наем. В зависимост от броя на членовете на семейството на командирования служител, живеещи заедно с него, служебните му задължения и местните условия, се определят нормативи за броя, вида и обзавеждането на помещенията в жилищата - собственост на Република България, съгласно Приложение № 5, или максимални размери на средствата за наем за наетите жилища, съгласно Приложение № 6.

Новата редакция на ал. 7 на чл. 13 от наредбата предвижда, че при първоначално пристигане, до наемането на жилище или до настаняването в жилище - собственост на Република България, но за период, не по-дълъг от два месеца, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в Приложение № 6. При обективна невъзможност за настаняване в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в Приложение № 6, ръководителят на изпращащата администрация може да определи размер на средствата за настаняване в хотел, който не може да надвишава с повече от 20 на сто норматива за едномесечен наем, определен в Приложение № 6.

Според ал. 8 на чл. 13 от наредбата изпращащата администрация заплаща разходите за наем на жилище, инсталационните такси за телефон, както и таксите за монтиране на необходимите измервателни уреди за комунално-битови услуги. Изпращащата администрация поема и всички данъци, задължителни застраховки и такси, с изключение на такси за битови отпадъци по отношение на наетото жилище, които съгласно императивни разпоредби на местното законодателство са за сметка на наемателя. Всички останали разходи, свързани с жилището и неговото ползване, са за сметка на служителя. С новата редакция на тази алинея изрично са изключени таксите за битови отпадъци, които са за сметка на служителя.

С промяната на наредбата е извършена и актуализация на Приложение № 6, регламентиращо размера на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни.

По реда на новия § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, в сила от 21.03.2017 г., не се допуска сключването на допълнителни споразумения, с които се удължава срокът на действието на договори за наемане на жилища, сключени до 01.07.2017 г., в които уговорената наемна цена надхвърля максималния размер на средствата за наем, определен по реда на Приложение № 6.

Според § 12, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 49 на Министерския съвет от 16.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, размерите на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни, посочени в таблицата по § 10, т. 1 от това постановление, се прилагат по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 01.07.2017 г., с изключение на Ирландия, за която процентът, определен на ред № 10 от таблицата по § 10, т. 1, се прилага по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 01.01.2017 г.

Срокът, в който изпращащата администрация е длъжна да поеме разходи за освежаване и боядисване на жилищата - собственост на Република България, при първоначалното настаняване на дългосрочно командирован служител, се променя от три на минимум 4-годишен период, като разходите по текущото поддържане остават за сметка на изпращащата администрация.

Изменен е и чл. 14 от наредбата, който урежда разходите за медицинско обслужване и здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година на командирования служител и на всеки член на неговото семейство, които се поемат в размер до 50 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута за съответната държава, срещу представяне на разходооправдателни документи, освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава. Запазва се възможността тези лица да могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава, а по предложение на ръководителя на съответното представителство да може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери (чл. 14, ал. 4 от наредбата).

Съгласно изменената ал. 2 на чл. 14 от наредбата на командирования служител в държава членка на Европейския съюз, в държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП) или в Конфедерация Швейцария, и на всеки член на неговото семейство, се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година в размер до 30 на сто от базисния размер за 30 календарни дни при нормативноопределено в законодателството на приемащата държава доплащане за част от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072 и/или за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Командированият служител е длъжен да представи разходооправдателни документи и други официални документи за наличието на предпоставките за възстановяване на разходите, като в противен случай същите не се изплащат от изпращащата администрация. Тези лица могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за допълнителна медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава, обхващаща медицинско обслужване извън предоставеното безплатно по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и договор за групова допълнителна медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери - чл. 14, ал. 5 от наредбата.

Добавена е нова ал. 3 в чл. 14 от наредбата, по силата на която на командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и за здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 62 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута, срещу представяне на разходооправдателни документи, освен в случаите когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава. Тези лица ще могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените разходи - чл. 14, ал. 6 от наредбата.

Съгласно изменената редакция на чл. 14, ал. 8 от наредбата с разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и разходи над определения лимит за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса, ако тези разходи не се поемат от сключената медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава, и не е възможно транспортиране в България.

В § 1 от Допълнителните разпоредби на наредбата е прецизирано понятието за „местни лица“. По смисъла на наредбата „местни лица“ са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни. Не се считат за местни лица законно пребиваващи в приемащата държава служители в дипломатическата служба, ползващи законоустановен отпуск, както и лицата, ползващи отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба (неплатен отпуск на съпруг на дългосрочно командирован служител).

По реда на § 11 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата министерствата и другите ведомства, които командироват служители при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба, следва да предвидят по бюджетите си за съответните години необходимите средства.

Съгласно § 11 от Преходните и заключителните разпоредби към Постановление № 49 на Министерския съвет от 16.03.2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, от 01.07.2017 г. до 30.09.2018 г. командировъчните пари на дипломатическите служители и на служителите с временен дипломатически ранг, дългосрочно командировани по реда на Закона за дипломатическата служба в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия, с изключение на ръководителя на задграничното представителство - постоянен представител на Република България към Европейския съюз, се определят, като съответният процент от базисния размер на дневните командировъчни пари, съгласно Приложение № 2, се увеличи с 5 на сто. Съгласно мотивите на вносителя промяната е продиктувана от обема и интензивността на работата на служителите в Постоянното представителство към Европейския съюз, които са изключително високи към момента, а се очаква да нарастват допълнително, предвид започналата вече подготовка за провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. В същото време следва да бъде отразена и практиката на останалите държави членки на Европейския съюз, която показва, че служителите в техните постоянни представителства към Европейския съюз, са с най-високи нива на заплати и командировъчни средства, в сравнение със служителите в останалите дипломатически мисии. Ръководителите на изпращащите администрации следва да приведат заповедите за дългосрочна командировка на командированите служители в съответствие с постановлението.

Запазено е действието на § 8а от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата, съгласно който до 31.12.2017 г. командировъчни пари по чл. 6 за почивните и празничните дни през време на ползване на отпуск, с изключение на случаите по чл. 10, не се изплащат. Това е допълнителна мярка за ограничаване на разходите за командировъчни средства, която продължава през последните години. Изключения се правят само за случаите при отпуск поради временна неработоспособност, и поради бременност и раждане.

Мариана ВАСИЛЕВА, юрист в администрацията на Министерски съвет
__________
1 Съгласно § 1, т. 2 от ДР на наредбата „изпращаща администрация“ е администрацията, чийто служител е командированият, а за служителите в задграничните представителства по чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ - Министерството на външните работи.
2 В рамките на задграничния мандат министърът на външните работи може да премести командирован служител от дипломатическата служба или от друго ведомство в друго задгранично представителство с негово предварително писмено съгласие. Служителят от другото ведомство се премества със съгласието на ръководителя на ведомството.

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...