Меню

Драги читатели,

В предходния брой на дайджеста Ви представихме Националния план за действие по заетостта за 2017 г., и основните цели и приоритети на политиката по заетостта през настоящата година.
В продължение на темата в този брой публикуваме актуална информация за националните програми и проекти, одобрени за изпълнение през 2017 г., след измененията от март тази година на Националния план за действие по заетостта, приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

През 2017 г. националните програми и проекти, както и мерките за разкриване на нови работни места, основно са насочени към:
1. Безработни младежи на възраст до 29 години, в т.ч.: безработни младежи на възраст до 25 години; младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s); младежи, рано отпаднали от системата на образованието.
2. Продължително безработни лица: без квалификация и с ниско образование; безработни от ромски произход; безработни на социално подпомагане.
3. Безработни над 50-годишна възраст: без квалификация и с ниско образование; в предпенсионна възраст; с нетърсена от работодателите професия и специалност.
4. Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация: безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната; безработни с недостиг на ключови компетентности; безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни на социално подпомагане.
5. Безработни лица с трайни увреждания: безработни лица без квалификация.
6. Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица: от области с равнище на безработица над средното за страната; без квалификация и с ниско образование; с период на неактивност за повече от две години.

Програмите и мерките са отворени за кандидатстване и се реализират до изчерпване на финансовия ресурс по тях. В тази връзка Ви съветваме да побързате и да подадете Вашите заявки през първата половина на годината.

I. Национални програми за заетост

1. Национална програма „Помощ за пенсиониране“

В програмата могат да се включат безработни лица над 58 години, които активно търсят работа и са регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“. Лицата от тази група с висок образователен статус и квалификация могат да се назначават като консултанти за подпомагане на работодателите и за предаване на натрупания опит на по-младото поколение. Програмата ще осигури субсидирана заетост за не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца на 537 лица.

Финансовият ресурс на програмата е 2 636 210 лв.

2. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

Програмата е насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти или помощник - възпитател. Осигуряване на заетост на 2450 безработни лица, съгласно условията на програмата при 5-часов работен ден, осигуряване на качествени грижи на хора с трайни увреждания.

Финансовият ресурс на програмата е 8 912 000 лв.

3. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата има за цел повишаване на пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания, или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества лица в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

По програмата ще бъде осигурена субсидирана заетост до 24 месеца.

Финансовият ресурс на програмата е 8 682 369 лв.

4. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Програмата ще осигури заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Целта на програмата е продължително безработните лица да бъдат включени в обучения, водещи до повишаване на техните знания и квалификация. Чрез програмата ще се осигури субсидирана заетост на 2 548 лица, на пълно или непълно работно време, за срок до 12 месеца, в частния и публичния сектор.

Финансовият ресурс на програмата е 8 741 935 лв.

II. Национални проекти за заетост

1. Проект „Стъпка напред“

Обучение по ключова компетентност и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач-консултант“, „Оператор на компютър“, „Заварчик“, „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, „Шивач“, „Оператор в дървообработването“, „Електромонтьор“, „Работник в озеленяването“, „Администратор в хотелиерството“, „Камериер“, „Готвач“, „Сервитьор-барман“, „Стругар“, „Шлосер“, „Работник в обувно и кожено галантерийно производство“, „Офис-секретар“, „Касиер“ и „Работник в заведения за хранене и развлечения“.

В обучение по проекта ще бъдат включени 1845 безработни лица. Предвижда се осигуряване на заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (738 лица), като за 5% от включените в обучение лица (92 лица) - субсидирана заетост, а за 35% от включените в обучение лица (646 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 189 460 лв.

2. Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

По проекта се предвижда обучение на 1755 безработни лица, което ще бъде проведено по ключова компетентност и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач - консултант“, „Финансист“, „Озеленител“, „Администратор в хотелиерството“, „Охранител“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Програмист“, „Маникюрист - педикюрист“, „Козметик“, „Помощник пътен строител“, „Готвач“, „Строител“, специалности „“Мазилки и шпакловки“ и „Външни облицовки и настилки“, „Сервитьор-барман“, „Водач на МПС за обществен транспорт“, „Оператор на компютър“, „Работник в производството на облекла“, „Камериер“, „Работник в озеленяването“; „Шивач“.

По проекта е осигурена заетост за професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (702 лица), като за 8,4% от включените в обучение лица (147 лица) ще бъде осигурена субсидирана заетост, а за 31,6% от включените в обучение лица (555 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 030 340 лв.

3. Проект „Крос“

Целта на проекта е да бъде увеличен потенциалът за развитие на бизнеса чрез осигуряване на качествена работна сила и увеличаване на заетостта на търсещите работа лица, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда (безработни младежи на възраст до 29 години; продължително безработни лица; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професия, без квалификация, с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица).

Чрез проекта ще се проведе обучение на 944 безработни лица по ключова компетентност и по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Камериер“, „Портиер-пиколо“, „Оператор на компютър“, „Продавач - консултант“, „Финансист“, „Строител“, специалности „Мазилки и шпакловки“ и „Бояджийски работи“, „Озеленител“.

По проекта ще бъде осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (378 лица), като за 5,9% от включените в обучение лица (56 лица) - субсидирана заетост, а за 34,1% от включените в обучение лица (322 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 1 136 284 лв.

4.?? Проект „Шанс за работа - 2017“

Целта на проекта да подпомогне прехода от безработица към заетост и да повиши заетостта на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез предоставяне на обучения на работното място за придобиване на знания и умения.

В обученията ще бъдат включени безработни младежи на възраст до 29 години без квалификация и безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професия, без квалификация, с ниско образование; с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; с ромски произход; безработни лица на социално подпомагане. По проекта се предвижда обучение по ключова компетентност и по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Работник в озеленяването“, „Помощник-възпитател“, „Болногледач“ ще бъдат включени 1590 безработни лица.

В проекта е осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (636 лица), като за 10% от включените в обучение лица (159 лица) - субсидирана заетост, а за 30% от включените в обучение лица (477 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 030 640 лв.

5. Проект „Хоризонти 2“

В проекта са заложени обучение по ключови компетентности и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Касиер“, „Камериер“, „Помощник в строителството“, „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, „Работник в озеленяването“, „Оператор на компютър“, „Администратор в хотелиерството“, „Готвач“, „Продавач - консултант“, „Сервитьор-барман“, „“Хлебар - сладкар“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Озеленител“, „Болногледач“, „Охранител“, „Шивач“ на 1 496 безработни лица.

Ще бъде осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца на 40% от включените в обучение лица (599 лица), като за 10% от включените в обучение лица (150 лица) - субсидирана заетост, а за 30% от включените в обучение лица (449 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 1 850 946 лв.

6. Проект „Нова перспектива ІІ“

По проекта ще бъде организирано обучение по ключови компетентности и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач - консултант“, „Касиер“, „Камериер“, „Оператор на компютър“, „Шивач“, „Работник в озеленяването“, в рамките на проекта ще бъдат включени 579 безработни лица.

Ще бъде осигурена заетост по професии, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (232 лица), като за 5% от включените в обучение лица (29 лица) - субсидирана заетост, а за 35% от включените в обучение лица (203 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 687 384 лв.

III. Мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта

В Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са предвидени конкретни мерки в подкрепа на работодателите, наемащи безработни лица. По-голямата част от мерките осигуряват трудовото възнаграждение на заетото лице и осигуровки за сметка на работодателя за период от 6 месеца, а някои от тях - до 24 месеца.

А. Мерки, подкрепящи наемането на работа на безработни лица до 29-годишна възраст:

 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал. 1 ЗНЗ). Предвижда се заетост на 1296 безработни до 9 месеца, с общ бюджет 3 111 846 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 ЗНЗ). Заетост ще се осигури на 42 безработни до 9 месеца, с общ бюджет 100 436 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни младежи до 29-годишна възраст, с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл. 36а ЗНЗ). Предвидена е заетост на 102 безработни лица до 6 месеца, с общ бюджет 120 344 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 ЗНЗ). Предвидена е заетост на 80 безработни лица до 6 месеца, с общ бюджет 110 309 лв.
 • Насърчаване наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация, за чиракуване под ръководството на наставник (чл. 41а ЗНЗ). Заетите по тази мярка ще бъдат 125 безработни младежи и 108 наставника. Финансовият ресурс е 181 998 лв. за младежите и 64 915 лв. за наставниците.

Б. Насърчаване на безработни лица за наемане на работа извън границите на населеното място:

 • На безработни лица, насочени от Дирекциите „Бюро по труда“ към определен работодател и наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене до 12 месеца ще се изплащат транспортните разходи за ежедневни пътувания до местоработата и обратно (чл. 42, ал. 2 ЗНЗ). Финансовият ресурс на тази мярка е 30 000 лв.
 • Насърчаване на безработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес. По тази мярка ще се предоставят средства за такси за детски ясли/градини, наем на жилище, както и такси за използване на интернет, общо до 200 лв. Средствата са за 400 безработни лица, за които ще бъде осигурена заетост до 12 месеца, с общ бюджет 480 000 лв.(чл. 42, ал. 3 ЗНЗ).

В. Насърчаване на предприемачеството:

 • Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на заетост на 30 лица, с финансов ресурс 47 600 лв. (чл. 47 ал. 1 и чл. 47, ал. 4, чл. 48 ЗНЗ):

- по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ - на безработни лица с право на парично обезщетение за безработица;
- по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ - на лица, сключили договор по реда на чл. 47 ЗНЗ за започване на стопанска дейност и осигурили заетост на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение за безработица.

 • Насърчаване на безработни лица да започнат самостоятелна стопанска дейност, като създадат микропредприятия (чл. 49 ал. 1 ЗНЗ). Кандидатстването става на базата на разработен и одобрен бизнес проект на безработното лице. Включени в мярката ще бъдат 71 безработни, с бюджет 137 489 лв.
 • Насърчаване на работодатели - микропредприятия, да разкриват работни места, като се субсидират първите
  5 разкрити работни места (чл. 50 ЗНЗ). Предвижда се осигурена заетост на 592 безработни до 9 месеца. Финансовият ресурс на тази мярка е 1 518 254 лв.

Г. Други мерки, подкрепящи разкриване на работни места:

 • Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания, или от други групи в неравностойно положение (чл. 43а ЗНЗ). Осигуряване на заетост на 300 новонаети безработни лица, за не повече от
  12 месеца, с общ бюджет 90 000 лв.
 • Безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, и без трудов стаж по тази професия (чл. 46 ЗНЗ). Предвижда работодателите да разкриват работни места за стажуване на 76 безработни лица, със заетост до 6 месеца. Финансовият ресурс е
  86 890 лв.
 • Насърчаване разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за 59 безработни лица (чл. 46а ЗНЗ). Осигуряване на обучение и заетост до 36 месеца. Финансовият ресурс за 2017 г. е 160 657 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост от 3 до 12 месеца на 100 безработни лица. Финансовият ресурс е 248 400 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост от 3 до 12 месеца на 100 безработни лица. Финансовият ресурс е 370 800 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време (чл. 52 ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост до 6 месеца на 265 безработни лица. Финансовият ресурс е 432 892 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на работа самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки), с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост до 6 месеца на 326 новонаети безработни лица. Финансовият ресурс е 497 980 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст (чл. 55а ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост до 6 месеца на 760 безработни лица, с общ бюджет 1 013 209 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл. 55г ЗНЗ). Осигуряване на заетост на 110 безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация до 6 месеца. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за 103 наставника за безработните лица до 12 месеца. Предвиденият финансов ресурс за безработните е 180 230 лв., а за наставници - 69 094 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ и да наемат на работа безработни лица (чл. 55д ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост до 6 месеца на 189 безработни лица, а за наетите на длъжности с трета степен на професионална квалификация, или висше образование - до 8 месеца. Финансовият ресурс е 343 705 лв.

Трудови възнаграждения

А. Месечното трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ е 460 лв., при пълен работен ден.

Изключения за трудовото възнаграждение на включените лица, има в следните програми, проекти и мерки:
1.
Средства за наставник - 180 лв.
2. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания - 500 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование.
3. Насърчителни мерки, съгласно чл. 36, 41, 41а, 46, 50, 52,, 53а, 55, 55а, 55г, 55в и 55д ЗНЗ - 300 лв.
4. Насърчителни мерки, съгласно чл. 36, , 52, 53а и 55а ЗНЗ - 380 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011г., е определено като завършена степен на висше образование.
5. Насърчителна мярка, съгласно чл. 46а ЗНЗ - 200 лв.
6. Насърчителна мярка, съгласно чл. 42, ал. 3 ЗНЗ - 200 лв.

Б. Почасово трудово възнаграждение на лицата, включени в определени програми и мерки, съгласно ЗНЗ - 2,78 лв., 3,02 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование, по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания:
1. Насърчителни мерки съгласно чл. 36а, 41а, 52, 53а и 55г ЗНЗ - 1,81 лв.
2. Насърчителни мерки съгласно чл. 36а, 52, и 53а ЗНЗ - 2,30 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование.

В. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане - за конкретните случаи.

Г. Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение, или неначисленото брутно трудово възнаграждение.

Обучение

Обучение на възрастни - за едно лице:

1. На безработни лица и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“:

 • обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация (300 учебни часа) - максимален размер 600 лв.;
 • обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 учебни часа) - максимален размер 1200 лв.;
 • обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 учебни часа) - максимален размер 1800 лв.;
 • обучение за придобиване на квалификация по част от професията - максимален размер 600 лв. при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове.

За придобиване на компетентност „Обществени и граждански компетентности“ (30 учебни часа) - максималният размер е 140 лЗа придобиване на ключова компетентност „Инициативност и предприемачество“ (30 учебни часа) - максималният размер е 140 лв.

За включените безработни лица в обучение за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужд език-български език“ (180 учебни часа) - максималният размер е 450 лв.

На включените в обучение безработни лица за срока на обучението се осигурява групова рискова застраховка - за конкретните случаи.

2. Обучение на заети лица:

 • обучение за придобиване на професионална квалификация - максимален размер 300 лв.;
 • обучение за придобиване на квалификация по част от професията - максимален размер 600 лв. при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове;
 • обучение за придобиване на „Обществени и граждански компетентности“ (30 учебни часа) - максимален размер 70 лв.;
 • обучение за придобиване на ключова компетентност „Инициативност и предприемачество“ (30 учебни часа) - максимален размер70 лв.

Обучение на обучаващи - до 200 лв., при не по-малко от 40 учебни часа за едно лице.

3. Професионално ориентиране - 50 лв. за едно лице.

Други плащания

А. Стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица, участващите в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или обучение по ключови компетентности, осигурени за времето на обучение, както следва:
1. стипендия - 8 лв. на присъствен ден;
2. ежедневни транспортни разходи - изплащат се по тарифата на най-евтиния транспорт от населеното място, в което живее лицето, до населеното място, в което се провежда обучението и обратно, съобразено с графика на обучението, когато ежедневните транспортни разходи са по-ниски от ежедневните квартирни разходи - максимална сума 10 лв. на ден;
3. транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност над 1 месец - до 60 лв. на човек ежемесечно;
4. квартирни разходи - 35 лв. на ден (максимален размер).

Б. Средства за насърчаване на териториалната мобилност:

1. На безработни лица:

 • за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота - до 50% от действително направените разходи;
 • за транспортни разходи за представяне пред работодател - до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 92 лв.).

2. На наети лица - за действително направени транспортни разходи за ежедневно придвижване до местоработата и обратно на работниците и служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота - до 100 лв. месечно на едно и също наето лице.

В. Лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми, за кредитиране на лица с увреждания, при развиване на стопанска дейност и разкриване на нови работни места - 10 %.

Г. Средства за квалификация под формата на кредит по предмета на стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ - 1 000 лв. максимален размер. При успешно завършване на обучението се опрощава 1/2 от ползвания кредит.

Д. Допълнителни средства за наемане на друго безработно лице от семейството, без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ - четирикратният размер на субсидираната сума за трудово възнаграждение - 1840 лв.

Е. Допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект на лицата по чл. 49 ЗНЗ - 300 лв.

Ж. Средства за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия (по одобрен от териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект) - (чл. 30а, ал. 1, т. 16) - до 2500 лв. съгласно одобрения бизнес проект.

З. Допълнителни месечни суми (чл. 30а, ал. 1, т. 21 ЗНЗ) за фонд „Пенсии“, ДЗПО и НЗОК - върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно Закона за бюджета за ДОО, за срок не повече от 12 месеца.

И. Разходи за ползвани външни консултантски услуги и съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, ал. 1 и чл. 49 ЗНЗ с номенклатура и лимити на средствата, определени съгласно ППЗНЗ - до 500 лв.

Атанаска ТОДОРОВА, главен експерт в отдел „Пазар на труда“ на КНСБ

Акценти

Електронен достъп до съдържанието на предстоящи учебни семинари и уебинари

Мнозинството от учебните семинари и уебинари от есенната ни учебна програма ще бъдат заснети и качени на специална електронна платформа.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...

Месечни списания, брой 8, 2020

Осмите броеве на списанията ни пътуват към своите абонати. Вижте съдържанието на всяко от тях.

Прочети още...

Книгата Промените в Гражданския процесуален кодекс в ЕПИ

Абонатите на ЕПИ Собственост и ЕПИ Търговско и облигационно право вече могат да разполагат и със съдържанието на книгата „Промените в Гражданския процесуален кодекс“

Прочети още...