Меню

Драги читатели,

В предходния брой на дайджеста Ви представихме Националния план за действие по заетостта за 2017 г., и основните цели и приоритети на политиката по заетостта през настоящата година.
В продължение на темата в този брой публикуваме актуална информация за националните програми и проекти, одобрени за изпълнение през 2017 г., след измененията от март тази година на Националния план за действие по заетостта, приет с Решение № 82 на Министерския съвет от 2017 г.

През 2017 г. националните програми и проекти, както и мерките за разкриване на нови работни места, основно са насочени към:
1. Безработни младежи на възраст до 29 години, в т.ч.: безработни младежи на възраст до 25 години; младежи, които нито се обучават, нито са заети (NEET’s); младежи, рано отпаднали от системата на образованието.
2. Продължително безработни лица: без квалификация и с ниско образование; безработни от ромски произход; безработни на социално подпомагане.
3. Безработни над 50-годишна възраст: без квалификация и с ниско образование; в предпенсионна възраст; с нетърсена от работодателите професия и специалност.
4. Безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация: безработни лица без квалификация от области с равнище на безработица над средното за страната; безработни с недостиг на ключови компетентности; безработни с ниско образование (включително от ромски произход); безработни на социално подпомагане.
5. Безработни лица с трайни увреждания: безработни лица без квалификация.
6. Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица: от области с равнище на безработица над средното за страната; без квалификация и с ниско образование; с период на неактивност за повече от две години.

Програмите и мерките са отворени за кандидатстване и се реализират до изчерпване на финансовия ресурс по тях. В тази връзка Ви съветваме да побързате и да подадете Вашите заявки през първата половина на годината.

I. Национални програми за заетост

1. Национална програма „Помощ за пенсиониране“

В програмата могат да се включат безработни лица над 58 години, които активно търсят работа и са регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“. Лицата от тази група с висок образователен статус и квалификация могат да се назначават като консултанти за подпомагане на работодателите и за предаване на натрупания опит на по-младото поколение. Програмата ще осигури субсидирана заетост за не по-малко от 3 месеца и не повече от 24 месеца на 537 лица.

Финансовият ресурс на програмата е 2 636 210 лв.

2. Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“

Програмата е насочена към предоставяне на грижа в семейна среда на хора с трайни увреждания чрез осигуряване на заетост на безработни лица като лични асистенти или помощник - възпитател. Осигуряване на заетост на 2450 безработни лица, съгласно условията на програмата при 5-часов работен ден, осигуряване на качествени грижи на хора с трайни увреждания.

Финансовият ресурс на програмата е 8 912 000 лв.

3. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания

Програмата има за цел повишаване на пригодността за заетост и осигуряване на заетост на регистрирани в Дирекциите „Бюро по труда“ безработни лица с трайни увреждания, или преминали успешно курс на лечение за зависимост към наркотични вещества лица в трудоспособна възраст, като предпоставка за преодоляване на социалната им изолация и за пълноценното им интегриране в обществото.

По програмата ще бъде осигурена субсидирана заетост до 24 месеца.

Финансовият ресурс на програмата е 8 682 369 лв.

4. Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Програмата ще осигури заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда. Целта на програмата е продължително безработните лица да бъдат включени в обучения, водещи до повишаване на техните знания и квалификация. Чрез програмата ще се осигури субсидирана заетост на 2 548 лица, на пълно или непълно работно време, за срок до 12 месеца, в частния и публичния сектор.

Финансовият ресурс на програмата е 8 741 935 лв.

II. Национални проекти за заетост

1. Проект „Стъпка напред“

Обучение по ключова компетентност и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач-консултант“, „Оператор на компютър“, „Заварчик“, „Работник в хранително-вкусовата промишленост“, „Шивач“, „Оператор в дървообработването“, „Електромонтьор“, „Работник в озеленяването“, „Администратор в хотелиерството“, „Камериер“, „Готвач“, „Сервитьор-барман“, „Стругар“, „Шлосер“, „Работник в обувно и кожено галантерийно производство“, „Офис-секретар“, „Касиер“ и „Работник в заведения за хранене и развлечения“.

В обучение по проекта ще бъдат включени 1845 безработни лица. Предвижда се осигуряване на заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (738 лица), като за 5% от включените в обучение лица (92 лица) - субсидирана заетост, а за 35% от включените в обучение лица (646 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 189 460 лв.

2. Проект „Квалифицирани кадри за бизнеса“

По проекта се предвижда обучение на 1755 безработни лица, което ще бъде проведено по ключова компетентност и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач - консултант“, „Финансист“, „Озеленител“, „Администратор в хотелиерството“, „Охранител“, „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Програмист“, „Маникюрист - педикюрист“, „Козметик“, „Помощник пътен строител“, „Готвач“, „Строител“, специалности „“Мазилки и шпакловки“ и „Външни облицовки и настилки“, „Сервитьор-барман“, „Водач на МПС за обществен транспорт“, „Оператор на компютър“, „Работник в производството на облекла“, „Камериер“, „Работник в озеленяването“; „Шивач“.

По проекта е осигурена заетост за професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (702 лица), като за 8,4% от включените в обучение лица (147 лица) ще бъде осигурена субсидирана заетост, а за 31,6% от включените в обучение лица (555 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 030 340 лв.

3. Проект „Крос“

Целта на проекта е да бъде увеличен потенциалът за развитие на бизнеса чрез осигуряване на качествена работна сила и увеличаване на заетостта на търсещите работа лица, включително от неравнопоставените групи на пазара на труда (безработни младежи на възраст до 29 години; продължително безработни лица; безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професия, без квалификация, с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица).

Чрез проекта ще се проведе обучение на 944 безработни лица по ключова компетентност и по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Камериер“, „Портиер-пиколо“, „Оператор на компютър“, „Продавач - консултант“, „Финансист“, „Строител“, специалности „Мазилки и шпакловки“ и „Бояджийски работи“, „Озеленител“.

По проекта ще бъде осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (378 лица), като за 5,9% от включените в обучение лица (56 лица) - субсидирана заетост, а за 34,1% от включените в обучение лица (322 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 1 136 284 лв.

4.?? Проект „Шанс за работа - 2017“

Целта на проекта да подпомогне прехода от безработица към заетост и да повиши заетостта на безработни лица в неравностойно положение на пазара на труда чрез предоставяне на обучения на работното място за придобиване на знания и умения.

В обученията ще бъдат включени безработни младежи на възраст до 29 години без квалификация и безработни лица над 50-годишна възраст; безработни лица без професия, без квалификация, с ниско образование; с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация; с ромски произход; безработни лица на социално подпомагане. По проекта се предвижда обучение по ключова компетентност и по част от професия или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Работник в озеленяването“, „Помощник-възпитател“, „Болногледач“ ще бъдат включени 1590 безработни лица.

В проекта е осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (636 лица), като за 10% от включените в обучение лица (159 лица) - субсидирана заетост, а за 30% от включените в обучение лица (477 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 2 030 640 лв.

5. Проект „Хоризонти 2“

В проекта са заложени обучение по ключови компетентности и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Сътрудник в малък и среден бизнес“, „Касиер“, „Камериер“, „Помощник в строителството“, „Работник в заведенията за хранене и развлечения“, „Работник в озеленяването“, „Оператор на компютър“, „Администратор в хотелиерството“, „Готвач“, „Продавач - консултант“, „Сервитьор-барман“, „“Хлебар - сладкар“, „Сътрудник в бизнес услуги“, „Озеленител“, „Болногледач“, „Охранител“, „Шивач“ на 1 496 безработни лица.

Ще бъде осигурена заетост по професиите, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца на 40% от включените в обучение лица (599 лица), като за 10% от включените в обучение лица (150 лица) - субсидирана заетост, а за 30% от включените в обучение лица (449 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 1 850 946 лв.

6. Проект „Нова перспектива ІІ“

По проекта ще бъде организирано обучение по ключови компетентности и по част от професия, или за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професии от СППОО - „Продавач - консултант“, „Касиер“, „Камериер“, „Оператор на компютър“, „Шивач“, „Работник в озеленяването“, в рамките на проекта ще бъдат включени 579 безработни лица.

Ще бъде осигурена заетост по професии, по които е организирано обучение, за период не по-малък от 3 месеца, на 40% от включените в обучение лица (232 лица), като за 5% от включените в обучение лица (29 лица) - субсидирана заетост, а за 35% от включените в обучение лица (203 лица) - несубсидирана заетост.

Финансовият ресурс на проекта е 687 384 лв.

III. Мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта

В Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) са предвидени конкретни мерки в подкрепа на работодателите, наемащи безработни лица. По-голямата част от мерките осигуряват трудовото възнаграждение на заетото лице и осигуровки за сметка на работодателя за период от 6 месеца, а някои от тях - до 24 месеца.

А. Мерки, подкрепящи наемането на работа на безработни лица до 29-годишна възраст:

 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 36, ал. 1 ЗНЗ). Предвижда се заетост на 1296 безработни до 9 месеца, с общ бюджет 3 111 846 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-годишна възраст с трайни увреждания, включително военноинвалиди, както и младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си (чл. 36, ал. 2 ЗНЗ). Заетост ще се осигури на 42 безработни до 9 месеца, с общ бюджет 100 436 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време безработни младежи до 29-годишна възраст, с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца (чл. 36а ЗНЗ). Предвидена е заетост на 102 безработни лица до 6 месеца, с общ бюджет 120 344 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване на безработни лица до 29-годишна възраст (чл. 41 ЗНЗ). Предвидена е заетост на 80 безработни лица до 6 месеца, с общ бюджет 110 309 лв.
 • Насърчаване наемането на безработни младежи с основно и по-ниско образование и без квалификация, за чиракуване под ръководството на наставник (чл. 41а ЗНЗ). Заетите по тази мярка ще бъдат 125 безработни младежи и 108 наставника. Финансовият ресурс е 181 998 лв. за младежите и 64 915 лв. за наставниците.

Б. Насърчаване на безработни лица за наемане на работа извън границите на населеното място:

 • На безработни лица, насочени от Дирекциите „Бюро по труда“ към определен работодател и наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене до 12 месеца ще се изплащат транспортните разходи за ежедневни пътувания до местоработата и обратно (чл. 42, ал. 2 ЗНЗ). Финансовият ресурс на тази мярка е 30 000 лв.
 • Насърчаване на безработни лица, включително младежи от специализирани институции или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили образованието си, за наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес. По тази мярка ще се предоставят средства за такси за детски ясли/градини, наем на жилище, както и такси за използване на интернет, общо до 200 лв. Средствата са за 400 безработни лица, за които ще бъде осигурена заетост до 12 месеца, с общ бюджет 480 000 лв.(чл. 42, ал. 3 ЗНЗ).

В. Насърчаване на предприемачеството:

 • Насърчаване на предприемачеството и осигуряване на заетост на 30 лица, с финансов ресурс 47 600 лв. (чл. 47 ал. 1 и чл. 47, ал. 4, чл. 48 ЗНЗ):

- по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ - на безработни лица с право на парично обезщетение за безработица;
- по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ - на лица, сключили договор по реда на чл. 47 ЗНЗ за започване на стопанска дейност и осигурили заетост на друг безработен член от семейството без право на парично обезщетение за безработица.

 • Насърчаване на безработни лица да започнат самостоятелна стопанска дейност, като създадат микропредприятия (чл. 49 ал. 1 ЗНЗ). Кандидатстването става на базата на разработен и одобрен бизнес проект на безработното лице. Включени в мярката ще бъдат 71 безработни, с бюджет 137 489 лв.
 • Насърчаване на работодатели - микропредприятия, да разкриват работни места, като се субсидират първите
  5 разкрити работни места (чл. 50 ЗНЗ). Предвижда се осигурена заетост на 592 безработни до 9 месеца. Финансовият ресурс на тази мярка е 1 518 254 лв.

Г. Други мерки, подкрепящи разкриване на работни места:

 • Предоставяне на суми за подкрепена заетост за безработни с трайни увреждания, или от други групи в неравностойно положение (чл. 43а ЗНЗ). Осигуряване на заетост на 300 новонаети безработни лица, за не повече от
  12 месеца, с общ бюджет 90 000 лв.
 • Безработни лица, придобили през последните 24 месеца квалификация по професия или по част от професия, изисквана за заеманата длъжност, и без трудов стаж по тази професия (чл. 46 ЗНЗ). Предвижда работодателите да разкриват работни места за стажуване на 76 безработни лица, със заетост до 6 месеца. Финансовият ресурс е
  86 890 лв.
 • Насърчаване разкриването на работни места за обучение чрез работа (дуална система на обучение) за 59 безработни лица (чл. 46а ЗНЗ). Осигуряване на обучение и заетост до 36 месеца. Финансовият ресурс за 2017 г. е 160 657 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца, или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост от 3 до 12 месеца на 100 безработни лица. Финансовият ресурс е 248 400 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост от 3 до 12 месеца на 100 безработни лица. Финансовият ресурс е 370 800 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни увреждания на пълно или непълно работно време (чл. 52 ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост до 6 месеца на 265 безработни лица. Финансовият ресурс е 432 892 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на работа самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки), с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост до 6 месеца на 326 новонаети безработни лица. Финансовият ресурс е 497 980 лв.
 • Насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица над 55-годишна възраст (чл. 55а ЗНЗ). Предвижда се осигуряване на заетост до 6 месеца на 760 безработни лица, с общ бюджет 1 013 209 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за чиракуване (чл. 55г ЗНЗ). Осигуряване на заетост на 110 безработни лица с основно или по-ниско образование и без квалификация до 6 месеца. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение за 103 наставника за безработните лица до 12 месеца. Предвиденият финансов ресурс за безработните е 180 230 лв., а за наставници - 69 094 лв.
 • Насърчаване на работодателите да разкриват „зелени работни места“ и да наемат на работа безработни лица (чл. 55д ЗНЗ). По тази мярка ще бъде осигурена заетост до 6 месеца на 189 безработни лица, а за наетите на длъжности с трета степен на професионална квалификация, или висше образование - до 8 месеца. Финансовият ресурс е 343 705 лв.

Трудови възнаграждения

А. Месечното трудово възнаграждение на безработните лица, включени в програми и мерки съгласно ЗНЗ е 460 лв., при пълен работен ден.

Изключения за трудовото възнаграждение на включените лица, има в следните програми, проекти и мерки:
1.
Средства за наставник - 180 лв.
2. Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания - 500 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование.
3. Насърчителни мерки, съгласно чл. 36, 41, 41а, 46, 50, 52,, 53а, 55, 55а, 55г, 55в и 55д ЗНЗ - 300 лв.
4. Насърчителни мерки, съгласно чл. 36, , 52, 53а и 55а ЗНЗ - 380 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011г., е определено като завършена степен на висше образование.
5. Насърчителна мярка, съгласно чл. 46а ЗНЗ - 200 лв.
6. Насърчителна мярка, съгласно чл. 42, ал. 3 ЗНЗ - 200 лв.

Б. Почасово трудово възнаграждение на лицата, включени в определени програми и мерки, съгласно ЗНЗ - 2,78 лв., 3,02 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование, по Национална програма „Помощ за пенсиониране“ и Национална програма за обучение и заетост на хора с трайни увреждания:
1. Насърчителни мерки съгласно чл. 36а, 41а, 52, 53а и 55г ЗНЗ - 1,81 лв.
2. Насърчителни мерки съгласно чл. 36а, 52, и 53а ЗНЗ - 2,30 лв. за наетите лица с висше образование на длъжности, за заемането на които минималното образователно и квалификационно ниво, съгласно НКПД, 2011 г., е определено като завършена степен на висше образование.

В. Допълнителни възнаграждения по минимални размери, установени в Кодекса на труда и в нормативните актове по неговото прилагане - за конкретните случаи.

Г. Дължими вноски за сметка на работодателя за фонд „Пенсии“, фонд „Трудова злополука и професионална болест“, фонд „Общо заболяване и майчинство“, фонд „Безработица“ върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение, или неначисленото брутно трудово възнаграждение.

Обучение

Обучение на възрастни - за едно лице:

1. На безработни лица и лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“:

 • обучение за придобиване на първа степен на професионална квалификация (300 учебни часа) - максимален размер 600 лв.;
 • обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация (660 учебни часа) - максимален размер 1200 лв.;
 • обучение за придобиване на трета степен на професионална квалификация (960 учебни часа) - максимален размер 1800 лв.;
 • обучение за придобиване на квалификация по част от професията - максимален размер 600 лв. при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове.

За придобиване на компетентност „Обществени и граждански компетентности“ (30 учебни часа) - максималният размер е 140 лЗа придобиване на ключова компетентност „Инициативност и предприемачество“ (30 учебни часа) - максималният размер е 140 лв.

За включените безработни лица в обучение за придобиване на ключова компетентност „Общуване на чужд език-български език“ (180 учебни часа) - максималният размер е 450 лв.

На включените в обучение безработни лица за срока на обучението се осигурява групова рискова застраховка - за конкретните случаи.

2. Обучение на заети лица:

 • обучение за придобиване на професионална квалификация - максимален размер 300 лв.;
 • обучение за придобиване на квалификация по част от професията - максимален размер 600 лв. при 300 учебни часа, пропорционално на учебните часове;
 • обучение за придобиване на „Обществени и граждански компетентности“ (30 учебни часа) - максимален размер 70 лв.;
 • обучение за придобиване на ключова компетентност „Инициативност и предприемачество“ (30 учебни часа) - максимален размер70 лв.

Обучение на обучаващи - до 200 лв., при не по-малко от 40 учебни часа за едно лице.

3. Професионално ориентиране - 50 лв. за едно лице.

Други плащания

А. Стипендия, транспортни и квартирни разходи на безработните лица, участващите в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или обучение по ключови компетентности, осигурени за времето на обучение, както следва:
1. стипендия - 8 лв. на присъствен ден;
2. ежедневни транспортни разходи - изплащат се по тарифата на най-евтиния транспорт от населеното място, в което живее лицето, до населеното място, в което се провежда обучението и обратно, съобразено с графика на обучението, когато ежедневните транспортни разходи са по-ниски от ежедневните квартирни разходи - максимална сума 10 лв. на ден;
3. транспортни разходи за посещение (отиване и връщане) на населеното място по постоянно местоживеене един път в месеца, когато обучението е с продължителност над 1 месец - до 60 лв. на човек ежемесечно;
4. квартирни разходи - 35 лв. на ден (максимален размер).

Б. Средства за насърчаване на териториалната мобилност:

1. На безработни лица:

 • за ежедневни транспортни разходи от и до месторабота - до 50% от действително направените разходи;
 • за транспортни разходи за представяне пред работодател - до 20% от трудовото възнаграждение за субсидирана заетост (до 92 лв.).

2. На наети лица - за действително направени транспортни разходи за ежедневно придвижване до местоработата и обратно на работниците и служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота - до 100 лв. месечно на едно и също наето лице.

В. Лихви по кредити, отпуснати по гаранционни схеми, за кредитиране на лица с увреждания, при развиване на стопанска дейност и разкриване на нови работни места - 10 %.

Г. Средства за квалификация под формата на кредит по предмета на стопанска дейност и/или нейното управление по одобрения бизнес проект по чл. 47, ал. 1 ЗНЗ - 1 000 лв. максимален размер. При успешно завършване на обучението се опрощава 1/2 от ползвания кредит.

Д. Допълнителни средства за наемане на друго безработно лице от семейството, без право на парично обезщетение по чл. 47, ал. 4 ЗНЗ - четирикратният размер на субсидираната сума за трудово възнаграждение - 1840 лв.

Е. Допълнителни средства за обучение за придобиване на професионална квалификация по предмета на дейност и/или нейното управление по кредитирания бизнес проект на лицата по чл. 49 ЗНЗ - 300 лв.

Ж. Средства за започване на самостоятелна стопанска дейност от безработни лица, регистрирали микропредприятие по Закона за малките и средните предприятия (по одобрен от териториалното поделение на Агенцията по заетостта бизнес проект) - (чл. 30а, ал. 1, т. 16) - до 2500 лв. съгласно одобрения бизнес проект.

З. Допълнителни месечни суми (чл. 30а, ал. 1, т. 21 ЗНЗ) за фонд „Пенсии“, ДЗПО и НЗОК - върху минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, съгласно Закона за бюджета за ДОО, за срок не повече от 12 месеца.

И. Разходи за ползвани външни консултантски услуги и съпътстващи услуги от лицата по чл. 47, ал. 1 и чл. 49 ЗНЗ с номенклатура и лимити на средствата, определени съгласно ППЗНЗ - до 500 лв.

Атанаска ТОДОРОВА, главен експерт в отдел „Пазар на труда“ на КНСБ