Меню

Инструкциите за безопасност при работа са съществена част от системата за управление по здраве и безопасност и образуват мост между декларирания ангажимент от ръководството на предприятието и конкретните указания за изпълнението на задачите.

С инструкциите по безопасност и здраве при работа се установяват изисквания при изпълнение на вид работа в производствените помещения на територията на предприятието, на строителната площадка и на всички места, където се извършва дейност или се изпълняват служебни задължения, и представляват превантивна мярка за намаляване на риска от злополуки.

Основната цел на инструкциите за безопасна работа е да се определят минималните мерки за безопасност и здраве, и изискванията за съответния вид дейност или работа с работно оборудване (машина, съоръжение или уред), за да се гарантира безопасността на всички работещи, които могат да бъдат засегнати от тези дейности.

Колкото по-дълги и по-сложно са написани инструкциите, по-малко е вероятността да бъдат прочетени и следователно по-малко вероятно е да бъдат предприети изискваните действия. Препоръчвам да се спазват няколко основни правила при писането на инструкция за безопасна работа:

 • Не засягайте въпроси, които не са свързани с темата на инструкцията, съсредоточете се върху важните неща, които трябва да се изпълнят, и разработете схема, за да не се пропуснат мерки за безопасност и здраве.
 • Направете си общ модел с последователността на развитие на инструкцията, въпросите, на които следва да се дадат указания за безопасна работа. Когато този модел се утвърди като модел за инструкции на предприятието, се увеличава вероятността те да бъдат по-лесно използвани и възприемани.

Този модел не бива да противоречи на българското законодателство и следва да се отразяват нормативните изисквания за включване в съдържанието на:
1. условията за използване на работното оборудване;
2. предвидимите ненормални ситуации;

3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване (чл. 166, ал. 3 на Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване).

 • При разработване на инструкцията използвайте ясен език, който ще бъде разбран от хората, за които е предназначена. Избягвайте съкращенията или дългите неразбираеми думи, които биха затруднили разчитането. В случай че за дейността има определени норми, то задължително те трябва да са отбелязани в текста.
 • Не правете инструкция, по-дълга от три страници. Инструкцията е указание за действие и очакваното поведение на изпълнителя при опасности, които има на работното място. По-късият текст дава възможност за фокусиране върху правилното поведение. Когато една инструкция придобива опасно голямо съдържание, помислете дали не е възможно да се направят две по-малки инструкции, като дейността се раздели на специфични аспекти.

Добра практика е, когато паралелно с разработването на инструкцията за безопасна работа се разработва и информационен лист като извадка с най-важните указания. Информационните листове са кратки (не повече от една страница), на тях може да има подходящи, насочващи изображения или снимки и създават удобство за поставяне на работното място и трайното им съхраняване.

Предлаганият модел на инструкция за безопасна работа е примерен и може да бъде разширен или съкратен, съобразявайки се със специфичните дейности и вътрешни правила за безопасност и здраве при работа в предприятието:

МОДЕЛ
на инструкция за безопасна работа

Стъпки

За какво е указанието

1.

Изисквания към персонала за осигуряване на безопасна работа

 • правоспособност;
 • квалификация;
 • възраст;
 • обучение по безопасност и здраве;
 • инструктаж по безопасност и здраве при работа;
 • закрила.

2.

Изисквания към работното облекло, личните предпазни средства и колективните защитни средства

 • работно облекло (цвят, материя, емблема);
 • работно облекло (високи температури; влажна среда, химически вещества, работа на открито и др.);
 • лични предпазни средства за защита на очи, слух, крайници, глава, тяло;
 • колективни защитни средства - защитни паравани, килимчета, щанги, предупредителни инсталации, блокировки, сигнали и др., необходимост, състояние, изправност.

3.

Изисквания за безопасна работа на работното място и условията на работното помещение, работната площадка

 • разстояние между машини;
 • поддържане на проходи;
 • поддържане на работна зона;
 • съхраняване, складиране на материали, суровини, готова продукция;
 • оборудване с аптечка;
 • оборудване с пожарни средства (носими,
   
 • стационарни, указване и поддръжка);
 • вентилационни системи.

4.

Изисквания за безопасна работа с машини, съоръжения, уреди, инсталации, поточни линии, транспортна техника

 • технически изисквания за изправност;
 • условия за използване;
 • механобезопасност;
 • електробезопасност;
 • радиационна и взривобезопасност;
 • защитни приспособления, съоръжения;
 • измервателни, контролни уреди;
 • периодичност на инспекциите.

5.

Специфични изисквания към работното оборудване и работното място

 • риск, процедури, наряди, разрешения;
 • опасни части и зони;
 • високи температури и горещи повърхности;
 • стълби, скелета, въжета;
 • опасни материали (химични вещества, експлозивни, запалими вещества);
   
 • съоръжения с повишена опасност, надзор.

6.

Какво трябва да правим за изпълнение на дейността

 • организация, последователност (преди започване, по време и при завършване на работа);
 • проверки на конкретната машина;
 • действия (включване, изключване) за опазване на работещите;
   
 • знаци, сигнали по безопасност (светлинни, звукови, вербални).

7.

Какво не трябва да правим при изпълнение на дейността

 • условия за недопускане на работа с машина, уред, инсталация, съоръжение;
 • условия за недопускане при опасна работна среда;
 • ограничителни стойности на факторите на работната среда;
 • при силно токсични, отровни и радиоактивни материали.

8.

Обслужване и поддръжка

 • персонал;
 • специфично обучение;
 • периодичност;
 • организация и мерки за защита;
 • източници на захранване;
 • работа с ръчни инструменти.

9.

Действия при аварийна ситуация

 • при констатирана неизправност;
 • при повреда или авария;
 • при инцидент или злополука;
 • при наводнение, свличане на земна маса и др.;
 • изисквания за аварийни изходи, знаци, проходи.

10.

Мерки за оказване на първа долекарска помощ

 • проведено обучение;
 • първа помощ при счупване, удар, ухапване, задушаване и др.

11.

Права, задължения, отговорности на лицата, които управляват дейността

 • бригадир;
 • отговорник обект;
 • технически ръководител;
 • началник цех;
 • управител.

Съществува практика, в която структурирането на съдържанието на инструкцията е:

 1. Общи изисквания по здраве и безопасност при работа.
 2. Изисквания за безопасност преди започване на работа.
 3. Изисквания за безопасност по време на работа.
 4. Изисквания за безопасност при аварийни ситуации.
 5. Изисквания за безопасност след завършване на работа.

Инструкциите по безопасност и здраве могат да бъдат:

 • за длъжност - електротехник, бояджия, продавач-консултант, дърводелец, златар, санитар, докер, миньор…;
 • за вид работа, дейност - работа на височина, монтажни работи, производство на хляб, производство на мебели, добив на въглища, селско стопанство, ремонтна дейност, работа в лаборатория…;
 • за машина, съоръжение - струг, гатер, преса, валяк, челен товарач, транспортна лента…;
 • опасно вещество, смес, газ - греси, масла, арсен, пестициди, киселини, лесно запалими течности…;
 • за уред - електрическа ножица, електрическа печка, ютия, ръчна шлифовъчна машина, ръчни инструменти…

При разработването на инструкциите за безопасна работа следва да се използват данни от технологичните паспорти на машините и съоръженията, характера на производството, технологичния процес, наблюдението на работното място. Те могат да бъдат допълвани с други форми на правила, които произтичат от анализа на рисковите фактори при изпълнение на определена дейност, която не е характерна за основното производство, или има временен характер. Но целта е да се посочат ясно стъпките, които ще се следват и които са гаранция за опазване живота и здравето на работещите.

Разработването на инструкциите за безопасна работа може да бъде възложено на длъжностното лице по безопасност и здраве, или на други специалисти от предприятието, на службата по трудова медицина или външен експерт. Но задължение на работодателя е да предостави на работниците писмени инструкции за безопасен труд, да ги постави на подходящи места и да ги използва при провеждане на инструктажите по безопасност и здраве при работа (чл. 4, ал. 3, т. 10 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд; чл. 166, ал. 1 от Наредба № 7 от 1999 г.; чл. 16, т. 1, б. „в“ от Наредба № 2 от 2004 г. и др.). Периодично трябва да се правят проверки на инструкциите и да се предприемат коригиращи действия. Препоръчително е при длъжностното лице по здраве и безопасност при работа да се води регистър с дата на издаване и съответни корекции, и да се съхранява пълен комплект от инструкциите за всички професии и дейности в предприятието.

Работодателят утвърждава инструкциите за безопасна работа (чл. 13, ал. 5 от Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ; чл. 21 от Наредба № 2 от 2004 г.; чл. 3, ал. 3 от Правилника за БЗР в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи; чл. 67 от Правилника по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и др.) и те стават задължителни за изпълнение. Задължение на работниците е да спазват изискванията на дадените от работодателя инструкции, за да запазят своя, както и на другите работници живот и здраве, и да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали, транспортните средства и другото работно оборудване (чл. 33 и 34 ЗЗБУТ).

Работодателят трябва да създаде организация тези инструкции да достигнат до работещите и те да са информирани за изискванията за осигуряване на безопасно изпълнение на дейността. Всеки работодател определя формата на предоставяне на инструкциите. Те могат да бъдат раздавани на всеки работник при постъпване на работа, при провеждане на обучение или инструктажи, във вид на брошура, ръководство, или да им бъдат прочетени и разяснени срещу подпис. Неспазването на тези изисквания следва да се разглежда като нарушение на трудовата дисциплина.

Инж. Мария ХАСЪМСКА

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...