Меню

Обн. ДВ. бр. 94 от 4.12.2015 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

  1. Обявява 4 март (петък) за почивен ден, а 12 март (събота) за работен ден.
  2. Обявява 23 май (понеделник) за почивен ден, а 14 май (събота) за работен ден.
  3. Обявява 5 септември (понеделник) за почивен ден, а 10 септември (събота) за работен ден.
  4. Обявява 23 септември (петък) за почивен ден, а 17 септември (събота) за работен ден.