Sidebar

Меню

Коментар

През текущата 2015 година Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (НДКЧ) претърпя няколко промени. Те ще бъдат предмет на разглеждане в настоящия коментар.

1. Първото изменение и допълнение е извършено с Постановление № 119 от 14.05.2015 г. (ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г., в сила от 19.05.2015 г.). Чрез него се разширява приложното поле на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, като се регламентират условията за командироване на служител, който да изпълнява функциите на постоянен представител на Народното събрание на Република България в Европейския парламент.
Промяната е инициирана от председателя на Народното събрание на Република България и е внесена за разглеждане в Министерския съвет от министъра на външните работи на страната. Целта й е да уреди условия за прилагане изискванията на договора от Лисабон, който засилва ролята на Европейския и националните парламенти в процеса на ефективна евроинтеграция, като признава значението на сътрудничеството между тези органи.
Изпълняването на функции по осигуряването на взаимодействието на Народното събрание с Европейския парламент налага регламентиране на условията, при които ще бъде командирован постоянният представител на Народното събрание.
Преди всичко е разширен обхватът на НДКЧ, като в чл. 1 е добавена и фигурата на „постоянен представител на Народното събрание в Европейския парламент“, наред с останалите категории лица, които подлежат на дългосрочно командироване в чужбина по смисъла на НДКЧ.
Разширяването на обхвата на подзаконовия нормативен акт включва и изменение на Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 НДКЧ, регламентиращ определянето на командировъчните пари от базисен размер за съответната държава съгласно Приложение № 1, в зависимост от характера на възлаганите задачи и категорията съгласно Приложение № 2. С оглед значението на възложените функции длъжността на постоянен представител на Народното събрание на Република България е отразена в ред № 1 на Таблицата за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата.
В НДКЧ е създаден нов раздел V, който прецизира реда за командироване и условията, които се прилагат по отношение на постоянния представител на Народното събрание на Република България. По смисъла на новия чл. 52 НДКЧ представителят на Народното събрание на Република България към Европейския парламент се командирова от председателя на Народното събрание на Република България при условията и по реда на глава втора от НДКЧ. Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно Приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.
Статутът, организацията, финансирането и контрола на дейността на постоянния представител на Народното събрание следва да бъдат уредени в правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.

2. Втората промяна в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина беше извършена с Постановление № 129 от 27 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 40 от 02.06.2015 г., в сила от 02.06.2015 г.). С цитираното ПМС № 129 от 27 май 2015 г. са изменени и допълнени няколко нормативни актове в областта на отбраната и сигурността на страната, като се засяга дългосрочното командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната и подчинените му структури.
Основните изменения и допълнения са извършени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г. в изпълнение на чл. 134, ал. 5 и чл. 290б, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), с който се регламентират условията и редът за заемане на длъжностите от военнослужещите по чл. 134, ал. 2 и 3 ЗОВСРБ, както и условията и редът за командироване на цивилните служители по чл. 290б, ал. 1 ЗОВСРБ, както следва:

  • създадена е по-детайла уредба на изпълнението на военната служба извън територията на страната в състава на български или многонационални формирования при участие в операции и мисии. Разписани са условията, на които следва да отговарят военнослужещите, за да участват в операции или мисии;
  • определени са условията и редът за изпълнение на военна служба и за командироване на цивилни служители извън територията на страната в задгранични представителства на Република България. Регламентирано е извършването на подбор на военнослужещи и на цивилни служители за заемане на посочените длъжности чрез конкурс или по мотивирано предложение;
  • регламентиран е подборът на военнослужещи и цивилни служители за заемане на длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, който следва да се извършва чрез конкурс или по мотивирано предложение, като е създадена детайлна уредба относно условията за участие в конкурса, както и етапите и редът за провеждането му;
  • създадена е регламентация на правоотношенията, свързани с изпълнение на военна служба в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и командироването на цивилни служители на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи.

С оглед на посочените по-горе изменения и допълнения в ППЗОВСРБ, касаещи условията и реда за заемане, респективно командироване на длъжности в международни организации или други международни инициативи извън територията на страната, са извършени и съответните изменения и допълнения в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, регламентиращи финансовите условия за командироването.
Обхватът на НДКЧ е прецизиран в чл. 1,
посредством стесняването му, като за дългосрочното командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, в цитираната наредба са регламентирани само финансовите условия, доколкото цялостният ред за командироване е преуреден в ППЗОВСРБ, както беше посочено по-горе.
Съгласно регламентирания в чл. 1 обхват на НДКЧ е променено и заглавието на раздел I от глава трета „Финансови условия при дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната“.
В съответствие с измененията и допълненията на ППЗОВСРБ, напълно са отменени текстовете на чл. 27-29 НДКЧ, касаещи реда за командироване и статута зад граница на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
В чл. 30 НДКЧ е прецизиран обхватът на лицата, които за срока на командировката получават освен възнаграждението си по правоотношението по изпълнение на военна служба, служебно или по трудово правоотношение и командировъчни пари във валута,
а именно военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Създадена е нова ал. 4 на чл. 3 НДКЧ, в която изрично е регламентирано, че Министерството на отбраната не изплаща командировъчните пари, ако те се поемат от международната организация или международната инициатива.
Сумите, които се изплащат за срока на командировката, са посочени в чл. 31, като от ал. 1 е отпаднало изричното посочване, че това става от определен финансов орган на Министерството на отбраната. Прецизирани са и текстовете на чл. 32-34 НДКЧ относно заплащането на командировъчни пари при пътуване по служба в приемащата държава извън населеното място, където се изпълнява длъжността в международната организация или международната инициатива, и при пътуване по служба в трета държава; относно задължението на изпращащата администрация да сключва за своя сметка в полза на военнослужещите и цивилните служители договори за застраховки срещу злополука, военен риск и/или други съответни на конкретния случай рискове; както и относно задължението на Министерството на отбраната да осигурява средствата за финансово осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, дългосрочно командировани в международни организации или други международни инициативи.

Ина АХМЕДОВА, юрисконсулт

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит