Меню

Коментар

През текущата 2015 година Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина (НДКЧ) претърпя няколко промени. Те ще бъдат предмет на разглеждане в настоящия коментар.

1. Първото изменение и допълнение е извършено с Постановление № 119 от 14.05.2015 г. (ДВ, бр. 36 от 19.05.2015 г., в сила от 19.05.2015 г.). Чрез него се разширява приложното поле на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, като се регламентират условията за командироване на служител, който да изпълнява функциите на постоянен представител на Народното събрание на Република България в Европейския парламент.
Промяната е инициирана от председателя на Народното събрание на Република България и е внесена за разглеждане в Министерския съвет от министъра на външните работи на страната. Целта й е да уреди условия за прилагане изискванията на договора от Лисабон, който засилва ролята на Европейския и националните парламенти в процеса на ефективна евроинтеграция, като признава значението на сътрудничеството между тези органи.
Изпълняването на функции по осигуряването на взаимодействието на Народното събрание с Европейския парламент налага регламентиране на условията, при които ще бъде командирован постоянният представител на Народното събрание.
Преди всичко е разширен обхватът на НДКЧ, като в чл. 1 е добавена и фигурата на „постоянен представител на Народното събрание в Европейския парламент“, наред с останалите категории лица, които подлежат на дългосрочно командироване в чужбина по смисъла на НДКЧ.
Разширяването на обхвата на подзаконовия нормативен акт включва и изменение на Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1 НДКЧ, регламентиращ определянето на командировъчните пари от базисен размер за съответната държава съгласно Приложение № 1, в зависимост от характера на възлаганите задачи и категорията съгласно Приложение № 2. С оглед значението на възложените функции длъжността на постоянен представител на Народното събрание на Република България е отразена в ред № 1 на Таблицата за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в чужбина при условията и по реда на наредбата.
В НДКЧ е създаден нов раздел V, който прецизира реда за командироване и условията, които се прилагат по отношение на постоянния представител на Народното събрание на Република България. По смисъла на новия чл. 52 НДКЧ представителят на Народното събрание на Република България към Европейския парламент се командирова от председателя на Народното събрание на Република България при условията и по реда на глава втора от НДКЧ. Командировъчните пари се определят по базисен размер съгласно Приложение № 1 и съобразно длъжността съгласно Приложение № 2 към чл. 15, ал. 1, и се изплащат при условията и по реда на чл. 16.
Статутът, организацията, финансирането и контрола на дейността на постоянния представител на Народното събрание следва да бъдат уредени в правила, утвърдени от председателя на Народното събрание.

2. Втората промяна в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина беше извършена с Постановление № 129 от 27 май 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 40 от 02.06.2015 г., в сила от 02.06.2015 г.). С цитираното ПМС № 129 от 27 май 2015 г. са изменени и допълнени няколко нормативни актове в областта на отбраната и сигурността на страната, като се засяга дългосрочното командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната и подчинените му структури.
Основните изменения и допълнения са извършени в Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ), приет с ПМС № 46 от 2010 г. в изпълнение на чл. 134, ал. 5 и чл. 290б, ал. 5 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), с който се регламентират условията и редът за заемане на длъжностите от военнослужещите по чл. 134, ал. 2 и 3 ЗОВСРБ, както и условията и редът за командироване на цивилните служители по чл. 290б, ал. 1 ЗОВСРБ, както следва:

  • създадена е по-детайла уредба на изпълнението на военната служба извън територията на страната в състава на български или многонационални формирования при участие в операции и мисии. Разписани са условията, на които следва да отговарят военнослужещите, за да участват в операции или мисии;
  • определени са условията и редът за изпълнение на военна служба и за командироване на цивилни служители извън територията на страната в задгранични представителства на Република България. Регламентирано е извършването на подбор на военнослужещи и на цивилни служители за заемане на посочените длъжности чрез конкурс или по мотивирано предложение;
  • регламентиран е подборът на военнослужещи и цивилни служители за заемане на длъжности в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, който следва да се извършва чрез конкурс или по мотивирано предложение, като е създадена детайлна уредба относно условията за участие в конкурса, както и етапите и редът за провеждането му;
  • създадена е регламентация на правоотношенията, свързани с изпълнение на военна служба в състава на многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната, както и командироването на цивилни служители на територията на страната в международни организации или в други международни инициативи.

С оглед на посочените по-горе изменения и допълнения в ППЗОВСРБ, касаещи условията и реда за заемане, респективно командироване на длъжности в международни организации или други международни инициативи извън територията на страната, са извършени и съответните изменения и допълнения в Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, регламентиращи финансовите условия за командироването.
Обхватът на НДКЧ е прецизиран в чл. 1,
посредством стесняването му, като за дългосрочното командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната, в цитираната наредба са регламентирани само финансовите условия, доколкото цялостният ред за командироване е преуреден в ППЗОВСРБ, както беше посочено по-горе.
Съгласно регламентирания в чл. 1 обхват на НДКЧ е променено и заглавието на раздел I от глава трета „Финансови условия при дългосрочно командироване на военнослужещи и на цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициативи извън територията на страната“.
В съответствие с измененията и допълненията на ППЗОВСРБ, напълно са отменени текстовете на чл. 27-29 НДКЧ, касаещи реда за командироване и статута зад граница на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната.
В чл. 30 НДКЧ е прецизиран обхватът на лицата, които за срока на командировката получават освен възнаграждението си по правоотношението по изпълнение на военна служба, служебно или по трудово правоотношение и командировъчни пари във валута,
а именно военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.
Създадена е нова ал. 4 на чл. 3 НДКЧ, в която изрично е регламентирано, че Министерството на отбраната не изплаща командировъчните пари, ако те се поемат от международната организация или международната инициатива.
Сумите, които се изплащат за срока на командировката, са посочени в чл. 31, като от ал. 1 е отпаднало изричното посочване, че това става от определен финансов орган на Министерството на отбраната. Прецизирани са и текстовете на чл. 32-34 НДКЧ относно заплащането на командировъчни пари при пътуване по служба в приемащата държава извън населеното място, където се изпълнява длъжността в международната организация или международната инициатива, и при пътуване по служба в трета държава; относно задължението на изпращащата администрация да сключва за своя сметка в полза на военнослужещите и цивилните служители договори за застраховки срещу злополука, военен риск и/или други съответни на конкретния случай рискове; както и относно задължението на Министерството на отбраната да осигурява средствата за финансово осигуряване на военнослужещите и цивилните служители, дългосрочно командировани в международни организации или други международни инициативи.

Ина АХМЕДОВА, юрисконсулт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...