Меню

Относно изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн. ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.).

Във връзка с изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда на подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, направени с Наредбата за изменение и допълнение на цитираната наредба (обн. ДВ, бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.), на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразяваме следното становище:

1. От 01.01.2014 г., във връзка с новата ал. 5 на чл. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители и съпрузите на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, и съпрузите на регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, които с тяхно съгласие участват в упражняваната трудова дейност, могат да заявят с подаване на заявление (Приложение № 10 към чл. 2а от наредбата) кои задължения за осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват. При подадено заявление чл. 169, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс не се прилага. В този смисъл са направени съответните изменения и допълнения в чл. 2а от наредбата.
2. В чл. 3 от наредбата са направени следните изменения и допълнения:
2.1. Променена е разпоредбата на ал. 1, т. 1 на чл. 3 от наредбата, във връзка с новата разпоредба на чл. 7, ал. 12 КСО, с която се конкретизират сроковете за внасяне на осигурителните вноски за ДОО при зачитане на осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 КСО.
За осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 3, т. 1 КСО се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 КСО не са работили поради незаконно недопускане или отстраняване от работа или когато са отстранени и впоследствие възстановени на работа по реда, определен в специални закони.
Съгласно чл. 9, ал. 3, т. 2 КСО за осигурителен етаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 и чл. 4а, ал. 1 КСО са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи - от датата на уволнението до възстановяването им на работа, но не по-късно от 14 дни от влизането в сила на акта. с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган.
На основание чл. 9, ал. 3, т. 4 КСО за осигурителен етаж се зачита времето, през което трудоустроеното лице не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя съобразно предписанието на здравните органи.
Според разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 5 КСО за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицето е получавало обезщетение за времето, през което е останало без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование.
Сроковете за подаване на Декларация обр. № 1 за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 КСО, се определят както следва:
Сьгласно буква ,,а“ от разпоредбата при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа, Декларация обр. № 1 се подава от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.
Съгласно буква „б“ от разпоредбата за лицата, на които за осигурителен етаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 КСО, Декларация обр. № 1 се подава от осигурителя в следните срокове:
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за установяване на незаконното недопускане или отстраняване от работа, а при възстановяване на работа по реда, определен в специални закони, до 25-о число на месеца, следващ месеца на възстановяването;
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът, с който се признава незаконността на уволнението от съответния компетентен орган;
- до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за оставане без работа.

2.2. С разпоредбата на чл. 3, ал. 3, т. 4, б. „а“ от наредбата се определя срокът, в който се подава Декларация обр. № 6 о?т работодателите за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ.
Декларацията се подава от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.
До 31.12.2013 г. Декларация обр. № 6 се подаваше в срока за подаване на Декларация обр. № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ - в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ.

Изплатено възнаграждение на лица по трудово правоотношение за месец:

Срок за подаване на Декларация обр. № 6 за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ

2013 г.

2014 г.

януари - на 30 януари

до 25 февруари

от 1 до 25 февруари

януари - на 21 февруари

до 25 март

от 1 до 25 март

Запазен е срокът - до 25 февруари на следващата година, за подаване на Декларация обр. № 6 от работодателите за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ.

3. В образеца на Декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“ и в указанията за попълване на декларацията са направени следните изменения и допълнения:
3.1. В точка 12 от указанията за попълване на декларация­та „Вид осигурен“ са променени следните кодове във връзка с измененията и допълненията в КСО:
- код 05 - за държавни служители по Закона за държавния служител, доброволците по Закона за защита при бедствия;
- код 10 - за управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци, и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества.

3.2. Направени са допълнения в т. 16.2 от образеца на декларация и в т. 16.2 и 16.3 от указанията за попълване на декларацията във връзка с обезщетението по чл. 53а КСО, и зачитането на осигурителен стаж за периодите на ползване на отпуска по чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст. По отношение на дохода, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на пол­зване на същия вид отпуск, са направените допълнения в т. 17 от указанията за попълване на декларацията.

4. Във връзка с влизането в сила от 01.01.2014 г. на Закона за публичните финанси са актуализирани наименованието на образеца на Декларация обр. № 3 „Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет“, Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 от наредбата и заглавието на указанията за попълване на декларацията.
5. В указанията за попълване на Декларация обр. № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ са направени следните изменения и допълнения:
5.1. В т. 8 „Вид плащане“ са направени следните изменения и допълнения:
- За целите на данъка по чл. 42, включително и за случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ е създаден нов код 8, а за данъка по чл. 49, ал. 5 ЗДДФЛ се запазва код 9.
- В буква „а“ на т. 8 е допълнена забележката към код 5. Съгласно допълнението от 01.01.2014 г. с попълнен код 5 в т. 8 от декларацията се подават и данните за дължимите осигурителни вноски върху полагащото се обезщетение на трудоустроено лице, което не работи, тъй като не му е предоставена подходяща работа от осигурителя, съобразно предписанието на здравните органи.
- Създадена е забележка към код 6. От 01.01.2014 г. същият код (6) се попълва и за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 КСО.

5.2. В т. 9 „Месец и година“ във връзка с чл. 3 от наредбата е допълнен текстът, като за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ се попълват месецът и годината, през които данъкът е удържан или през които са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ. За данък, удържан и/или подлежащ на внасяне от работодателя на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ до 31.12.2013 г. се попълва месецът, за който се отнася данъкът.

Запазва се начинът на деклариране на данните за дължимите осигурителни вноски, като в т. 9 се попълва месецът и годината, за които се отнасят данните.

Изплатено възнаграждение на лица по трудово правоотношение за месец

2013 г.

2014 г.

За дължимите осигурителни вноски се попълва Декларация обр. № 6

За удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ се попълва Декларация
обр. № 6

За дължимите осигурителни вноски се попълва Декларация обр. № 6

За удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ се попълва Декларация обр. № 6

януари - на 20 февруари

В т. 9 месец - 01 В т. 8 код за вид
плащане - 5 Дата в т. 18 20.02.2013 г.

В т. 9 месец - 01 В т. 8 код за вид плащане - 5 Дата в т. 18 20.02.2013 г.

В т. 9 месец - 01 В т. 8 код за вид плащане - 5 Дата в т. 18 20.02.2014 г.

В т. 9 месец - 02 В т. 8 код за вид плащане - 8 Дата в т. 18 28.02.2014 г.

февруари - на 21 март

В т. 9 месец - 02 В т. 8 код за вид плащане - 5 Дата в т. 18
21.03.2013 г.

В т. 9 месец - 02 В т. 8 код за плащане - 5 Дата в т. 18
21.03.2013 г.

В т. 9 месец - 02 В т. 8 код за вид плащане - 5 Дата в т. 18
21.03.2014 г.

В т. 9 месец - 03 В т. 8 код за вид
плащане - 8 Дата в т. 18
31.03.2014 г.

5.3. В т. 18 „Дата на изплащане/начисляване“ са направени следните изменения и допълнения:
5.3.1. Във връзка с данъка по чл. 42 ЗДДФЛ - изрично се посочва, че за целите на данъка по чл. 42 ЗДДФЛ, включително в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, се попълва датата на последния календарен ден от месеца, посочен в т. 9.
5.3.2.
Във връзка с разпоредбата на чл. 7, ал. 12 КСО, с която са въведени срокове за внасяне на дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен етаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 4 и 5 КСО, са допълнени забележките
към т. 18:
- Когато се подават данни за осигурителни вноски, дължими в срока по чл. 7, ал. 12, т. 3 КСО, се попълва 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа.
- Когато се подават данни за осигурителни вноски, дължими в срока по чл. 7, ал. 12, т. 1 КСО, се посочва датата, на която е влязъл в сила актът.
- Когато се подават данни за осигурителни вноски, дължими в срока по чл. 7, ал. 12, т. 2 КСО, се посочва датата, на която е изплатено обезщетението за оставане без работа.

6. Изменен е § 18 от преходните и заключителните разпоредби към наредбата. Съгласно преходната разпоредба работодателите, осигурителите, техните клонове и поделения, и осигурителните каси за своите членове подават Декларация обр. № 6 в срока за подаване на Декларация обр. № 1, когато декларацията е за дължимите осигурителни вноски и/или вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и се отнася за месеците преди януари 2014 г.
7. За удържания до 31.12.2013 г. включително данък по чл. 42, както и за авансовия данък, дължим до тази дата на основание чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ, се прилагат сроковете и редът за подаване и коригиране на Декларация обр. № 6 до 01.01.2014 г.

ПРИМЕР:
Възнагражденията за декември 2013 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1 или 2 КСО, са начислени и изплатени на 27.12.2013 г.
Срокът за подаване на Декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски, включително и за данъка по чл. 42 ЗДДФЛ е до 25.01.2014 г.

ПРИМЕР:
Възнагражденията за декември 2013 г. на лица, осигурени по чл. 4, ал. 1 или 2 КСО, са начислени и изплатени на 20.01.2014 г.
Предвид промените в § 18 от преходните и заключителните разпоредби към наредбата Декларация обр. № 6 за дължимите осигурителни вноски се подава в срока за подаване на Декларация обр. № 1 - до 25.01.2014 г.
Данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ е удържан през 2014 г. и Декларация обр. № 6 се подава в срок от 01.02. до 25.02.2014 г., попълнена по следния начин:

ПРИМЕР:
Допълнителни доходи от трудова дейност за ноември и декември 2013 г. (например допълнителни трудови възнаграждения за постигнати резултати) са начислени на 20.03.2014 г. и са изплатени на 21.03.2014 г.
За удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ Декларация обр. № 6 се подава в срок от 01.04. до 25.04.2014 г., попълнена по следния начин:

ПРИМЕР:
През януари 2014 г. работодател е установил удържан в повече данък по чл. 42 ЗДДФЛ за допълнително възнаграждение, отнасящо се за септември 2013 г., изплатено на 16.12.2013 г. Удържаният данък е деклариран с Декларация обр. № 6. Работодателят подава Декларация обр. № 6, с която коригира удържания данък по чл. 42 ЗДДФЛ.

ПРИМЕР:
За януари 2014 г. работодател е начислил авансов данък по чл. 42 ЗДДФЛ в размер общо на 800 лв. На 10.01.2014 г. работодателят е изплатил само аванс на работниците и служителите за същия месец. Останалата част от възнагражденията за месеца е изплатена на 27.02.2014 г. През януари нe са направени други плащания и на основание чл. 42, ал. 6 и 7 ЗДДФЛ работодателят трябва да внесе авансов данък в размер на 500 лв., определен върху брутния размер на частичното плащане (аванса за януари). Този данък трябва да бъде внесен в срок до 25.02.2014 г. В същия срок трябва да се подаде и Декларация обр. № 6, като в т. 9 се попълни: 01.2014 г., а в т. 18 - 31.01.2014 г.

За изплатените на 27.02.2014 г. възнаграждения работодателят трябва да внесе допълнително данък по чл. 42 ЗДДФЛ в размер ни 300 лв. (800 - 500), в срок до 25.03.2014 г. На 10.02.2014 г. е платен аванс на работниците и служителите за същия месец, като останалата част от възнагражденията ще бъде платена на 24.03.2014 г., т.е. върху частичното плащане (аванса), направено през февруари, работодателят не дължи данък по реда на чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ. Следователно Декларация обр. № 6 за дължимия данък по чл. 42 ЗДДФЛ, удържан през февруари (в размер на 300 лв.), трябва да се подаде в срок от 1 до 25 март, като в т. 9 се попълни 02.2014 г., а в m. 18 - 28.02.2014 г.

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...