Sidebar

Меню

Практически насоки

Работната заплата е паричното трудово възнаграждение или сумата, която работодателят предоставя на работниците и служителите за възмездяване на труда, който са положили при изпълнение на възложената им работа.

Равнището на работната заплата зависи от естеството на работата и по-специално от:

 • изискванията на длъжността към образованието и квалификацията на работниците и служителите:
 • отговорността на изпълняваните трудови задачи и задължения;
 • тежестта на труда;
 • условията на производствената среда.

При определянето на работната заплата трябва да се отчита комплексното въздействие на всички фактори, от които зависят нейното равнище и динамика. Трябва да се спазват:

 • изискванията на нормативните актове в тази област;
 • споразуменията на правителството с представителните организации на работниците и служителите, и на работодателите за работната заплата, които са задължителни за тях;
 • споразуменията между организациите на работниците и служителите, и на работодателите за работната заплата, които имат задължителна сила за тях;
 • клаузите на работната заплата в колективния трудов договор на предприятието или организацията, ако има такъв.

Държавата са намесва пряко или косвено в определянето на работната заплата. Пряката намеса се осъществява чрез:

 • определяне на минимална работна заплата;
 • допълнителните трудови възнаграждения, регламентирани в Кодекса на труда;
 • допълнителните трудови възнаграждения, регламентирани в нормативните актове на правителството;
 • средната брутна работна заплата за дейностите на бюджетна издръжка;
 • основната заплата на заетите в организациите и органите на бюджетна издръжка;
 • регулирането на средствата за заплата в държавните и общинските предприятия и организации.
 • В тези рамки предприятията самостоятелно организират работната заплата, като за целта използват вътрешни правила за работната заплата (ВПРЗ).

Вътрешните правила за работната заплата са основен трудов стандарт и вътрешен акт на предприятието по смисъла на чл. 37 от Кодекса на труда (КТ). Чрез него се регламентира организацията на работната заплата в предприятието.
Задължението предприятията да разработват свои вътрешни правила за работната заплата, произтича от чл. 23 на Наредбата за договаряне на работната заплата (НДРЗ - обн. ДВ, бр. 55 от 1991 г.,) и от чл. 22 на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ - обн. ДВ, бр. 9 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.).
Вътрешните правила за работната заплата, които съдържат нейната нормативна уредба в предприятието, се разработват от упълномощени за това специалисти и се утвърждават от работодателя. Те следва да бъдат в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда, както и на други законови и подзаконови нормативни актове, колективни трудови договори и споразумения по работната заплата.

ВАЖНО: Чрез ВПРЗ се доразвиват и се конкретизират постигнатите договорености в колективния трудов договор и споразуменията по работната заплата, така че да стане възможна и разбираема тяхната практическа реализация.
Когато в предприятието има синдикална организация (организации), в съответствие с изискванията на чл. 37 КТ, тя има право да участва в подготовката на проектите на всички негови вътрешни актове, които се отнасят до трудовите отношения, за които работодателят задължително ги поканва.

ВНИМАНИЕ! За да се избегнат колективни трудови спорове по повод и във връзка с вътрешните правила за работната заплата, е препоръчително в колективния трудов договор да се уговорят процедурите по тяхното разработване, изменение и допълнение.
В чл. 22, ал. 3 НСОРЗ са посочени задължителни и факултативни елементи на ВПРЗ, които следва да се приемат като ориентир на отделните предприятия при определяне на конкретния обхват на вътрешните правила.

Във вътрешните правила за работната заплата задължително се включват:
1. общите положения за организацията на работната заплата в предприятието;
2. определяне и разпределение на средствата за работна заплата;
3. определяне на минимални стойности или на диапазони на основните заплати по длъжностни нива;
4. редът и начинът за определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения.

 • В раздела „Общи положения за организацията на работната заплата в предприятието“ може да се посочат:

- законовите и подзаконовите нормативни актове, които са съобразени при разработването на вътрешните правила за работната заплата;
- споразуменията на национално, отраслово, браншово, регионално или общинско равнище, от които произтичат задълженията на конкретното предприятие;
- колективния трудов договор, от който произтичат задължения в областта на работната заплата (ако такъв е подписан);
- материята, която се урежда с вътрешните правила за работната заплата;
- основната цел на вътрешните правила за работната заплата;
- принципите, които се възприемат в областта на работната заплата;
- реда, по който се разработват, допълват и изменят вътрешните правила за работната заплата;
- за кого се отнасят вътрешните правила за работната заплата;
- каква е процедурата за разработване, обсъждане и утвърждава вътрешните правила за работната заплата;
- други общи положения, имащи значение за предприятието.

 • Разделът „Определяне и разпределение на средствата за работна заплата“ може да съдържа информация за:

- факторите, които се отчитат при определянето на минималната работна заплата за предприятието;
- реда, начина, условията и процедурите за изменение на минималната работна заплата в предприятието;
- длъжностните или квалификационните скали, които използва предприятието за определяне на основната работна заплата на работниците и служителите, с броя на степените и основната заплата за всяка степен;
- начина за оценяване на длъжностите или на работните места и за отнасянето им в длъжностните или квалификационните степени;
- основанията и критериите, които се използват за определяне размера на основната заплата на отделния работник или служител (когато се използват принципите „от  до“ и „до“);
- начина за определяне на основната заплата за ръководните длъжности в предприятието;
- реда, начина, условията и процедурите в предприятието за изменение на основната заплата.

В този раздел се съдържа информация предимно за минималната заплата в предприятието, като размер и условия за промяна, както и за факторите, формиращи основните заплати (параметрите, по които се извършва оценката на работните места, правата на ръководителите на звена да ги модифицират и допълват с нови, редът и особено условията, при които се извършва общо преразглеждане и изменение, гарантиран размер на основната заплата при отделните системи на заплащане, както и финансовите условия, при които е допустимо частично изплащане).
Тук следва да намерят място и общовалидните правила за определяне на основната заплата за новопостъпващи работници, при комбинирани длъжности, при възлагане на ръководни функции, които не са отразени в длъжностната характеристика, при заместване на отсъстващ работник и др.

 • Разделът „Определяне и изменение на допълнителните трудови възнаграждения“ урежда материята, свързана с:

- видовете допълнителни трудови възнаграждения, които предоставя предприятието и основанията за това;
- размерите на всяко допълнително трудово възнаграждение, което предоставя предприятието;
- основанията за получаването на всяко от установените допълнителни трудови възнаграждения;
- случаите, в които предприятието пристъпва към изменение на видовете, размерите и основанията на съответните допълнителни трудови възнаграждения;
- реда, начина, условията и процедурите за промяна в допълнителните трудови възнаграждения.

Както се вижда и от неговото наименование, разделът съдържа информация за допълнителните трудови възнаграждения по вид, размери и условия за изменение, като за отделни доплащания се добавят и други регламенти. Така във връзка с допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за новопостъпили работници или служители се конкретизират условията, прилагани за установяване сходство на работата, длъжността или професията при друг работодател, с оглед зачитането на стаж. За допълнителните трудови възнаграждения, изплащани в натура, следва да се конкретизират количество или стойност, и да се определят условията за тяхното изплащане, а ако е допустима и парична, и натурална форма.
С правилата се фиксират изчерпателно доплащанията с постоянен характер в предприятието, като се съблюдават изискванията, заложени в чл. 15 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

В чл. 22, ал. 4 НСОРЗ са посочени следните факултативни (препоръчителни) елементи на вътрешните правила за работната заплата:
1. системи и методи за оценка на работните места и на длъжностите;
2. групиране на длъжностите по длъжностни нива и квалификационно-образователни изисквания;
3. правила и процедури за определяне и изменение на основните работни заплати;
4. правила и процедури за оценяване на трудовото изпълнение;
5. системи на заплащане на труда;
6. правила и процедури за определяне на индивидуалните работни заплати;
7. редът за събиране, обработване, съхраняване и използване на информация и документи, необходими за изчисляване на полагащите се брутни и нетни трудови възнаграждения;
8. редът и начинът за изплащане на работната заплата.

 • Определянето и изменението на основната месечна работна заплата (по работни места, длъжности или категории персонал) включва следните елементи:

- начални основни заплати, класификационни степени и коефициенти за всяка класификационна степен;
- максимален размер на основната месечна работна заплата за отделните степени, ако такъв се предвижда, или ред и начин за неговото определяне; ред и начин за оценяване на работните места и длъжностите;
- ред и начин за определяне на основната месечна заплата на работниците и служителите и на ръководния персонал;
- ред и начин, условия и процедури за промени в основната месечна работна заплата и др.

 • Правилата за определяне на индивидуалната работна заплата обикновено се оформят като обособена част, тъй като се включват въпроси, засягащи основната работна заплата, допълнителните трудови възнаграждения, бонуси и други добавки. Тук се отнасят общите предпоставки при определяне на индивидуалната основна работна заплата, като съответствието на индивидуалните качества и предходен опит на работника или служителя с изискванията за съответното работно място/длъжност, вида на ползваната за това информация, срок и/или условия за преразглеждане на размера.

С правилата се урежда начинът за формиране на индивидуалната заплата, с премии или бонуси, в зависимост от постигнатите, текущо или за определени периоди, производствени и икономически резултати (на звеното и предприятието). Описват се показатели, период на отчитане и документация за определяне на резултатите от труда, и начините на персонализация на приноса за постигането им.

 • Прилаганите системи на заплащане на труда (според времетраенето или според изработеното, или техни модификации) е препоръчително да се свръзват с формирането на работната заплата в зависимост от трудовите постижения:

- системите и показателите, чрез които се определят текущите резултати от труда на работниците и служителите;
- начинът и периодът за отчитане на показателите за определяне на текущите резултати от труда;
- трудовите стандарти, които се използват за определяне на текущите резултати от труда на съответните работници и служители;
- начинът за определяне размера на заработката на съответните работници и служители;
- правилата, показателите и процедурите за поощряване на работниците и служителите за постигнати високи годишни резултати;
- редът и начинът за уреждане на възникнали спорове във връзка с определянето на заплатата на отделни работници и служители.

В правилата може да се определи и начинът на възлагане и отчитане на работата при всяка от системите, особености при заплащането на труда при почасово наемане на работа, работа на акорд, дистанционна работа и др. Отразява се спецификата за работниците и служителите на повременна система на заплащане, като се описват предварително установените количествени, качествени и други параметри, по които се оценяват постиженията и приносът. За работещите при нормирано отчитане на труда се въвеждат съответни ред и документи, свързани с планиране и отчитане на продукцията и услугите по обем, качество, срок, материални и други разходи.

 • В самостоятелен раздел на ВПРЗ може да се отдели редът за събиране, обработване и използване на информацията за изчисляване на полагащите се трудови възнаграждения. Става дума за съдържанието, формата и срока за подготовка и предаване на първичната отчетна информация, изискванията за обработка на данните, условията и срока за начисляване на полагащите се трудови възнаграждения, изискванията за съхраняване на информацията и документите. Полезно е да се потвърдят и конкретизират прилаганите изчислителни процедури - при определяне на възнагражденията за платен отпуск и на обезщетенията, дължими от работодателя, за отразяване на допълнително платените парични стимули чрез преизчисляване и доначисляване.
 • Във ВПРЗ може да се се определи редът и начинът за изплащане на работната заплата - авансово и окончателно за съответен месец със срокове и място, както и формите на изплащане с изискваните заявления, декларации или пълномощни, права на работниците и служителите при невъзможност на предприятието за изплащане на възнагражденията и др.

 

 • Заключителните разпоредби на вътрешните правила за работната заплата могат да включват:

- документът, с който са утвърдени вътрешните правила за работната заплата (заповед на ръководителя или решение на колективен ръководен орган);
- датата, от която влизат в сила, и срокът на действието им;
- редът и начинът за тяхното изменение и допълване;
- редът и начинът за запознаване на работниците и служителите с тяхното съдържание;
- приложение - за някои неуредени в правилата въпроси и др.

 • Като приложения към вътрешните правила за работната заплата в предприятието често се използват:

- скала от начални заплати, диференцирани по категории персонал, длъжностни наименования, изискваща се степен на образование или друг признак;
- начините (системата) за оценяване на длъжностите и на работните места, и за отнасянето им в съответната длъжностна или квалификационна степен;
- начините (системата) за комплексното оценяване на тежестта на труда и условията на производствената среда и за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за работа при вредни или при други специфични условия на труд.

ВАЖНО: Колкото по-детайлно са разработени вътрешните правила за работната заплата в предприятието, толкова по-вероятно е да бъдат постигнати целите, които ръководството на предприятието си е поставило в тази област.

Александра ГАВРИЛОВА, експерт по управление на човешките ресурси

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит