Меню

Вече стана традиция от 2002 г. насам през горещите летни месеци работодатели и синдикати да се договарят за размера на минималния осигурителен доход (МОД) за следващата година.
За десета поредна година тази процедура се реализира успешно благодарение на партньорските усилия и активното участие на представителните организации на работодателите и синдикатите на национално равнище, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националната агенция по приходите и на Министерството на труда и социалната политика.
Договарянето за 2013 г. приключи. След окончателното решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще публикуваме новите параметри на осигурителните прагове.

Основната цел на прилагането на минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии е пресичането на неблагоприятната тенденция на формално осигуряване върху минималната работна заплата и нерегламентираното заплащане на по-високо трудово възнаграждение. Борбата с неформалната икономика с помощта на МОД е особено необходима в условията на криза и ограничени обществени ресурси. Затова за поредна година всички участници в социалния диалог положиха максимални усилия, за да срещнат своите интереси, като сключат споразумение за МОД - 2013 г. за съответната икономическа дейност. 
При стартиране на процедурата по договарянето Министерството на труда и социалната политика изпрати до социалните партньори насоки с общите параметри за развитието на националната икономика през договорния период, които са приети от Министерския съвет с Решение № 298 от 17.04.2012 г.:
1. Реален растеж на БВП за 2013 г. от 2,5%;
2. Хармонизирана средна инфлация за периода 2013 - 2,4%;
3. Валутен курс USD/EUR - средногодишен - 1,28;
4. Размер на минималната работна заплата - 310 лв.;
5. До 2015 г. се предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд, Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска. За периода 2013-2015 г. техните размери са както следва:

 • Фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5 на сто;
 • Фонд “Безработица” - 1,0 на сто;
 • Фонд “Трудова злополука и професионална болест” от 0,4 до 1,1 - за сметка на работодателя;
 • Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) - 5 на сто;
 • Професионален пенсионен фонд - 12 на сто за сметка на работодателя за работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи при втора категория труд;
 • Здравноосигурителна вноска - 8 на сто;
 • За периода до 2015 г. не се планира вноска за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” ;
 • Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва до края на 2015 г.;
 • Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2000 лв. за целия период oт 2013 до 2015 г.

Запазват се съотношенията между работодател и работник - съответно 60 към 40 на сто.
На социалните партньори всяка година се изпраща и таблица със средния осигурителен доход за текущата година, който да служи за отправна точка при договарянето.

На основата на зададените основни макроикономически показатели, независимо от мащаба и дълбочината на кризата, социалните партньори успяха да възобновят доверието помежду си и за първи път от кризата насам успяха да постигнат договореност за 58 от 85 икономически дейности, което е 68 на сто. (За сравнение миналата година се сключиха 50 споразумения от 85 икономически дейности и това представляваше 54%.)
Постигнатото общо увеличение на база сключените споразумения на МОД-2013 г. с 4,54% обхваща 1380,5 хил. осигурени лица, което е 73,3 % от общия брой на осигурените. От страна на социалните партньори (работодатели и синдикати) бяха положени максимални усилия и съдействие за протичане на диалога на секторно ниво. Този резултат е своеобразен отговор и на препоръката на ЕК относно минималните осигурителни доходи.
Работодателските и синдикалните организации постигнаха споразумения за 58 икономически дейности. Най-висок ръст на минималния осигурителен доход за 2013 г. се наблюдава в икономическите дейности:

 • Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства - 21,0%,;
 • Производство на трикотажни изделия - 15%;
 • Производство на облекло - 14,3%;

За 4 икономически дейности има постигнато споразумение между работодатели и синдикати за запазване на МОД от 2012 г.
Средният процент на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения за 2013 г. е 4,54% при 310 лв. МРЗ. Независимо от положените усилия за останалите 27 икономически дейности, където не е постигнато споразумение, остава открит въпросът и той ще се обсъди на заседание на НСТС.
Административното увеличение е единственият възможен изход при липсата на постигнато споразумение. Практиката досега показва, че административните решения за определяне на МОД са различни през годините, най-често това е увеличение на МОД от предходната година, равно на средното увеличение от това на постигнатите споразумения. Административните увеличения винаги са се базирали на основните показатели за развитието на икономиката. Най-големи увеличения на МОД са в годините на висок икономически растеж, нарастване на доходите и повишена инфлация - за периода 2007-2009 г., а най-ниски са в периода на криза 2010-2012 г.
Това е предпоставка както за минималния, така и за средния осигурителен доход, който нараства през периода 2003-2012 г. При стартирането на процедурата по договаряне всяка година НОИ представя информация за нарастването на средния осигурителен доход през първите месеци на годината, информация, която служи като отправна точка при договарянето.
Договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г. приключи, предстои окончателното решение на НСТС.
Договаряха се минимални осигурителни прагове за 85 икономически дейности и 9 групи професии. За първи път тази година икономическите дейности не бяха увеличени.
Работодателските и синдикалните организации постигнаха споразумения за 58 икономически дейности, в които се осигуряват около 1 380 500  наети лица (73,37% от общия брой лица).
Независимо от трудностите на кризата през последните години от 2009 г. насам можем да отчетем следните резултати, които са плод на добрия социален диалог.

Година

2009

2010

2011

2012

2013

Нарастване на МОД спрямо предходната година за сключени споразумения

26,60%

4,85%

5,60%

7,00%

4,83%

Икономически дейности, за които е разработен МОД

73

74

76

85

85

Икономически дейности, в които има подписани споразумения

44

43

30

50

 

58

Относителен дял на наетите лица, за които са сключени споразумения

70,26%

68,51%

64,93%

61,65%

73,3%

Минимална работна заплата (в лв.)

240

240

270
(от 01.09.)

290
(от 01.05.)

 

310

Нарастване на минималната работна заплата

9,10%

0,00%

3,13%

13,3%

7,0%

Годишна инфлация

2,80%

2,40%

4,2%

3,2% (п)

2,4 (п)

Теменужка ЗЛАТАНОВА, началник отдел "Жизнен стандарт и доходи от труд" - МТСП