Sidebar

Меню

Вече стана традиция от 2002 г. насам през горещите летни месеци работодатели и синдикати да се договарят за размера на минималния осигурителен доход (МОД) за следващата година.
За десета поредна година тази процедура се реализира успешно благодарение на партньорските усилия и активното участие на представителните организации на работодателите и синдикатите на национално равнище, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националната агенция по приходите и на Министерството на труда и социалната политика.
Договарянето за 2013 г. приключи. След окончателното решение на Националния съвет за тристранно сътрудничество ще публикуваме новите параметри на осигурителните прагове.

Основната цел на прилагането на минималния осигурителен доход по икономически дейности и квалификационни групи професии е пресичането на неблагоприятната тенденция на формално осигуряване върху минималната работна заплата и нерегламентираното заплащане на по-високо трудово възнаграждение. Борбата с неформалната икономика с помощта на МОД е особено необходима в условията на криза и ограничени обществени ресурси. Затова за поредна година всички участници в социалния диалог положиха максимални усилия, за да срещнат своите интереси, като сключат споразумение за МОД - 2013 г. за съответната икономическа дейност. 
При стартиране на процедурата по договарянето Министерството на труда и социалната политика изпрати до социалните партньори насоки с общите параметри за развитието на националната икономика през договорния период, които са приети от Министерския съвет с Решение № 298 от 17.04.2012 г.:
1. Реален растеж на БВП за 2013 г. от 2,5%;
2. Хармонизирана средна инфлация за периода 2013 - 2,4%;
3. Валутен курс USD/EUR - средногодишен - 1,28;
4. Размер на минималната работна заплата - 310 лв.;
5. До 2015 г. се предвижда запазване размерите и съотношенията на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), Учителския пенсионен фонд, Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите”, вноските за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и здравноосигурителната вноска. За периода 2013-2015 г. техните размери са както следва:

 • Фонд “Общо заболяване и майчинство” - 3,5 на сто;
 • Фонд “Безработица” - 1,0 на сто;
 • Фонд “Трудова злополука и професионална болест” от 0,4 до 1,1 - за сметка на работодателя;
 • Универсален пенсионен фонд (за родените след 31.12.1959 г.) - 5 на сто;
 • Професионален пенсионен фонд - 12 на сто за сметка на работодателя за работещи при първа категория труд и 7 на сто за сметка на работодателя за работещи при втора категория труд;
 • Здравноосигурителна вноска - 8 на сто;
 • За периода до 2015 г. не се планира вноска за Фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” ;
 • Диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход, съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв., се запазва до края на 2015 г.;
 • Максималният месечен размер на осигурителния доход остава 2000 лв. за целия период oт 2013 до 2015 г.

Запазват се съотношенията между работодател и работник - съответно 60 към 40 на сто.
На социалните партньори всяка година се изпраща и таблица със средния осигурителен доход за текущата година, който да служи за отправна точка при договарянето.

На основата на зададените основни макроикономически показатели, независимо от мащаба и дълбочината на кризата, социалните партньори успяха да възобновят доверието помежду си и за първи път от кризата насам успяха да постигнат договореност за 58 от 85 икономически дейности, което е 68 на сто. (За сравнение миналата година се сключиха 50 споразумения от 85 икономически дейности и това представляваше 54%.)
Постигнатото общо увеличение на база сключените споразумения на МОД-2013 г. с 4,54% обхваща 1380,5 хил. осигурени лица, което е 73,3 % от общия брой на осигурените. От страна на социалните партньори (работодатели и синдикати) бяха положени максимални усилия и съдействие за протичане на диалога на секторно ниво. Този резултат е своеобразен отговор и на препоръката на ЕК относно минималните осигурителни доходи.
Работодателските и синдикалните организации постигнаха споразумения за 58 икономически дейности. Най-висок ръст на минималния осигурителен доход за 2013 г. се наблюдава в икономическите дейности:

 • Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства - 21,0%,;
 • Производство на трикотажни изделия - 15%;
 • Производство на облекло - 14,3%;

За 4 икономически дейности има постигнато споразумение между работодатели и синдикати за запазване на МОД от 2012 г.
Средният процент на нарастване на минималния осигурителен доход от сключените споразумения за 2013 г. е 4,54% при 310 лв. МРЗ. Независимо от положените усилия за останалите 27 икономически дейности, където не е постигнато споразумение, остава открит въпросът и той ще се обсъди на заседание на НСТС.
Административното увеличение е единственият възможен изход при липсата на постигнато споразумение. Практиката досега показва, че административните решения за определяне на МОД са различни през годините, най-често това е увеличение на МОД от предходната година, равно на средното увеличение от това на постигнатите споразумения. Административните увеличения винаги са се базирали на основните показатели за развитието на икономиката. Най-големи увеличения на МОД са в годините на висок икономически растеж, нарастване на доходите и повишена инфлация - за периода 2007-2009 г., а най-ниски са в периода на криза 2010-2012 г.
Това е предпоставка както за минималния, така и за средния осигурителен доход, който нараства през периода 2003-2012 г. При стартирането на процедурата по договаряне всяка година НОИ представя информация за нарастването на средния осигурителен доход през първите месеци на годината, информация, която служи като отправна точка при договарянето.
Договарянето на минималните осигурителни прагове за 2013 г. приключи, предстои окончателното решение на НСТС.
Договаряха се минимални осигурителни прагове за 85 икономически дейности и 9 групи професии. За първи път тази година икономическите дейности не бяха увеличени.
Работодателските и синдикалните организации постигнаха споразумения за 58 икономически дейности, в които се осигуряват около 1 380 500  наети лица (73,37% от общия брой лица).
Независимо от трудностите на кризата през последните години от 2009 г. насам можем да отчетем следните резултати, които са плод на добрия социален диалог.

Година

2009

2010

2011

2012

2013

Нарастване на МОД спрямо предходната година за сключени споразумения

26,60%

4,85%

5,60%

7,00%

4,83%

Икономически дейности, за които е разработен МОД

73

74

76

85

85

Икономически дейности, в които има подписани споразумения

44

43

30

50

 

58

Относителен дял на наетите лица, за които са сключени споразумения

70,26%

68,51%

64,93%

61,65%

73,3%

Минимална работна заплата (в лв.)

240

240

270
(от 01.09.)

290
(от 01.05.)

 

310

Нарастване на минималната работна заплата

9,10%

0,00%

3,13%

13,3%

7,0%

Годишна инфлация

2,80%

2,40%

4,2%

3,2% (п)

2,4 (п)

Теменужка ЗЛАТАНОВА, началник отдел "Жизнен стандарт и доходи от труд" - МТСП

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

 • Актуални

 • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика