Sidebar

Меню

Разяснение

Правото на обезщетение за неизползван платен отпуск се поражда с акта за прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от основанието. Изчисляването на това обезщетение се подчинява на законовия текст в чл. 224 и 228 от Кодекса на труда, както и на изискванията на отделни норми от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ).

Текстът на чл. 224, ал. 1 КТ обвързва обезщетението за неизползван платен годишен отпуск с правото на отпуск, пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж. Прилага се и механизмът за заплащане дните на платен отпуск (чл. 177, ал. 1 КТ) с императивното изискване през предходния месец, по отношение датата на прекратяването на трудовия договор, да са отработени най-малко 10 работни дни. Така общото правило за обезщетенията, установено с чл. 228 КТ - да се ползва индивидуалното брутно трудово възнаграждение за предходния месец, се допълва с изискването през същия месец (непосредствено предходния или по ранен) ефективно да е полаган труд минимум 10 работни дни.
Елементите на брутното месечно трудово възнаграждение за този месец-база са определени конкретно в чл. 17, ал. 1 на цитираната НСОРЗ. Под т. 2 е изведено „възнаграждението над основната заплата, определено според прилаганите системи на заплащане на труда“, към което се отнасят наднорменото (месечно) възнаграждение, премиите и бонусите. За периодичните стимули (на тримесечие или за година) се взема предвид само припадащата се част за съответния месец. Нещо повече - когато стимулиращите суми са определени и предоставени на лицето след време, например след приключване на календарната година, би следвало да се извърши допълване на текущо ползваното при изчислението брутно месечно трудово възнаграждение и преизчисление на вече изплатеното обезщетение.
От останалите елементи единствено по т. 3 „допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер...“ е възможно локално (в предприятието или организацията) добавяне и на друг вид доплащания, извън тези с постоянен характер, определени с чл. 15, ал. 1 НСОРЗ - допълнителното трудово възнаграждение за образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“ и допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит. Става дума за доплащане, на което е определена характеристиката с постоянен характер при съобразяване с трите изисквания на чл. 15, ал. 2 НСОРЗ, и е регламентирана с конкретни текстове в колективен или индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя.
Размерът на обезщетението се изчислява пряко от среднодневното брутно трудово възнаграждение за месеца-база и от общия брой дни неизползван отпуск.
Текстът на чл. 19, ал. 2 НСОРЗ въвежда своеобразна гаранция за среднодневното брутно трудово възнаграждение, но само при работници или служители на пълен работен ден. Изчислената среднодневна сума не може да е по-ниска от дневната стойност, определена на база минималната работна заплата за страната за месеца, през който възниква основанието за обезщетяване. Защитата е валидна за всяка от прилаганите системи на заплащане, както и за различни трудово-житейски казуси, като случаи на прекратяване на трудовото правоотношение след продължителен период на отсъствие на работника или служителя.
Както е известно, при обезщетение за неизползван отпуск не се прилага нормата на чл. 18, ал. 2 НСОРЗ за коригиране на базовото брутно среднодневно възнаграждение (с коефициент, отчитащ различния брой работни дни през месеца-база и този, през който се ползва отпускът). Аргументът е очевиден - при обезщетението липсва „ползване на отпуск“.
Обезщетението за неизползван отпуск се облага с данък върху дохода, но върху сумата не се дължат осигурителни вноски. Дните на неизползван отпуск - предмет на обезщетението, не се зачитат както за осигурителен, така и за трудов стаж.

Недка КОЛЕВА, експерт по заплащане на труда

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия ни семинар на дати  22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същия семинар в дните 22 - 23 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец февруари и март:
1. 20 - 22 февруари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 21 - 23 март 2018 г.,
Конферентна зала "Америка"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по социално осигуряване и трудови отношения за 2018 г. Защитата на личните данни на работниците и служителите

21 - 23 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Катя Кашъмова, Елка Атанасова, Марио Първанов, Теодора Дичева, Доц. д-р Андрей Александров,
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики.

28 – 30 март 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Елена Димова, Александър Александров
Цена с ДДС: 318.00 лв.

Актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2018 г.

12 - 22 април 2018 г.
ВИЕТНАМ
Лектор: Валентина Василева,
Цена: 4 550.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Промени и актуални въпроси по данъка върху добавената стойност за 2018 г.

16 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Валентина Василева
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

19 февруари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов, Лорета Цветкова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика