Sidebar

Меню

Имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 КТ изключва отговорността по чл. 49 ЗЗД. Пострадалият, а при смърт - неговите наследници могат да търсят обезщетение от работодателя по чл. 200 КТ, но не и по чл. 49 ЗЗД във връзка с чл. 45 ЗЗД.

Член 200 и чл. 357 КТ, чл. 49 във връзка с чл. 45 ЗЗД

Производството е по чл. 290 ГПК.
С Определение № 789 от 07.07.2010 г. е допуснато касационно обжалване на Решение № 335/29.09.2009 г. на ВОС съд, постановено по гражд. д. № 652/2009 г. С решението на въззивния съд е обезсилено Решение № 759 от 22.05.2009 г. на първоинстанционното решение на ГРС по гражд. д. № 1728/2007 г. като постановено по непредявен иск и от родово некомпетентен съд и е разпоредено делото да се образува като първоинстанционно във ВтОС. Прието е, че първоинстанционното решение на ГРС, с което са отхвърлени субективно съединени искове по чл. 200 КТ за обезщетение за смъртта на работник, починал в резултат на трудова злополука е недопустимо, тъй като ищците, наследници на починалия, не се намират в трудови правоотношения с ответника, съответно, че спорът не е трудов, съгласно определението по чл. 357 КТ; че предявените искове са с правно основание чл. 49 ЗЗД, поради което родовата подсъдност следва да се определи по правилата на чл. 80, ал. 1, б. „б“ ГПК (отм.).
Касационното обжалване е допуснато на основание чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК по обуславящия изхода на делото въпрос по приложението на чл. 200 КТ и в частност: коя е приложимата материалноправна норма при претенция за обезщетение, предявена срещу работодателя от наследници на починал в резултат на трудова злополука работник.
В касационната жалба против въззивното решение, подадена от „Е.ОН България Мрежи“, АД, гр. В., се поддържа, че съдът е приложил неправилно чл. 200 и чл. 49 КТ, което е обусловило неправилни изводи по отношение родовата подсъдност на предявените искове.
По материалноправния въпрос по приложението на чл. 200 КТ, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира следното:
В т. 3 на Тълкувателно Решение № 45/19.04.1990 г. по гражд.д. № 33/1989 г. на ОСГК ВС РБ е прието, че имуществената отговорност на предприятието по чл. 200 КТ при смърт или увреждане здравето на работник изключва отговорността по чл. 49 ЗЗД; че това съдържание се разкрива и чрез систематичното тълкуване на разпоредбата - съгласно чл. 202 КТ, за изплатеното обезщетение на пострадалия или неговите наследници предприятието има право на иск срещу виновните лица, съобразно правилата на раздел втори; че пострадалият от трудова злополука работник, съответно наследниците му, могат да търсят от предприятието обезщетение по чл. 200 КТ, но не и по чл. 49 ЗЗД във връзка с чл. 45 ЗЗД.
Така формираното становище в Решение № 45 от 1990 г., служещо за ръководство на съдилищата, съгласно чл. 52 ЗУС (отм.), е възприето в трайната практика на съдилищата. Искът за обезщетяване на вреди, настъпили в резултат на трудова злополука, независимо дали претенцията изхожда от работника или от неговите наследници при настъпила в резултат на злополуката смърт, е с правно основание чл. 200 КТ, уреждащ обективната безвиновна отговорност на работодателя за вреди, настъпили при изпълнение на трудово правоотношение.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение намира, че възприетото в обжалваното въззивно становище е неправилно, постановено в противоречие с установената практика на съдилищата. В разпоредбата на чл. 200, ал. 1 КТ, законодателят е уредил имуществената отговорност на работодателя за щети от трудова злополука, изразяващи се както в увреждане на здравето, така и при смърт на работника, т.е. в последната хипотеза е уредено обезщетение за вреди, причинени на близките на починалия от смъртта му. Формираното от въззивния съд становище, че наследниците на починалия не разполагат с иска по чл. 200 КТ за обезщетение от смъртта на починал в резултат на трудова злополука работник, тъй като самите те не са в трудово правни отношения с работодателя, се явява в противоречие с нормата на чл. 200 КТ, предвиждаща отговорност на работодателя при смърт на работника.
Предмет на гр № 652/2009 на ВОтОС, по което е постановено обжалваното въззивно решение, са субективно съединени искове за неимуществени вреди, предявени от Б. М. С., М. Р. Д и Д. Р. Д - преживяла съпруга и синове на починалия в резултат на трудова злополука работник Р. Д. С. против работодателя му „Е-ОН България Мрежи“ АД, гр. В. Така предявените претенции определят правна квалификация на исковете по чл. 200 КТ, изключваща приложението на чл. 49 ЗЗД.
Несъобразявайки се сизложеното, въззивният съд е постановил неправилно решение, което следва да бъде отменено. Независимо от изложеното, неправилни са и формираните в решението изводи за недопустимост на съдебния акт като постановен по непредявен иск. Неправилната квалификация на спорното материално право не съставлява порок на решението, водещ до обезсилването му като недопустимо, а е основание за отмяната му като неправилно.
Предвид изложеното, неправилни са и изводите за недопустимост на първоинстанционния акт като постановен от родово некомпетентен съд. Предявените искове, съставляващи трудов спор по Кодекса на труда, съгласно чл. 80, ал. 1, б. „б“ ГПК (отм.) са подсъдни на районен съд, поради което постановеното от ГРС решение по гражд. д. № 1728/2007 г. е валидно и допустимо. Въззивното решение, с което първоинстанционното решение е обезсилено, следва да бъде отменено като неправилно на основание чл, 293, ал.2 ГПК и делото върнато на въззивния съд за ново разглеждане от друг съдебен състав.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение отменява решението на въззивния съд и връща делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Актуални въпроси на ДОПК

22 - 24 ноември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец ноември:
1. 16 - 17 ноември 2017 г., Конферентна зала "Европа"
2. 29 ноември - 1 декември 2017 г., Конферентна зала "Европа"

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

29 ноември - 1 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Калина Златанова, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Граждански процес

6 – 8 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Красимир Влахов, Емануела Балевска, Боян Балевски, Стефан Кюркчиев
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на 2017 г. за бюджетните организации. Указания на Министерство на финансите. Практически насоки при прилагане на амортизации в отчетността на бюджетните организации

6 – 7 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Америка"
Лектори: Теодора Бакърджиева, Мария Цветанова
Цена с ДДС: 240.00 лв.

Промените в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство

12 – 14 декември 2017 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Валентина Гигова, Диана Митева, Борислав Белазелков, Мариана Обретенова
Цена с ДДС: 300.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г.

24 ноември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

28 ноември 2017 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 120.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Практически въпроси на собствеността

Проблеми на гражданския и търговския оборот
Трето преработено и допълнено издание

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит