Меню

Относно прилагането на Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка „Болничен лист за временна неработоспособност“ НОИ.МЗ № 606

Във връзка с Инструкция № 1 от 20.05.2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност, обнародвана в - ДВ, бр. 44 от 10.06.2011 г., в сила от 01.07.2011 г., Ви уведомяваме:

В бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ НОИ.МЗ № 606, са направени следните изменения:

  • отпада финансовата част „Данни от осигурителя/ самоосигуряващия се“;
  • отпада талонът към болничния лист;
  • режимите на лечение са променени в съответствие с чл. 15, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза и за улеснение се отбелязват с „Х“, вместо да се изписват с думи, както се прави към настоящия момент;
  • определени са отделни редове за вписване на имената на болния, родствената връзка и ЕГН на основание чл. 38, ал. 3 и чл. 42, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза, отнасящи се до издаване на болничен лист за гледане/придружаване на болен член от семейството; към настоящия момент тази информация се попълва в ред „Бележки“ заедно с всички други бележки, необходими за доизясняване на някои данни;
  • въведена е възможност за вписване и на личен номер на чужденец (ЛНЧ) при необходимост;
  • вписват се начало и край на разрешения отпуск;
  • вписва се УИН (Уникален идентификационен номер) на лекаря/лекарите, издал/издали съответния болничен лист, с цел упражняване на контрол по вече издадени болнични листове;
  • Код 03 Професионално отравяне се отменя във връзка с определенията на понятията „професионална болест“ и „трудова злополука“, като в забележка са дадени указания за кодиране на острите и хроничните отравяния.

Текстовете на инструкцията са съобразени с направените изменения на бланката „Болничен лист за временна неработоспособност“ НОИ.МЗ № 606.

В чл. 5 от инструкцията са определени документите, които лечебните заведения представят в ТП на НОИ за получаване на бланки болнични листове. Те са съобразени с направените изменения и допълнения на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). Отпада изискването за представяне на отчет-заявка.
Както и досега копия от документите по чл. 5 и чл. 7, ал. 2 не следва да се съхраняват в ТП на НОИ.
С чл. 7, ал. 3 е въведено задължение за лечебните заведения, при промяна на обстоятелствата по чл. 5, т. 1 и т. 2, задължително да уведомяват съответното ТП на НОИ в срок от 5 работни дни.
Редът по който се унищожават повредените болнични листове е определен с чл. 14. Въвежда се задължение на лечебните заведения да изготвят протокол в два екземпляра: по един за лечебното заведение и за ТП на НОИ. Екземплярът за ТП на НОИ се представя на определеното материалноотговорно лице ежегодно до 10 януари, което вписва информацията от него в Регистъра за получаване, движение и отчитане на болнични листове. Лечебни заведения за извънболнична помощ, които по смисъла на ЗЛЗ са индивидуални практики за първична медицинска помощ или специализирана медицинска помощ, с протокола предават и повредените болнични листове. Екземплярите на протокола се заверяват от лекаря, експерт по експертиза на временната неработоспособност, след което екземплярът за ТП на НОИ, заедно с повредените болнични листове, се предава на определеното материалноотговорно лице. Екземплярите на протоколите се съхраняват от материалноотговорно лице по дата на представяне.
Получените в ТП на НОИ повредени болнични листове по реда на чл. 14, ал. 4 се унищожават в едномесечен срок от заверяване на протокола.
На болничните листове, на основание чл. 17, задължително следва да се вписват два номера - на ЛАК и на амбулаторния журнал/историята на заболяването, според конкретния случай. Новото изискване цели недопускане на нарушения по отношение на нормативно определените правомощия на органите на медицинската експертиза за максимално допустими срокове за продължителност на временната неработоспособност, със или без прекъсване.
При издаване на болничен лист за късни последици и усложнения, вследствие на призната с разпореждане на ТП на НОИ трудова злополука, на основание чл. 27, ал. 3, в реквизит „Бележки“ се вписват номерът и датата на издаване на първия болничен лист. В ал. 1 на същия член са описани и по-голяма част от видовете бележки, необходими за доизясняване на някои данни, свързани с изискванията на Наредбата за медицинската експертиза и Наредбата за трудоустрояване.
С чл. 29 е определен редът за оформяне на болничните листове за случаите по чл. 167 от Кодекса на труда.
Раздел „Контролна дейност“ е създаден с цел подобряване на контрола върху експертизата на временната неработоспособност, извършвана от лекуващите лекари (лекари по дентална медицина) и ЛКК към лечебните заведения.
Контролът върху работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност се осъществява от лекарите, експерти по експертиза на временната неработоспособност към ТП на НОИ. Контролната дейност при лечебните заведения се извършва веднъж годишно. При прекратяване на дейността на дадено лечебно заведение или при сигнал за допуснати нарушения, контролната дейност се извършва извън посочения срок. Лекарите, експерти по експертиза на временната неработоспособност, като контролни органи на НОИ, имат правата по чл. 108, ал. 1 и задълженията по чл. 109, ал. 2 КСО.
В съответствие с Постановление № 28 от 08.02.2011 г. за изменение и допълнение на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, Инструкцията за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност влиза в сила от 01.07.2011 г.
Предвиден е преходен период от време, през който да се използват едновременно изменената и старата бланка на болничния лист. Старата бланка да се използва от лечебните заведения до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31.12.2011 г. През този период лечебните заведения ще получат изменената бланка на болничния лист от ТП на НОИ. С цел максимално използване на наличните количества от стария образец на бланка, при необходимост ще се извърши преразпределение по ТП на НОИ.
Талоните (копирките) от стария образец на бланката ще продължат да се изпращат по реда на чл. 32, ал. 2 и чл. 34, ал. 2 от отменената Инструкция № 5 от 20.04.2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31.12.2011 г.
След 01.01.2012 г. ще се осъществи отчитането и унищожаването на неизползваните бланки от стария образец, по ред, въведен от ГД „Човешки ресурси, обществени поръчки, инвестиционна и административно-стопанска дейност“.
Директорите на териториалните поделения следва да създадат необходимата организация по практическото изпълнение на разпоредбите на инструкцията и попълването на изменената бланка „Болничен лист за временна неработоспособност“ НОИ.МЗ № 606 чрез своевременно информиране на лечебните заведения на тяхната територия.
Приложенията към инструкцията ще могат да се разпечатват от интернет страницата на НОИ, раздел Нормативни актове, подраздел Нормативни актове по социалното осигуряване.
Предстои изготвяне на образците по чл. 42, ал. 1, чл. 45 и чл. 46, ал. 1 от инструкцията. На основание § 2 от Преходните и заключителните разпоредби те ще бъдат утвърдени от управителя на НОИ в тримесечен срок от влизане в сила на инструкцията. След приключване на описаната процедура ще получите необходимите указания за изпълнение на задълженията по Раздел V - Контролна дейност.

Акценти

Абонамент 2022

Време е за нов избор!
Разгледайте нашия каталог „Абонамент 2022“ и направете своя избор – печатните и електронните издания на ИК „Труд и право“
До края на август – на по-ниски цени!

Прочети още...

Книжки No 7 на месечните списания

Книжки No 7 на месечните списания са вече при своите абонати.
Разгледайте съдържанието на всяко от тях:

Прочети още...

Ново в ЕПИ

Абонатите на компютърните продукти „ЕПИ Труд и социално осигуряване“ и „ЕПИ Счетоводство и данъци“ вече разполагат и със съдържанието на книгата „Наръчник на бъдещия пенсионер, роден след 1959“.

Социално осигуряване – 2021

Двадесет и пето, юбилейно издание на книгата-годишник с цялостно и изчерпателно представяне на триединната система на социалното осигуряване.

Прочети още...

Кампания „Абонамент 2021“ – второ полугодие

Прочети още...