Меню

Разяснение

Със Заповед № РД 01-426 от 30.05.2011 г. на министъра на труда и социалната политика бяха утвърдени изменения и допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011).

Промените са продиктувани от постъпилите в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) предложения от прилагащи класификацията организации и са извършени съгласно § 2 от Правилника за прилагане на НКПД-2011, където е указано, че в срок до 30.06.2011 г. в класификацията могат да се правят изменения и допълнения, които влизат в сила след тяхното утвърждаване.
Постъпилите предложения са предимно от банковия сектор (Българска народна банка, „Търговска банка Д“ АД), от сектора на здравеопазването („Специализирана болница за активно лечение по лицево-челюстна хирургия“ ЕООД-Университетска, МБАЛ „Св. Ана - Варна“ АД) от Висшия съдебен съвет, Съюза на глухите в България и др.

Измененията и допълненията включват:

  • Списък с нови длъжностни наименования, включени в НКПД-2011;
  • Списък на длъжности от НКПД-2011 с променени кодове;
  • Списък на длъжности от НКПД-2011 с променени наименования;
  • Обяснителни бележки за единични групи 2161 и 2264;
  • Методологични бележки.

Новите длъжностни наименования са общо 19 и включват:

Код

Наименование

1120

7053

Член на Висшия съдебен съвет

1219

7024

Началник, административна служба

1221

6009

Мениджър на търговската марка/Бранд мениджър

1321

6028

Ръководител, инфраструктура и поддръжка

1323

6011

Мениджър, инвестиционни проекти

1346

6013

Регионален директор, банка

1346

6014

Директор финансов център, банка

1346

6015

Ръководител офис, банка

2261

7013

Лекар по дентална медицина, лицево-челюстна хирургия

2359

6048

Слухово-речев рехабилитатор на деца с увреден слух

2519

6007

Специалист обучение, софтуерни приложения

2619

5010

Инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет

2619

5011

Експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет

2619

5012

Съдебен администратор

2619

5013

Съдебен помощник

2619

5014

Прокурорски помощник

2619

5015

Съдебен съветник

4211

3018

Пазител ценности, БНБ

8322

2007

Шофьор, куриер

 

Длъжностите с променени наименования са 4 на брой:
 

 

Код

Старо наименование

Ново наименование

1221

6003

Мениджър продажби

Мениджър покупки/продажби

1221

6004

Маркетинг мениджър

Маркетинг мениджър/
Директор маркетинг

4211

3008

Банков служител, касиер

Банков служител, касиер/Касиер, банка

7215

2013

Монтажник, такелажник

Работник/Монтажник, такелажник

Тази промяна разширява възможностите за класифициране на еднакви длъжности като функции и задачи, но за които в различните организации са възприети различни наименования. Тя попада в хипотезата на новата точка 19 от Методологичните бележки (вж. по-долу) и не поражда необходимост от промяна на трудовите правоотношения, респективно сключване на допълнителни споразумения за преминаване от старото към новото длъжностно наименование.

Длъжностите с променени кодове са 3:
 

 

Стар код

Нов код

Наименование на длъжността

1111

9023

1111

4023

Заместник-кмет, район

1120

7014

1120

6014

Заместник-директор, предприятие

1120

7013

1120

6013

Заместник-директор, организация

Извършената промяна касае единствено минималното образователно и квалификационно ниво за заемането на длъжността и не поражда необходимост от промяна на трудовите правоотношения, респективно сключване на допълнителни споразумения за промяна на кода.
По предложение на Камарата на архитектите в България Обяснителните бележки към Единична група 2161 Архитекти бяха прецизирани, като е записан текст, съгласно който архитектите извършват дейности в инвестиционното проектиране и устройственото планиране, контролират изграждането, поддържането и възстановяването на сгради. Също така в описанието на основните задачи е добавено, че те планират, изработват и координират устройствени планове на територията на Република България, включително за озеленяване.
По предложение на Националната спортна академия в Единична група 2264 Физиотераписти бяха прецизирани основните задачи, изпълнявани от тези специалисти, като отпадна дейността им по контрол над работата на кинезитерапевтите и масажистите.

Наред с посочените промени в класификацията, в Методологичните бележки към НКПД-2011 са включени две нови точки:

  • Точка 19, съгласно която символът „/“ (дясно наклонена черта) в длъжностните наименования от НКПД-2011 указва наличие на алтернативност (например Главен редактор, радио/телевизия; Ръководител/Началник/Мениджър отдел). В тези случаи наименованието на длъжността се определя по преценка на прилагащите организации, като се използва само една от думите, отделени със символа „/“.
  • Точка 22, съгласно която, с цел недопускане на еднаквост на длъжностни наименования в НКПД-2011, в случаите, в които в различни единични групи са включени еднакви длъжностни наименования, към тях са въведени кратки допълнителни уточнения (например Главен инженер, предприятие; Главен инженер, преработваща промишленост; Главен инженер, добивна промишленост; Главен инженер, строителство; Главен инженер, община/район; Главен инженер, Столична община). Тези допълнителни уточнения не са съществен елемент от длъжностното наименование и прилагащите организации не са задължени да ги ползват при изготвяне на разписанията на длъжностите.

Промените в НКПД-2011 влизат в сила от 01.06.2011 г.
Новите и променените длъжностни наименования и кодове са включени в регистрите и програмния продукт на Националната агенция за приходите, във връзка с подаването на уведомления по реда на чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда.

Ивайло НАЙДЕНОВ, държавен експерт

Акценти

Купи 1 книга. Подари я за Коледа!

В тази необичайна и пълна с предизвикателства и изпитания година, ние – семейството на книгата, ви благодарим, че съхранихте книгата като ваша основна ценност.

Прочети още...

Дни на ЕПИ - ноември 2020

Абонирайте се за ЕПИ през ноември и ще получите куп подаръци!

Прочети още...

Всички предстоящи учебни семинари - само като уебинари или видеозаписи!

Така ще спазим новите изисквания, ще гарантираме здравето, както на участниците, така и на лекторите и организаторите на обучението.

Прочети още...

Семинари на море през септември

Семинар по здравословни и безопасни условия на труд:
1 – 4 септември 2020 г.

Прочети още...

Кампанията „Абонамент 2021“ е в ход

До края на август – абонамент за списанията на по-ниски цени.
И куп подаръци за всеки абонат!

Прочети още...