Sidebar

Меню

Консултация

ВЪПРОС: “Бихте ли разяснили, какви са новите правила за купуване на стаж за пенсия, в случаите когато се внасят осигурителни вноски за собствена сметка за времето на образованието във висше и полувисше учебно заведение и при недостигащ стаж до пет години?”
К. Л., София

ОТГОВОР: Основната промяна по отношение на внасянето на осигурителни вноски за собствена сметка при недостигащ стаж за пенсия се състои в това, че считано от 01.01.2011 г., отпадна възможността за разсрочено плащане на сумата.
Съгласно извършените промени в Кодекса за социално осигуряване (ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), стаж в тези случаи може да се закупи, само при условие че дължимите осигуровки се внесат накуп по банков път. Промени се и мястото на уредбата на тези правила - сега материята се урежда с новосъздадените разпоредби на чл. 9а в Кодекса за социално осигуряване (КСО).
До промяната в подобни случаи се прилагаха правилата на  § 9, ал. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 от Преходните и заключителни разпоредби на КСО, които бяха отменени.
С новите правила се запази възможността да се внесат осигуровките и по този начин да се закупи недостигащият стаж за пенсия за времето на образование във висше или полувисше учебно заведение. Според новия чл. 9а, ал. 1 КСО за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето на обучение на лицата, завършили висше или полувисше образование, ако внесат за своя сметка осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) към датата на внасянето на вноските.
Важно е да се има предвид, че както и преди промените, осигурителният стаж се зачита за времето, за което са внесени вноските, но за не повече от срока на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност.
От 01.01.2011 г. недостигащ стаж за пенсия до пет години се закупува по реда на чл. 9а, ал. 2 КСО. Съгласно посочената разпоредба за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита и времето, за което лицата са навършили възрастта за пенсия по чл. 68, ал. 1 КСО, но на които не им достигат до 5 години осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, и за които са внесени осигурителни вноски, изчислени върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към датата на внасянето на вноските.
Разпоредбата на чл. 9а, ал. 3 КСО гласи, че внасянето на осигурителните вноски за времето на обучението, както и за годините на недостигащ осигурителен стаж, се извършва по банков път.
От 01.01.2011 г. отпада възможността за разсрочено плащане на осигурителните вноски
, в случаите когато лицето е навършило необходимата възраст, но няма нужния стаж и внася за своя сметка осигуровки за недостигащ стаж до пет години.
Следва да се има предвид, че с отмяната на § 9, ал. 7 от ПЗР на КСО е отменен срокът 31.12.2015 г., до който лицата можеха да внесат осигуровките си за времето на обучение и до пет години недостигащ стаж за пенсия. Разпоредбата на чл. 9а КСО не е обвързана със срок за закупуване на осигурителен стаж, поради което същият може да се закупи и след 31.12.2015 г., съгласно описания ред в Указателно писмо № 91-01- 8 от 06.01.2011 г. на НОИ.
От 01.01.2011 г. осигурителните вноски за времето на следването и пенсионните осигуровки при недостигащ стаж до пет години трябва да се внесат накуп по банков път, за да се откупи нужният недостигащ стаж за пенсия. По стария ред осигурителните вноски за петте години недостигащ осигурителен стаж за пенсия можеха да се правят както по банков път, така и чрез ежемесечни удръжки от отпуснатата пенсия. Удръжките се определяха в план за разсрочено плащане, утвърден от длъжностното лице в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, на което е възложено ръководството по пенсионното осигуряване. Периодите за разсрочено плащане бяха:

  • до 5 години - ако недостигащият осигурителен стаж е до 3 години;
  • до 8 години - ако недостигащият осигурителен стаж е от 3 до 5 години.

За придобит осигурителен стаж по този ред правото на пенсия възникваше от датата на внасянето на осигурителните вноски или от датата на утвърждаване на плана за разсроченото им плащане.
Заварените от новия ред случаи са уредени с изменената разпоредба на § 9, ал. 6 от ПЗР на КСО.
Според това правило при смърт на лицето преди изтичане на срока на плана за разсрочено плащане по отменената ал. 4, т. 2 на § 9 от ПЗР на КСО остатъкът от дължимите вноски не се събира от наследниците му.
В този случай, ако се отпусне наследствена пенсия, за осигурителен стаж се зачита само времето, за което са внесени осигурителни вноски по плана за разсрочено плащане.
Осигурителните вноски за времето на обучението и за до пет години недостигащ стаж по чл. 9а, ал. 1 и 2 КСО са изцяло за сметка на лицата и са в размера, определен за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г., към датата на внасяне на вноските.
При закупуване на осигурителен стаж в тези случаи осигурителните вноски се изчисляват върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБДОО към датата на внасяне на вноските.
Към момента, при внасяне на осигурителни вноски, следва да се прилага разпоредбата на чл. 8, ал. 3 ЗБДОО за 2011 г. Това означава, че като база за изчисляване на вноските се използва минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица в размер на 420 лв. А според чл. 6, ал. 1, т. 1, б. “а” КСО осигурителната вноска за фонд “Пенсии” за лицата, родени преди 01.01.1960 г., при условията на III категория труд е 17,8 на сто.
Предвид посочените разпоредби от 01.01.2011 г. месечният размер на осигурителната вноска при т.нар “купуване” на осигурителен стаж по ал. 1 и 2 на чл. 9а КСО е 74,76 лв. (17,8% х 420 = 74,76 лв.). В този смисъл е и цитираното по-горе Указателно писмо № 91-01- 8 на НОИ от 06.01.2011 г.
Лицето следва да внесе по банков път толкова месечни вноски, колкото стаж желае да придобие по този ред, в границите, които законът позволява.
Обръщаме внимание, че максималното време, което може да се придобие като осигурителен стаж по този ред е: срокът на обучение, предвиден по учебния план за завършената специалност (по чл. 9а, ал. 1 КСО), съответно до пет години недостигащ стаж при навършена възраст за пенсия (по чл. 9а, ал. 2 КСО).
Важно е да се има предвид и това, че съгласно чл. 9а, ал. 5 КСО, когато са внесени осигурителни вноски за периоди на обучение, по-кратки от пет години, лицето има право да внесе и осигурителни вноски за недостигащия стаж по чл. 9а, ал. 2 КСО за разликата до пет години.

Атанас ЙОРДАНОВ, юрист

Тагове:

Предстоящи учебни семинари

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

18 - 19 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Велин Филипов, Лорета Цветкова, Валентина Василева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

24 – 26 януари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Евгения Попова, Валентина Василева, Доц. д-р Бойка Брезоева
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г. Промените в ДОПК

31 януари – 2 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Людмила Мермерска, Велин Филипов, Калина Златанова, Росен Иванов
Цена с ДДС: 336.00 лв.
Местата за семинара са запълнени!
Заповядайте на същите семинари през месец януари:
1. 18 - 19 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"
2. 24 – 26 януари 2018 г., Конферентна зала "Европа"

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

14 - 16 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и уредбата на трудовите отношения през 2018 г.

20 - 22 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Катя Кашъмова, Даниела Асенова, Елка Атанасова, Теодора Дичева, Марио Първанов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Промените в данъчните закони за 2018 г. Практически въпроси по прилагането на данъчното и счетоводното законодателство

22 - 23 февруари 2018 г.
София, пл. "Македония" № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала "Европа"
Лектори: Димитър Войнов, Лорета Цветкова, Калина Златанова, Велин Филипов
Цена с ДДС: 336.00 лв.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017 г.

14 декември 2017 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Димитър Войнов
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и практически въпроси по данъка върху добавената стойност за 2017 и 2018 г

15 декември 2017 г.
Плевен, бул. "Цар Борис III" № 2, Конферентна зала на хотел "Ростов"
Лектор: Мина Янкова
Цена: 108.00 лв.

Годишно счетоводно приключване на бюджетните организации. Указания на министерство на финансите

12 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Бакърджиева
Цена: 108.00 лв.

Промените в трудовите отношения, социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

16 – 17 януари 2018 г.
Бургас, Комплекс "Славейков" 93 Хотел "Мираж", Конферентна зала "Мираж"
Лектор: Анета Георгиева, Евгения Попова
Цена: 192.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

23 януари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 108.00 лв.

Промените в социалното и здравното осигуряване за 2018 г.

26 януари 2018 г.
Стара Загора, Бул. Цар Симеон Велики 100, Хотел "Верея", Конферентна зала
Лектор: Вержиния Заркова
Цена: 120.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на трудовите отношения през 2018 г.

20 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Теодора Дичева
Цена: 108.00 лв.

Нови моменти и актуални въпроси на ЗКПО и ЗДДФЛ за 2018 г.

23 февруари 2018 г.
Русе, пл. "Свобода" 5, Хотел "Дунав Плаза", Конферентна зала
Лектор: Цветана Янкова, Лорета Цветкова
Цена: 108.00 лв.

Книги

  • Актуални

  • Очаквани

Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

- правни основания
- анализ на съдебната практика
- въпроси и отговори

Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2017

Книга-годишник + CD
Двадесет и четвърто издание на книгата-годишник!

Граждански процесуален кодекс

Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика
Второ преработено и допълнено издание. Луксозно изпълнение с твърди корици.

Социално осигуряване - 2017

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

Изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика

Новото данъчно законодателство през 2018 г.

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Трудови отношения 2018

Двадесет и първо издание на книгата-годишник!

Счетоводство - 2018 г.

Девети по ред годишник с актуално приложно знание за счетоводството и за независимия финансов одит

Социално осигуряване - 2018

Двадесет и второ издание на книгата-годишник!